TECNOMENIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Tecnomen Oyj          PÖRSSITIEDOTE     2.11.2005 klo 8.30

TECNOMENIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 30,3 prosenttia ollen 51,1 miljoonaa euroa
(39,2), tulos oli 6,0 miljoonaa euroa (3,3) ja kassavirta -0,3 (-3,2).
Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 66,9 ja tulos 266,0 prosenttia.

-   Liikevaihto 51,1 milj. euroa (39,2)
-   Liiketulos 6,4 milj. euroa (3,7)
-   Tilauskanta 19,1 milj. euroa (11,3)
-   Kassavirta -0,3 milj. euroa (-3,2)
-   Kassavarat 30,6 milj. euroa (31,8)


AVAINLUVUT            7-9/05  7-9/04  1-9/05  1-9/04   2004
Liikevaihto, Me          19,5   11,7   51,1   39,2   51,6
Liikevaihto, muutos %       66,9        30,3          
Liiketulos, Me           4,2    0,9   6,4    3,7   3,9
  % liikevaihdosta        21,4    8,0   12,4    9,4   7,5
Tulos ennen veroja, Me       4,2    1,4   7,1    4,1   4,9
  % liikevaihdosta        21,6   11,6   13,9   10,6   9,5
Katsauskauden tulos *)       3,8    1,0   6,0    3,3   4,0
                                       
Henkilöstö katsauskauden      356    350   356    350   350
lopussa
                                       
Tulos/osake, euroa         0,06   0,02   0,10   0,06   0,07
Tulos/osake, euroa,        0,06   0,02   0,10   0,06   0,07
laimennettu

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat
katsauskaudelta 1-9/2005 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-
9/2004, ellei toisin mainita. Lisätietoja IFRS-siirtymästä on esitetty
31.3.2005 julkaistussa tiedotteessa, joka löytyy Tecnomenin internet-sivuilta
osoitteesta www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.

Tecnomen raportoi vuoden 2005 alusta alkaen ensisijaisena segmenttinä koko
konsernin jakautuen Messaging ja Charging -tuotelinjoihin, ja toissijaisena
segmenttinä maantieteelliset alueet, jotka perustuvat asiakkaiden sijaintiin.
Maantieteelliset alueet ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), EMEA
(Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).

*) Tecnomen suojaa valuuttamääräiset myyntisaamiset 12 kuukautta eteenpäin ja
kirjaa tehdyt johdannaissopimukset tilinpäätökseen käypään arvoon. Tecnomen ei
sovella IAS 39-standardin mukaista suojauslaskentaa, mistä johtuen
johdannaissopimusten käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Katsauskauden vertailukelpoinen tulos, joka ei sisällä näitä tulevaisuuden
kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien laskennallisia muutoksia, oli 8,2
miljoona euroa (4,4). Vuoden 2004 vertailukelpoinen tulos oli 3,1 miljoonaa
euroa.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 30,3 prosenttia vuoden 2004
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 51,1 miljoonaa euroa (39,2).

Tecnomenissä toimitukset jakaantuvat projekti- tai tuote- ja palvelu-
toimituksiin. Projektitoimitukset tuloutetaan pitkäaikaishankkeita koskevan IAS
11-standardin mukaan tilinpäätöshetken valmistumisasteen perusteella. Tuote- ja
palvelutoimitukset tuloutetaan IAS 18-standardin mukaan, kun tuotot ovat
määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä
taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Esimerkkeinä voidaan mainita
usein erillisinä myytävät järjestelmien oheistoimitukset, kuten huoltosopimus-,
lisenssi-, koulutus-, dokumentaatio- ja varaosatoimitukset sekä lyhytkestoiset
järjestelmätoimitukset. Kiinteäaikaisten huoltosopimusten tuotot kirjataan
pääsääntöisesti tasasuurina erinä sopimuskaudelle.

Katsauskauden myynnistä on 39,8 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin
mukaan ja 11,3 miljoonaa euroa IAS 18-standardin mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 56,3 prosenttia
(44,8 %), EMEA 36,7 prosenttia (45,7 %) ja APAC 7,0 prosenttia
(9,5 %).

Tuotelueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 46% (63%) ja
Charging 54% (37%).

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 9,5 miljoonaa euroa (5,1)
ollen 18,6 prosenttia (13,1 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 5,9 miljoonaa euroa, eli 11,5 prosenttia
(14,3 %) liikevaihdosta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 19,1 miljoonaa euroa (11,3).
Amerikan osuus tilauskannasta oli 45,0 prosenttia, EMEAn osuus 42,3 prosenttia
ja APACin osuus 12,7 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Katsauskauden tulosta heikensivät dollarisuojauksista johtuvat kurssitappiot
2,2 miljoonaa euroa (1,0).

Yhtiön liiketulos oli katsauskaudella 6,4 miljoonaa euroa (3,7).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 7,1 miljoonaa euroa (4,1).

Tulos osaketta kohden oli 0,10 euroa (0,06). Oma pääoma osaketta kohden oli
kauden lopussa 1,28 euroa (1,16).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 30,6 miljoonaa
euroa (31,8). Suurin osa kassavaroista on sijoitettuna rahastoihin, joiden
laskennallinen arvonnousu (0,4 miljoonaa euroa) kirjataan omaan pääomaan.
Taseen loppusumma 30.9.2005 oli 91,2 miljoonaa euroa (77,3). Korollinen vieras
pääoma oli 0,5 miljoonaa euroa (0,6). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan
(gearing) oli –40,5 prosenttia (-46,7 %). Taserakenne säilyi vahvana ja
30.9.2005 omavaraisuusaste oli 83,3 prosenttia (88,1 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat
katsauskaudella 1,3 miljoonaa euroa (1,2) eli 2,5 prosenttia (3,0 %)
liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,7 miljoonaa euroa
(0,4). Lunastettujen rahasto-osuuksien korkotuotoista muodostui 0,4 miljoonaa
euroa ja loput 0,3 miljoonaa euroa on valuuttamääräisten tase-erien
arvostuksesta johtuvaa.

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me                  1-9/05   1-9/04
Myyntisaamisten ja ennakoiden lisäys (-)           -6,4    -5,7
/vähennys (+)
Muiden lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-    -3,6     1,2
)/vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)          -1,1    -0,5
Ostovelkojen ja ennakoiden lisäys (+)             2,0     0,2
/vähennys (-)
Muiden lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys       4,8    -1,2
(+)/vähennys (-)
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ                -4,2    -6,0

MARKKINAT

Vuoden kolmannella neljänneksellä operaattoreiden investoinnit jatkuivat
tasaisena kasvavilla markkina-alueilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa,
Afrikassa, Itä-Euroopassa ja väkirikkaissa Aasian maissa.

Katsauskaudella uuden sukupolven viestintäjärjestelmien (NGM) kysyntä lisääntyi
Euroopassa ja Aasiassa. Operaattorit pyrkivät investoimaan uuden sukupolven
puhe- ja videoviestintäratkaisuihin tuottojen ja kannattavuuden lisäämiseksi.
Operaattorien kiinnostus uuden sukupolven monikäyttöisiä alustoja kohtaan
kasvoi, ja Tecnomen solmi Telco Server –sopimuksen mm. englantilaisen Onetelin
kanssa. Telco Server on myös vauhdittanut Tecnomenin uuden sukupolven
järjestelmien kanavamyyntiä.

Vahva kysyntä uusista ennakkomaksujärjestelmistä sekä niiden laajennuksista ja
päivityksistä jatkui. Tämä on seurausta operaattoreiden tilaajamäärien kasvusta
sekä lisääntyvästä yhtenevien maksuratkaisujen tarpeesta.

Katsauskaudella solmitut suurimmat kaupat olivat 5,8 miljoonan dollarin
arvoinen ennakkomaksujärjestelmän laaajennus Portalle Ecuadoriin, 2,6 miljoonan
dollarin arvoinen ennakkomaksujärjestelmän laajennus PCS Digitalille
Guatemalaan sekä 5,4 miljoonan dollarin arvoinen ennakkomaksu- ja
viestintäjärjestelmän laajennus- ja päivityssopimus Brasil Telecomin kanssa.

Tecnomen solmi myös uudet sopimukset viestintäjärjestelmistä venäläisen Mobile
TeleSystemsin (MTS) kanssa ja ruotsalaisen Eltel Networksin kanssa.
Katsauskauden aikana toimitettiin laajennukset ja päivitykset CTE Telecom
Personalille El Salvadoriin, Alõ-Megatelille Hondurasiin, Mattelille
Mauritaniaan ja CTI:lle Argentiinaan.

Messaging-tuotelinja

Katsauskauden aikana Tecnomenin NGM-palvelutarjonta laajeni uusilla puhe- ja
videoviestintäpalveluilla, sekä iCalled -palveluilla.

Tecnomen esitteli markkinoille myös uuden sukupolven Telco Server –tuotteen.
Tecnomenin Telco Server on avoin, standardien mukainen, skaalautuva ja
monikäyttöinen alusta, jota käytetään puhe- ja videoviestintäpalveluiden
rakentamiseen sekä piirikytkentäisissä että IMS-verkoissa.

Professional Mobile Radio (PMR) –markkinoilla Tecnomenin viestintäpalvelut
yhdessä Tecnomenin Short Data Service Centre (SDSC) –lyhytsanomakeskuksen
kanssa sisältävät kattavan palvelupaketin TETRA-operaattoreille. Nyt TETRA-
operaattorit pystyvät tarjoamaan laajan lisäarvopalveluvalikoiman vaativille
viranomaisasiakkailleen, kuten poliisille ja palokunnalle.

Charging-tuotelinja

Tecnomenin Convergent Charging (Prepaid) -tuote jatkoi menestystään
katsauskauden aikana. Tecnomen lisäsi edistyksellisiä palveluja reaaliaikaisen
datan laskutukseen (Prepaid Data Charging), mikä vastaa operaattoreiden
kasvavaan yhtenevien ja reaaliaikaisten puheviestinnän sekä SMS-, MMS- ja GPRS-
dataliikenteen laskutuspalvelujen kysyntään.

Reaaliaikaisen puheen laskutus (Prepaid Voice Charging) –tuotteeseen Tecnomen
on lisännyt laajan valikoiman uusia toimintoja, jotka parantavat
operaattoreiden kilpailukykyä. Tuotekehityspanostukset kohdistuivat bonus- ja
alennus-mallien jatkokehitykseen, sekä Convergent Charging -tuoteen
kilpailukyvyn parantamiseen.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa (8,3)
mikä vastaa 18,5 prosenttia (21,2 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 2,6 miljoonaa euroa (1,5), joka
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen
poistot katsauskaudella olivat 0,3 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Syyskuun 2005 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 356 (350) henkilöä,
joista kotimaassa 118 (134) ja Suomen ulkopuolella 238 (216) henkeä.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 352 (355). Yhtiön
palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:
Amerikka 61 (46), EMEA 270 (278) ja APAC 25 (26).

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Syyskuun 2005 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 74,2 miljoonaa euroa
(66,6) ja osakepääoma 4 654 926,24 euroa jakautuen 58 186 578 osakkeeseen.
Yhtiön hallussa oli 268 000 osaketta vastaten 0,46 prosenttia yhtiön koko
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo on 21 440 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,28 euroa (1,16).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 3.1.-30.9.2005 Helsingin Pörssissä yhteensä
32 812 716 kappaletta (55 709 272 euroa), eli 56,39 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 2,57 euroa ja alin 1,28 euroa.
Keskikurssi oli 1,70 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.9.2005 oli 2,34 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 136 156 593 euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Tecnomenin 16.3.2005 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämiä
valtuutuksia omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakepääoman korottamiseen ei
tämän osavuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä ole käytetty.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä
vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin eli 2002A, 2002B,
2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 4 100
000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin
osaketta. Yhtiön osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena
enintään 328 000 eurolla. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat seuraavat: 2002A
1.4.2003-30.4.2006, 2002B 1.4.2004-30.4.2007, 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja 2002D
1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 2002A ja 2002B optio-
oikeuksilla 1,68 euroa, 2002C optio-oikeudella 0,46 euroa ja 2002D optio-
oikeudella 1,33 euroa. Katsauskauden aikana 2002C optio-oikeuksilla merkittiin
yhteensä 94 000 Tecnomenin osaketta. Tehdyt merkinnät nostivat osakepääomaa 7
520 euroa. Muilla optio-oikeuksilla ei tehty osakemerkintöjä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Uuden sukupolven viestintäjärjestelmien (NGM) kysyntä lisääntyy edelleen.
Charging-tuotelinjan ennakkomaksujärjestelmien laajennustoimitukset jatkuvat
tilaajamäärien kasvun myötä. Vahva tuotekehityspanostus molemmilla
tuotelinjoilla jatkuu.

Koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vajaalla kolmanneksella ja vuoden
viimeisen neljänneksen tuloksen olevan positiivinen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta
2.11.2005 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.


TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me        1-9/05     1-9/04     2004
LIIKEVAIHTO                 51,1      39,2     51,6
Liiketoiminnan muut tuotot          0,0      0,0      1,4
Materiaalit ja palvelut          -11,0      -8,1     -11,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat       -17,0     -14,7     -19,9
kulut
Poistot                   -1,6      -1,7     -2,3
Liiketoiminnan muut kulut         -15,2     -11,2     -15,8
LIIKETULOS                  6,4      3,7      3,9
Rahoitustuotot ja -kulut           0,7      0,4      1,0
TULOS ENNEN VEROJA              7,1      4,1      4,9
Tuloverot                  -1,1      -0,8     -1,0
                                       
KATSAUSKAUDEN TULOS             6,0      3,3      4,0
                                       
Tulos/osake, euroa             0,10      0,06     0,07
Tulos/osake, laimennettu, euroa       0,10      0,06     0,07
Oma pääoma/osake, euroa           1,28      1,16     1,16


KONSERNIN TASE, Me           30.9.2005   30.9.2004  31.12.2004
Pitkäaikaiset varat                             
  Käyttöomaisuus              13,4      11,3     11,1
  Muut pitkäaikaiset varat         0,5      0,9      0,5
Lyhytaikaiset varat                             
  Vaihto-omaisuus              3,3      2,7      2,2
  Myyntisaamiset              20,2      14,3     12,7
  Muut saamiset              23,2      16,4     19,6
  Rahat ja pankkisaamiset         30,6      31,8     30,8
VASTAAVAA                  91,2      77,3     76,9
                                       
Oma pääoma                 74,2      66,6     67,5
                                       
Pitkäaikainen vieras pääoma                         
  Varaukset                 0,0      0,9      0,1
  Korollinen vieras pääoma         0,5      0,6      0,5
  Koroton vieras pääoma           0,0      0,3      0,0
  Laskennallinen verovelka         1,2      0,6      0,6
Lyhytaikainen vieras pääoma                         
  Korollinen vieras pääoma         0,0      0,1      0,1
  Koroton vieras pääoma          15,3      8,3      8,1
VASTATTAVAA                 91,2      77,3     76,9


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

MEUR        Osake-    Omat    Muut Muunto-ero  Voitto-  Yht.
          pääoma  osakkeet  rahastot        varat
Oma pääoma       4,6    -0,3    66,3    0,0   -3,2  67,5
1.1.2005
Muuntoeron muutos                    0,5        0,5
Suorat kirjaukset                         0,4   0,4
voittovaroihin                                
Laskennallisten                         -0,1  -0,1
verojen osuus
Tilikauden tulos                         6,0   6,0
Oma pääoma       4,6    -0,3    66,3    0,5    3,1  74,2
30.9.2005


MEUR        Osake-    Omat    Muut Muunto-ero  Voitto-  Yht.
          pääoma  osakkeet  rahastot        varat
Oma pääoma       4,6    -0,4    66,3    0,0    -7,5  63,1
1.1.2004
Muuntoeron                       0,0        0,0
muutos
Suorat kirjaukset                         0,2   0,2
voittovaroihin
Tilikauden tulos                         3,3   3,3
Oma pääoma       4,6    -0,4    66,3    0,0    -4,0  66,6
30.9.2004


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me      1-9/05     1-9/04     2004
Liiketoiminnan rahavirta           3,5      -0,3     -1,0
Investointien rahavirta           -3,8      -2,8     -3,3
Rahoituksen rahavirta            -0,1      -0,1     -0,0
Rahavarojen muutos             -0,3      -3,2     -4,3
                                       
Rahavarat kauden alussa 1.1.        30,8      34,8     34,8
Sijoitusten käyvän arvon muutosten      0,1      0,1      0,2
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa          30,6      31,8     30,8
30.9./ 31.12.
Muutos                   -0,3      -3,2     -4,3


TOISSIJAISTEN SEGMENTTIEN          1-9/05    1-9/04     2004
LIIKEVAIHTO, Me
Amerikka                   28,8     17,6     24,1
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka         18,7     18,0     22,5
Aasia ja Tyynenmeren alue           3,6      3,7     5,1
YHTEENSÄ                   51,1     39,2     51,6


KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT,   1-9/05     1-9/04     2004
Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %        13,9      8,8      7,4
Oman pääoman tuotto, %           11,3      6,9      6,0
Omavaraisuusaste, %             83,3      88,1     88,8
Velkaantumisaste, %            -40,5     -46,7     -44,7
Investoinnit                 1,3      1,2      1,6
  % liikevaihdosta             2,5      3,0      3,1
Tutkimus ja kehitysmenot           9,4      8,3     11,5
  % liikevaihdosta             18,5      21,2     22,4
Tilauskanta                 19,1      11,3     12,2
Henkilöstö keskimäärin            352      355      355
Henkilöstö kauden lopussa          356      350      350


KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT,   1-9/05     1-9/04     2004
Me
Tulos/osake, euroa             0,10      0,06     0,07
Tulos/osake, laimennettu, euroa       0,10      0,06     0,07
Oma pääoma/osake, euroa           1,28      1,16     1,16
Osakemäärä kauden lopussa,        58 187     58 093    58 093
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,          58 108     58 093    58 093
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys, euroa                        
  Keskikurssi               1,70      1,37     1,37
  Alin                   1,28      1,11     1,11
  Ylin                   2,57      1,82     1,82
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa    2,34      1,32     1,33
Osakekannan markkina-arvo kauden      136,2      76,7     77,3
lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl           32,8      26,6     33,1
Osakevaihto, % kokonaismäärästä       56,4      45,8     57,1
Osakevaihto, Me               55,7      36,6     45,5


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me      1-9/05     1-9/04     2004

Annetut pantit                0,8      0,9      0,8
Omasta velasta                                
 Kiinteistökiinnitykset           0,7      0,7      0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                         
 Kiinteistökiinnitykset           1,3      1,3      1,3
 Yrityskiinnitykset             0,2      0,2      0,2
Muut omat vastuut              3,0      2,3      2,8
                                       
Johdannaissopimukset                             
 Valuuttatermiinit                             
  Käypä arvo               14,8      18,7     18,4
  Kohde-etuuden arvo           13,9      18,8     19,8
 Valuuttaoptiot                               
  Käypä arvo                0,0      0,0      0,0


AVAINLUVUT            3Q/05  2Q/05  1Q/05  4Q/04  3Q/04 2Q/04
NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me
Liikevaihto            19,5  19,1  12,6  12,4  11,7  14,4
Liikevaihto, muutos %       66,9  32,0  -4,2            
Liiketulos             4,2   2,4  -0,3   0,1   0,9  3,1
  % liike-vaihdosta       21,4  12,8  -2,1   1,2   8,0  21,7
Tulos ennen veroja         4,2   3,1  -0,2   0,8   1,4  3,0
                                       
Henkilöstö kauden lopussa     356   357   350   350   350  347
                                       
Tulos/osake, euroa        0,06  0,04  -0,01  0,01  0,02  0,05
Tulos/osake, laimennettu,     0,06  0,04  -0,01  0,01  0,02  0,05
euroa
Oma pääoma/osake, euroa      1,28  1,21  1,17  1,16  1,16  1,15
Korolliset nettovelat, Me    -30,1  -30,7  -28,6  -30,2  -31,1 -30,9
                                       
Tilauskanta, Me          19,1  15,1  19,4  12,2  11,3  13,7


IFRS Q3 2004 VERTAILUTIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me          IFRS     FAS IFRS-oikaisut
                       1-9/04    1-9/04
LIIKEVAIHTO                  39,2     37,8     1,5
Liiketoiminnan muut tuotot           0,0     0,0     0,0
Materiaalit ja palvelut            -8,1     -8,1     0,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut     -14,7    -15,8     1,1
Poistot                    -1,7     -1,8     0,1
Liiketoiminnan muut kulut           -11,2    -10,1     -1,0
LIIKETULOS                   3,7     2,1     1,6
Rahoitustuotot ja –kulut            0,4     0,4     0,0
TULOS ENNEN VEROJA               4,1     2,5     1,6
Tuloverot                   -0,8     -0,4     -0,4
                                       
KATSAUSKAUDEN TULOS               3,3     2,1     1,2
                                       
Tulos/osake, euroa               0,06     0,04       
Tulos/osake, laimennettu, euroa        0,06     0,04       


KONSERNITASE, Me               IFRS      FAS IFRS-oikaisut
                    30.9.2004   30.9.2004
Pitkäaikaiset varat                             
Käyttöomaisuus                11,3      9,6     1,6
  Muut pitkäaikaiset varat          0,9      0,9     0,0
Lyhytaikaiset varat                             
  Vaihto-omaisuus              2,7      2,7     0,0
  Myyntisaamiset              14,3      31,5    -17,2
  Muut saamiset               16,4      2,3     14,1
  Rahat ja pankkisaamiset          31,8      31,6     0,1
                                       
VASTAAVAA                  77,3      78,6     -1,3
                                       
Oma pääoma                  66,6      67,4     -0,8
                                       
Pitkäaikainen vieras pääoma                         
Varaukset                   0,9      0,6     0,3
  Korollinen vieras pääoma          0,6      0,6     0,0
  Koroton vieras pääoma           0,3      0,3     0,0
  Laskennallinen verovelka          0,6      0,2     0,4
Lyhytaikainen vieras pääoma                         
  Korollinen vieras pääoma          0,1      0,1     0,0
  Koroton vieras pääoma           8,3      9,5     -1,2
                                       
VASTATTAVAA                 77,3      78,6     -1,3


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, Me            1.1.  31.3.  30.6.  30.9.
                         2004  2004   2004  2004
Oma pääoma FAS:n mukaan              65,2  64,5   66,2  67,4
                                        
Vaikutukset IFRS:ään siirtymisestä:                      
IAS 11 Pitkäaikaishankkeet            -2,0  -1,8   -1,3  -1,8
IAS 12 Tuloverot                  0,0  -0,1   -0,3  -0,5
IAS 19 Työsuhde-etuudet              -0,2  -0,3   -0,3  -0,3
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet           0,0   0,3   0,9   1,5
IAS 39 Rahoitusinstrumentit            0,1   0,1   0,1   0,1
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen        0,0   0,0   0,1   0,1
Siirtymän vaikutukset yhteensä          -2,2  -1,8   -0,8  -0,8
                                        
Oma pääoma IFRS:n mukaan             63,1  62,7   65,5  66,6

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia
lukuun ottamatta, 30.9.2005:

                      Osakkeita, kpl   % osakkeista ja
                                   äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo/Mandatum       3 083 400        5,30
Hammaren Lars-Olof               2 164 300        3,72
Sumelius Henning                2 022 300        3,48
OP-Suomi Kasvu sijoitusrahasto         2 000 562        3,44
Pohjola Finland Value sijoitusrahasto      1 479 800        2,54
FIM Fenno sijoitusrahasto            1 466 600        2,52
Suupohjan Osuuspankki              1 234 900        2,12
Sumelius Johanna Marina             1 122 400        1,93
Keskinäinen vak.yhtiö Kaleva/Mandatum       950 000        1,63
Investsum Oy                   947 500        1,63
YHTEENSÄ                    16 471 762        28,31

Omistusajakauma 30.9.2005

Osakkeita, kpl      Omistuksia      %  Osakemäärä, kpl      %
1-500             3 031    49,45      669 514    1,15
501-1 000          1 032    16,84      828 591    1,42
1 001-5 000          1 370    22,35     3 419 721    5,88
5 001-10 000          312    5,09     2 381 851    4,09
10 001-50 000          240    3,92     5 639 625    9,69
50 001-100 000          54    0,88     3 933 044    6,76
100 001-500 000         71    1,16    15 895 504    27,32
500 001<             19    0,31    25 381 128    43,62
Yhteistilillä                       37 600    0,06
Kaikki yhteensä        6 129   100,00    58 186 578   100,00

Omistusjakauma sektoreittain 30.9.2005

                          Osakkeita, kpl      %
Yritykset                        5 166 624    8,88
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset             17 571 920    30,20
Julkisyhteisöt                      994 825    1,71
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt           3 541 971    6,09
Kotitaloudet yhteensä                 29 456 917    50,62
Ulkomaiset omistajat                  1 416 721    2,43
YHTEENSÄ                        58 148 978    99,94
Yhteistilillä                       37 600    0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä               58 186 578   100,00
Hallintarekisterissä                  4 887 484    8,40

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa