TECNOMENIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2005 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Oyj          PÖRSSITIEDOTE     14.02.2006 klo 8.30

TECNOMENIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2005
(tilintarkastamaton)

Vuoden 2005 tavoitteena oli edelleen kasvattaa liikevaihtoa ja säilyttää
positiivinen tuloskehitys. Saavutimme molemmat tavoitteemme. Tilikauden
liikevaihto kasvoi 33,7 prosenttia ollen 69,0 miljoonaa euroa (51,6), tulos oli
8,8 miljoonaa euroa (4,0) ja kassavirta 2,5 (-4,3). Neljännen neljänneksen
liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa (12,4) ja tulos 2,7 miljoonaa euroa (0,7).

-   Liikevaihto 69,0 milj. euroa (51,6)
-   Liiketulos 9,6 milj. euroa (3,9)
-   Tilauskanta 27,9 milj. euroa (12,2)
-   Kassavirta 2,5 milj. euroa (-4,3)
-   Kassavarat 33,2 milj. euroa (30,8)
-   Omavaraisuusaste 86,9 prosenttia (88,8 %)
-   Velkaantumisaste -42,4 prosenttia (-44,7 %)


AVAINLUVUT           10-12/05 10-12/04   2005   2004
Liikevaihto, Me          17,9   12,4   69,0   51,6
Liikevaihto, muutos %       44,7        33,7     
Liiketulos, Me           3,2    0,1   9,6    3,9
  % liikevaihdosta        17,9    1,2   13,9    7,5
Tulos ennen veroja, Me       3,2    0,8   10,3    4,9
  % liikevaihdosta        17,9    6,2   14,9    9,5
Katsauskauden tulos *)       2,7    0,7   8,8    4,0
                                  
Henkilöstö katsauskauden      373    350   373    350
lopussa
                                  
Tulos/osake, euroa         0,05   0,01   0,15   0,07
Tulos/osake, euroa,        0,05   0,01   0,15   0,07
laimennettu

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat
katsauskaudelta 1-12/2005 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-
12/2004, ellei toisin mainita. Lisätietoja IFRS-siirtymästä on esitetty
31.3.2005 julkaistussa tiedotteessa, joka löytyy Tecnomenin internet-sivuilta
osoitteesta www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.

Tecnomen raportoi vuoden 2005 alusta alkaen ensisijaisena segmenttinä koko
konsernin jakautuen Messaging ja Charging -tuotelinjoihin, ja toissijaisena
segmenttinä maantieteelliset alueet, jotka perustuvat asiakkaiden sijaintiin.
Maantieteelliset alueet ovat Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), EMEA
(Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).

*) Tecnomen ei sovella IAS 39-standardin mukaista suojauslaskentaa, mistä
johtuen johdannaissopimusten käypien arvojen muutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti. Katsauskauden vertailukelpoinen tulos, joka ei sisällä
näitä tulevaisuuden kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien
laskennallisia muutoksia, oli 10,6 miljoona euroa (3,1).

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin tilikauden liikevaihto kasvoi 33,7 prosenttia ja oli 69,0 miljoonaa
euroa (51,6).

Tecnomenissä toimitukset jakaantuvat projekti- tai tuote- ja palvelu-
toimituksiin. Projektitoimitukset tuloutetaan pitkäaikaishankkeita koskevan IAS
11-standardin mukaan tilinpäätöshetken valmistumisasteen perusteella. Tuote- ja
palvelutoimitukset tuloutetaan IAS 18-standardin mukaan, kun tuotot ovat
määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä
taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Esimerkkeinä voidaan mainita
usein erillisinä myytävät järjestelmien oheistoimitukset, kuten huoltosopimus-,
lisenssi-, koulutus-, dokumentaatio- ja varaosatoimitukset sekä lyhytkestoiset
järjestelmätoimitukset. Kiinteäaikaisten huoltosopimusten tuotot kirjataan
pääsääntöisesti tasasuurina erinä sopimuskaudelle.

Katsauskauden myynnistä on 52,3 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin
mukaan ja 16,7 miljoonaa euroa IAS 18-standardin mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 56,2 prosenttia
(46,7 %), EMEA 36,1 prosenttia (43,5 %) ja APAC 7,7 prosenttia (9,8 %).

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 49,2 prosenttia
(61,4 %) ja Charging 50,8 prosenttia (38,6 %).

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 12,2 miljoonaa euroa (8,1)
ollen 17,7 prosenttia (15,8 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 8,1 miljoonaa euroa, eli 11,7 prosenttia
(15,2 %) liikevaihdosta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 27,9 miljoonaa euroa (12,2).
Amerikan osuus tilauskannasta oli 66,0 prosenttia, EMEAn osuus 33,1 prosenttia
ja APACin osuus 0,9 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Yhtiön liiketulos kasvoi katsauskaudella merkittävästi 9,6 miljoonaan euroon
(3,9). Hyvään tulokseen päästiin yhtiön markkinoita nopeamman kasvun ja
sisäisen tehokkuuden parantumisen ansiosta. Liikevaihto kasvoi kaikissa
tuoteryhmissä ja maantieteellisillä alueilla.

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 10,3 miljoonaa euroa (4,9).

Tulos osaketta kohden oli 0,15 euroa (0,07). Oma pääoma osaketta kohden oli
kauden lopussa 1,33 euroa (1,16).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 33,2 miljoonaa
euroa (30,8). Taseen loppusumma 31.12.2005 oli 90,4 miljoonaa euroa (76,9).
Korollinen vieras pääoma oli 0,4 miljoonaa euroa (0,5). Nettovelkojen suhde
omaan pääomaan (gearing) oli –42,4 prosenttia (-44,7 %). Taserakenne säilyi
vahvana ja 31.12.2005 omavaraisuusaste oli 86,9 prosenttia (88,8 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat
katsauskaudella 2,0 miljoonaa euroa (1,6) eli 3,0 prosenttia (3,1 %)
liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,7 miljoonaa euroa
(1,0). Kassavarojen sijoittamisesta muodostui korkotuottoja 0,8 miljoonaa euroa
(0,6), valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus oli
kulua 0,1 (-0,5) ja muut rahoituskulut 0,0 miljoonaa euroa (0,1).

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me                 1-12/05   1-12/04
Myyntisaamisten muutos                    -8,9    14,4
Muiden saamisten muutos                    2,1    -17,0
Vaihto-omaisuuden muutos                   0,0     0,0
Ostovelkojen muutos                      1,6    -0,2
Muiden velkojen muutos                    1,9    -2,0
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ                -3,3    -4,8

MARKKINAT

Vuoden viimeisellä neljänneksellä operaattoreiden investoinnit jatkuivat
vahvoina kasvavilla markkina-alueilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa,
Afrikassa ja väkirikkaissa Aasian maissa.

Lisääntyvä yhtenevien maksuratkaisujen kysyntä sekä tilaajamäärien vahvana
jatkunut kasvu johtivat useisiin ennakkomaksujärjestelmien laajennussopimuksiin
Latinalaisessa Amerikassa. Katsauskauden lopulla Tecnomen solmi historiansa
suurimman ennakkomaksujärjestelmän laajennussopimuksen América Móvilin
argentiinalaisen tytäryhtiön CTI:n kanssa. Kaupan arvo oli 15,4 miljoonaa
dollaria ja laajennus toimitetaan vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Ennakkomaksujärjestelmien laajennuksia ja päivityksiä toimitettiin Telemig
Celularille ja Amazonia Celularille Brasiliaan sekä Portalle Ecuadoriin. Sen
lisäksi uusi ennakkomaksujärjestelmä otettiin kaupalliseen käyttöön CTI:llä
Paraquayissa.

