TECNOMENIN IFRS-STARDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE   4.5.2005 klo 8.30

TECNOMENIN IFRS-STARDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

Tecnomenin liiketulos pysyi ennallaan vuoden 2005 ensimmäisellä
neljänneksellä, liikevaihto laski 4,2 prosenttia ollen 12,6 miljoonaa
euroa (13,1). Katsauskauden suurimmat kaupat, yhteensä 12 miljoonaa
dollaria, solmittiin América Móvilin tytäryhtiöiden kanssa Ecuadorissa
ja Argentiinassa.

-  Liikevaihto 12,6 milj. euroa (13,1)
-  Liiketulos –0,3 milj. euroa (-0,4)
-  Tilauskanta 19,4 milj. euroa (20,3)
-  Kassavirta –1,7 milj. euroa (-4,6)
-  Kassavarat 29,1 milj. euroa (30,3)

AVAINLUVUT          1-3/2005 1-3/2004   2004
Liikevaihto, Me          12,6   13,1   51,6
Liikevaihto, muutos %       -4,2          
Liiketulos, Me          -0,3   -0,4   3,9
  % liikevaihdosta        -2,1   -2,8   7,5
Tulos ennen veroja, Me      -0,2   -0,2   4,9
  % liikevaihdosta        -1,7   -1,5   9,5
Katsauskauden tulos        -0,4   -0,4   4,0
                             
Henkilöstö katsauskauden      350    343   350
lopussa
                             
Tulos/osake, euroa        -0,01   -0,01   0,07
Tulos/osake, laimennettu,    -0,01   -0,01   0,07
euroa
Oma pääoma/osake, euroa      1,17   1,09   1,16
Oman pääoman tuotto, %      -2,1   -2,8   6,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %   -1,0   -1,1   7,4
Omavaraisuusaste, %        87,3   85,4   88,8
Taseen loppusumma, Me       78,5   74,4   76,9

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti, joiden
käyttöön Tecnomen siirtyi vuoden 2005 alussa. Kaikki jatkossa esitetyt
luvut ovat katsauskaudelta 1-3/2005 ja vertailukauden luvut ovat
vastaavalta kaudelta 1-3/2004, ellei toisin mainita. Lisätietoja
siirtymästä on esitetty 31.3.2005 julkaistussa tiedotteessa, joka
löytyy Tecnomenin internet-sivuilta osoitteesta
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.

Tecnomen raportoi vuoden 2005 alusta alkaen ensisijaisena segmenttinä
koko konsernin jakautuen Messaging ja Charging -tuotelinjoihin, ja
toissijaisena segmenttinä maantieteelliset alueet, jotka perustuvat
asiakkaiden sijaintiin. Maantieteelliset alueet ovat Amerikka
(Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka)
ja APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto laski 4,2 prosenttia vuoden 2004
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 12,6 miljoonaa euroa (13,1).

Tecnomenissä toimitukset jakaantuvat projekti- tai tavara- ja palvelu-
toimituksiin. Projektitoimitukset tuloutetaan pitkäaikaishankkeita
koskevan IAS 11-standardin mukaan tilinpäätöshetken valmistumisasteen
perusteella. Tavara- ja palvelutoimitukset tuloutetaan IAS
18-standardin mukaan, kun tuotot ovat määriteltävissä luotettavasti ja on
todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu
yrityksen hyväksi. Esimerkkeinä voidaan mainita usein erillisinä
myytävät järjestelmien oheistoimitukset, kuten huoltosopimus-,
lisenssi-, koulutus-, dokumentaatio- ja varaosatoimitukset sekä
lyhytkestoiset järjestelmätoimitukset. Kiinteäaikaisten
huoltosopimusten tuotot kirjataan pääsääntöisesti tasasuurina erinä
sopimuskaudelle.

Katsauskauden myynnistä on 8,9 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-
standardin mukaan ja 3,7 miljoonaa euroa IAS 18-standardin mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 34
prosenttia (48 %), EMEA 49 prosenttia (44 %) ja APAC 17 prosenttia
(8 %).

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 2,9 miljoonaa euroa
(0,8) ollen 22,8 prosenttia (5,9 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 2,0 miljoonaa euroa, eli 15,6
prosenttia (12,2 %) liikevaihdosta.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 19,4 miljoonaa euroa
(20,3). Amerikan osuus tilauskannasta oli 55 prosenttia, EMEAn osuus
41 prosenttia ja APACin osuus 4 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Katsauskauden tulosta heikensivät kaudelle ajoittuneet 0,3 miljoonan
euron kertaluonteiset henkilökustannukset sekä laskennalliset ja
toteutuneet dollarista johtuvat kurssitappiot 0,4 miljoonaa euroa
(0,4).

Yhtiön liiketulos oli katsauskaudella –0,3 miljoonaa euroa (-0,4).

Uusien tuotteiden kehitysmenot aktivoidaan IAS 38-standardin
edellytysten täyttyessä ja poistetaan kyseisten tuotteiden
taloudellisena vaikutusaikana. Tecnomenissä IFRS-kriteerit täyttävien
tuotekehityskustannusten aktivointi aloitetaan siitä lähtien, kun
tuotteen toiminnalliset vaatimukset, tuotteistamis-, testaus- ja
projektisuunnitelma ovat valmiina ja hyväksytty. Aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistot aloitetaan ensimmäisten asiakastoimitusten
alkaessa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen taloudellinen vaikutusaika
vaihtelee kolmesta viiteen vuoteen.

Katsauskauden tulos ennen veroja oli –0,2 miljoonaa euroa (-0,2).

Tulos osaketta kohden oli –0,01 euroa (-0,01). Oma pääoma osaketta
kohden oli kauden lopussa 1,17 euroa (1,09).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 29,1
miljoonaa euroa (30,3). Taseen loppusumma 31.3.2005 oli 78,5 miljoonaa
euroa (74,4). Korollinen vieras pääoma oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7).
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli –42,4 prosenttia
(-47,2 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 31.3.2005 omavaraisuusaste
oli 87,3 prosenttia (85,4 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot olivat katsauskaudella 0,3 miljoonaa
euroa (0,4) eli 2,3 prosenttia (3,1 %) liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,1 miljoonaa
euroa (0,2), suurin osa kassavaroista on sijoitettuna rahastoihin,
joiden laskennallinen arvonnousu (0,1 miljoonaa euroa) kirjataan omaan
pääomaan.

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me           1-3/05  1-3/04
Myyntisaamisten ja ennakoiden lisäys (-)    -0,9   -4,5
/vähennys (+)
Muiden lyhytaikaisten korottomien       -0,7   -1,0
saamisten lisäys (-)/vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)   -1,2   -0,5
Ostovelkojen ja ennakoiden lisäys (+)      1,0    0,4
/vähennys (-)
Muiden lyhytaikaisten korottomien        0,4    1,0
velkojen lisäys (+)/vähennys (-)
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ         -1,4   -4,6

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 3,0 miljoonaa
euroa (2,9) mikä vastaa 23,9 prosenttia (21,9 %) liikevaihdosta.
Tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 0,5 miljoonaa
euroa (0,3), joka poistetaan 3-5 vuodessa. Tuotekehitysmenojen poistot
katsauskaudella olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Maaliskuun 2005 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 350 (343)
henkilöä, joista kotimaassa työskenteli 129 (138) ja Suomen
ulkopuolella 221 (205) henkeä. Katsauskauden keskimääräinen
henkilöstömäärä oli 350 (378). Yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön
maantieteellinen jakauma oli seuraava: Amerikka 51 (38), EMEA 274
(279) ja APAC 25 (26).

MARKKINAT
   
Messaging-tuotelinjan markkinoiden alueellinen eriytyminen jatkuu.
Länsi-Euroopassa operaattoreiden kysyntä on siirtynyt perinteisistä
messaging-järjestelmistä uuden sukupolven (Next Generation Messaging)
avoimiin, IP-pohjaisiin järjestelmiin. Matkapuhelinten käyttäjämäärät
kasvavat edelleen Itä-Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-
idässä, Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Tecnomenin Charging-tuotelinjan päämarkkina-alue on Latinalainen
Amerikka, joka myös katsauskaudella oli Tecnomenin vahvin
maantieteellinen kasvualue. Useat alueen operaattorit ovat
laajentaneet tai ovat laajentamassa järjestelmiään, mm. 2.5G-verkkojen
yleistyminen luo kysyntää uudentyyppisille palveluille erityisesti
dataliikenteen laskutuksen alueella.

Katsauskaudella solmitut suurimmat kaupat olivat 4,4 miljoonan
dollarin arvoinen ennakkomaksujärjestelmän laajennus Portalle
Ecuadoriin ja 7,6 miljoonan dollarin arvoinen ennakkomaksujärjestelmän
laajennus CTI:lle Argentiinaan. Molemmat operaattorit ovat América
Móvilin tytäryhtiöitä.

Tecnomen jatkoi menestyksellisesti viime vuonna alkaneita uuden
sukupolven NGM-viestintäjärjestelmien toimituksia. Kysyntää NGM-
järjestelmiä kohtaan edesauttoivat Cannesin messut, joilla Tecnomen
esitteli mm. Next Generation Video Mail –palveluaan 3G-verkossa. Video
Mail on oleellinen osa jokaista 3G-verkkoa, sillä se toimii linkkinä
2G- ja 3G-teknologioiden välillä ja nopeuttaa siten
videoviestintäpalveluiden käyttöönottoa.

