TAMRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS / HELMI–HUHTIKUU 2008

– Tamro-konsernin liikevaihto helmi–huhtikuussa 2008 oli 1 387 (1 352) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,6 prosenttia.
– Konsernin tulos ennen veroja oli 34 (31) miljoonaa euroa, ja tulos kasvoi 7,7 prosenttia. Liikevoittomarginaali oli 2,3 (2,2) prosenttia.
– Konsernin markkinakasvu on ollut odotettua maltillisempaa hintojen laskun ja viranomaisten useissa konsernin toimintamaissa tekemien toimien vuoksi.

“On aiempaa vaikeampaa ennustaa, miten lääkkeiden jakelu tulevaisuudessa tapahtuu. Sekä kansallisella että Euroopan tasolla käydään keskustelua uusista toimintamalleista, jotka haastavat nykyiset jakelujärjestelmät. Ruotsi on tyypillinen esimerkki tästä kehityksestä. Tamro käyttää huomattavia resursseja varmistaakseen, että muutokset hallitaan menestyksekkäästi ja että sekä toimitusketjun turvallisuus että tehokkuus säilyvät nykyisellä korkealla tasollaan”, Tamron konsernijohtaja Jo Langmoen sanoo.

Toimintaympäristö

Pohjoismaiset lääkemarkkinat kasvoivat helmi–huhtikuussa 2008 keskimäärin noin
6 prosenttia. Baltian markkinoiden kasvu jatkui kaksinumeroisena Virossa, mutta pieneni merkittävästi Latviassa ja Liettuassa. Näille markkinoille on tunnusomaista korkea inflaatio ja epävakaa talouskasvu. Myös lääkkeiden kulutus ja korvattavuuskäytännöt ovat näillä markkinoilla EU:n keskimääräisen tason alapuolella.

Konsernin tuloskehitys

Konsernin liikevaihto helmi–huhtikuussa 2008 oli 1 387 (1 352) miljoonaa euroa, ja se kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,6 prosenttia.

Konsernin liikevoitto helmi–huhtikuussa oli 34 (31) miljoonaa euroa, ja liikevoittomarginaali oli 2,4 (2,3) prosenttia. Tilikauden voitto ennen veroja oli 31 (30) miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia ennemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2008. Tilikauden voitto helmi–huhtikuussa 2008 oli 23 (22) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 0,9 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 28,9 (23,2) prosenttia ja omavaraisuusaste 20,6 (29,7) prosenttia.Omavaraisuusasteen lasku johtuu osingonjaosta.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit helmi–huhtikuussa 2008 olivat 8 (6) miljoonaa euroa. Investoinnit suuntautuivat pääasiassa operatiiviseen toimintaan ja vähittäismyyntisektorille.

Rahoitus

Konsernin rahoitusasema säilyi vahvana tilivuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Korollinen nettovelka kasvoi tilivuoden 2007/08 lopun 11 miljoonasta eurosta huhtikuun lopun 130 (126) miljoonaan euroon. Muutoksen taustalla on myytyjen saatavien määrän väheneminen edellisen tilikauden lopun 190 miljoonasta eurosta huhtikuun 2008 lopun 68 (76) miljoonaan euroon. Efektiivinen nettovelka, joka sisältää 68 (76) miljoonan euron myydyt saatavat, oli 198 (201) miljoonaa euroa.

Kassa- ja likvidit varat lisääntyivät 21 (9) miljoonaan euroon. Huhtikuun lopussa käyttämätön limiitti konsernin pääyhteistyöpankkien kanssa sovituissa valmiusluottojärjestelyissä oli 200 (200) miljoonaa euroa. Saatavien käyttämätön limiitti arvopaperistamisohjelmissa oli 177 (166) miljoonaa euroa.

Rahoituskulut ja -tuotot olivat yhteensä –2 (–2) miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Korkojen nousu ja jatkuva epävarmuus kansainvälisillä luottomarkkinoilla tulevat vuositasolla mitattuna vaikuttamaan negatiivisesti rahoituskuluihin. Nettovelkaantumisaste kasvoi 45 (32) prosenttiin johtuen osingonjaosta.

Vapaa kassavirta ja nettokäyttöpääoma

Operatiivinen kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutoksia ja investointeja kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 33 (30) miljoonaan euroon. Nettokäyttöpääoman muutos sai aikaan –148 (–157) miljoonan euron kassavirran. Nettoinvestoinnit olivat tilivuoden ensimmäisellä neljänneksellä –5
(–1) miljoonaa euroa, ja vapaa kassavirta vastaavana aikana oli –120 (–128) miljoonaa euroa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä nettokäyttöpääoma pieneni 161 (198) miljoonan euroon. Lasku selittyy pääasiassa sillä, että myytyjen saatavien määrä laski tilivuoden 2007/08 lopun 190 miljoonasta eurosta 68 (76) miljoonaan euroon huhtikuun 2008 lopussa.

Henkilöstö

Tamro-konsernin palveluksessa työskenteli raportointikauden lopussa 5 007 (4 631) henkilöä. Heistä 2 643 (2 427) työskenteli apteekeissa ja 2 364 (2 204) tukkukaupassa ja hallinnossa.

Tamron yhtiökokouksen päätökset

Päätettiin, että hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. Valittiin seuraavalle toimikaudelle uudelleen puheenjohtajaksi Bernd Scheifele, sekä uudelleen hallituksen jäseniksi Mikael von Frenckell, Matti Elovaara, Lorenz Näger, Reinhard Rupp, ja Reimund Pohl, ja uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle Hans-Ulrich Kummer ja Øyvind Winther.

Valittiin uudelleen tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.2.2008– 31.1.2009 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja KHT Anna-Maija Simola.
Loppuvuoden 2008/09 näkymät

Ruotsin apteekkimonopolin purkaminen vaikuttaa voimakkaasti markkinakehitykseen ja Tamron toimintaan, vaikka vaikutukset kohdistuvatkin pääasiassa vasta seuraavalle tilikaudelle 2009/10. Epävarma talouskehitys hidastaa markkinakasvua joillakin Tamron markkinoilla. Siitä huolimatta Tamro odottaa loppuvuoden kehityksen pysyvän edellisen vuoden tasolla tai paranevan viimevuotisesta. Tästä kuuluu kiitos erinomaiselle operatiiviselle toiminnalle ja kustannustehokkuudelle.
Asiakkaat ovat Tamron strategian ydin. Tamro toivookin entistä paremman asiakasuskollisuuden auttavan yhtiötä myös jatkossa säilyttämään asemansa Pohjoismaiden johtavana lääkkeiden tukku- ja vähittäisjakelijana.

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Lähettäjä: TAMRO OYJ

Lisätietoja antavat
konsernijohtaja Jo Langmoen, puh. 020 445 4050
talousjohtaja Lars Birkeland, puh. 020 445 4057
viestintäjohtaja Terhi Kivinen, puh. 020 445 4001.

Koko osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa pdf-muodossa oheisesta linkistä http://www.tamro.com.

*Vertailuluvut viittaavat viime vuoden helmi–huhtikuuhun 2007, ellei toisin ole mainittu.

Yrityksestä

Tamro on Suomen terveydenhuoltoalan laadukkain ja kustannustehokkain kumppani, joka markkinajohtajana aktiivisesti kehittää ja tarjoaa hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluita valmistajalta kuluttajalle.

Liitteet & linkit