Ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001 uudistui – riskilähtöinen ajattelutapa korostuu

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut 15. syyskuuta uudistetun version ympäristöjärjestelmästandardista ISO 14001. Uudistus nostaa ympäristöasiat vahvemmin johdon agendalle ja edellyttää ympäristöasioiden sisällyttämistä strategioihin. Standardi korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen.

ISO 14001:2015 on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi. SFS vahvistaa uuden ISO 14001 -standardin kansallisesti tunnuksella SFS-EN ISO 14001 ja julkaisee sen suomennoksen marraskuussa 2015.

Ympäristöasiat osaksi strategiaa

Ympäristöjärjestelmästandardin uudistus vastaa standardin käyttäjäkunnan tarpeisiin, kasvaviin ympäristöhaasteisiin ja yhteiskunnallisiin odotuksiin. Standardin perusperiaatteet – kuten ympäristöjärjestelmän rakenteen perustana oleva PDCA-malli (plan, do, check, act) – säilyvät.

Keskeisimmät muutokset liittyvät seuraaviin asioihin:

•Strateginen suunnittelu: Ympäristöasiat on sisällytettävä osaksi organisaation strategisen suunnittelun prosesseja. Uudet vaatimukset koskevat toimintaympäristön analysointia, sidosryhmien tarpeiden ja odotusten kartoitusta, riskien hallintaa ja mahdollisuuksien tunnistamista.

•Johtajuus: Organisaation johdon vastuita ja sitoutumista korostetaan. Johdon vastuulla ovat mm. ympäristötavoitteet ja niiden yhdenmukaisuus organisaation strategian kanssa sekä ympäristöjärjestelmän tuloksellisuus.

•Ympäristönsuojelu: Jatkuvaa parantamista koskien painopiste siirtyy ympäristöjärjestelmän parantamisesta ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Organisaation sitoumuksiin voivat sisältyä mm. resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja biodiversiteetin suojelu.

•Elinkaariajattelu: Ympäristönäkökohtien hallinnassa organisaation on laajennettava näkökulmaa tuotteen tai palvelun elinkaareen. Tämä ei edellytä elinkaariarvioinnin tekoa.

•Ulkoistetut prosessit: Ulkoistettujen toimintojen merkittäviä ympäristönäkökohtia tulee ohjata tai niihin tulee vaikuttaa sopivin hallintakeinoin

•Viestintä: Organisaation on luotava prosessit sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle. Informaation luotettavuus on varmistettava.

Uudistettu ISO 14001 noudattaa samaa yhteistä rakennetta sekä samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin joukko muita kansainvälisiä johtamisen standardeja kuten 23.9. julkaistava laadunhallinnan ISO 9001:2015 ja valmisteilla oleva työterveyden ja –turvallisuuden standardi ISO 45001. Tämä helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan.

Julkaisutilaisuus 1. joulukuuta

SFS järjestää julkaisutilaisuuden uusista johtamisen standardeista ISO 14001:2015, ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 tiistaina 1. joulukuuta 2015 aaamupäivällä. Merkkaathan ajankohdan jo nyt kalenteriisi. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan lokakuussa SFS:n tapahtumakalenterissa (http://www.sfs.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri).

ISO 14001 pähkinänkuoressa

ISO 14001 on yksi käytetyimmistä ISO-standardeista ja maailman tunnetuin viitekehys ympäristöjärjestelmälle. Standardia voidaan soveltaa minkä tahansa tyyppisessä ja kokoisessa organisaatiossa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

ISO 14001 tuo kokonaisvaltaisen lähestymistavan ympäristöasioiden hallintaan. Ympäristöjärjestelmässään organisaatio sitoutuu ympäristönsuojelun tason parantamiseen, organisaatiota sitovien ympäristövelvoitteiden täyttämiseen ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

Standardin uudistamisesta on vastannut ISOn tekninen komitea TC 207/SC 1, jonka työhön osallistuu asiantuntijoita 70 maasta. Suomessa ympäristöjärjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä toimii SFS:n komitea TK 113 Ympäristöasioiden hallinta.

Standardien tilaus

Standardeja voit tilata SFS:n asiakaspalvelusta (sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353).

Lisätietoja:

SFS/TK 113 sihteeri Sari Sahlberg, etunimi.sukunimi@sfs.fi, puh. 09 1499 331 (vaihde)

SFS:n www-sivut http://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tuotteet_valokeilassa/iso_14000_ymparistojohtaminen

ISOn teknisen komitean TC 207/SC1 www-sivut https://committee.iso.org/tc207sc1

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).

Yrityksestä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii standardisoinnin keskusjärjestönä maassamme. Liitto laatii standardeja yhteistyössä eri alojen yhteisöjen kanssa. Se julkaisee työn tulokset SFS-standardeina.