TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj           PÖRSSITIEDOTE
                        19.3.2009 klo 18.10   
                        
TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ               

Tecnomen Oyj:n 19.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008  
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja   
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2008.              

Lifetree Convergence Ltd:n hankkiminen                     

Yhtiökokous hyväksyi 15.12.2008 julkaistun tiedotteen mukaisesti Tecnomenin   
allekirjoittamat sopimukset, joiden mukaan yhtiö ostaa enintään 96,6 prosenttia 
Lifetree Convergence Ltd:n ('Lifetree') osakkeista. Lifetree on intialainen   
yhtiö, joka toimittaa laskutus- ja asiakashallinta-, luokittelu- ja       
viestintäalustoja. Yrityskaupassa näiden Lifetreen osakkeiden kokonaishinnaksi 
on sovittu 33,2 miljoonaa euroa, joka maksetaan osittain käteisellä ja osittain 
Tecnomenin osakkeilla.                             

Hinnasta 21,4 miljoonaa euroa maksetaan käteisellä ja loput 11,8 miljoonaa euroa
uusilla, liikkeeseen laskettavilla Tecnomenin osakkeella. Uusia osakkeita    
annetaan kaupassa yhteensä 13.694.523 kappaletta ja osakkeet annetaan      
yhtiökokouksen 12.3.2008 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla.  
Yrityskaupassa Tecnomenin osakkeen arvo vastikkeena on 0,86 euroa/osake.    
Käteisosuus rahoitetaan osittain pitkäaikaisella lainalla ja osittain Tecnomenin
käteisvaroilla. Lifetreen osakkeita omistavat johtajat, jotka saavat uusia   
Tecnomenin osakkeita, eivät saa myydä niitä kolmeen vuoteen.          

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntää Intiassa.   
Tecnomen uskoo saavansa viranomaishyväksynnän yrityskaupalle lähiaikoina ja   
kaupan odotetaan toteutuvan tämän kevään aikana.                

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa voimassa olevan       
yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan 1§:n kuulumaan seuraavasti:        

”1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                       

Yhtiön toiminimi on Tecnomen Lifetree Oyj, ruotsiksi Tecnomen Lifetree Abp ja  
englanniksi Tecnomen Lifetree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.”     
Toiminimen muutos edellyttää Lifetreen osakkeita koskevan yrityskaupan     
toteutumista.                                  

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa      
yhtiöjärjestyksen 4§:n kuulumaan seuraavasti:                  

”4§ Hallitus                                  

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii    
hallitus johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8)       
yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.                       

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.                           

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus on      
päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolen sen jäsenistä on kokouksessa läsnä.  
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan  
ratkaisee puheenjohtajan ääni.”                         

Optio-oikeuksien antaminen                           

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta    
Tecnomen-konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle       
tytäryhtiölle.                                 

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen   
Tecnomen-konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle       
tytäryhtiölle, Tecnomen Japan Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi      
avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja poikkeamiselle on   
siten katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.       

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksia ehdotetaan annettavaksi  
yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta. Optio-oikeuksista 1.026.005 merkitään  
tunnuksella 2009A, 2.394.013 merkitään tunnuksella 2009B ja 3.420.018 merkitään 
tunnuksella 2009C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön  
osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta  
yhteensä enintään 6.840.036 uudella osakkeella.                 

Osakkeen merkintähintana on 0,86 euroa, joka perustuu Yhtiön osakkeen vaihdolla 
painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 17.11.2008 päättyneellä  
neljän viikon ajanjaksolla. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2009A  
1.4.2009 - 31.3.2011, optio-oikeudella 2009B 1.4.2010-31.3.2012 ja       
optio-oikeudella 2009 C 1.4.2011 -31.3.2013. Edellä sanotusta huolimatta,    
enintään kahta kolmasosaa (2/3) optio-oikeuksia 2009B ja 2009C koskeva     
osakkeiden merkintäaika riippuu hallituksen yhtiölle asettamista        
tulostavoitteiden saavuttamisesta. Osakkeen merkintähinta merkitään       
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.           

Osingonmaksusta päättäminen                           

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen   
päättämään osingon jakamisesta31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta siten, että 
osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Hallitus päättää osingonmaksun      
täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän.                     

Hallituksen jäsenten palkkiot                          

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50.000 euroa 
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen  
jäsenten palkkioksi 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800  
euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Edellä mainitut 
hallituspalkkiot voidaan rahan sijasta maksaa myös yhtiön osakkeina.      

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten valitseminen             

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä,    
kuitenkin siten, että mikäli Lifetreen osakkeita koskeva kauppa toteutuu,    
hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin  
uudelle toimikaudelle Johan Hammarén, Harri Koponen, Carl-Johan Numelin,    
Christer Sumelius, Hannu Turunen sekä uutena jäsenenä Pentti Heikkinen. Lisäksi 
hallitukseen valittiin yrityskaupan toteuttamiselle ehdollisina uusina jäseninä 
Atul Chopra ja David K. White, joiden toimikausi alkaa yrityskaupan       
toteuttamishetkellä. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy 
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.       

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajn valinta       

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena   
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen     
päättymiseen asti.                               

Yhtiökokous hyväksyi tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että      
tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.               

Omien osakkeiden hankinta                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.790.000 yhtiön oman   
osakkeen hankkimisesta.                             

Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin       
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän  
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä      
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.                 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien    
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi  
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisesta, tai muutoin yhtiöllä    
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen      
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.                 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.   
Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.3.2008 antaman valtuutuksen ja on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.            

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen valiokunnat              

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän   
päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Turunen ja  
varapuheenjohtajaksi Carl-Johan Numelin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Hannu Turunen ja jäseniksi Johan Hammarén ja Harri Koponen.      
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carl-Johan Numelin
ja jäseniksi Christer Sumelius ja Hannu Turunen.                


TECNOMEN OYJ                                  

Hallitus                                    

LISÄTIETOJA                                   
Hannu Turunen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 758 6615            
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, p. (09) 8047 8799                 


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.tecnomen.com                                


Tecnomen lyhyesti                                
Vuonna 1978 perustettu Tecnomen on maailman johtavia teleoperaattoreiden    
käyttämien viestintä- ja maksuratkaisujen toimittajia. Tecnomen myy ja markkinoi
tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman maailmanlaajuisen organisaationsa että   
globaalien ja paikallisten yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on 
toimitettu yli 100 asiakkaalle eri puolille maailmaa. Tecnomenin pääkonttori  
sijaitsee Espoossa, Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on maailmanlaajuisesti 360
työntekijää 14 eri toimipisteessä. Tecnomenin osakkeet noteerataan NASDAQ OMX  
Helsinki Oy:n päälistalla. Lisää tietoa yrityksestä löytyy osoitteesta     
www.tecnomen.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa

Liitteet & linkit