TECNOMEN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YH

Tecnomen Oyj               PÖRSSITIEDOTE     27.2.2004 klo 10.00

TECNOMEN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2004

Tecnomen Oyj:n hallitus on päättänyt esittää yhtiön 24.3.2004
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat hallituksen
ehdotukset:


1) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään kaikkien hallitukselle annettujen
hankintavaltuutuksien perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä jo
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden
päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden
mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden
hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa,
optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana
yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan. Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta
luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan
peruutettavaksi.


2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan
vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta
ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601 481,20 eurolla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun
2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä
päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta,
uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai
optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen nimellisarvoa.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen, yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen
suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
rakentaminen.

Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta
päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi
hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä
apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten
tietyin ehdoin.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä
ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta ehdotetaan peruutettavaksi.


3) Osingonmaksu

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiön 24.3.2004 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä
tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja että tilikauden tappio siirretään
voitto/tappio-tilille.


Espoossa 27.2.2004

TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetYrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa