Kutsu Tecnotree Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 9.7.2021 klo 14.32

Tecnotree Oyj:n (“Tecnotree” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 30.7.2021 klo 10.00 Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tekniikantie 14, 02150 Espoo.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaantulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Covid-19 ­-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus, johtoryhmä tai tilintarkastajat eivät osallistu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, eivätkä he tule pitämään puheenvuoroja. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei myöskään järjestetä videoyhteyttä.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii OTK, varatuomari Susanne Mattsson. Mikäli Susanne Mattssonilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana, Yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii talousjohtaja Juhana Kiuru. Mikäli Juhana Kiurulla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, Yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta annista

Yhtiö ilmoitti 9.7.2021 erillisellä pörssitiedotteella aikovansa järjestää noin 22 miljoonan euron osakeannin.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

  • Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 30.577.778 uutta osaketta. Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja Oy Hammarén & Co Ab:n merkittäviksi 0,72 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Suunnatun annin merkintähinta perustuu Yhtiön sekä sijoittajien välisiin neuvotteluihin.
  • Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.
  • Suunnatun annin tarkoituksena on tukea Yhtiön velanmaksukykyä ja vahvistaa Yhtiön käyttöpääomaa, joten suunnatulle annille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.
  • Valtuutus on voimassa 30.9.2021 asti.
  • Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn päätösehdotuksen, sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 22 §:n edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.tecnotree.com/investors_fin/osaketietoa/yhtioekokous/ylimaeaeraeinen-yhtioekokous-2021/. Kokouskutsusta ja muista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyynnöstä kopio osakkeenomistajille.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.8.2021 alkaen.

C. OHJEITA YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Yhtiön osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.7.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyy alta kohdasta C.4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 13.7.2021 klo 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5 esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 23.7.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.7.2021 klo 12.00 – 23.7.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. sähköisesti Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.tecnotree.com/investors_fin/osaketietoa/yhtioekokous/ylimaeaeraeinen-yhtioekokous-2021/.

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen henkilön ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot.

  1. sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake tulee saataville osoitteeseen https://www.tecnotree.com/investors_fin/osaketietoa/yhtioekokous/ylimaeaeraeinen-yhtioekokous-2021/ ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 13.7.2021 klo 12.00 tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjataan ja otetaan huomioon edellyttäen, että hän ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tässä yhteydessä asianmukaisesti kaikki tarvittavat tiedot ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Äänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.tecnotree.com/investors_fin/osaketietoa/yhtioekokous/ylimaeaeraeinen-yhtioekokous-2021/. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi valtuuttaa asiamiehen ilmoittautumaan ja äänestämään ennakkoon hänen puolestaan. Asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen kokouspaikalla, ja heidänkin tulee äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee saataville osoitteeseen https://www.tecnotree.com/investors_fin/osaketietoa/yhtioekokous/ylimaeaeraeinen-yhtioekokous-2021/ ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 13.7.2021 klo 12.00 tai pian sen jälkeen.

Asiamiehen valtuuttaminen edellyttää:

  1. Jos ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta Tecnotreen internetsivuilla: asianmukaisesti täytetyt valtuutusasiakirjat on toimitettava ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Investor.Relations@tecnotree.com tai postitse osoitteeseen Tecnotree Oyj/Juhana Kiuru, Tekniikantie 14, 02150 Espoo, ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Ilmoittautumispalvelussa valtuutettu voi ilmoittautua ja ennakkoäänestää ainoastaan yhteisömuotoisten osakkeenomistajien puolesta. Luonnollisten henkilöiden on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon itse suomalaisilla verkkopankkitunnuksillaan; tai

b)                         Jos ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu täyttämällä ennakkoäänestyslomake, joka tulee saataville Tecnotreen internetsivuille 13.7.2021: asianmukaisesti täytetyt valtuutusasiakirjat on toimitettava Euroclear Finland Oy:lle yhdessä allekirjoitetun ja asianmukaisesti täytetyn ennakkoäänestyslomakkeen kanssa ko. lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti ja siinä esitettyjen määräaikojen puitteissa.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjautuvat järjestelmään ja otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtakirjat on toimitettava ja valtuutusasiakirjoilla on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on ilmoittauduttava ja ennakkoäänestettävä kohdassa C.4 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat” annettujen ohjeiden mukaisesti.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.7.2021. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 27.7.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 27.7.2021 klo 10.00 mennessä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen Investor.Relations@tecnotree.com viimeistään 12.7.2021 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.tecnotree.com/investors_fin/osaketietoa/yhtioekokous/ylimaeaeraeinen-yhtioekokous-2021/ viimeistään 13.7.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen Investor.Relations@tecnotree.com viimeistään 16.7.2021 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.tecnotree.com/investors_fin/osaketietoa/yhtioekokous/ylimaeaeraeinen-yhtioekokous-2021/ viimeistään 21.7.2021.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Tecnotreen osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 9.7.2021 on 282.628.428 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 282.628.428 ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä on hallussaan 14.894.316 omaa osaketta.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreen ratkaisuista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmassa. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com