DIGIA OY JA SYSOPEN OYJ SOLMIVAT YHDISTYMISSOPIMUKSEN

- Digia Oy (’Digia’) ja Sysopen Oyj (’SysOpen’) ovat tänään sopineet yhdistymisestä ja solmineet yhdistymissopimuksen (’Yhdistymissopimus’). Yhdistynyt yhtiö jatkaa toimintaansa nimellä SysOpen Digia Oyj (’Yhdistynyt yhtiö’). - Digian ja SysOpenin yhdistyminen toteutetaan SysOpenin osakevaihtotarjouksella Digian A-sarjan osakkaille (’Osakevaihto’ tai ’Osakevaihtotarjous’). SysOpenin osakkeenomistajat tulevat omistamaan Yhdistyneestä yhtiöstä yhteensä noin 51,3 prosenttia ja Digian A-sarjan osakkeenomistajat yhteensä noin 48,7 prosenttia, jos Osakevaihto hyväksytään kokonaisuudessaan. - Yhdistymisellä on molempien yhtiöiden hallitusten tuki. Lisäksi yli 90 prosenttia Digian osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on ennakkoon sitoutunut hyväksymään Osakevaihtotarjouksen tai muuten tukemaan yhdistymistä. SysOpenin keskeiset osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 50,1 prosenttia SysOpenin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennakkoon sitoutuneet tukemaan ehdotettua yhdistymistä. - Yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana tulee toimimaan Digian nykyinen toimitusjohtaja Jari Mielonen. Varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena tulee toimimaan SysOpenin nykyinen toimitusjohtaja Arto Sahla. - Yhdistyneen yhtiön pro forma -liikevaihto vuonna 2004 oli 47,2 miljoonaa euroa ja pro forma -liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 5,4 miljoonaa euroa. Yhdistyneen yhtiön yhteenlaskettu henkilöstömäärä 31.12.2004 oli 545 henkilöä. - Lisäksi SysOpen on sopinut ostavansa viimeistään Osakevaihdon toteuttamisen yhteydessä Eomer Holding Oy:n, joka on sopinut kaikkien Digian B-sarjan osakkeiden hankkimisesta omistukseensa. Yhdistynyt yhtiö Yhdistymisellä luodaan liikevaihdoltaan Helsingin Pörssin kolmanneksi suurin tieto- ja kommunikaatio-teknologiamarkkinoiden palvelutoimittaja ja yksi maailman ensimmäisistä listatuista kokonaisvaltaisista Symbian-integraattoreista. Yhdistyneen yhtiön alustavana toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkailleen älypuhelimien valmistamista tukevia ohjelmistoja, teknologioita ja integraatiopalveluja sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden toimintaa tehostavia tietojärjestelmäpalveluja ja ohjelmistoja. Keskeisessä asemassa on langattomien ratkaisujen ja operatiivisten tietojärjestelmien kehittäminen saumattomiksi kokonaisjärjestelmiksi. Yhdistyneen yhtiön alustava pitkän aikavälin visio on olla luotettu systeemi-integraattori johtaville älypuhelinvalmistajille, operaattoreille, yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. Vision mukaiset liiketoiminnan pääpainopisteet kohdistuvat globaaliin älypuhelinintegraatioon sekä asiakasratkaisuihin valituilla toimialoilla asiakassegmenttien markkinaosuutta kasvattaen. Yhdistyvän yhtiön alustavana strategiana on keskittyä kotimaassa kasvaviksi ja kannattaviksi arvioituihin liiketoiminta-alueisiin. Liiketoiminnan kasvu pyritään toteuttamaan orgaanisen kasvun lisäksi kohdistetuilla valittua liiketoimintastrategiaa tukevilla yritysostoilla ja aktiivisella osallistumisella alan rakennejärjestelyihin kansainvälisesti keskeisillä Yhdistyneen yhtiön kasvumarkkinoilla. Yhdistymisen taustaa Tietoliikenneyhteyksien nopeuksien ja kapasiteetin kasvu, tietoliikenteen kustannustason lasku sekä päätelaitteiden prosessointikapasiteetin kasvaminen ovat luomassa uutta tapaa hyödyntää yritysten operatiivisia tietojärjestelmiä. Erityisesti pienten langattomien päätelaitteiden erittäin nopea kehitys viime vuosina avaa mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan informaation hyödyntämiseen yrityksen liikkuville työntekijöille ja yrityksen palveluita käyttäville asiakkaille. Jotta langattomista päätelaitteista ja nopeista langattomista yhteyksistä saataisiin kaikki mahdollinen hyöty irti, tulee tietojärjestelmien ja laitteiden olla saumattomasti yhteen liitetty myös langattomiin päätelaitteisiin. Tätä yhteenliittymää rakentamaan vaaditaan tietotekniikan osalta erityisosaaja, joka hallitsee tietojärjestelmien ja langattomien päätelaitteiden kaikki osa-alueet. Digia ja SysOpen arvioivat molempien yhtiöiden nykyiseen markkina-asemaan ja liiketoimintastrategiaan perustuen, että yhdistyminen vahvistaa yhdistymisessä syntyvän yhtiön kykyä vastata edellä mainittuihin kasvaviin palvelutarpeisiin sekä lisätä tarjontaa asiakkaille erityisesti älypuhelimien ja langattomien päätelaitteiden ohjelmistoissa, teknologioissa ja niiden integroinnissa liiketoimintaa tukeviksi ratkaisuiksi. Yhdistämällä SysOpenin asiakaskohtaisten tietojärjestelmien integraatio-, arkkitehtuuri- ja ohjelmistokehityspalvelut Digian älypuhelinvalmistajille tarjoamiin koulutus-, konsultointi- ja sopimustuotekehityspalveluihin sekä teknologiaratkaisuihin syntyy voimakas ja laaja-alainen toimija nopeasti kasvaviksi arvioiduille ja kansainvälistyville langattoman teknologian integraatiomarkkinoille. Yhdistymisen merkittävimmät edut - Kokonaisvaltainen Symbian-integraattori asiakkaille. Digian ja SysOpenin yhdistymisellä luodaan kokonaisvaltainen Symbian-integraattori, joka on erityisesti keskittynyt kattamaan yritysten ja yhteisöjen palvelutarpeet kokonaisvaltaisesti operatiivisista tietojärjestelmistä langattomiin päätelaitteisiin. Keskittymällä älypuhelinmarkkinoiden hallitseviin teknologia-alustoihin sekä niihin perustuviin integraatioratkaisuihin ja operatiivisiin tietojärjestelmiin arvioidaan luotavan merkittävää lisäarvoa Yhdistyneen yhtiön asiakkaille. Laajan ratkaisu- ja palveluvalikoimansa myötä SysOpen Digia voi etsiä uusia kasvumahdollisuuksia liiketoiminta-alueiltaan. - Lisämyyntimahdollisuuksia kasvavien ja toisiaan täydentävien voimavarojen sekä palveluiden myötä. Yhdistämällä Digian ja SysOpenin voimavarat syntyy kooltaan merkittävä integraattori sekä perinteisten että langattomia yhteyksiä käyttävien tietojärjestelmien markkinoille. Kasvaneiden voimavarojensa ansiosta Yhdistynyt yhtiö pystyy ottamaan kokonaisvastuun yhä suuremmista asiakasprojekteista. Yhdistyvien yhtiöiden nykyiset asiakaskunnat täydentävät hyvin toisiaan. Tuotetarjonnan osalta päällekkäisyyksiä ei ole ja palvelutarjonnassa yhdistyvien yhtiöiden osaaminen ja resurssit täydentävät hyvin toisiaan. Kasvaneiden voimavarojen, laajemman asiakaskunnan ja kattavan palvelutarjontansa ansiosta Yhdistyneen yhtiön arvioidaan lisäävän myyntiään Yhdistyneen yhtiön nykyisille asiakkaille ja luovan myös entistä paremman pohjan uusien asiakkuuksien hankkimiselle. - Vahva toimija kasvaville ja kansainvälistyville mobiiliteknologiamarkkinoille. Yhdistynyt yhtiö on älypuhelinten ohjelmistokehitystyössä tunnettu ja arvostettu toimija kansainvälisesti. Kasvaneet voimavarat, suurempi koko ja kattava palvelutarjonta mahdollistavat Yhdistyneen yhtiön laajentuvan toiminnan voimakkaasti kasvaviksi arvioiduilla kansainvälisillä langattoman teknologian markkinoilla nykyisten ja uusien asiakkuuksien, yritysostojen sekä allianssien kautta. Tämän arvioidaan luovan merkittävää kasvupotentiaalia Yhdistyneelle yhtiölle. - Toiminnan tehostamisella kustannussäästöjä. Yhdistyneen yhtiön hallintorakenteiden linjaamisella, tilankäytön yhtenäistämisellä ja tehostamisella, parhaiden toimintamallien yhdistämisellä sekä päällekkäisten toimintakulujen karsimisella odotetaan saavutettavan noin 0,8 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuodesta 2006 alkaen. Yhdistyneen yhtiön kokoluokan kasvusta johtuen suhteelliset teknologian kehityskulut alenevat ja yhdistettyä osaamista voidaan tarjota entistä laajemmalle joukolle asiakkaita. Yhdistyneen yhtiön johto ja hallinto Yhdistyneen yhtiön toimitusjohtajana tulee toimimaan Digian nykyinen toimitusjohtaja Jari Mielonen, jolla on laajaa kokemusta Yhdistyneen yhtiön kaikilta liiketoiminta-alueilta. Varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena tulee toimimaan SysOpenin nykyinen toimitusjohtaja Arto Sahla. Myös Digian ja SysOpenin muu johto ja työntekijät tulevat olemaan tärkeässä asemassa Yhdistyneen yhtiön uudessa organisaatiossa. Organisaation uudistaminen toteutetaan heti Osakevaihdon toteuduttua ja mahdollisesti tarvittavat lisätarkennukset organisaatioon toteutetaan vuoden 2005 loppuun mennessä. Yhdistyneen yhtiön hallitukseen on Yhdistymissopimuksen mukaisesti tarkoitus valita ehdollisena Yhdistymisen toteutumiselle seuraavat, tehtävään suostumuksensa antaneet kuusi henkilöä: - Pekka Sivonen, Digian nykyisen hallituksen päätoiminen puheenjohtaja; - Kari Karvinen, SysOpenin nykyisen hallituksen puheenjohtaja; - Pekka Eloholma, Setec Oy:n toimitusjohtaja; - Pertti Kyttälä, Peranit Oy:n toimitusjohtaja; - Matti Mujunen, Secgo Software Oy:n toimitusjohtaja; ja - Mikko Terho, Senior Vice President, Nokia Oyj. Tarkoitus on, että Yhdistyneen yhtiön hallituksen päätoimisena puheenjohtajana tulee toimimaan Pekka Sivonen ja varapuheenjohtajana Kari Karvinen. Yhdistyneen yhtiön omistusrakenne Jos Osakevaihto hyväksytään kokonaisuudessaan, tulevat SysOpenin osakkeenomistajat omistamaan yhteensä noin 51,3 prosenttia ja Digian A-sarjan osakkeenomistajat yhteensä noin 48,7 prosenttia Yhdistyneestä yhtiöstä, pois lukien SysOpenin ja Digian liikkeeseen laskemat optio-oikeudet. SysOpenin uusien osakkeiden vaihtosuhteen määräytyminen perustuu osapuolten saavuttamaan neuvottelutulokseen yhtiöiden arvosta. SysOpen on käyttänyt asiantuntijoita arvonmäärityksessä ja osakevastikkeesta on hankittu myös asiantuntijalausunto (Fairness Opinion) Mandatum & Co Oy:stä. Yhdistyneen yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa tulevat Digian ja SysOpenin 4.2.2005 osakasluetteloiden perusteella olemaan: 1. Sivonen Pekka 21,2 % 2. Karvinen Kari 8,8 % 3. Savolainen Matti 8,7 % 4. Kylätie Jorma 8,2 % 5. TeliaSonera Finland Oyj 7,2 % 6. Eqvitec Teknologiarahasto I Ky 7,2 % 7. Malin Mika 4,2 % 8. Virtanen Jarkko 2,8 % 9. Polvi Jere 1,2 % 10. Ahonen Olli 1,0 % Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 70,4 % Muut osakkeenomistajat 29,6 % Yhteensä 100,0 % Kommentit Pekka Sivonen, Digian hallituksen puheenjohtaja: Digialla on laaja osaaminen Symbian-käyttöjärjestelmän ja Series 60 -ohjelmistoalustan hyödyntämisestä älypuhelimien kehittämiseksi laitevalmistajille. Tietoliikenneyhteyksien kapasiteetin kasvu sekä päätelaitteiden prosessointikapasiteetin kasvaminen ovat luomassa uutta tapaa hyödyntää yritysten operatiivisia tietojärjestelmiä. Näemme tämän mahdollisuutena osaamisemme edelleen jalostamisessa yhdessä SysOpenin kanssa. Vahvistamme nykyistä toimintaamme ja samalla kehitämme Digiasta ja SysOpenista yhdessä erityisosaajan, joka on valmis ottamaan vastuun entistä suuremmista hankkeista kasvaviksi arvioiduilla tieto- ja kommunikaatioteknologiamarkkinoilla. Kari Karvinen, SysOpenin hallituksen puheenjohtaja: Tietotekniikkamarkkinat ovat suuren murroksen alkuvaiheessa. Langattomien päätelaitteiden voimakkaan kehityksen myötä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden operatiivisia tietojärjestelmiä aletaan kiihtyvää vauhtia toteuttaa myös älypuhelimiin. Kyse on pitkälti samasta ilmiöstä kuin tapahtui järjestelmäkehityksen siirtyessä keskustietokoneista PC-laitteisiin. SysOpen haluaa olla tämän kehityksen kärkijoukoissa. Uskomme tämän yhdistymisen Digian kanssa olevan asiakkaille ja henkilökunnalle positiivinen mahdollisuus. Uskomme myös vakaasti, että molempien yhtiöiden osakkeenomistajat hyötyvät yhdistymisestä. Digian ja SysOpenin hallitusten lausunnot Digian hallitus suosittelee Digian A-sarjan osakkeenomistajille, että nämä vaihtaisivat A-sarjan osakkeensa Digiassa SysOpenin uusiin osakkeisiin ja äänestäisivät yhdistymisen kannalta tarpeellisten Digian yhtiöjärjestysmuutosten puolesta. SysOpenin hallitus suosittelee SysOpenin osakkeenomistajille, että he äänestäisivät yhdistymisen kannalta tarpeellisten päätösehdotusten hyväksymisen puolesta 1.3.2005 pidettävässä SysOpenin varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka tullaan erikseen kutsumaan koolle päättämään myös yhdistymisen hyväksymisestä. SysOpenin varsinaiselle yhtiökokoukselle tullaan ehdottamaan muun muassa osakeannin suuntaamista Digian A-sarjan osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksen muuttamista yhtiön toiminimen sekä vähimmäis- ja enimmäispääoman osalta sekä yhtiön hallituksen kokoonpanon muuttamista Yhdistymissopimuksen mukaisesti. Keskeisten osakkeenomistajien tuki Digian keskeisistä osakkeenomistajista Pekka Sivonen, Mika Malin, Jarkko Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj ja Eqvitec Teknologiarahasto I Ky, jotka yhdessä omistavat yhteensä 62,0 prosenttia Digian osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennakkoon sitoutuneet hyväksymään Osakevaihtotarjouksen omistamiensa ja hallinnoimiensa Digian osakkeiden osalta. Tämän lisäksi SysOpen ja Eomer Holding Oy:n omistajat ovat sopineet, että SysOpen ostaa 100 prosenttia Eomer Holding Oy:n osakkeista viimeistään Osakevaihdon toteuttamisen yhteydessä. Eomer Holding Oy on puolestaan sopinut Digian B-sarjan osakkeenomistajien kanssa hankkivansa omistukseensa 100 prosenttia Digian B-sarjan osakkeista viimeistään Osakevaihdon toteuttamisen yhteydessä. Digian B-sarjan osakkeet edustavat yhteensä 30,1 prosenttia Digian osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tämän seurauksena yhteensä 92,0 prosenttia Digian osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on ennakkoon sitoutunut hyväksymään ehdotetun yhdistymisen. SysOpenin keskeiset osakkeenomistajat Kari Karvinen, Jorma Kylätie ja Matti Savolainen, jotka omistavat yhteensä 50,1 prosenttia SysOpenin osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ennakkoon sitoutuneet tukemaan ehdotettua yhdistymistä. Osakevaihdon ja Yhdistymisen pääkohdat Osakevaihdon hyväksynyt Digian A-sarjan osakkeenomistaja saa yhdellä (1) Digian A-sarjan osakkeella 0,36 SysOpenin uutta osaketta (’Osakevastike’). Osakevastikkeena annettavat SysOpenin uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakasoikeudet, kun SysOpenin uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta SysOpenin hallituksen 1.3.2005 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.1.2005 ehdottamaan osinkoon tilikaudelta 2004. Osakevaihto alkaa 15.2.2005 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 2.3.2005 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei osakevaihtoaikaa jatketa. SysOpen tulee laatimaan listalleottoesitteen hakeakseen Osakevaihdon toteuttamiseksi liikkeeseen laskettavat SysOpenin uudet osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Listalleottoesite julkistetaan arviolta 25.2.2005 Internetissä osoitteissa www.sysopen.fi ja www.digia.com. Osakevaihdon alustava tulos ilmoitetaan viipymättä pörssitiedotteella arviolta 3.3.2005. Tämä tiedote julkistetaan myös Digian kotisivuilla www.digia.com sekä SysOpenin kotisivuilla www.sysopen.fi. Alustavan tuloksen ilmoituksen yhteydessä ilmoitetaan, onko tarjouksen toteuttamisen ehto (a) täyttynyt vai jatketaanko osakevaihtoaikaa. Osakevaihdon lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta 4.3.2005. Lopullisen tuloksen ilmoituksen yhteydessä vahvistetaan (i) niiden Digian A-sarjan osakkeiden määrä, joiden osalta Osakevaihtotarjous on hyväksytty, (ii) ovatko Osakevaihdon toteuttamisen edellytykset täyttyneet ja (iii) toteutetaanko Osakevaihto. SysOpenin uudet osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina SysOpenin vanhojen osakkeiden kanssa Helsingin Pörssin päälistalla arviolta 7.3.2005 alkaen. SysOpenin osakkeen virallinen päätöskurssi Helsingin Pörssissä 10.2.2005 oli 3,72 euroa. SysOpenin tarjoaman Osakevastikkeen laskennallinen arvo Digian A-sarjan osakkeelta samana päivänä oli 1,34 euroa. Yhdistymissopimuksen mukaan Osakevaihdon toteuttamisen ehdot ovat seuraavat: (a) Osakevaihto hyväksytään siinä laajuudessa, että SysOpen tulee Osakevaihdon toteuduttua omistamaan vähintään 21 344 700 Digian A-osaketta vastaten noin 88,6 prosenttia Digian A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä; (b) SysOpenin yhtiökokous hyväksyy yhdistymisen ja Osakevaihdon edellyttämät päätösehdotukset (osakepääoman korotus, osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärän muuttaminen, hallituksen jäsenten lukumäärä, yhtiön hallitukseen valittavat henkilöt sekä yhtiön toiminimen muutos); (c) SysOpenin ja Digian välillä olevaa Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa; (d) Eomer Holding Oy on hankkinut omistukseensa kaikki Digian liikkeeseen laskemat B-sarjan osakkeet; (e) SysOpen on hankkinut omistukseensa kaikki Eomer Holding Oy:n liikkeeseen laskemat osakkeet; (f) Digian yhtiökokous on päättänyt muuttaa Digian yhtiöjärjestystä Yhdistymissopimuksen edellyttämällä tavalla ja sanotut muutokset on merkitty kaupparekisteriin; ja (g) Kaikki Digian 8.12.2000 tehdyn osakassopimuksen osapuolet ovat ilmoittaneet luopuvansa kaikista vaatimuksista Digiaa, SysOpenia ja Eomer Holding Oy:tä kohtaan. Luopuminen yllämainituista ehdoista vaatii molempien Osapuolten hyväksynnän. Jos Osakevaihto toteutetaan, SysOpen tulee esittämään osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen niistä Digian A-sarjan osakkeista, joiden osalta Osakevaihtoa ei hyväksytty. SysOpenin on yhdistymisen toteutumisen jälkeen tarkoitus tarjota Digian nykyisille optio-oikeuksien haltijoille mahdollisuutta vaihtaa Digian optio-oikeudet Yhdistyneen yhtiön uusiksi optio-oikeuksiksi samoin tai soveltuvin osin yhdenvertaisin ehdoin. Osakevaihdon lisäksi SysOpen on sopinut ostavansa Eomer Holding Oy:n. Eomer Holding Oy:n hankinnan velaton kauppahinta (käteisvastike lisättynä Eomer Holding Oy:n nettovelalla) on 40 miljoonaa euroa. Yhdistyneen yhtiön pro forma –nettovelat ovat 7,0 miljoonaa euroa. Digian ja SysOpenin yhdistymisen yhteydessä käyttämä taloudellinen neuvonantaja ja Osakevaihdon järjestäjä on Nordea Corporate Finance. Digian keskeisistä osakkeenomistajista Pekka Sivonen, Mika Malin, Jarkko Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj ja Eqviteq Teknologiarahasto I Ky sekä Digian B-sarjan osakkeenomistajat, jotka ovat sopineet myyvänsä kaikki Digian B-sarjan osakkeensa Eomer Holding Oy:lle viimeistään Osakevaihdon toteuttamisen yhteydessä, ovat sopineet järjestelystä, jonka mukaisesti edellä mainitut Digian keskeiset osakkeenomistajat myöntävät Digian B-sarjan osakkeenomistajille oikeuden 12 kuukauden aikana alkaen 4.3.2005 ostaa mainituilta keskeisiltä osakkeenomistajilta yhteensä noin 8,5 prosenttia Yhdistyneen yhtiön osakkeista tietyllä ennakkoon määritellyllä hinnalla. Yhdistyneen yhtiön tilintarkastamattomia pro forma- konsernitilinpäätöstietoja (FAS) Pro forma -tuloslaskelmatietoja, MEUR 1.1.-31.12.2004 - KATSO PDF-TIEDOSTO Pro forma -tasetietoja, MEUR 31.12.2004 - KATSO PDF-TIEDOSTO Pro forma –tunnuslukuja 31.12.2004 - KATSO PDF-TIEDOSTO Lisätietoja Yhdistymistä käsittelevä tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille pidetään tänään perjantaina 11.2.2005 klo 14:30 Hotelli Kämpin peilisalissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Tervetuloa. Helsingissä 11.2.2005 DIGIA OY Hallitus Lisätietoja antavat: Pekka Sivonen, hallituksen puheenjohtaja, Digia Oy, puh. 040 7593601 Kari Karvinen, hallituksen puheenjohtaja, Sysopen Oyj, puh. 0424 2020304 Jari Mielonen, toimitusjohtaja, Digia Oy, puh. 040 7038383 Arto Sahla, toimitusjohtaja, Sysopen Oyj, puh. 0400 442986 LIITTEET Tietoja yhdistyvistä yhtiöistä Digia Oy -konserni Digia toimii systeemi-integraattorina tarjoten sopimussuunnittelua älypuhelinvalmistajille kansainvälisesti. Yhtiö panostaa merkittävästi laaja-alaiseen osaamiseen älypuhelinten kehittämisessä ja on mukana älypuhelinhankkeissa aina teknisistä vaatimusmäärittelyistä ja järjestelmäintegroinnista käyttöliittymän yksilölliseen muokkaukseen ja ohjelmistojen ylläpitoon. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen vastuunoton älypuhelinhankkeen ohjelmistokehitystyössä. Sopimussuunnittelun lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen koulutusta, Digian teknologiakomponentteja, ohjelmistotyökaluja ja sovelluksia - asiakkaiden vaatimusten mukaan räätälöitynä. Digia-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 21,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja 3,1 miljoonaa euroa eli 14,8 prosenttia liikevaihdosta. Digia-konsernilla ei ole liikearvopoistoja. Digian liiketoiminta-alueita ovat sopimustuotekehityspalvelut (94 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004) sekä Symbian-koulutuspalvelut ja konsultointi (6 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004). Digian liikevaihdosta 93 prosenttia tulee EU:n alueelta ja 7 prosenttia EU:n ulkopuolelta. Digialla on toimipaikat Helsingissä, Lappeenrannassa, Porissa, Oulussa ja Tampereella. Henkilöstön määrä Digia-konsernissa vuoden 2004 lopussa oli 257 henkilöä. Digia Oy on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö. SysOpen Oyj-konserni SysOpen on tietotekniikan asiantuntijapalveluja ja ohjelmistoja tarjoava yhtiö, jonka missiona on integroida informaatio, ihmiset ja prosessit. SysOpen tarjoaa palveluita ja ratkaisuja prosessien joustavaan hajauttamiseen ja reaaliaikaisuuden kehittämiseen asiakasorganisaatioiden toimintaa tehostavalla tavalla. Keskeisessä asemassa on asiakkaiden operatiivisten tietojärjestelmien kehittäminen osaksi uusia mobiili- ja internet-ratkaisuja. SysOpen on johtavia integroitujen sähköisten liiketoimintaratkaisujen toimittajia Suomessa. SysOpen-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 26,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen liikearvopoistoja 2,3 miljoonaa euroa eli 8,7 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvopoistojen jälkeen oli 2,0 miljoonaa euroa eli 7,5 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004. Tarjonta jakautuu seuraaviin liiketoiminta-alueisiin: Asiakaskohtaiset tietojärjestelmäpalvelut (87,8 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004), Ohjelmistotuotteisiin perustuvat ratkaisut (11,1 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004) ja Liikkeenjohdon ICT-konsultointi (1,1 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,2 prosenttia vuonna 2004. SysOpenilla on toimipaikat Helsingissä, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Tampereella sekä tytäryhtiö Isossa-Britanniassa suur-Lontoon alueella. Henkilöstön määrä SysOpen-konsernissa vuoden 2004 lopussa oli 288 henkilöä. SysOpen on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö ja sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla. Toimitusjohtaja Jari Mielosen CV Jari Mielonen, s.1960, KTM, Digia Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2001. Vastaa yrityksen operatiivisesta liiketoiminnasta ja raportoi Digian hallitukselle. Toiminut aiemmin muun muassa Sonera Oyj:n johdossa nimikkeellä Chief Technology Officer (1998-2001), ICL Data Oy:n teknologiajohtajana nimikkeellä Director, Software Technology (1996-1998), Tieto Oyj:n Ohjelmistoliiketoiminnot-divisioonassa Unic Oy:n myyntijohtajana (1995-1996) ja myyntipäällikkönä (1990-1995) sekä vuosina 1987-1989 Tietotehdas Oy:ssä sovelluskehitystehtävissä. Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa eikä Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole arvopaperien myyntitarjous Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, eikä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) ja siihen liittyvien sääntöjen ja määräysten sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Osakevaihtotarjousta ja SysOpenin uusia osakkeita ei tulla rekisteröimään eikä tarjoamaan julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole ostotarjous eikä kehotus myyntitarjouksen tekemiseen, eikä SysOpenin uusia osakkeita saa merkitä missään sellaisessa maassa, missä tällainen tarjous, kehotus tai merkintä olisi laitonta ennen rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta tai muuta hyväksyntää kyseisen maan arvopaperilainsäädännön mukaisesti.

Liitteet & linkit