Siivouksen laadulle arviointiperusteet

Siivouksen teknisen laadun arvioinnista on vahvistettu standardi SFS 5994 (INSTA 800:2010).  Siinä esitetään siivouksen teknisen laadun yleiset arviointiperusteet, jotka helpottavat siivousalan asiakkaiden ja palveluntarjoajien välistä yhteistyötä ja viestintää. Yhteinen kieli vähentää väärinymmärryksen riskiä.

Standardi antaa mahdollisuuden ennalta määritellyn laatutason yksiselitteiseen dokumentointiin. Standardin avulla palveluntarjoajat voivat tarkistaa, että sovittu laatutaso on saavutettu. Sen avulla työntekijät voivat tarkastaa, kuinka hyvin heidän työnsä tulos vastaa ennalta määriteltyjä laatuprofiileja. Näin ollen standardi antaa työntekijälle mahdollisuuden arvioida omaa työsuoritustaan. Standardin avulla asiakkaat voivat määritellä laatuvaatimuksensa yksiselitteisesti. Standardin luokitusten avulla on myös mahdollista kertoa tilojen käyttäjille siivouksen teknisestä laadusta. Standardissa esitettyjen objektiivisten mittauskriteerien ansiosta halutun siivouksen teknisen laadun suhteen ei jää epäselvyyksiä. Kun laatuvaatimukset on määritelty yksiselitteisesti, asiakkaiden on helpompi vertailla tarjouksia ja palveluntarjoajien on helpompi laatia niitä.

Standardissa kuvataan kaksi pääperiaatetta: silmämääräinen tarkastus ja mittauslaitteiden käyttöön perustuva tarkastus. Yksittäisen siivoustehtävän arvioinnissa voidaan käyttää jompaakumpaa periaatetta tai niiden yhdistelmää.

Tiettyjen erikoistilojen tarkastusta voidaan täydentää mittauslaitteilla. Tällaisia ovat esimerkiksi elektroniikan, lääkkeiden tai elintarvikkeiden valmistustilat ja laboratoriot sekä muut vastaavat tilat, joihin liittyy erityisiä asiakkaan määrittelemiä laatuvaatimuksia tai lakisääteisiä vaatimuksia.

Sisäilman laatuun vaikuttaa etenkin pöly. Jotta saavutetaan hyväksyttävä sisäilman laatu, voi olla tarpeen asettaa pölyisyyttä koskevia erityisvaatimuksia. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää pölymittauksia. Asiakkaat voivat halutessaan määritellä pelkkiä pölymittauksia standardin liitteen mukaisesti, tai niitä voidaan käyttää silmämääräistä tarkastusta täydentävänä menetelmänä. Asiakkaiden on määriteltävä mittausten suorittamisajankohta sekä hyväksyttävä pölyisyystaso standardin mukaisesti.

Standardia voidaan soveltaa kaikentyyppisiin rakennuksiin ja tiloihin, esim. toimistojen, sairaaloiden, koulujen, päiväkotien, kauppakeskusten, kauppojen, tuotantohallien, laivojen, bussien, junien, lentokoneiden, hotellien ja ravintoloiden tiloihin käytettävästä siivousmenetelmästä, siivousvälistä tai järjestelmästä riippumatta. Standardin kuvaukset koskevat heti siivouksen jälkeen mitattua lopputulosta.

Standardi ei käsittele siivoukseen liittyvien palvelujen mittausta ja valvontaa. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi saniteettitilojen tarvikkeiden täydentäminen, roskakorien tyhjentäminen, kierrätettävän materiaalin käsittely jne. Tällaiset palvelut on määriteltävä erikseen palvelusopimuksessa.

Standardin ovat laatineet yhteistyössä Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan siivousalan yrittäjien, julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistönomistajien, työnantajajärjestöjen, tutkimuslaitosten ja ammattijärjestöjen edustajat.

Standardi on vahvistettu Suomessa kansalliseksi SFS-standardiksi lokakuussa 2012. Standardia myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353, verkkokauppa http://sales.sfs.fi. Standardissa on 123 sivua sisältäen alkuperäisen englanninkielisen tekstin ja sen suomennoksen.

Lisätiedot lehdistölle

Suomen Siivoustekninen Liitto ry
Toiminnanjohtaja Tarja Valkosalo
Puh. 0400 874 509

SFS 5994 Siivouksen tekninen laatu. Mittaus- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800:2010)

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.