TECNOMEN OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDEIHIN

Tecnomen Oyj    PÖRSSITIEDOTE 31.3.2005 klo 13.30

TECNOMEN OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDEIHIN

Tecnomen Oyj siirtyi taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards,
IFRS) mukaiseen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöön 1.1.2005.
Tecnomen Oyj:n ensimmäinen IFRS-tilinpäätös laaditaan 31.12.2005
päättyvältä tilikaudelta ja ensimmäinen IFRS-osavuosikatsaus 31.3.2005
päättyvältä vuosineljännekseltä.

Siirtymästandardin, IFRS 1:n, mahdollistamia helpotuksia tiettyjen
standardien taannehtivaan soveltamiseen on sovellettu yritysten
yhteenliittymien, etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden ja kertyneiden
muuntoerojen osalta.

Tässä tiedotteessa esitetään IFRS-standardeihin siirtymisestä
aiheutuneet oleelliset vaikutukset vuoden 2004 taloudelliseen
informaatioon, joka on aiemmin raportoitu Suomessa noteeratuille
yhtiöille asetettujen kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten (FAS,
Finnish Accounting Standards)mukaan.


AVAINLUVUT

               IFRS   FAS
               2004   2004
Liikevaihto, Me        51,6   51,5
Liiketulos, Me        3,9   1,6
Tulos ennen veroja, Me    4,9   2,6
Katsauskauden tulos      4,0   2,1
Tulos/osake, euroa      0,07   0,04
Tulos/osake, laimennettu,   0,07   0,04
euroa
Oma pääoma/osake, euroa    1,16   1,17
Oman pääoman tuotto, %    6,0   3,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,4   4,1
Omavaraisuusaste, %      88,8   88,1
Taseen loppusumma, Me     76,9   77,5


Tuotekehitysmenojen aktivoinnilla on merkittävä positiivinen vaikutus
Tecnomenin tilikauden 1.1.-31.12.2004 tulokseen. IFRS:n mukaisesti
laskettu katsauskauden tulos parani 1,9 milj euroa, josta
tuotekehitysmenojen laskentakäytännön muutoksen aiheuttama osuus on
1,5 milj euroa.

IFRS-TÄSMÄYTYSLASKELMAT


AVAAVA KONSERNITASE, Me       FAS  IFRS-      IFRS
                1.1.2004 oikaisut   1.1.2004
Pitkäaikaiset varat                      
Käyttöomaisuus           10,1    0,0    10,1
Muut pitkäaikaiset varat       2,5    -0,9     1,6
Lyhytaikaiset varat                      
  Vaihto-omaisuus          2,2    0,0     2,2
  Myyntisaamiset          24,8   -18,4     6,4
  Muut saamiset           3,1    15,3    18,3
  Rahat ja pankkisaamiset     34,8    0,1    34,9
                                
VASTAAVAA              77,5    -4,0    73,5
                                
Oma pääoma             65,2    -2,2    63,0
                                
Pitkäaikainen vieras pääoma                  
Varaukset              0,6    0,3     0,9
  Korollinen vieras pääoma     0,5    0,0     0,5
  Koroton vieras pääoma       0,3    0,0     0,3
  Laskennallinen verovelka     0,1    0,0     0,1
Lyhytaikainen vieras pääoma                  
  Korollinen vieras pääoma     0,2    0,0     0,2
  Koroton vieras pääoma      10,6    -2,0     8,5
                                
VASTATTAVAA             77,5    -4,0    73,5
                               

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, Me      1.1. 31.3. 30.6. 30.9.  31.12.
                   2004  2004  2004 2004  2004
Oma pääoma FAS:n mukaan        65,2  64,5  66,2 67,4  67,5
                                   
Vaikutukset IFRS:ään siirtymisestä:                 
1. IAS 11 Pitkäaikaishankkeet     -2,0  -1,8  -1,3 -1,8  -1,5
2. IAS 12 Tuloverot          0,0  -0,1  -0,3 -0,5  -0,5
3. IAS 19 Työsuhde-etuudet      -0,2  -0,3  -0,3 -0,3  0,0
4. IAS 38 Aineettomat hyödykkeet    0,0  0,3  0,9  1,5  1,5
5. IAS 39 Rahoitusinstrumentit     0,1  0,1  0,1  0,1  0,2
7. IFRS 3 Liiketoimintojen       0,0  0,0  0,1  0,1  0,1
yhdistäminen
Siirtymän vaikutukset yhteensä    -2,2  -1,8  -0,8 -0,8  -0,1
                                   
Oma pääoma IFRS:n mukaan       63,1  62,7  65,5 66,6  67,5


KONSERNIN TULOSLASKELMAN MUUTOKSET,   Q1  Q2  Q3  Q4   
Me                  2004 2004 2004 2004 2004
Katsauskauden tulos FAS:n mukaan   -0,8  1,8  1,1  0,0  2,1
                                 
Vaikutukset IFRS:ään siirtymisestä:                
1. IAS 11 Pitkäaikaishankkeet     0,2  0,5 -0,5  0,4  0,5
2. IAS 12 Tuloverot          -0,1 -0,2 -0,1 -0,0 -0,4
3. IAS 19 Työsuhde-etuudet       0,0  0,0  0,0  0,3  0,2
4. IAS 38 Aineettomat hyödykkeet *)  0,3  0,6  0,6  0,0  1,5
6. IFRS 2 Osakeperusteiset maksut   0,0  0,0 -0,1 -0,1 -0,2
7. IFRS 3 Liiketoimintojen       0,0  0,0  0,0  0,0  0,1
yhdistäminen
Siirtymän vaikutukset yhteensä     0,4  0,9 -0,1  0,6  1,9
                                 
Katsauskauden tulos IFRS:n mukaan   -0,4  2,8  1,0  0,7  4,0
                                 
                               
*) Vuoden 2004 viimeisen neljänneksen luku sisältää aktivoidun
kehitysmenon ja siitä tehdyn poiston.

A. IFRS:N MUKAISISTA LAADINTAPERIAATTEISTA TAULUKKOJEN NUMEROINNIN
MUKAAN

1. MYYNNIN TULOUTUSPERIAATTEET

Tecnomenissä toimitukset jakaantuvat projekti- tai tavara- ja palvelu-
toimituksiin.

Projektitoimitukset tuloutetaan pitkäaikaishankkeita koskevan IAS 11-
standardin mukaan tilinpäätöshetken valmistusasteen perusteella, kun
niiden lopputulos on arvioitavissa luotettavasti. Tecnomenissä
projektin valmiusaste määritellään käyttämällä toteutuneiden ja
ennakoitujen kustannusten suhdetta (ns. cost-to-cost method).

Paljon asiakaskohtaista räätälöintiä sisältävien projektien
lopputulosta ei voida aina luotettavasti arvioida, jolloin
liikevaihtoa kirjataan vain toteutuneita menoja vastaava määrä.

Projektista johtuva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten välillä on tehty ryhmittelymuutos
valmiusasteen mukaiseen tuloutukseen siirryttäessä.

Tavara- ja palvelutoimitukset tuloutetaan IAS 18-standardin mukaan,
kun tuotot ovat määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä,
että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu yrityksen
hyväksi. Esimerkkeinä voidaan mainita usein erillisinä myytävät
järjestelmien oheistoimitukset, kuten huoltosopimus-, lisenssi-,
koulutus-, dokumentaatio- ja varaosatoimitukset sekä lyhytkestoiset
järjestelmätoimitukset. Kiinteäaikaisten huoltosopimusten tuotot
kirjataan pääsääntöisesti tasasuurina erinä.

2. TULOVEROT

IAS 12-standardin mukaan laskennalliset verovelat tulee kirjata
kokonaisuudessaan ja laskennalliset verosaamiset arvioidun
todennäköisen hyödyn perusteella. Laskennallisten verojen
määrittämisessä käytetään tilinpäätöspäivänä voimassa olevaa
verokantaa. Tecnomenissä merkittävimmät erot laskennallisissa veroissa
syntyvät tuotekehityskustannusten aktivoinneista. Vahvistetuista
tappioista ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia.

3. TYÖSUHDE-ETUUDET

Suomen TEL-eläkevakuutuksen työkyvyttömyysosa käsitellään
siirtymähetkellä IAS 19 -standardin mukaisesti etuuspohjaisena
järjestelynä.

Eläkevelvoitteita määriteltäessä on sovellettu IFRS 1 –standardin
siirtymäsääntöä, ja tämän perusteella ennen 1.1.2004 syntyneet
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu avaavaan IFRS-
taseeseen. Siirtymähetken jälkeen vakuutusmatemaattiset voitot ja
tappiot kirjataan tuloslaskelmaan henkilöiden jäljellä olevana
keskimääräisenä työssäoloaikana siltä osin, kun ne ylittävät suuremman
seuraavista: 10 prosenttia eläkevelvoitteiden nykyarvosta tai
järjestelyn varojen käyvästä arvosta. Maksupohjaisissa järjestelyissä
suoritukset kirjataan kuluiksi sinä kautena, johon maksusuoritus
liittyy.

Etuuspohjaisten järjestelyjen vaikutus omaan pääomaan 1.1.2004 on 0,2
milj. euroa.

4. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Uusien tuotteiden kehitysmenot aktivoidaan IAS 38-standardin
edellytysten täyttyessä ja poistetaan kyseisten tuotteiden
taloudellisena vaikutusaikana. Tecnomenissa IFRS-kriteerit täyttävien
tuotekehityskustannusten aktivointi aloitetaan siitä lähtien kun
tuotteen toiminnalliset vaatimukset, tuotteistamis-, testaus- ja
projektisuunnitelma ovat valmiina ja hyväksytty. Aktivoitujen
tuotekehitysmenojen taloudellinen vaikutusaika vaihtelee kolmesta
viiteen vuoteen.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat vuonna 2004 11,5 milj. euroa,
josta 31.12.2004 IFRS-taseessa aktivoituna on 1,5 milj. euroa.
Tecnomenissä huomattava osa tuotekehitystoiminnasta on sellaista, joka
liittyy suoraan asiakasprojekteihin tai joka ei täytä IAS 38-
standardin mukaisia aktivointiedellytyksiä.

5. RAHOITUSINSTRUMENTIT

Tecnomen noudattaa IAS 39-standardia rahoitusinstrumenttien
kirjaamisesta ja arvostamisesta 1.1.2004 lähtien IFRS-
raportoinnissaan.

Yritys suojaa valuuttamääräiset myyntisaamiset 12 kuukautta eteenpäin
ja kirjaa tehdyt johdannaissopimukset tilinpäätökseen käypään arvoon.
Tecnomen ei sovella IAS 39 –standardin mukaista suojauslaskentaa ja
siitä johtuen johdannaissopimusten käypien arvojen muutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti muihin liiketoiminnan tuottoihin tai kuluihin.

IFRS:n rahoitusinstrumenttistandardit eivät aiheuta merkittäviä
muutoksia konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

IAS 32 –standardin mukaisesti yrityksen hallussa olevat omat osakkeet
esitetään taseessa oman pääoman vähennyksenä.

6. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

IFRS 2-standardin edellyttämää kirjaustapaa, jonka mukaan myönnetyt
optio-oikeudet arvostetaan niiden myöntämishetken käypään arvoon ja
kirjataan kuluksi kyseisten optioiden ansaintakaudella, sovelletaan
niihin optiojärjestelyhin, joissa optio on myönnetty 7.11.2002 jälkeen
ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005.

7. LIIKEARVON POISTO

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistämiset standardin mukaan liikearvosta ei
enää tehdä säännönmukaisia poistoja vaan liikearvojen mahdollista
arvonalentumista arvioidaan vuosittain IAS 36:n mukaisesti tehtävillä
arvonalentumistesteillä. Siirtymähetkelle tehdyn arvonalentumistestin
perusteella arvonalentumiskirjaukselle ei ollut tarvetta.

B. IFRS:N MUKAISISTA MUISTA LAADINTAPERIAATTEISTA

OMAISUUSERIEN ARVON ALENTUMINEN

IAS 36-standardin mukaan yrityksen tulee arvioida, onko viitteitä
siitä, että jonkin omaisuuserän arvo saattaa olla alentunut.
Mahdollisen arvonalentumisen toteamiseksi kirjanpidon mukaista
omaisuuserän arvoa verrataan siitä kerrytettävissä olevaan
rahamäärään. Tecnomenissa nämä arvonalentumistestit tehdään
käyttöarvoon perustuen rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla.
Käyttöarvo on omaisuuserän käytöstä johtuvien, tulevien
nettorahavirtojen nykyarvo.

Vuoden 2004 aloittavan taseen aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden, konsernin liikearvo mukaan lukien, arvonalentumistestit
osoittivat, että omaisuuserien käyttöarvot ylittivät niiden
tasearvot.

Vuoden 2004 osavuosikatsausten yhteydessä ei ole todettu viitteitä
siitä, että jonkin aineettoman tai aineellisen rahavirtaa tuottavan
yksikön arvo olisi alentunut.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Tecnomenin organisaatio muodostuu kolmesta eri funktiosta: myynti- ja
asiakastoimitukset, tuotelinjat ja talous ja hallinto.
Projektitoimitukset hinnoitellaan tuotteittain ja komponenteittain,
mutta lopullinen kauppahinta sovitaan koko projektille, sisältäen omat
ja kolmannen osapuolen kaikki tuotteet ja palvelut. Tecnomenin
johdolle raportoidaan koko yhtiön kannattavuutta, yksittäisten
asiakkaiden ja asiakasprojektien kannattavuutta,
myyntikonttorikohtaista myyntiä ja myyntikatetta sekä funktionaalisen
organisaation mukaisten kustannuspaikkojen kustannuksia. Tecnomenin
riskiprofiili on sama, riippumatta toiminnan maantieteellisestä
sijainnista tai myytävästä tuotteesta.

Vuoden 2005 alusta alkaen ensisijaisena segmenttinä raportoidaan koko
konserni ja toissijaisena maantieteelliset alueet. Maantieteelliset
segmentit ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), EMEA
(Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC (Kaakkois-Aasia).

VUOKRASOPIMUKSET

Vuokrasopimukset luokitellaan IAS 17-standardin periaatteiden
mukaisesti joko rahoitusleasingsopimuksiksi tai muiksi
vuokrasopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksen määritelmän mukaan
sopimuksella siirretään hyödykkeeseen liittyvät taloudelliset hyödyt
ja riskit olennaisilta osin hyödykkeen käyttäjälle. Rahoitusleasing-
sopimuksilla vuokrattu omaisuus aktivoidaan taseeseen ja siitä tehdään
poistot aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevien
poistosuunnitelmien mukaisesti. Tecnomen konsernilla ei ole
merkittäviä rahoitusleasingsopimuksia.

RAHOITUSLASKELMA

Tuotekehitysmenojen aktivointi aiheuttaa IFRS:n mukaiseen
rahoituslaskelmaan luokittelumuutoksen liiketoiminnan rahavirran ja
investointien rahavirran välillä. Tecnomen –konsernissa IFRS:n ja
FAS:n mukaisten rahavirtalaskelmien välillä ei ole muita olennaisia
eroja, minkä vuoksi rahavirtalaskelmien vertailutietoja ei esitetä.

Tiedotetta laadittaessa on huomioitu kaikki sen julkaisupäivänä
voimassaolevat IFRS-standardit.

IFRS-luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tecnomenin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2005 julkistetaan
4.5.2005.

LIITE
Tecnomen Oyj:n IFRS-standardien mukainen taloudellinen informaatio
vuodelta 2004

TECNOMEN OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITE

TECNOMEN OYJ:N IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO
VUODELTA 2004

IFRS Q1 2004 VERTAILUTIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me      IFRS     FAS    IFRS-
                    Q1     Q1  oikaisut
LIIKEVAIHTO              13,1    11,7     1,4
                                 
Liiketoiminnan muut tuotot       0,0     0,0     0,0
                                 
Materiaalit ja palvelut        -3,4    -3,4     0,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat    -5,4    -5,7     0,3
kulut
Poistot                -0,6    -0,6     0,0
Liiketoiminnan muut kulut       -4,0    -2,8    -1,2
                                 
LIIKETULOS              -0,4    -0,8     0,4
                                 
Rahoitustuotot ja –kulut        0,2     0,2     0,0
                                 
TULOS ENNEN VEROJA          -0,2    -0,7     0,5

Tuloverot               -0,2    -0,2     0,1
                                 
TILIKAUDEN TULOS           -0,4    -0,8     0,4
Tulos/osake, euroa          -0,01    -0,01      
Tulos/osake, laimennettu,      -0,01    -0,01      
euroa


KONSERNITASE, Me           IFRS     FAS    IFRS-
                   31.3.    31.3.  oikaisut
Pitkäaikaiset varat                        
Käyttöomaisuus            10,3     9,9     0,3
Muut pitkäaikaiset varat        1,6     2,5    -0,9
Lyhytaikaiset varat                        
  Vaihto-omaisuus           2,7     2,7     0,0
  Myyntisaamiset           11,7    30,5    -18,8
  Muut saamiset           17,9     1,6    16,3
  Rahat ja pankkisaamiset      30,3    30,2     0,1
                                 
