Tecnomen -konsernin tilinpäätös 1.1-31.12.2000

TECNOMEN -KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2000 - Liikevaihto 394,5 miljoonaa markkaa (301,6), kasvoi 31 % - Liikevoitto 32,5 miljoonaa markkaa (7,1), kasvoi 357 % - Listautumisannista 384,3 miljoonaa markkaa - Omavaraisuusaste 86 % (31 %) - Tulos/osake 0,54 markkaa (0,00) - Oma pääoma/osake 10,2 markkaa (2,2) - Hallituksen osinkoehdotus 0,15 markkaa/osake LIIKEVAIHTO JA TULOS Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 66,4 milj. euroa (50,7). Matkapuhelinoperaattorit laajensivat viestintäjärjestelmiensä kapasiteettia tilaajamäärien kasvaessa, ja Unified Messaging -järjestelmien käyttö yleistyi. Liikevaihdon kasvu oli nopeinta Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, jonne toimitettiin merkittäviä kapasiteetti- ja palvelulaajennuksia usealle asiakkaalle. Liikevoitto moninkertaistui ja oli 5,5 milj. euroa (1,2) eli 8,2 % (2,4 %) liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä oli 5,8 (0,4) milj. euroa. Tulos osaketta kohti oli 0,09 (0,00) euroa ja oma pääoma osaketta kohti 1,71 (0,37) euroa. Listautumiskuluista 0,3 miljoonaa euroa on kirjattu tuloslaskelmaan ja 1,8 miljoonaa euroa on vähennetty oman pääoman ylikurssirahastosta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tecnomenin rahoitusasema vahvistui merkittävästi osakeannin myötä. Osakeannista saadut rahavarat vähennettynä antiin liittyvillä kuluilla olivat 64,6 milj. euroa. Tecnomenin likvidit kassavarat olivat 45,2 milj. euroa. Yhtiö lyhensi tarkasteluvuonna korollisia velkojaan 22,4 miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli 1,4 (23,8) milj. euroa. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) parani ja oli -51,3 % (136,8 %). Taserakenne vahvistui ja omavaraisuusaste oli 86 % (31 %). Tecnomenin bruttoinvestointimenot olivat vuonna 2000 4,.5 milj. euroa (2,7). Merkittävimmät investoinnit suuntautuivat yhtiön tuotekehitysympäristön kehittämiseen. MARKKINAT Viestintä- ja ennakkomaksujärjestelmien markkinat jatkoivat vuonna 2000 kasvuaan matkapuhelinoperaattoreiden tilaajamäärien noustessa. Unified Messaging -järjestelmät yleistyivät erityisesti Euroopassa ja Kaakkois- Aasiassa. Nämä järjestelmät mahdollistavat puhe-, fax- ja sähköpostiviestien lähettämisen ja vastaanottamisen tilanteeseen sopivimmalla päätelaitteella ja käyttöliittymällä. Uusien palvelujen, kuten edellä kuvattujen Unified Messaging -järjestelmien, merkitys palveluntarjoajien kilpailukeinona lisääntyi. Myös loppukäyttäjien tietoisuus näiden palvelujen mahdollisuuksista kasvoi. 2(6) Eurooppalaiset operaattorit valmistautuivat laajakaistaisten GPRS- ja UMTS-verkkojen rakentamiseen, jotka mahdollistavat mm. kuva- ja videoviestien vastaanottamisen ja lähettämisen. Unified Messaging -järjestelmistä kehitettävät seuraavan sukupolven ns. Multimedia Messaging -järjestelmät lisäävät uusien verkkojen tarjoamia mahdollisuuksia ja näiden järjestelmien ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Markkinoille tulleet uudet palveluntarjoajat nopeuttivat markkinoiden kehittymistä. MYYNTI JA MARKKINOINTI Tecnomenin viestintä- ja ennakkomaksujärjestelmien myynti kasvoi operaattoriasiakkaiden laajentaessa viestintäjärjestelmiensä kapasiteettia ja ottaessa käyttöön Unified Messaging -järjestelmiä. Voimakkainta tilaajamäärien kasvu oli Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Suurimman tuoteryhmän, viestintäjärjestelmien ja langattomien Internet -ratkaisujen, osuus liikevaihdosta oli noin 68 % ja ennakkomaksujärjestelmien ja muiden älyverkkotuotteiden osuus noin 23 %. Henkilöhakujärjestelmien osuus laski noin 8 %:iin liikevaihdosta. Siemensin, Nokian ja Compaqin kautta toimitettiin viestintä-järjestelmiä ja älyverkkotuotteita mm. eurooppalaisille ja Latinalaisen Amerikan matkapuhelinoperaattoreille. Yhteistyö Nokian kanssa laajennettiin tarkasteluvuoden aikana kattamaan myös Tecnomenin uuden langattoman Internet -palvelualustan, eZonerin, jälleenmyynnin. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 15,2 miljoonaa euroa, eli 22,9 % liikevaihdosta (10,7 milj. euroa ja 22 %) ja ne kirjataan tulosvaikutteisesti. Tecnomen jatkoi vuonna 2000 voimakasta panostustaan tuotekehitykseen ollakseen edelläkävijänä kolmannen sukupolven matkapuhelinverkoissa käytettävissä viestintäjärjestelmissä. Tecnomen toi markkinoille langattoman Internet -palvelualustan, eZonerin. Varmistaakseen uudentyyppisten sovellusten nopean markkinoilletuonnin Tecnomen tiivisti yhteistyötään strategisesti tärkeiden yhteistyökumppanien ja alihankkijoidensa kanssa. Lyhytsanoma- ja viihdepalvelutuotteiden osalta yhteistyö jatkui Aersoft Ltd:n kanssa. Tecnomen laajensi tuotekehitystään Irlannissa ja Espoossa sekä avasi uuden tuotekehitysyksikön Vaasaan. Lisäksi Espooseen perustettiin innovaatiokeskus, joka keskittyy uusien teknologioiden ja liiketoimintaideoiden varhaiseen luomiseen. Tecnomenille myönnettiin Multimedia Super Corridor (MSC) -asema Malesiassa, jonne yhtiö suunnittelee alueellisen tuotekehitys- ja lokalisointiyksikön perustamista. 3(6) HENKILÖSTÖ Tecnomenin henkilöstön määrä tarkasteluvuoden lopussa oli 517 (421). Yhtiön henkilöstö kasvoi vuonna 2000 suunnitellusti. Voimakas kasvu ja strategisten osaamisalueiden vahvistaminen jakautui tasaisesti Suomen ja Irlannin toimipisteiden sekä myyntitoimistojen kesken. Erityisesti vahvistettiin tuotekehitystoimintoja, joiden osuus vuoden 2000 lopussa oli lähes 40 % koko henkilöstöstä. Uusien henkilöiden rekrytointi helpottui vuoden aikana selvästi aktiivisen rekrytointiviestinnän ja Tecnomenin yrityskuvan kehittymisen ansiosta. Henkilöstön vaihtuvuus laski edelleen alan kuumentuneesta resurssikilpailusta huolimatta. YHDISTETTY OSAKEANTI JA -MYYNTI Kyron ja Tecnomenin hallitukset päättivät kokouksissaan 9.6.2000 Tecnomenin yhdistetyn osakeannin ja -myynnin aloittamisesta sekä yhtiön osakkeiden noteerauksen hakemisesta Helsingin Pörssin päälistalle. Listautumiseen johtaneella osakeannilla ja -myynnillä laajennettiin Tecnomenin omistuspohjaa ja vahvistettiin konsernin rahoitusrakennetta sekä luotiin lisämahdollisuuksia henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien kehittämiselle. Kaupankäynti Tecnomenin osakkeilla Helsingin Pörssin Prelistalla alkoi 30.6.2000 ja päälistalla 4.7.2000. Yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä merkittiin ja myytiin yhteensä 12.969.200 osaketta. Tecnomen laski liikkeeseen 7.969.200 osaketta. Osakkeen merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 8,50 euroa, joka oli myös tarjouksen enimmäishinta. Henkilöstöannin merkintähinta oli 7,65 euroa. Yhtiön osakepääomaa korotettiin osakeannissa 318.768 eurolla. Kyro Oyj Abp myi yhteensä 5.000.000 osaketta. Tecnomenin instituutioanti ylimerkittiin yli kymmenkertaisesti. Myös henkilöstö- ja yleisöanti ylimerkittiin. Emoyhtiö omisti 31.12.2000 Tecnomenin osakkeista 73,3 %. OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS Kaupankäynti Tecnomenin osakkeilla Helsingin Pörssin Prelistalla alkoi 30.6.2000 ja päälistalla 4.7.2000. Tecnomenin osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 12.356.411 kappaletta. Kauden ylin osakekurssi oli 10,89 euroa ja alin 4,30 euroa. EMOYHTIÖ KYRO OYJ ABP:N JAKAUTUMINEN Kyro Oyj Abp:n ja Tecnomen Oyj:n hallitukset päättivät 9.6.2000 ryhtyä valmistelemaan Kyron jakautumista kahdeksi uudeksi yhtiöksi, joiden nimiksi esitettiin Tecnomen Holding Oyj ja Kyro Oyj Abp, sekä alustavasti suunnittelemaan myöhemmin toteutettavaa Tecnomen Oyj:n sulautumista Tecnomen Holding Oyj:öön. Kyro Oyj Abp:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 5.10.2000 jakautumissuunnitelman ja päätti ehdottaa sen hyväksymistä Kyro Oyj Abp:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle. 4(6) Kyro Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous 22.11.2000 hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön jakautumiseksi kahdeksi uudeksi yhtiöksi. Hyväksymällä jakautumissuunnitelman ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa uuden Kyro Oyj Abp:n ja Tecnomen Holding Oyj:n ja hyväksyi näiden yhtiöiden yhtiöjärjestykset. Kyron varat ja velat jaetaan perustettaville yhtiölle siten, että Tecnomen Holding Oyj:lle siirtyy jakautuvan yhtiön omistuksessa olevat Tecnomen Oyj:n osakkeet sekä sitä vastaava määrä omaa pääomaa ja jakautumisessa syntyvälle uudelle Kyro Oyj Abp:lle siirtyy jakautuvan yhtiön omistuksessa olevat Tamglass Ltd. Oy:n ja Kyro Power Oy:n osakkeet sekä yhtiön muut varat ja velat sekä jäljelle jäävä osa omasta pääomasta. Kyro-konsernin jakautuminen kahdeksi konserniksi lisää läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa sijoittamisen siihen toimialaan, jonka ominaispiirteet, kasvumahdollisuudet ja tuotto-odotukset vastaavat sijoittajan kiinnostuksen kohteita. Kyro Oyj Abp:n jakautumisessa yksi nykyinen Kyron osake oikeuttaa yhteen syntyvän uuden Kyro Oyj Abp:n ja yhteen Tecnomen Holding Oyj:n osakkeeseen. HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT Tecnomen Oyj:n hallitukseen kuuluivat tarkasteluvuonna Pentti Yliheljo, Vesa Helkkula ja Esko Rantala. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pentti Yliheljo. Erkki Hautaniemi, joka jäi eläkkeelle Kyro-konsernin talousjohtajan tehtävistä, jätti eropyyntönsä Tecnomen Oyj:n hallituksesta 31.8.2000. Tilintarkastajaksi valittiin Tecnomen Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2000 KPMG Wideri Oy Ab. TULEVAISUUDEN TAVOITTEET JA NÄKYMÄT Tecnomenin tavoitteena on vahvistaa asemaansa yhtenä johtavista viestintäjärjestelmätoimittajista. Huomiota kiinnitetään entistä enemmän alan johtavien verkkotoimittajien, operaattoreiden ja palveluntarjoajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Samalla edetään kohti uuden sukupolven Multimediaviestintä -sovelluksia. Tecnomenin viestintä- ja ennakkomaksujärjestelmien kysynnän kasvu jatkuu matkapuhelinoperaattorien tilaajamäärien lisääntyessä. Arviot kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen käynnistymisen aikataulusta Euroopassa vuosina 2001 ja 2002 vaihtelevat. Tilaajamäärien kasvu nykyisissä verkoissa jatkuu erityisesti Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Näillä alueilla rakennetaan vielä uusiakin toisen sukupolven gsm-verkkoja. Yhtiön arvioidaan saavan ensimmäiset tilaukset kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen viestintäjärjestelmistä kuluvan vuoden aikana. Tecnomen tavoittelee vuonna 2001 vähintään edellisvuoden tasoista liikevaihdon kasvua ja liikevoiton arvioidaan paranevan. 5(6) Espoossa 8.2.2001 Tecnomen Oyj Hallitus ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00150/bit0001.doc Koko tilinpäätös http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00150/bit0002.pdf Koko tilinpäätös