TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSE

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE   25.3.2003 klo 17.30

TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj:n 25.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2002 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2002. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2002 ei jaeta osinkoa.

Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 2004. Hallituksen
jäsenet ovat Lauri Ratia, Keijo Olkkola, Lars Hammarén, Carl-Johan
Numelin, Christer Sumelius, Timo Toivila ja Hannu Turunen. Hallituksen
puheenjohtajana toimii Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Keijo
Olkkola. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy
Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:

a) Yhtiö voi hankkia omia osakkeita enintään sen osakemäärän, jonka
  yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien omien
  osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
  osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä.
  Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakokelpoisilla varoilla ja
  alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

b) Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
  omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
  kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
  kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
  Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ja
  Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

c) Omat osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena
  mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan
  omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
  liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen
  vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa,
  käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai
  muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
  päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

d) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
  lukien. Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa
  yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
  peruutettiin siltä osin kun valtuutusta ei ole käytetty.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

a) Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annetun
  hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien
  omien osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
  siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja
  oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
  osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, samoin
  kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta
  määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin Pörssin
  järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

b) Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena
  mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan
  omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
  liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen
  vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen suojaamisessa,
  käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai
  muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
  päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Valtuutuksen ei
  sisällä oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

c) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
  lukien. Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa
  yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
  peruutettiin.

Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

a) Osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä
  uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
  ottamisella ja/tai optio-oikeuksien antamisella siten, että
  uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien
  ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden
  yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7.518.515 kappaletta ja yhtiön
  osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601.481,20 eurolla.

b) Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta
  osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
  vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään
  merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien
  osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-
  oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei saa alittaa osakkeen
  nimellisarvoa.

c) Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
  edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
  kuten yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
  liittyvän järjestelyn toteuttaminen, investointien rahoittaminen,
  yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista syntyvien sivukulujen
  suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
  rakentaminen.

d) Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta
  päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi
  hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
  osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä
  apportti-omaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muuten
  tietyin ehdoin.

e) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
  lukien. Hallitukselle 11.4.2002 pidetyssä varsinaisessa
  yhtiökokouksessa annettu valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta
  uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
  oikeuksien antamisesta peruutettiin.


TECNOMEN OYJ


Vesa Helkkula
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Kristiina Hoppu, päälakimies, puh. (09) 804 781

JEKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa