TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj      PÖRSSITIEDOTE  16.3.2005 klo 17.45

TECNOMEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Tecnomen Oyj:n 16.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2004
tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2004.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2004 ei
jaeta osinkoa.

Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 2007. Hallituksen jäsenet ovat
Lauri Ratia, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Keijo Olkkola, Christer Sumelius
ja Timo Toivila. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti
hallituksen puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Carl-Johan
Numelin. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

a) Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutuksien
  perusteella hankittujen ja/tai yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden
  luovuttamisen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä
  järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita
  muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia
  yhtiön omia osakkeita, samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden
  mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin
  Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

b) Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
  yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisessa tai
  muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn
  toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa, optioista syntyvien
  sivukulujen suojaamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai
  kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi
  hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan
  luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus ei sisällä
  oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

c) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
  Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
  valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen peruutettiin.

Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin:

a) Osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä
  ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optio-
  oikeuksien antamisella siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
  vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla
  merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518
  515 kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601 481,20
  eurolla.

b) Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n mukaisesta
  osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
  vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnan
  määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista
  sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei
  saa alittaa osakkeen nimellisarvoa.

c) Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
  siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai
  muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen,
  investointien rahoittaminen, yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista
  syntyvien sivukulujen suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai
  kannustinjärjestelmän rakentaminen.

d) Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta päätöstä ei
  saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi hallitus on oikeutettu
  päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa
  tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apportti-omaisuutta vastaan,
  kuittausoikeutta käyttäen tai muuten tietyin ehdoin.

e) Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
  Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
  valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
  vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
  peruutettiin.


TECNOMEN OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh 020 447 7375
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. 8047 8799


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa