Kuorosäveltapailukirjat kehittävät aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaitoa

Hyvän kuorosäveltapailutaidon omaava kuorolaulaja selviytyy oman stemmansa lukemisesta ja laulamisesta, osaa suhteuttaa itsensä koko kuoroon ja pystyy hahmottamaan kuoromusiikkia sekä kuulonvaraisesti että partituuria lukien. Tämä käy ilmi MuM Soila Jaakkolan 15.12.2012 Sibelius-Akatemiassa tarkastettavasta väitöskirjasta.

Kuorosäveltapailu tarkoittaa kuorossa tapahtuvaa kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaitoa kehittävää toimintaa, jossa huomioidaan musiikinteoreettiset peruskäsitteet sekä kuoropedagogiset näkökulmat. Jaakkolan tutkimus keskittyi erityisesti kuorosäveltapailukirjoissa käytettyihin musiikinteoreettisiin peruskäsitteisiin sekä opetusmenetelmällisiin valintoihin. Tutkimusaineistona oli 41 kansainvälistä aikuiselle kuorolaulajalle suunnattua nuotinluvun ja säveltapailun oppikirjaa vuosilta 1980–2007. Jaakkola tarkasteli aineistoa pedagogisesta näkökulmasta säveltapailuopettajan ominaisuudessa kiinnittäen huomiota erityisesti siihen, mitä nuotinluvun ja säveltapailun tietoja ja taitoja kuorolaulajan katsotaan tarvitsevan kyetäkseen lukemaan ja tulkitsemaan kuoromusiikkia.

Tutkimuksessa ilmeni, että oppikirjoissa kuorolaulajalle esitetään nuotinkirjoituksen ja musiikin teorian peruskäsitteet lyhyin sanallisin kuvauksin ja nuottiesimerkein sekä harjoitetaan näitä käsitteitä lähinnä yksiäänisen laulumateriaalin avulla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että oppikirjojen pedagogiset ratkaisut on tehty pääasiassa säveltapailu- ja kuoropedagogisiin valintoihin perustuen. Aineistosta nousi esiin kuusi kirjaa muista poikkeavan lähestymistapansa ansiosta. Näitä oppikirjoja Jaakkola analysoi neljästä kuorolaulamiseen liittyvästä näkökulmasta nimeten kuusi erilaista polkua kuorosäveltapailuun. Tutkimuksessa ideoitiin myös tulevaisuuden kuorosäveltapailukirjan suuntaviivoja.

Musiikin maisteri Soila Jaakkolan tohtorintutkintoon sisältyvä väitöstilaisuus pidetään lauantaina 15.12.2012 klo 12 Musiikkitalon Sonore-salissa. Jaakkolan väitöskirjan nimi on ”Polkuja kuorosäveltapailuun. Kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinä”. Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Louhivuori ja tilaisuuden valvojana professori Lauri Väkevä.

Väitöskirja on julkaistu Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa Studia Musica 51. Kirja on nähtävillä Sibelius-Akatemian kirjastossa. Se on saatavilla Ostinato-nuottikaupasta Tykistönkatu 7, Helsinki; www.ostinato.fi.

Valokuva on ladattavissa Sibelius-Akatemian kuvapankissa (kuvapankki.siba.fi), tunnuksia voi tarvittaessa pyytää osoitteesta info@siba.fi.

Lisätietoja
Soila Jaakkola
p. 040 748 9449
soila.jaakkola@siba.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi