TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSE

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE   24.3.2004 klo 17.30

TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj:n 24.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
vastuuvapauden tilikaudelta 2003. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2003 ei jaeta osinkoa.

Tecnomen Oyj:n hallituksen kaikkien seitsemän jäsenen toimikausi
päättyi nyt pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous vahvisti Tecnomen
Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä ja heidän
toimikautensa päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lauri
Ratia, Keijo Olkkola, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Christer
Sumelius ja Timo Toivila. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja
varapuheenjohtajaksi Carl-Johan Numelin. Yhtiön tilintarkastajana
jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti.


Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

a) Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annetujen
  hankintavaltuutuksien perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä jo
  olevien omien osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus sisältää oikeuden
  päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
  luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä
  suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
  osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden
  mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa
  Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

b) Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena
  mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan
  omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
  liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen
  vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa,
  käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai
  muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
  päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan
  luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus ei sisällä
  oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

c) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
  lukien. Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa
  yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
  peruutettiin.

Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

a) Osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä
  uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
  ottamisella ja/tai optio-oikeuksien antamisella siten, että
  uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien
  ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden
  yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta ja yhtiön
  osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601 481,20 eurolla.

b) Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta
  osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
  vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään
  merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien
  osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-
  oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei saa alittaa osakkeen
  nimellisarvoa.

c) Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
  edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
  kuten yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
  liittyvän järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen,
  yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen
  suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
  rakentaminen.

d) Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta
  päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi
  hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
  osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä
  apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten
  tietyin ehdoin.

e) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
  lukien. Hallitukselle 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa
  yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta
  uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
  oikeuksien antamisesta peruutettiin.


TECNOMEN OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh 020 447 7375
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. 8047 8799


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa