TECNOMENIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

Tecnomen Oyj          PÖRSSITIEDOTE     17.8.2005 klo 8.30

TECNOMENIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 14,8 prosenttia ollen 31,6
miljoonaa euroa (27,6), tulos oli 2,2 miljoonaa euroa (2,3) ja kassavirta 0,3
(-3,4).

-   Liikevaihto 31,6 milj. euroa (27,6)
-   Liiketulos 2,2 milj. euroa (2,8)
-   Tilauskanta 15,1 milj. euroa (13,7)
-   Kassavirta 0,3 milj. euroa (-3,4)
-   Kassavarat 31,2 milj. euroa (31,6)


AVAINLUVUT            4-6/05   4-6/04  1-6/05  1-6/04   2004
Liikevaihto, Me          19,1    14,4   31,6   27,6   51,6
Liikevaihto, muutos %       32,0         14,8          
Liiketulos, Me           2,4    3,1    2,2    2,8    3,9
  % liikevaihdosta        12,8    21,7    6,9   10,1    7,5
Tulos ennen veroja, Me       3,1    3,0    2,9    2,8    4,9
  % liikevaihdosta        16,2    20,6    9,1   10,1    9,5
Katsauskauden tulos *)       2,6    2,8    2,2    2,3    4,0
                                        
Henkilöstö katsauskauden      357    347    357    347    350
lopussa
                                        
Tulos/osake, euroa         0,04    0,05   0,04   0,04   0,07
Tulos/osake, euroa,        0,04    0,05   0,04   0,04   0,07
laimennettu


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat
katsauskaudelta 1-6/2005 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta
1-6/2004, ellei toisin mainita. Lisätietoja IFRS-siirtymästä on esitetty
31.3.2005 julkaistussa tiedotteessa, joka löytyy Tecnomenin internet-sivuilta
osoitteesta www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.

Tecnomen raportoi vuoden 2005 alusta alkaen ensisijaisena segmenttinä koko
konsernin jakautuen Messaging ja Charging -tuotelinjoihin, ja toissijaisena
segmenttinä maantieteelliset alueet, jotka perustuvat asiakkaiden sijaintiin.
Maantieteelliset alueet ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), EMEA
(Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).

*) Tecnomen suojaa valuuttamääräiset myyntisaamiset 12 kuukautta eteenpäin ja
kirjaa tehdyt johdannaissopimukset tilinpäätökseen käypään arvoon. Tecnomen ei
sovella IAS 39-standardin mukaista suojauslaskentaa, mistä johtuen
johdannaissopimusten käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Katsauskauden vertailukelpoinen tulos, joka ei sisällä näitä tulevaisuuden
kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien laskennallisia muutoksia, oli 5,0
miljoona euroa (3,7). Vuoden 2004 vertailukelpoinen tulos oli 3,1 miljoonaa
euroa.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 14,8 prosenttia vuoden 2004
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 31,6 miljoonaa euroa (27,6).

Tecnomenissä toimitukset jakaantuvat projekti- tai tavara- ja palvelu-
toimituksiin. Projektitoimitukset tuloutetaan pitkäaikaishankkeita koskevan IAS
11-standardin mukaan tilinpäätöshetken valmistumisasteen perusteella. Tavara-
ja palvelutoimitukset tuloutetaan IAS 18-standardin mukaan, kun tuotot ovat
määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä
taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Esimerkkeinä voidaan mainita
usein erillisinä myytävät järjestelmien oheistoimitukset, kuten huoltosopimus-,
lisenssi-, koulutus-, dokumentaatio- ja varaosatoimitukset sekä lyhytkestoiset
järjestelmätoimitukset. Kiinteäaikaisten huoltosopimusten tuotot kirjataan
pääsääntöisesti tasasuurina erinä sopimuskaudelle.

Katsauskauden myynnistä on 23,9 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin
mukaan ja 7,7 miljoonaa euroa IAS 18-standardin mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 51,4 prosenttia
(46,5 %), EMEA 40,2 prosenttia (45,5 %) ja APAC 8,4 prosenttia (8,0 %).

Tuotealueittainen liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 48,0 prosenttia
(64 %) ja Charging 52,0 prosenttia (36,0 %).

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 6,7 miljoonaa euroa (2,4)
ollen 21,2 prosenttia (8,7 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 3,8 miljoonaa euroa, eli 12,1 prosenttia
(13,9 %) liikevaihdosta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 15,1 miljoonaa euroa (13,7).
Amerikan osuus tilauskannasta oli 45,0 prosenttia, EMEAn osuus 42,3 prosenttia
ja APACin osuus 12,7 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Katsauskauden tulosta heikensivät dollarista johtuvat laskennalliset
kurssitappiot 2,8 miljoonaa euroa (1,4) sekä 0,3 miljoonan euron
kertaluonteiset henkilökustannukset.

Yhtiön liiketulos oli katsauskaudella 2,2 miljoonaa euroa (2,8).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 2,9 miljoonaa euroa (2,8).

Tulos osaketta kohden oli 0,04 euroa (0,04). Oma pääoma osaketta kohden oli
kauden lopussa 1,21 euroa (1,15).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 31,2 miljoonaa
euroa (31,6). Suurin osa kassavaroista on sijoitettuna rahastoihin, joiden
laskennallinen arvonnousu (0,3 miljoonaa euroa) kirjataan pääomaan. Taseen
loppusumma 30.6.2005 oli 84,8 miljoonaa euroa (76,0). Korollinen vieras pääoma
oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli
-43,6 prosenttia (-47,2 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 30.6.2005
omavaraisuusaste oli 84,8 prosenttia (87,3 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat
katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa (0,8) eli 1,7 prosenttia (2,8 %)
liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,7 miljoonaa euroa
(0,0) koostuen pääosin tase-erien arvostuksesta.

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me                1-6/05   1-6/04
Myyntisaamisten ja ennakoiden lisäys (-)         0,4    -5,1
/vähennys (+)
Muiden lyhytaikaisten korottomien saamisten       -5,0     0,8
lisäys (-)/vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)        -1,0    -0,5
Ostovelkojen ja ennakoiden lisäys (+)           0,4     0,4
/vähennys (-)
Muiden lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys     3,9    -0,8
(+)/vähennys (-)
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ              -1,2    -5,2

MARKKINAT

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana operaattoreiden investoinnit jatkuivat
tasaisena etenkin markkinoilla, joilla on vahvaa tilaajamäärien kasvua. Näitä
alueita ovat Itä-Eurooppa, Latinalainen Amerikka, Lähi-itä, Afrikka sekä Aasian
ja Tyynenmeren alue.

Uuden sukupolven viestintäjärjestelmien (NGM) kysyntä lisääntyi
katsauskaudella. Uusien palveluiden tarjoaminen ja kustannustehokkuuden
hakeminen sai operaattorit investoimaan aikaisempaa enemmän uuden sukupolven
puheviestintään. Tämän lisäksi 3G-verkkojen käyttöönoton edistyminen kasvatti
tarvetta videoviestintäpalveluihin.

Ennakkomaksujärjestelmien kysyntä kasvoi jonkin verran ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana. Kasvun syynä on tilaajamäärän kasvu, joka jatkui
voimakkaana etenkin Latinalaisessa Amerikassa, sekä kasvava tarve laskuttaa
prepaid -tilaajia datapalveluiden käytöstä.

Katsauskaudella solmitut suurimmat ennakkomaksujärjestelmäkaupat olivat 4,4
miljoonan dollarin arvoinen laajennus Portalle Equadoriin ja 7,6 miljoonan
dollarin arvoinen laajennus CTI:lle Argentiinaan. Suurin 2,9 miljoonan dollarin
arvoinen viestintäjärjestelmän laajennus toimitettiin CLARO:lle Brasiliaan.
Uuden sukupolven viestintäjärjestelmiä toimitettiin mm. Celcomille ja Maxis:lle
Malesiaan sekä Voxmobilelle Luxemburgiin ja AMC:lle Albaniaan.

Messaging-tuotelinja

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Tecnomen toi markkinoille iCalled ja
iMessaged palvelukokonaisuudet, jotka ovat osa uuden sukupolven
viestintäjärjestelmää (NGM).

Tecnomen laajensi yhteistyötään Jinny Software Ltd:n kanssa kattamaan
Multimediaviestipalvelukeskus (MMSC) tuotteet ja palvelut. Jinny Software Ltd
tarjoaa jatkossa Tecnomenille sekä MMSC- että lyhytsanomakeskus (SMSC)
tuotteiden tuotekehitys- ja ylläpitopalvelut.

Viranomaisten kiinnostus Tecnomenin PMR (Professional Mobile Radio) Messaging
tuotteisiin lisääntyi. Tähän kysyntään vastatakseen Tecnomen räätälöi Messaging
-tuotteita viranomaismarkkinoiden tarpeita vastaaviksi.

Charging-tuotelinja

Charging–tuotelinja jatkoi katsauskaudella mobiilioperaattoreiden
ennakkomaksujärjestelmien (Prepaid Charging) toimittamista ja tukemista.
Tuotekehityspanostukset kohdistuivat dataliikenteen ennakkomaksamiseen
liittyvien tuotteenosien jatkokehittämiseen. Dataliikenteen ennakkomaksamiselle
on tarve kaikilla operaattoreilla, jotka tarjoavat reaaliaikaisia puheen
laskutuspalveluja ja tukevat SMS-, MMS- tai GPRS- dataliikennettä verkoissaan.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 6,5 miljoonaa euroa (5,9)
mikä vastaa 20,5 prosenttia (21,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 1,3 miljoonaa euroa (0,9), joka
poistetaan 3-5 vuodessa. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 0,2
(0,0) miljoonaa euroa.

Operaattoreiden kasvava kiinnostus uusia palvelukokonaisuuksia ja uuden
sukupolven viestintäjärjestelmiä kohtaan on lisännyt yhtiön investointeja
tuotekehitykseen katsauskauden aikana.

HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2005 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 357 (347) henkilöä,
joista kotimaassa 129 (136) ja Suomen ulkopuolella 228 (211) henkeä.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 352 (360). Yhtiön
palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:
Amerikka 55 (44), EMEA 276 (277) ja APAC 26 (26).

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Kesäkuun 2005 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 70,3 miljoonaa euroa
(65,5) ja osakepääoma 4 648 286,24 euroa jakautuen 58 103 578 osakkeeseen.
Yhtiön hallussa oli 268 000 osaketta vastaten 0,46 prosenttia yhtiön koko
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo on 21 440 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,21 euroa (1,15).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 3.1.-30.6.2005 Helsingin Pörssissä yhteensä
16 775 641 kappaletta (23 751 214 euroa), eli 28,87 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,62 euroa ja alin 1,28 euroa.
Keskikurssi oli 1,42 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.6.2005 oli 1,56 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 90 641 582 euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Tecnomenin 16.3.2005 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämiä
valtuutuksia omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakepääoman korottamiseen ei
tämän osavuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä ole käytetty.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä
vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin eli 2002A, 2002B,
2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 4 100
000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin
osaketta. Yhtiön osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena
enintään 328 000 eurolla. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat seuraavat: 2002A
1.4.2003-30.4.2006, 2002B 1.4.2004-30.4.2007, 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja 2002D
1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 2002A ja 2002B optio-
oikeuksilla 1,68 euroa, 2002C optio-oikeudella 0,46 euroa ja 2002D optio-
oikeudella 1,33 euroa. Katsauskauden aikana 2002C optio-oikeuksilla merkittiin
yhteensä 11.000 Tecnomenin osaketta. Tehdyt merkinnät nostivat osakepääomaa 880
euroa. Muilla optio-oikeuksilla ei tehty osakemerkintöjä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Brasil Telecom on solminut Tecnomenin kanssa 5,4 miljoonan dollarin arvoisen
laajennussopimuksen, joka ei sisälly katsauskauden lopun tilauskantaan.
Tecnomen toimittaa Brasil Telecomille sekä matkaviestinverkon että kiinteän
verkon ennakkomaksu- ja viestintäjärjestelmien laajennukset ja päivitykset.
Toimitukset ajoittuvat pääosin vuoden 2005 kolmannelle vuosineljännekselle.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Uuden sukupolven viestintäjärjestelmien (NGM) kysyntä lisääntyi
katsauskaudella. Toisen vuosipuoliskon aikana Tecnomen tulee toimittamaan myös
NGM-tuotealustoja, joilla korvataan kilpailijoiden vanhentuneita järjestelmiä.
Charging-tuotelinjan ennakkomaksujärjestelmien laajennustoimitukset jatkuvat
tilaajamäärien kasvun myötä. Vahva tuotekehityspanostus molemmilla
tuotelinjoilla jatkuu.

Vuoden 2005 aikana Tecnomenin liikevaihto kasvaa selvästi ja myönteinen
tuloskehitys jatkuu.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksesta
17.8.2005 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.

Vuoden 2005 kolmannen neljänneksen tulostiedot julkistetaan keskiviikkona
2.11.2005.

TECNOMEN OYJ


Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me        1-6/05     1-6/04      2004
LIIKEVAIHTO                 31,6      27,6      51,6
Liiketoiminnan muut tuotot          0,3       0,0      1,4
Materiaalit ja palvelut           -6,3      -5,5     -11,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat       -11,1      -10,1     -19,9
kulut
Poistot                   -1,1      -1,1      -2,3
Liiketoiminnan muut kulut         -11,2      -8,1     -15,8
LIIKETULOS                  2,2       2,8      3,9
Rahoitustuotot ja -kulut           0,7       0,0      1,0
TULOS ENNEN VEROJA              2,9       2,8      4,9
Tuloverot                  -0,7      -0,5      -1,0
                                        
KATSAUSKAUDEN TULOS             2,2       2,3      4,0
                                        
Tulos/osake, euroa             0,04      0,04      0,07
Tulos/osake, laimennettu, euroa       0,04      0,04      0,07
Oma pääoma/osake, euroa           1,21      1,15      1,16


KONSERNIN TASE, Me           30.6.2005   30.6.2004   31.12.2004
Pitkäaikaiset varat                              
  Käyttöomaisuus              11,9      10,7      11,1
  Muut pitkäaikaiset varat         0,6      0,5       0,5
Lyhytaikaiset varat                              
  Vaihto-omaisuus              3,2      2,7       2,2
  Myyntisaamiset              13,2      13,3      12,7
  Muut saamiset              24,6      17,2      19,6
  Rahat ja pankkisaamiset         31,2      31,6      30,8
                                        
VASTAAVAA                  84,8      76,0      76,9
                                        
Oma pääoma                 70,3      65,5      67,5
                                        
Pitkäaikainen vieras pääoma                          
  Varaukset                 0,0      0,9       0,1
  Korollinen vieras pääoma         0,5      0,6       0,5
  Koroton vieras pääoma           0,0      0,3       0,0
  Laskennallinen verovelka         1,0      0,4       0,6
Lyhytaikainen vieras pääoma                          
  Korollinen vieras pääoma         0,0      0,1       0,1
  Koroton vieras pääoma          13,0      8,3       8,1
VASTATTAVAA                 84,8      76,0      76,9


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

MEUR       Osake-  Omat    Muut    Muunto-  Voitto-  Yht.
         pääoma  osakkeet  rahastot  ero    varat
Oma pääoma      4,6    -0,3    66,3    0,0    -3,2   67,5
1.1.2005
Muuntoeron                       0,3         0,3
muutos
Suorat                               0,4   0,4
kirjaukset
voittovaroihin
Tilikauden tulos                          2,2   2,2
Oma pääoma      4,6    -0,3    66,3    0,3    -0,6   70,3
30.6.2005


MEUR       Osake-  Omat    Muut    Muunto-  Voitto-  Yht.
         pääoma  osakkeet  rahastot  ero    varat
Oma pääoma      4,6    -0,4    66,3    0,0    -7,5   63,1
1.1.2004
Muuntoeron                       0,0         0,0
muutos
Suorat                               0,1   0,1
kirjaukset
voittovaroihin
Tilikauden tulos                          2,3   2,3
Oma pääoma      4,6    -0,4    66,3    0,0    -5,1   65,5
30.6.2004


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me      1-6/05     1-6/04      2004
Liiketoiminnan rahavirta           2,2      -1,5      -1,0
Investointien rahavirta           -1,9      -1,8      -3,3
Rahoituksen rahavirta            -0,0      -0,0      -0,0
Rahavarojen muutos              0,3      -3,4      -4,3
                                        
Rahavarat kauden alussa 1.1.        30,8      34,8      34,8
Sijoitusten käyvän arvon muutosten      0,1       0,1      0,2
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa          31,2      31,6      30,8
30.6./ 31.12.
Muutos                    0,3      -3,4      -4,3


TOISSIJAISTEN SEGMENTTIEN         1-6/2005   1-6/2004     2004
LIIKEVAIHTO, Me
Amerikka                    16,2     12,8     24,1
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka         12,7     12,5     22,5
Aasia ja Tyynenmeren alue            2,7      2,2      5,1
YHTEENSÄ                    31,6     27,5     51,6


KONSERNIN TALOUDELLISET          1-6/05     1-6/04      2004
TUNNUSLUVUT, Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %         8,4       8,4      7,4
Oman pääoman tuotto, %            6,5       7,1      6,0
Omavaraisuusaste, %             84,7      87,3      88,8
Velkaantumisaste, %            -43,6      -47,2     -44,7
Investoinnit                 0,5       0,8      1,6
  % liikevaihdosta             1,7       2,8      3,1
Tutkimus ja kehitysmenot           6,5       5,9      11,5
  % liikevaihdosta             20,5      21,3      22,4
Tilauskanta                 15,1      13,7      12,2
Henkilöstö keskimäärin            352       360      355
Henkilöstö kauden lopussa          357       347      350


KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT,   1-6/05     1-6/04      2004
Me
Tulos/osake, euroa             0,04      0,04      0,07
Tulos/osake, laimennettu, euroa       0,04      0,04      0,07
Oma pääoma/osake, euroa           1,21      1,15      1,16
Osakemäärä kauden lopussa,        58 104     58 093     58 093
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,          58 095     58 093     58 093
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys, euroa                         
  Keskikurssi               1,42      1,39      1,37
  Alin                   1,28      1,11      1,11
  Ylin                   1,62      1,82      1,82
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa    1,56      1,35      1,33
Osakekannan markkina-arvo kauden      90,6      78,4      77,3
lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl           16,8      21,9      33,1
Osakevaihto, % kokonaismäärästä       28,9      37,7      57,1
Osakevaihto, Me               23,8      30,4      45,5


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me      1-6/05     1-6/04      2004

Annetut pantit                0,8       1,0      0,8
Omasta velasta                                 
 Kiinteistökiinnitykset           0,7       0,7      0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                          
 Kiinteistökiinnitykset           1,3       1,3      1,3
 Yrityskiinnitykset             0,2       0,2      0,2
Muut omat vastuut              3,0       2,6      2,8
                                        
Johdannaissopimukset                              
 Valuuttatermiinit                              
  Käypä arvo               25,6      18,6      18,4
  Kohde-etuuden arvo           24,1      18,2      19,8
 Valuuttaoptiot                                
  Käypä arvo                0,0       0,0      0,0


AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN,  2Q/05  1Q/05  1Q/04  2Q/04  3Q/04  4Q/04
Me
Liikevaihto            19,1  12,6   13,1  14,4   11,7  12,4
Liikevaihto, muutos %       32,0  -4,2                 
Liiketulos             2,4  -0,3   -0,4   3,1   0,9   0,1
  % liike-vaihdosta        12,8  -2,1   -2,8  21,7   8,0   1,2
Tulos ennen veroja         3,1  -0,2   -0,2   3,0   1,4   0,8
                                         
Henkilöstö kauden lopussa      357   350   343   347   350   350
                                         
Tulos/osake, euroa         0,04  -0,01  -0,01  0,05   0,02  0,01
Tulos/osake, laimennettu, euroa  0,04  -0,01  -0,01  0,05   0,02  0,01
Oma pääoma/osake, euroa      1,21  1,17   1,09  1,15   1,16  1,16
Korolliset nettovelat, Me     -30,7  -28,6  -29,6  -30,9  -31,1  -30,2
                                         
Tilauskanta, Me          15,1  19,4   20,3  13,7   11,3  12,2


IFRS Q2 2004 VERTAILUTIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me          IFRS      FAS     IFRS-
                      Q2 2004    Q2 2004   oikaisut
LIIKEVAIHTO                  27,6     25,3      2,3
Liiketoiminnan muut tuotot           0,0      0,0      0,0
Materiaalit ja palvelut            -5,5     -5,5      0,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut     -10,1     -10,8      0,8
Poistot                    -1,1     -1,2      0,1
Liiketoiminnan muut kulut           -8,1     -6,6     -1,5
LIIKETULOS                   2,8      1,2      1,6
Rahoitustuotot ja –kulut            0,0      0,0      0,0
TULOS ENNEN VEROJA               2,8      1,2      1,6
Tuloverot                   -0,5     -0,2     -0,3
                                        
KATSAUSKAUDEN TULOS               2,3      1,0      1,3
                                        
Tulos/osake, euroa               0,04     0,02       
Tulos/osake, laimennettu, euroa        0,04     0,02       


KONSERNITASE, Me               IFRS      FAS     IFRS-
                     30.6.2004   30.6.2004    oikaisut
Pitkäaikaiset varat                              
Käyttöomaisuus                10,7      9,7      1,0
  Muut pitkäaikaiset varat          0,5      1,0      -0,5
Lyhytaikaiset varat                              
  Vaihto-omaisuus               2,7      2,7      0,0
  Myyntisaamiset               13,3     30,9     -17,6
  Muut saamiset               17,2      1,8      15,5
  Rahat ja pankkisaamiset          31,6     31,5      0,1
                                        
VASTAAVAA                   76,0     77,5      -1,5
                                        
Oma pääoma                  65,5     66,2      -0,8
                                        
Pitkäaikainen vieras pääoma                          
Varaukset                   0,9      0,6      0,3
  Korollinen vieras pääoma          0,6      0,6      0,0
  Koroton vieras pääoma            0,3      0,3      0,0
  Laskennallinen verovelka          0,4      0,1      0,3
Lyhytaikainen vieras pääoma                          
  Korollinen vieras pääoma          0,1      0,1      0,0
  Koroton vieras pääoma            8,3      9,6      -1,3
                                        
VASTATTAVAA                  76,0     77,5      -1,5


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, Me           1.1.  31.3.  30.6.
                        2004  2004  2004
Oma pääoma FAS:n mukaan            65,2  64,5  66,2
                                  
Vaikutukset IFRS:ään siirtymisestä:                
IAS 11 Pitkäaikaishankkeet           -2,0  -1,8  -1,3
IAS 12 Tuloverot                0,0  -0,1  -0,3
IAS 19 Työsuhde-etuudet            -0,2  -0,3  -0,3
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet          0,0   0,3   0,9
IAS 39 Rahoitusinstrumentit           0,1   0,1   0,1
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen      0,0   0,0   0,1
Siirtymän vaikutukset yhteensä         -2,2  -1,8  -0,8
                                  
Oma pääoma IFRS:n mukaan            63,1  62,7  65,5

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia
lukuun ottamatta, 30.6.2005:


                    Osakkeita, kpl   % osakkeista ja
                                 äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo         3 083 400        5,31
Hammaren Lars-Olof             2 164 300        3,73
OP-Suomi kasvu sijoitusrahasto       2 111 962        3,64
Sumelius Henning              2 022 300        3,48
Pohjola Finland Value            1 686 800        2,90
Sijoitusrahasto
FIM Fenno Sijoitusrahasto          1 466 600        2,52
Sumelius Johanna Marina           1 122 400        1,93
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva      1 000 000        1,72
Oy Investsum Ab                947 500        1,63
Suutarinen Helena kuolinpesä         901,200        1,55
YHTEENSÄ                  16,506,462        28,41


Omistusjakauma 30.6.2005

Osakkeita, kpl    Omistuksia     %  Osakemäärä, kpl      %
1-500           3 025   49,84      663 078    1,14
501-1 000          979   16,13      775 598    1,33
1 001-5 000        1 363   22,45     3 403 255    5,86
5 001-10 000         303   4,99     2 300 956    3,96
10 001-50 000        249   4,10     5 895 413    10,15
50 001-100 000        57   0,94     4 066 375    7,00
100 001-500 000        75   1,24     17 346 741    29,85
500 001<           19   0,31     23 614 562    40,64
Yhteistilillä                     37 600    0,06
Kaikki yhteensä      6 070  100,00     58 103 578   100,00


Omistusjakauma sektoreittain 30.6.2005

                        Osakkeita, kpl      %
Yritykset                      5 939 734    10,22
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset           16 642 488    28,64
Julkisyhteisöt                   1 032 725    1,78
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt         3 647 442    6,28
Kotitaloudet yhteensä               29 427 911    50,65
Ulkomaiset omistajat                1 375 678    2,37
YHTEENSÄ                      58 065 978    99,94
Yhteistilillä                     37 600    0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä             58 103 578   100,00
Hallintarekisterissä                2 544 550    4,38

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa