Koneturvallisuuden perusstandardien esite uusittu

METSTA ja SFS ovat julkaisseet uusitun esitteen koneturvallisuuden perusstandardeista. Esitteessä on standardiluettelon lisäksi hyvää perustietoa koneturvallisuuden standardien soveltamisesta sekä asiaan liittyvästä lainsäädännöstä. Nykyisten koneturvallisuuden standardien lähtökohtanahan on EU:n konedirektiivi 2006/42/EY.

Konedirektiiviin liittyvät turvallisuusstandardit jaotellaan kolmiportaisen hierarkian mukaan A-, B- ja C-tyypin standardeihin:

A-tyypin standardi määrittelee koneturvallisuuden perusfilosofian

(perusterminologian, riskin arvioinnin periaatteet ja turvallisuussuunnittelun periaatteet; A-tyypin standardi on SFS-EN ISO 12100)

B-tyypin standardit käsittelevät suunnittelijoiden tarvitsemaa horisontaalista perustietoa
(kuten melun ja tärinän hallintaa ja mittaamista, ergonomiaa, turvalaitteita, suojuksia, kulkuteitä ja turvaetäisyyksiä)

C-tyypin standardit sisältävät yksityiskohtaisia yksittäisten koneiden tai koneryhmien turvallisuusvaatimuksia, jotka osittain toteutetaan viittaamalla A/B-tyypin standardeihin.

Yhdenmukaistettuja standardeja on yhteensä yli 700. Koneturvallisuusstandardiesitteessä luetellaan ainoastaan A- ja B-tyypin standardit, koska kaikkia niitä ole mielekästä luetella yhdessä esitteessä. EU:n virallisessa lehdessä julkaistavan ajantasaisen luettelon kaikista yhdenmukaistetuista standardeista saa komission web-sivuilta.

Koneturvallisuusstandardiesitteen standardiluettelo on siinä mielessä erityisen arvokas ja hyödyllinen, että vastaavaa ja A- ja B-tyypin standardien luetteloa ei ole julkaistu missään muualla. Aina itse standardinkaan johdantotekstistä ei käy ilmi, onko se B-tyypin standardi, vaikka CENin säännöt näin edellyttäisivät. Tällaisessa tapauksessa käyttäjän on vaikeaa tai mahdotonta päätellä, millaista standardia on soveltamassa!

Sopivan standardin löytämiseksi esitteen standardit on ryhmitelty aihepiireittäin.

Linkkejä

Koneturvallisuusstandardien esite sähköisessä muodossa:

http://www.metsta.fi/julkaisut/esitteet/kone.pdf

Yhdenmukaistettujen standardien ajantasainen luettelo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm

Lisätietoja

Jukka-Pekka Rapinoja

METSTA ry

Puh. 09 192 3279

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.