Säveltäjä yhdistää intuition ja rationaalisen ajattelun parhaat puolet

Säveltäjän ajattelu vuorottelee joustavasti intuition ja rationaliteetin välimaastossa. Ajattelun ja työstön tavat valikoituvat tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kulloiseenkin tilanteeseen sopiviksi siten, että liiallinen intuitio ei johda ideoiden tulvaan, eikä ylenmääräinen pohdinta jumita ajattelua. Luomiensa materiaalien monipuolisen intuitiivis-rationaalisen työstön seurauksena säveltäjälle kehittyy erityinen tarkoituksellisen intuition taito. Siinä yhdistyvät rationaliteetin ja intuition parhaat puolet: säveltäjä toimii vaivattomasti ja nopeasti, mutta kuitenkin järkevästi ja tarkoituksellisesti. Hän kykenee näin tuottamaan esteettistä yhtenäisyyttä epävarmassa ja kompleksisessa tilanteessa, jossa rationaalisen ajattelun kapasiteetti ei riitä.

Ulla Pohjannoron 26.1.2013 Sibelius-Akatemiassa tarkastettava kognitiivisen musiikkipsykologian alaan kuuluva väitöstutkimus valottaa ainutlaatuisen aineistonsa avulla taiteellisen työn ydintä tietoisen ja esitietoisen ajattelun rajapinnalla. Tutkija seurasi yhden sävellyksen syntyä alkuideoista valmiiksi sävellykseksi. Säveltäjän kanssa käytiin läpi vastikään syntyneitä luonnoksia ja käsikirjoituksia.

Pohjannoro määritti sävellysprosessin vaiheet sekä kuvasi säveltäjän tyypilliset toimintastrategiat ja säveltämisen ydinprosessit. Sävellystyötä ohjasi moninaisista alkuideoista kiteytynyt moniaistimellinen ja kokemuksellisesti kirkas ideoiden kimppu. Tutkimuksen modernistisen säveltäjän inspiraation lähteinä olivat musiikillisten ideoiden lisäksi myös filosofiset, visuaaliset ja luontoon liittyvät seikat.  

Erityisesti työn kriittisissä vaiheissa säveltäjä osoitti paitsi monimuotoista ongelmanratkaisutaitoa myös sinnikästä peräänantamattomuutta. Esiin tulivat harvinaisella tavalla myös säveltämisen haasteet ja kielteiset tunteet. Alun luottavainen tunnelma kääntyi työn edetessä epävarmuudeksi ja ahdistukseksi ja lopulta kyllästymiseksi. Ydinideoiden voimakas energialataus, sinnikäs tahto ja halu kokeilla prosessin kuluessa syntyneitä uusien sävellysten ideoita motivoivat säveltäjää työn saattamisessa valmiiksi.

MuL, FM Ulla Pohjannoron väitöskirja ”Sävellyksen synty – Tapaustutkimus säveltäjän ajattelusta” tarkastetaan lauantaina 26.1.2013 klo 12.00 Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisalissa (Pohjoinen Rautatiekatu 9).

Vastaväittäjänä on professori Tuomas Eerola (Jyväskylän yliopisto). Tilaisuuden valvojana toimii professori Anne Sivuoja-Kauppala.

Väitöskirja on julkaistu Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa Studia Musica 53. Kirja on nähtävillä Sibelius-Akatemian kirjastossa sekä Sibelius-Akatemian eThesis-opinnäytetietokannassa, http://ethesis.siba.fi/.

Valokuva on ladattavissa Sibelius-Akatemian kuvapankissa (kuvapankki.siba.fi), tunnuksia voi tarvittaessa pyytää osoitteesta info@siba.fi.

Lisätietoja
Ulla Pohjannoro
p. 040 710 4284
ulla.pohjannoro@siba.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. www.siba.fiwww.uniarts.fi