VASTAAVAA               74,4    77,4    -3,0
                                 
Oma pääoma              62,7    64,5    -1,8
                                 
Pitkäaikainen vieras pääoma                    
Varaukset               0,9     0,6     0,3
  Korollinen vieras pääoma      0,6     0,6     0,0
  Koroton vieras pääoma        0,3     0,3     0,0
  Laskennallinen verovelka      0,2     0,1     0,1
Lyhytaikainen vieras pääoma                    
  Korollinen vieras pääoma      0,1     0,1     0,0
  Koroton vieras pääoma        9,6    11,2    -1,6
                                 
VASTATTAVAA              74,4    77,4    -3,0


IFRS Q2 2004 VERTAILUTIEDOT

KONSERNIN        IFRS  FAS   IFRS- IFRS   FAS   IFRS-
TULOSLASKELMA, Me     Q2   Q2  oikaisut  Q1-  Q1-Q2 oikaisut
                         Q2
LIIKEVAIHTO       14,4  13,6    0,9 27,6  25,3    2,3
                                   
Liiketoiminnan muut   0,0  0,0    0,0  0,0   0,0    0,0
tuotot
                                   
Materiaalit ja     -2,1  -2,1    0,0 -5,5  -5,5    0,0
palvelut
Työsuhde-etuuksista   -4,6  -5,1    0,5   -  -10,8    0,8
aiheutuvat kulut                10,1
Poistot         -0,5  -0,6    0,0 -1,1  -1,2    0,1
Liiketoiminnan muut   -4,0  -3,7    -0,3 -8,1  -6,6   -1,5
kulut
                                   
LIIKETULOS        3,1  2,0    1,1  2,8   1,2    1,6
                                   
Rahoitustuotot ja    -0,2  -0,2    0,0  0,0   0,0    0,0
-kulut
                                   
TULOS ENNEN VEROJA    3,0  1,9    1,1  2,8   1,2    1,6
                                   
Tuloverot        -0,2  0,0    -0,2 -0,5  -0,2   -0,3
                                   
TILIKAUDEN TULOS     2,8  1,8    0,9  2,3   1,0    1,3
Tulos/osake, euroa   0,05  0,02       0,04  0,02     
Tulos/osake,      0,05  0,02       0,04  0,02     
laimennettu, euroa
 

KONSERNITASE, Me         IFRS   FAS  IFRS-
                30.6.  30.6. oikaisut
Pitkäaikaiset varat                  
Käyttöomaisuus          10,7   9,7   1,0
Muut pitkäaikaiset varat     0,5   1,0   -0,5
Lyhytaikaiset varat                  
  Vaihto-omaisuus        2,7   2,7   0,0
  Myyntisaamiset        13,3  30,9  -17,6
  Muut saamiset         17,2   1,8   15,5
  Rahat ja pankkisaamiset    31,6  31,5   0,1
                           
VASTAAVAA            76,0  77,5   -1,5
                           
Oma pääoma            65,5  66,2   -0,8
                           
Pitkäaikainen vieras pääoma              
Varaukset             0,9   0,6   0,3
  Korollinen vieras pääoma    0,6   0,6   0,0
  Koroton vieras pääoma     0,3   0,3   0,0
  Laskennallinen verovelka    0,4   0,1   0,3
                           
Lyhytaikainen vieras pääoma              
  Korollinen vieras pääoma    0,1   0,1   0,0
  Koroton vieras pääoma     8,3   9,6   -1,3
VASTATTAVAA           76,0  77,5   -1,5

IFRS Q3 2004 VERTAILUTIEDOT

KONSERNIN        IFRS  FAS   IFRS- IFRS  FAS   IFRS-
TULOSLASKELMA, Me     Q3   Q3 oikaisut  Q1- Q1-Q3  oikaisut
                         Q3
LIIKEVAIHTO       11,7  12,5   -0,8 39,2  37,8    1,5
                                   
Liiketoiminnan muut    0,0  0,0    0,0  0,0  0,0    0,0
tuotot
                                   
Materiaalit ja      -2,5  -2,5    0,0 -8,1  -8,1    0,0
palvelut
Työsuhde-etuuksista   -4,6  -4,9    0,3   - -15,8    1,1
aiheutuvat kulut                14,7
Poistot         -0,5  -0,6    0,0 -1,7  -1,8    0,1
Liiketoiminnan muut   -3,1  -3,6    0,5   - -10,1    1,0
kulut                      11,2
                                   
LIIKETULOS        0,9  0,9    0,0  3,7  2,1    1,6
                                   
Rahoitustuotot ja     0,4  0,4    0,0  0,4  0,4    0,0
-kulut
                                   
TULOS ENNEN VEROJA    1,4  1,3    0,0  4,1  2,5    1,6
                              
Tuloverot        -0,3  -0,2   -0,1 -0,8  -0,4    -0,4
                                   
TILIKAUDEN TULOS     1,0  1,1   -0,1  3,3  2,1    1,2
Tulos/osake, euroa    0,02  0,04      0,06  0,04      
Tulos/osake,       0,02  0,04      0,06  0,04      
laimennettu, euroa

KONSERNITASE, Me         IFRS   FAS IFRS-
                30.9.  30.9. oikaisut
Pitkäaikaiset varat                  
Käyttöomaisuus          11,3   9,6   1,6
Muut pitkäaikaiset varat     0,9   0,9   0,0
Lyhytaikaiset varat                  
  Vaihto-omaisuus        2,7   2,7   0,0
  Myyntisaamiset        14,3  31,5  -17,2
  Muut saamiset         16,4   2,3   14,1
  Rahat ja pankkisaamiset    31,8  31,6   0,1
                           
VASTAAVAA            77,3  78,6   -1,3
                           
Oma pääoma            66,6  67,4   -0,8
                           
Pitkäaikainen vieras pääoma              
Varaukset             0,9   0,6   0,3
  Korollinen vieras pääoma    0,6   0,6   0,0
  Koroton vieras pääoma     0,3   0,3   0,0
  Laskennallinen verovelka    0,6   0,2   0,4
                           
Lyhytaikainen vieras pääoma              
  Korollinen vieras pääoma    0,1   0,1   0,0
  Koroton vieras pääoma     8,3   9,5   -1,2
                           
VASTATTAVAA           77,3  78,6   -1,3

IFRS Q4 2004 VERTAILUTIEDOT

KONSERNIN        IFRS  FAS   IFRS-  IFRS  FAS   IFRS-
TULOSLASKELMA, Me     Q4  Q4 oikaisut Q1-Q4 Q1-Q4  oikaisut

LIIKEVAIHTO       12,4 13,7   -1,4  51,6  51,5    0,1
                                   
Liiketoiminnan muut    1,4  0,0    1,4  1,4  0,0    1,4
tuotot
                                   
Materiaalit ja      -3,2 -3,2    0,0 -11,3 -11,3    0,0
palvelut
Työsuhde-etuuksista   -5,2 -5,4    0,3 -19,9 -21,2    1,4
aiheutuvat kulut
Poistot         -0,6 -0,5   -0,1  -2,3  -2,3    0,0
Liiketoiminnan muut   -4,6 -5,0    0,4 -15,8 -15,1    -0,6
kulut
                                   
LIIKETULOS        0,1 -0,5    0,6  3,9  1,6    2,3
                                   
Rahoitustuotot ja     0,6  0,6    0,0  1,0  1,0    0,0
-kulut
                                   
TULOS ENNEN VEROJA    0,8  0,1    0,6  4,9  2,6    2,3
                                   
Tuloverot        -0,1 -0,1   -0,0  -1,0  -0,5    -0,4
                                   
TILIKAUDEN TULOS     0,7  0,0    0,6  4,0  2,1    1,9
Tulos/osake, euroa    0,01 0,00       0,07  0,04      
Tulos/osake,       0,01 0,00       0,07  0,04      
laimennettu, euroa


KONSERNITASE, Me         IFRS   FAS IFRS-
                31.12. 31.12. oikaisut
Pitkäaikaiset varat                  
Käyttöomaisuus          11,1   9,4   1,7
Muut pitkäaikaiset varat     0,5   0,5   0,0
Lyhytaikaiset varat                  
  Vaihto-omaisuus        2,2   2,2   0,0
  Myyntisaamiset        12,7  32,1  -19,4
  Muut saamiset         19,6   2,7   16,9
  Rahat ja pankkisaamiset    30,8  30,6   0,2
                           
VASTAAVAA            76,9  77,5   -0,6
                           
Oma pääoma            67,5  67,5   -0,1
                           
Pitkäaikainen vieras pääoma              
Varaukset             0,1   0,1   0,0
  Korollinen vieras pääoma    0,5   0,5   0,0
  Koroton vieras pääoma     0,0   0,0   0,0
  Laskennallinen verovelka    0,6   0,2   0,5
Lyhytaikainen vieras pääoma              
  Korollinen vieras pääoma    0,1   0,1   0,0
  Koroton vieras pääoma     8,1   9,2   -1,1
                           
                           
VASTATTAVAA           76,9  77,5   -0,6

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa