Standardit kiinteiden biopolttoaineiden kaupan tueksi valmiit

Standardisointityön tuloksena julkaistut eurooppalaiset luokitusjärjestelmät sekä testi- ja laadunvarmistusmenetelmät auttavat biopolttoaineiden kauppaa ja vaikuttavat teollisuuden investointeihin. Kiinnostus kiinteisiin biopolttoaineisiin kasvaa kaikkialla maailmassa.

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin kiinteiden biopolttoaineiden tekninen komitea on saanut kiinteiden biopolttoaineiden teknisten spesifikaatioiden päivittämisen varsinaisiksi eurooppalaisiksi standardeiksi valmiiksi. Euroopan lisäksi kiinnostus kiinteisiin biopolttoaineisiin on kokoajan kasvanut myös muualla maailmassakin (mm. Kanada, Kiina, Venäjä, USA, Malesia, Thaimaa) ja standardisointityö jatkuu kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa.

CEN on julkaisut 38 eurooppalaista kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaista standardia (terminologia, laatuluokitus- ja laadunvarmistusjärjestelmät, näytteenotto, fysikaaliset, mekaaniset ja kemialliset testit). Näistä 27 tärkeintä (terminologia, luokitus- ja laadunvarmistusjärjestelmät, näytteenotto ja fysikaalisia testejä) on käännetty myös suomeksi. Käännöksistä on julkaistu SFS-käsikirjat 35-1 ja 35-2.

Metsäteollisuus ry toimii Suomen Standardisoimisliiton toimialayhteisönä vastaten eurooppalaisen ja kansainvälisen kiinteiden biopolttoaineiden teknisten komiteoiden (CEN/TC 335 ja ISO/TC 238 Solid biofuels) työstä Suomessa. Standardisoinnin teknistä työtä tehdään Metsäteollisuus ry:n vetämässä kiinteiden biopolttoaineiden kansallisessa seurantakomiteassa. Suomi johtaa lisäksi kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaista laatuluokitus- ja laadunvarmistustyöryhmää (CEN/TC 335/WG 2) sekä kansainvälistä laatuluokitustyöryhmää (ISO/TC 238/WG 2).

Eurooppalaiset standardit laadittiin siten, että ne soveltuvat mahdollisimman laajalle joukolle eurooppalaisia biopolttoaineita, palvelevat kansallista etuamme ja edistävät bioenergian hyödyntämistä sekä auttavat taloudellista biopolttoaineiden kauppaa. Standardeilla asiakas ja myyjä voivat määrittää biopolttoaineiden laadun yksiselitteisesti. Standardit toimivat polttolaitteiden suunnittelun perusteena ja vaikuttavat siten laitevalmistajien ratkaisuihin ja yritysten investointipäätöksiin.

Biopolttoaineiden luokitus perustuu sen alkuperään ja raaka-ainelähteeseen. Polttoaineen tuotantoketju on voitava jäljittää yksiselitteisesti koko ketjun ajalta. Luokitusta varten biopolttoaineet on jaettu neljään ryhmään puu-, kasvi- ja hedelmäbiomassat sekä näiden sekoitukset ja seokset. Erilliset laatuluokitukset on kuvattu yleisimmille kiinteiden biopolttoaineiden kauppanimikkeille (mm. briketti, pelletti, puuhake- ja murske). Laatuluokitus- ja laadunvarmistusjärjestelmät pitävät sisällään yleisen järjestelmän sekä pienkäyttöä varten tuotetut puupellettien, puubrikettien, hakkeen, pilkkeen sekä ei-puuperäisistä raaka-aineista valmistettujen pellettien tuotestandardit.

Puuperäisten polttoaineiden käyttö oli yli viidennes energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2011. Metsäteollisuus on Suomen ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian tuottaja. Noin 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta tuotetaan metsäteollisuuden tuotannon osana. Lähes puolet tehtaille tulevasta puusta päätyy eri prosessivaiheiden kautta bioenergian tuotantoon.

Standardeja ja SFS-käsikirjoja myy Standardisoimisliiton asiakaspalvelu, puh. 09 1499 3353, www.sfs.fi.

Lisätiedot lehdistölle

Metsäteollisuus ry
Uusien liiketoimintojen toimialapäällikkö Jouni Valtanen
puh. 09 132 6638

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.