Katsauskaudella uuden sukupolven viestintäjärjestelmien (NGM) kysyntä jatkoi
kasvuaan etenkin Länsi-Euroopassa ja Aasiassa operaattorien pyrkiessä
investoimaan uuden sukupolven järjestelmiin tuottojen ja kannattavuuden
lisäämiseksi. Hyvä esimerkki NGM-projektista on Tecnomenin toimittama uuden
sukupolven viestintäjärjestelmää tele.ringille Itävaltaan, jolla korvattiin
operaattorin aikaisempi viestintäjärjestelmä.

Operaattorien kiinnostus uuden sukupolven monikäyttöisiä alustoja kohtaan
jatkui ja Tecnomen vahvisti asemaansa media server –markkinalla. Katsauskauden
aikana Tecnomen toimitti Telco Server –alustan mm. englantilaiselle Onetelille.

Tecnomenin perinteisen viestintäjärjestelmän laajennuksia ja päivityksiä
toimitettiin Digitelille Venetzuelaan, Indosatille Indonesiaan, Swisscomille
Sveitsiin sekä Brasil Telecomille Brasiliaan. Sen lisäksi Tecnomen toimitti
TETRA verkkoon tarkoitetun viestintäjärjestelmän Dubain hallitukselle
Arabiemiraatteihin.

Messaging-tuotelinja

Vuoden merkittävimpänä saavutuksena voidaan pitää Tecnomenin avoimiin
standardeihin perustuvan uuden sukupolven viestintäjärjestelmän (NGM) aseman
vahvistumista puhe-ja videoviestinnässä sekä media server markkinoilla.

Katsauskauden aikana uuden sukupolven viestintäjärjestelmän palvelutarjontaa on
vahvistettu kattamaan perinteisten puhe-ja videoviestintäpalveluiden ja -
järjestelmien lisäksi uusia alueita IMS ja konvergenssiliiketoiminnassa.

Charging-tuotelinja

Tecnomenin Convergent Charging (Prepaid) -tuote jatkoi menestystään
katsauskauden aikana. Uudet asiakastoimitukset luovat pohjaa tulevalle
kasvulle.

Convergent Charging tuoteen toiminteita laajennettiin sisältämään palveluiden
ennakkomaksamista (Prepaid) ja jälkilaskutusta (Postpaid) sekä erilaisia
maksutapoja ja malleja puheen ja datapalveluiden laskutukseen mobiiliverkoissa
sekä kiinteissä verkoissa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 13,4 miljoonaa euroa
(11,5) mikä vastaa 19,5 prosenttia (22,4 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 3,8 miljoonaa euroa (1,6), joka
poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta. Tuotekehitysmenojen
poistot katsauskaudella olivat 0,4 (0,1) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2005 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 373 (350) henkilöä,
joista kotimaassa 121 (129) ja Suomen ulkopuolella 252 (221) henkeä.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 355 (355). Yhtiön
palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:
Amerikka 63 (52), EMEA 286 (272) ja APAC 24 (26).

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2005 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 77,3 miljoonaa euroa
(67,5) ja osakepääoma 4 664 702,24 euroa jakautuen 58 308 778 osakkeeseen. Oma
pääoma osaketta kohden oli 1,33 euroa (1,16).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 3.1.-31.12.2005 Helsingin Pörssissä yhteensä
42 794 577 kappaletta (79 323 848 euroa), eli 73,39 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 2,60 euroa ja alin 1,28 euroa.
Keskikurssi oli 1,86 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2005 oli 2,45 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 142 856 506 euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Katsauskauden päättyessä Tecnomenin hallituksella oli voimassa seuraavat
16.3.2005 pidetyn yhtiökokouksen antamat valtuudet:

1. Valtuutus päättää hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen perusteella
hankittujen ja yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Tecnomen luovutti 29.12.2005 omia osakkeitaan 133 200 kappaletta vastikkeena
23.4.2003 tehdystä osakekaupasta, jolla Tecnomen hankki Krocus Communications
Oy:n koko osakekannan. Luovutetuista osakkeista saatu vastike oli 1 euro
osaketta kohden, ja luovutus tehtiin pörssin ulkopuolisena luovutuksena.
Luovutettujen osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 10 656 euroa, joka
vastaa 0,23 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä.
Osakkeiden luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 134 800 omaa osaketta, joka
vastaa 0,23 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä.
Omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 10 784 euroa. Muilta osin
valtuutusta ei ole kuluneen tilikauden aikana käytetty.

2. Valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optio-oikeuden
antamisella siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan
vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta ja yhtiön
osakepääoma voi nousta enintään 601 481,20 eurolla. Hallitus ei kuluneen
tilikauden aikana käyttänyt annettua valtuutusta.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä
vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin eli 2002A, 2002B,
2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 4 100
000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin
osaketta. Yhtiön osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena
enintään 328 000 eurolla. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat seuraavat: 2002A
1.4.2003-30.4.2006, 2002B 1.4.2004-30.4.2007, 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja 2002D
1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 2002A ja 2002B optio-
oikeuksilla 1,68 euroa, 2002C optio-oikeudella 0,46 euroa ja 2002D optio-
oikeudella 1,33 euroa. Katsauskauden aikana 2002A optio-oikeuksilla merkittiin
yhteensä 29 200, 2002B optio-oikeuksilla 25 500 ja 2002C optio-oikeuksilla 161
500 Tecnomenin osaketta. Tehdyt merkinnät nostivat osakepääomaa 17,296 euroa.
Yhtiön osakepääoma voi nousta merkittävissä olevien optio-oikeuksien
perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään 310 704 eurolla,
joka vastaa 6,67 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä osakemerkintöjen jälkeen.

TECNOMENIN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Tecnomenin hallitukseen kuului tarkastelujaksona kuusi jäsentä: Lauri Ratia,
Carl-Johan Numelin, Lars Hammarén, Keijo Olkkola, Christer Sumelius ja Timo
Toivila. Hallituksen puheenjohtajana toimi Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana
Carl-Johan Numelin.

Timo Nykänen nimitettiin 2.12.2005 perustetun Tecnomen Ventures –yksikön
vetäjäksi.

Tecnomenin johtoryhmään kuuluu viisi jäsentä: Jarmo Niemi, toimitusjohtaja,
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, Vesa Kemppainen, operatiivinen johtaja, Eero
Mertano, myynti- ja markkinointijohtaja ja Timo Nykänen, johtaja Ventures.

Tecnomen Oyj:n tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

RISKIENHALLINTA

Tecnomenin toiminnan suurimmat riskit liittyvät merkittäviin asiakas- ja
partnerisuhteisiin sekä tuotekehityksen oikea-aikaisuuteen ja onnistumiseen.

Suojauspolitiikan tavoitteena on suojata maksimissaan valuuttamääräinen
nettopositio enintään 12 kuukauden periodilta. Valuuttasuojausten käyvän arvon
muutos kirjataan tulosvaikutteisesti muihin liiketoiminnan tuottoihin tai
kuluihin.

Likvidit varat sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän
luottokelpoisuuden omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron
rahastoihin.

Asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan jatkuvasti. Osana myyntiprosessia
asiakkaan luottokelpoisuus sekä asiakkaalle toimitettujen aikaisempien
projektien saamistilanne tarkistetaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tämänhetkinen hyvä tilauskanta tekee mahdolliseksi edellisvuotta paremman
ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja tuloksen. Vuoden 2006 aikana
Tecnomenin tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen ja hyvän kannattavuustason
säilyttäminen.

OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2005 maksetaan osinkona 0,02 euroa
osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 3.3.2006 on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.3.2006.

TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Hallitus on selvittänyt yhtiön pääoman käytön tehokkuutta ja tulee esittämään
yhtiökokoukselle tarpeelliset toimenpiteet.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden tilikauden 2005 tuloksesta 14.02.2006
kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.


TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me         2005      2004
LIIKEVAIHTO                 69,0      51,6
Liiketoiminnan muut tuotot                 1,4
Materiaalit ja palvelut          -13,9     -11,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat       -23,3     -19,9
kulut
Poistot                   -2,2      -2,3
Liiketoiminnan muut kulut         -20,1     -15,8
LIIKETULOS                  9,6      3,9
Rahoitustuotot                1,9      1,4
Rahoituskulut                -1,1      -0,4
TULOS ENNEN VEROJA             10,3      4,9
Tuloverot                  -1,5      -1,0
                                
KATSAUSKAUDEN TULOS             8,8      4,0
                                
Tulos/osake, euroa             0,15      0,07
Tulos/osake, laimennettu, euroa       0,15      0,07
Oma pääoma/osake, euroa           1,33      1,16


KONSERNIN TASE, Me          31.12.2005   31.12.2004
Pitkäaikaiset varat                      
  Käyttöomaisuus              14,7      11,1
  Muut pitkäaikaiset varat         0,6      0,5
Lyhytaikaiset varat                      
  Vaihto-omaisuus              2,3      2,2
  Myyntisaamiset              22,1      12,7
  Muut saamiset              17,5      19,6
  Rahoitusarvopaperit           22,3      24,1
  Rahat ja pankkisaamiset         10,9      6,6
VARAT                    90,4      76,9
                                
Oma pääoma                 77,3      67,5
                                
Pitkäaikainen vieras pääoma                  
  Varaukset                        0,1
  Korollinen vieras pääoma         0,4      0,5
  Koroton vieras pääoma           0,3      0,0
  Laskennallinen verovelka         1,5      0,6
Lyhytaikainen vieras pääoma                  
  Korollinen vieras pääoma                 0,1
  Koroton vieras pääoma          10,9      8,1
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA         90,4      76,9LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

MEUR        Osake-    Muut    Omat Muunto-ero  Voitto-  Yht.
          pääoma  rahastot  osakkeet        varat
Oma pääoma       4,6    66,4    -0,3    0,0   -3,3  67,5
1.1.2005
Muuntoeron muutos                    0,2        0,2
Suorat kirjaukset                              
voittovaroihin          -0,1               0,4   0,3
Muu muutos                            0,2   0,2
Käytetyt             0,2                   0,2
osakeoptiot
Omien osakkeiden               0,2             0,2
luovutus
Tilikauden tulos                         8,8   8,8
Oma pääoma       4,6    66,5    -0,1    0,2    6,0  77,3
31.12.2005


MEUR        Osake-    Muut    Omat Muunto-ero  Voitto-  Yht.
          pääoma  rahastot  osakkeet        varat
Oma pääoma       4,6    66,3    -0,4    0,0   -7,5  63,1
1.1.2004
Muuntoeron                       0,0        0,0
muutos
Suorat kirjaukset         0,1               0,2   0,3
voittovaroihin                                
Omien osakkeiden               0,1             0,1
luovutus
Tilikauden tulos                         4,0   4,0
Oma pääoma       4,6    66,4    -0,3    0,0   -3,3  67,5
31.12.2004
                                       


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me       2005      2004
Liiketoiminnan nettorahavirta        8,3      -1,0
Investointien nettorahavirta        -5,7      -3,3
Rahoituksen nettorahavirta         -0,1      -0,0
Rahavarojen muutos              2,5      -4,3
                                
Rahavarat kauden alussa 1.1.        30,8      34,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus     0,2      0,0
Sijoitusten käyvän arvon muutosten     -0,2      0,2
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa 31.12.       33,2      30,8
Muutos                    2,5      -4,3
                        
                                
MAANTIETEELLISET SEGMENTIT          2005     2004
(toissijainen segmentti-informaatio)
LIIKEVAIHTO, Me
Amerikka                   38,8     24,1
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka         24,8     22,5
Aasia ja Tyynenmeren alue           5,3      5,1
YHTEENSÄ                   69,0     51,6


KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT,    2005      2004
Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %        15,7      7,4
Oman pääoman tuotto, %           12,1      6,0
Omavaraisuusaste, %             86,9      88,8
Velkaantumisaste, %            -42,4     -44,7
Investoinnit                 2,0      1,6
  % liikevaihdosta             3,0      3,1
Tutkimus ja kehitysmenot          13,4      11,5
  % liikevaihdosta             19,5      22,4
Tilauskanta                 27,9      12,2
Henkilöstö keskimäärin            355      355
Henkilöstö kauden lopussa          373      350


KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT,    2005      2004
Me
Tulos/osake, euroa             0,15      0,07
Tulos/osake, laimennettu, euroa       0,15      0,07
Oma pääoma/osake, euroa           1,33      1,16
Osakemäärä kauden lopussa,        58 309     58 093
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,          58 147     58 093
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys, euroa                 
  Keskikurssi               1,86      1,37
  Alin                   1,28      1,11
  Ylin                   2,60      1,82
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa    2,45      1,33
Osakekannan markkina-arvo kauden      142,9      77,3
lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl           42,8      33,1
Osakevaihto, % kokonaismäärästä       73,4      57,1
Osakevaihto, Me               79,3      45,5


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me       2005      2004

Annetut pantit                0,7      0,8
Omasta velasta                         
 Kiinteistökiinnitykset           0,7      0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                  
 Kiinteistökiinnitykset           1,3      1,3
 Yrityskiinnitykset             0,2      0,2
Muut omat vastuut              3,3      2,8
                                
JOHDANNAISSOPIMUKSET, Me                    
 Valuuttatermiinit                      
  Käypä arvo               11,4      18,4
  Kohde-etuuden arvo           10,9      19,8


AVAINLUVUT            4Q/05  3Q/05  2Q/05  1Q/05  4Q/04 3Q/04
NELJÄNNESVUOSITTAIN, Me                    
Liikevaihto            17,9  19,5  19,1  12,6  12,4  11,7
Liikevaihto, muutos %       44,7  66,9  32,0  -4,2        
Liiketulos             3,2   4,2   2,4  -0,3   0,1  0,9
  % liike-vaihdosta       17,9  21,4  12,8  -2,1   1,2  8,0
Tulos ennen veroja         3,2   4,2   3,1  -0,2   0,8  1,4
                                       
Henkilöstö kauden lopussa     373   356   357   350   350  350
                                       
Tulos/osake, euroa        0,05  0,06  0,04  -0,01  0,01  0,02
Tulos/osake, laimennettu,     0,05  0,06  0,04  -0,01  0,01  0,02
euroa
Oma pääoma/osake, euroa      1,33  1,28  1,21  1,17  1,16  1,16
Korolliset nettovelat, Me    -32,8  -30,1  -30,7  -28,6  -30,2 -31,1
                                       
Tilauskanta, Me          27,9  19,1  15,1  19,4  12,2  11,3


IFRS 2004 VERTAILUTIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me          IFRS     FAS IFRS-oikaisut
                      1-12/04   1-12/04
LIIKEVAIHTO                  51,6     51,5     0,1
Liiketoiminnan muut tuotot           1,4     0,0     1,4
Materiaalit ja palvelut            -11,3    -11,3     0,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut     -19,9    -21,2     1,4
Poistot                    -2,3     -2,3     0,0
Liiketoiminnan muut kulut           -15,8    -15,1     -0,6
LIIKETULOS                   3,9     1,6     2,3
Rahoitustuotot ja –kulut            1,0     1,0     0,0
TULOS ENNEN VEROJA               4,9     2,6     2,3
Tuloverot                   -1,0     -0,5     -0,4
                                       
KATSAUSKAUDEN TULOS               4,0     2,1     1,9
                                       
Tulos/osake, euroa               0,07     0,04       
Tulos/osake, laimennettu, euroa        0,07     0,04       


KONSERNITASE, Me               IFRS      FAS IFRS-oikaisut
                    31.12.2004   31.12.2004
Pitkäaikaiset varat                             
Käyttöomaisuus                11,1      9,4     1,7
  Muut pitkäaikaiset varat          0,5      0,5     0,0
Lyhytaikaiset varat                             
  Vaihto-omaisuus              2,2      2,2     0,0
  Myyntisaamiset              12,7      32,1    -19,4
  Muut saamiset               19,6      2,7     16,9
  Rahat ja pankkisaamiset          30,8      30,6     0,2
                                       
VASTAAVAA                  76,9      77,5     -0,6
                                       
Oma pääoma                  67,5      67,5     -0,1
                                       
Pitkäaikainen vieras pääoma                         
Varaukset                   0,1      0,1     0,0
  Korollinen vieras pääoma          0,5      0,5     0,0
  Koroton vieras pääoma           0,0      0,0     0,0
  Laskennallinen verovelka          0,6      0,2     0,5
Lyhytaikainen vieras pääoma                         
  Korollinen vieras pääoma          0,1      0,1     0,0
  Koroton vieras pääoma           8,1      9,2     -1,1
                                       
VASTATTAVAA                 76,9      77,5     -0,6


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, Me            1.1. 31.12.
                         2004  2004
Oma pääoma FAS:n mukaan              65,2  67,5
                               
Vaikutukset IFRS:ään siirtymisestä:              
IAS 11 Pitkäaikaishankkeet            -2,0  -1,5
IAS 12 Tuloverot                  0,0  -0,5
IAS 19 Työsuhde-etuudet              -0,2   0,0
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet           0,0   1,5
IAS 39 Rahoitusinstrumentit            0,1   0,2
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen        0,0   0,1
Siirtymän vaikutukset yhteensä          -2,2  -0,1
                               
Oma pääoma IFRS:n mukaan             63,1  67,5

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia
lukuun ottamatta, 31.12.2005:


                      Osakkeita, kpl   % osakkeista ja
                                   äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo/Mandatum       3 083 400        5,29
Hammaren Lars-Olof               2 164 300        3,71
OP-Suomi Kasvu sijoitusrahasto         2 092 562        3,59
Sumelius Henning                2 022 300        3,47
Pohjola Finland Value sijoitusrahasto      1 479 800        2,54
FIM Fenno sijoitusrahasto            1 466 600        2,52
Sumelius Johanna Marina             1 122 400        1,92
Keskinäinen vak.yhtiö Kaleva          1 000 000        1,72
Suupohjan Osuuspankki               951 200        1,63
Investsum Oy                   947 500        1,62
YHTEENSÄ                    16 330 062        28,01


Omistusajakauma 31.12.2005

Osakkeita, kpl      Omistuksia      %  Osakemäärä, kpl      %
1-100              531    8,92      31 803    0,05
101-500            2410    40,48      617 147    1,06
501-1 000          1 005    16,88      803 826    1,38
1 001-5 000          1 332    22,37     3 294 425    5,65
5 001-10 000          292    4,90     2 251 518    3,86
10 001-50 000          243    4,08     5 660 365    9,71
50 001-100 000          54    0,91     3 980 505    6,83
100 001-500 000         68    1,14    14 643 204    25,11
500 001<             19    0,32    26 988 385    46,28
Yhteistilillä                       37 600    0,06
Kaikki yhteensä        5 954   100,00    58 308 778   100,00

Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2005

                          Osakkeita, kpl      %
Yritykset                        4 947 474    8,48
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset             18 627 378    31,95
Julkisyhteisöt                      994 030    1,71
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt           3 218 971    5,52
Kotitaloudet yhteensä                 29 114 436    49,93
Ulkomaiset omistajat                  1 368 889    2,35
YHTEENSÄ                        58 271 178    99,94
Yhteistilillä                       37 600    0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä               58 308 778   100,00
Hallintarekisterissä                  6 208 712    10,65

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa