TaEL-alojen kasvu jatkuu hyvänä, maksutulo tuotti 11 % ja sijoitustoiminta 4,1 %

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa 1.1.-30.6.2003 Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo: TaEL-alojen kasvu jatkuu hyvänä, maksutulo tuotti 11 % ja sijoitustoiminta 4,1 % TaEL-alojen kasvu jatkuu edelleen hyvänä. Palkkasumma kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 8 % (3 % v. 2002) edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta nousten 268 miljoonaan euroon. Maksutuloa kertyi tammi- kesäkuussa tänä vuonna 47 miljoonaa euroa. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vakuutusmaksutulo kasvoi 11 % edellisvuodesta. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 4,1 %( -0,6 % v. 2002) ja sijoituksia oli yhteensä 215 miljoonaa euroa. Palkkasumman kasvun on arvioitu olevan 3,5 % vuonna 2003. Koko tältä vuodelta TaEL:n odotetaan saavan maksutuloa 96 miljoonaa euroa, kun sitä vuodelta 2002 kertyi 89 miljoonaa euroa. Työnantajakohtaisia TaEL-tilityksiä tehtiin ensimmäisenä kuutena kuukautena 177 388 kappaletta, mikä oli 1 % enemmän kuin edellisvuonna. Vastaavasti TaEL-palkkatietoja rekisteröitiin 654 394 kappaletta. Kasvua oli 2 prosenttia. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassalla on 15 000 säännöllisemmin vakuutusmaksuja maksavaa asiakasyritystä. Tilapäisesti TaEL- maksuja maksaa vuodessa noin 54 000 asiakasta. Vakuutusmaksuja maksettiin alkuvuonna kuukausittain keskimäärin 108 000 työntekijästä. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 4,1 % Irakin lyhyt sota ja kansainvälisten asioiden asteittainen selkiytyminen tukivat alkuvuonna osakekurssien nousua. Osakkeiden hyvät tuotot kasvattivat sijoitusten kokonaistuottoa, joka pääasiassa syntyi joukkolainasijoituksista. Niiden tuotto oli hyvä korkotason laskiessa etenkin lyhyissä maturiteeteissa. Lisäksi sijoituslainojen ja kiinteistöjen tuotto oli tasaista. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa 4,1 % (-0,6 % tammi-kesäkuussa 2002). Osakkeet ja osuudet tuottivat 2,8 %, joukkolainat 4,5 %, muut rahoitusvälineet ja talletukset 1,4 %, lainasaamiset 3,1 % ja kiinteistöt 4,8 %. Vuonna 2002 sijoitustoiminnan keskimääräinen tuottoprosentti käyville arvoille oli 2,0 %. Sijoitusten käypä arvo oli kesäkuun lopussa 215 miljoonaa euroa. Osakkeiden ja osuuksien arvo oli 33 miljoonaa euroa (15%), joukkolainojen 139 miljoonaa euroa (65 %) muiden rahoitusmarkkinavälineiden 15 miljoonaa euroa (7 %) ja kiinteistöjen 28 (13 %) miljoonaa euroa. Eläkemenot kasvoivat 41 prosenttia TaEL:n toimintapiiriin kuului viime vuonna 335 000 lyhyissä työsuhteissa ja taiteilija-ammateissa työskentelevää työntekijää, joista 110 000 kartutti eläketurvaansa. Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa maksoi alkuvuonna 2003 noin 7 miljoonaa euroa, mikä oli 41 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Koko vuodelta eläkemenojen arvioidaan nousevan 14 miljoonaan euroon. Eläkkeensaajia oli kesäkuun lopussa 3 256 eli 946 eläkkeensaajaa enemmän kuin edellisen vuoden puolivälissä. Uusia eläkkeitä on myönnetty tammi- kesäkuussa 650 eli 19 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Niistä 45 % oli työkyvyttömyyseläkkeitä, 26 % vanhuuseläkkeitä, 20 % työttömyyseläkkeitä ja 7 % oli perhe-eläkkeitä. Kuntoutusraha myönnettiin 11 henkilölle. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan maksoi viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 24 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2002 aikana vastuunjakokorvauksia maksettiin 52 miljoonaa euroa. Tänä vuonna vastuunjakokorvauksia arvioidaan maksettavan 54 miljoonaa euroa. Tammikuusta kesäkuuhun kertymä on 25 miljoonaa euroa. Vastuuvelka oli 219 miljoonaa euroa Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksuun kerätty varallisuus oli kesäkuun lopussa 219 miljoonaa euroa. Viime vuoden lopussa kirjanpidollinen vastuuvelka oli 200 miljoonaa euroa. Nousua on 9 %. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännökset on luotu turvaamaan kunkin yhtiön toimintaa sijoitusriskien varalta. Vakavaraisuuden keskeinen mittari on toimintapääoma. Se käsittää omaisuuden, joka ei ole varsinaisen eläkevastuun katteena tai varattu eläkkeistä johtuviin riskeihin. Toimintapääoma oli kesäkuun lopussa 46 miljoonaa euroa, josta taseeseen sisältyvää toimintapääomaa oli 41 miljoonaa euroa ja kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen välisiä arvostuseroja 6 miljoonaa euroa. Toimintapääoma oli vuoden 2002 lopussa 38 miljoonaa euroa. Se on kasvanut alkuvuoden aikana 9 miljoonaa euroa eli 23 %. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 26,0 %, kun se vuoden 2002 lopussa oli 22,4 %. Sen vakavaraisuusasema oli kesäkuun lopussa 3,9. Vuoden 2002 lopussa vakavaraisuusasema oli 3,4. Vakavaraisuusasema kertoo, kuinka moninkertainen toimintapääoma on suhteessa vähimmäismäärään eli vakavaraisuusrajaan. Toimintapääoma on TaEL:n varojen ja velkojen erotus ja toimii puskurina sijoitusriskejä varten. Toimintapääoma on tavoitevyöhykkeellä, jos vakavaraisuusasema on välillä 2-4. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, puh. 010 553 3500 tai 050 594 2010 Graafinen aineisto saatavissa osoitteessa: www.etera.fi, Palvelut/Uutiset Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa julkistaa 2003 tilinpäätöstietonsa maaliskuussa 2004. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa on yksityinen työeläkelaitos. Se ostaa nykyisin palvelut Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiöstä Eterasta, (entinen LEL Työeläkekassa). Tarkoituksena on, että TaEL-eläkekassa liittyy vuonna 2004 Eteraan. TaEL-eläkeassan ja Eteran yhteenlaskettu osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta olisi noin seitsemän prosenttia. Etera vakuuttaa LEL- ja TaEL-toimialoja edelleen ainoana työeläkeyhtiönä, kunnes työeläkelait (TEL, LEL ja TaEL) yhdistetään ilmeisesti vuonna 2007 ja kilpailu avautuu. TaEL:n piiriin kuuluu taiteilija-ammattien lisäksi kaikki yksityisalojen lyhyet työsuhteet, ns. pätkätyöt. TaEL:n mukaan vakuutetaan vuosittain noin 340 000 työntekijää. Vuonna 2002 eläkkeen ehtona olleen tulon ylitti 110 000 TaEL-työntekijää. Avainluvut 30.6.2003 30.6.2002 Muutos 31.12.2002 Palkkasumma Milj. ? 268 247 8 % 521 Vakuutusmaksutulo Milj. ? 47 43 11 % 89 Maksetut eläkkeet ja 7 5 41 % 11 kuntoutuskulut Milj. ? Vastuunjakokorvaukset Milj. ? 25 24 8 % 52 Koko vastuuvelka 219 192 14 % 200 Sijoitusjakauma käyvin arvoin 215 176 22 % 206 Milj. ? Sijoitustuotto%, käyvin arvoin 4,1 -0,6 2,0% Toimintapääoma Milj. ? 46 40 16 % 38 Vakavaraisuusasema 3,9 3,2 3,4 Vakavaraisuusaste % 26 % 25,9 % 22,4 % Tavoitevyöhykkeen alaraja % 13,3 % 16,3 % 13,4 % Vakinaiset asiakkaat* 13 000 13 300 -2 % 15 000 Tilapäiset asiakkaat ** 34 000 27 000 27 % 54 000 Vakuutetut*** 110 000 Eläkkeensaajat 3 256 2 310 41 % 2 725 * Vuosina 2003 ja 2002 vakuutusmaksuja maksaneet rekisteröidyt asiakkaat, ** Vuosina 2003 ja 2002 vakuutusmaksuja maksaneet tilapäiset asiakkaat *** Vakuutettuja ovat 23-64 -vuotiaat, jotka ovat ylittäneet alemman rajatulon ( 707 ?/v.2003 ja 691 ?/v.2002) sekä alle 23-vuotiaat,joille on syntynyt oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen Viestintä/Anitta Hellgren Puh. 010 553 3408, 040 501 4298 www.etera.fi, Palvelut/Uutiset ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/25/20030825BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/25/20030825BIT00120/wkr0002.pdf