Katsauskaudella Tecnomen solmi sopimuksen 2 miljoonan euron arvoisen
uuden sukupolven viestintäjärjestelmän päivityksestä Celcomille
Malesiaan. Toimitus sisältää uuden sukupolven Video Mail-, Unified
Messaging- ja Missed Call Notice –palvelut.

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Maaliskuun 2005 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 67,5
miljoonaa euroa (62,7) ja osakepääoma 4 647 406,24 euroa jakautuen
58 092 578 osakkeeseen. Yhtiön hallussa oli 268 000 osaketta vastaten
0,46 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä.
Omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 21 440 euroa. Oma
pääoma osaketta kohden oli 1,17 euroa (1,09).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 3.1.-31.3.2005 Helsingin Pörssissä
yhteensä 10 475 131 kappaletta (14 441 463 euroa), eli 18,03
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,52 euroa ja alin 1,28
euroa. Keskikurssi oli 1,38 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.3.2005
oli 1,38 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä
80 167 758 euroa.

TECNOMENIN HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Tecnomenin 16.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous ei tuonut
muutoksia Tecnomenin hallituksen toimikauteen eikä kokoonpanoon.
Tecnomenin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 2007. Hallituksen
jäsenet ovat Lauri Ratia, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin, Keijo
Olkkola, Christer Sumelius ja Timo Toivila. Hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Carl-Johan
Numelin.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Tecnomenin 16.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi yhtiön
hallitukselle seuraavat valtuudet:

1. Hallitus valtuutettiin päättämään hallitukselle annetun
hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta.

2. Hallitus valtuutettiin päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optio-oikeuden antamisella
siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan
vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta
ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 601 481,20 eurolla.


Hallitukselle annetut valtuudet ovat voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksesta.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hyväksymä vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin
eli 2002A, 2002B, 2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia
voidaan antaa enintään 4 100 000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin osaketta. Yhtiön
osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään
328 000 eurolla. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat seuraavat: 2002A
1.4.2003-30.4.2006, 2002B 1.4.2004-30.4.2007, 2002C 1.4.2005-30.4.2007
ja 2002D 1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat
2002A ja 2002B optio-oikeuksilla 1,68 euroa, 2002C optio-oikeudella
0,46 euroa ja 2002D optio-oikeudella 1,33 euroa. Katsauskauden aikana
2002A ja 2002B optio-oikeuksilla ei tehty osakemerkintöjä.

VUODEN 2005 NÄKYMÄT

Tämänhetkinen tilauskanta mahdollistaa positiivisen tuloksen
ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Vuoden 2005 aikana Tecnomenin tavoitteena on edelleen parantaa
liikevaihtoaan ja säilyttää positiivinen tuloskehitys.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomenin seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan:
- 1-6/2005 keskiviikkona 17.8.
- 1-9/2005 keskiviikkona 2.11.

TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

TIEDOTUSTILAISUUS

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen
tuloksesta 4.5.2005 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Pavilion-
kabinetissa. Esitysaineisto on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen
osoitteesta www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me   1-3/2005   1-3/2004     2004
LIIKEVAIHTO             12,6     13,1     51,6
Liiketoiminnan muut tuotot      0,0     0,0     1,4
Materiaalit ja palvelut       -2,0     -3,4    -11,3
Työsuhde-etuuksista         -5,8     -5,4    -19,9
aiheutuvat kulut
Poistot               -0,6     -0,6     -2,3
Liiketoiminnan muut kulut      -4,5     -4,0    -15,8
LIIKETULOS             -0,3     -0,4     3,9
Rahoitustuotot ja -kulut       0,1     0,2     1,0
TULOS ENNEN VEROJA         -0,2     -0,2     4,9
Tuloverot              -0,1     -0,2     -1,0
                                 
KATSAUSKAUDEN TULOS         -0,4     -0,4     4,0
                                 
Tulos/osake, euroa         -0,01    -0,01     0,07
Tulos/osake, laimennettu,     -0,01    -0,01     0,07
euroa
Oma pääoma/osake, euroa       1,17     1,09     1,16


KONSERNIN TASE, Me       31.3.2005  31.3.2004     2004
Pitkäaikaiset varat                        
  Käyttöomaisuus          11,3     10,3     11,1
  Muut pitkäaikaiset varat     0,6     1,6     0,5
Lyhytaikaiset varat                        
  Vaihto-omaisuus          3,4     2,7     2,2
  Myyntisaamiset          13,8     11,7     12,7
  Muut saamiset *)         20,3     17,9     19,6
  Rahat ja pankkisaamiset     29,1     30,3     30,8
                                 
VASTAAVAA              78,5     74,4     76,9
                                 
Oma pääoma             67,5     62,7     67,5
                                 
Pitkäaikainen vieras pääoma                    
  Varaukset             0,1     0,9     0,1
  Korollinen vieras pääoma     0,5     0,6     0,5
  Koroton vieras pääoma       0,0     0,3     0,0
  Laskennallinen verovelka     0,7     0,2     0,6
Lyhytaikainen vieras pääoma                    
  Korollinen vieras pääoma     0,1     0,1     0,1
  Koroton vieras pääoma       9,7     9,6     8,1
                                 
VASTATTAVAA             78,5     74,4     76,9

*) Myyntisaamisten ja muiden saamisten välillä on tehty
ryhmittelymuutos valmistumisasteen mukaiseen tuloutukseen
siirryttäessä.

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

MEUR      Osake-  Omat   Muut   Muunto- Voitto-  Yht.
        pääoma  osakkeet rahastot ero   varat
Oma pääoma   4,6   -0,3   66,3   0,0   -3,2   67,5
1.1.2005
Muuntoeron                 0,0        0,0
muutos
Suorat                        0,3    0,3
kirjaukset
voittovaroihi
n
Tilikauden                      -0,4   -0,4
tappio
Oma pääoma   4,6   -0,3   66,3   0,0   -3,2   67,5
31.3.2005


MEUR      Osake-  Omat   Muut   Muunto- Voitto-  Yht.
        pääoma  osakkeet rahastot ero   varat
Oma pääoma   4,6   -0,4   66,3   0,0   -7,5   63,1
1.1.2004
Muuntoeron                 0,0        0,0
muutos
Suorat                        0,0    0,0
kirjaukset
voittovaroihi
n
Tilikauden                      -0,4   -0,4
tappio
Oma pääoma   4,6   -0,4   66,3   0,0   -7,9   62,7
31.3.2004


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me  1-3/2005  1-3/2004    2004
Liiketoiminnan rahavirta       -0,9    -4,3    -1,0
Investointien rahavirta        -0,8    -0,3    -3,3
Rahoituksen rahavirta         -0,0    -0,0    -0,0
Rahavarojen muutos          -1,7    -4,6    -4,3
                                 
Rahavarat kauden alussa 1.1.     30,8    34,8    34,8
Sijoitusten käyvän arvon        0,1     0,1     0,2
muutosten vaikutus
Rahavarat kauden lopussa       29,1    30,3    30,8
31.3./ 31.12.
Muutos                -1,7    -4,6    -4,3


TOISSIJAISTEN SEGMENTTIEN     1-3/2005  1-3/2004    2004
LIIKEVAIHTO, Me
Amerikka                4,3     6,3    24,1
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka     6,1     5,8    22,5
Aasia ja Tyynenmeren alue       2,1     1,0     5,1
YHTEENSÄ               12,6    13,1    51,6


KONSERNIN TALOUDELLISET     1-3/2005   1-3/2004     2004
TUNNUSLUVUT, Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %    -1,0     -1,1     7,4
Oman pääoman tuotto, %       -2,1     -2,8     6,0
Omavaraisuusaste, %         87,3     85,4     88,8
Velkaantumisaste, %        -42,4    -47,2    -44,7
Investoinnit             0,3     0,4     1,6
  % liikevaihdosta         2,3     3,1     3,1
Tutkimus ja kehitysmenot       3,0     2,9     11,5
  % liikevaihdosta         23,9     21,9     22,4
Tilauskanta             19,4     20,3     12,2
Henkilöstö keskimäärin        350     378     355
Henkilöstö kauden lopussa      350     343     350


KONSERNIN OSAKEKOHTAISET      1-3/2005  1-3/2004    2004
TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, euroa          -0,01   -0,01    0,07
Tulos/osake, laimennettu, euroa    -0,01   -0,01    0,07
Oma pääoma/osake, euroa        1,17    1,09    1,16
Osakemäärä kauden lopussa,      58 093   58 093   58 093
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,       58 093   58 093   58 093
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys, euroa                   
  Keskikurssi             1,38    1,45    1,37
  Alin                1,28    1,21    1,11
  Ylin                1,52    1,82    1,82
Osakkeen kurssi kauden lopussa,    1,38    1,27    1,33
euroa
Osakekannan markkina-arvo       80,2    73,8    77,3
kauden lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl         10,5    14,9    33,1
Osakevaihto, % kokonaismäärästä    18,0    25,6    57,1
Osakevaihto, Me            14,4    21,6    45,5


KONSERNIN            1-3/2005   1-3/2004     2004
VASTUUSITOUMUKSET, Me
Annetut pantit            0,8     1,0     0,8
Omasta velasta                          
 Kiinteistökiinnitykset       0,7     0,7     0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                    
 Kiinteistökiinnitykset       1,3     1,3     1,3
 Yrityskiinnitykset         0,2     0,2     0,2
Muut omat vastuut          2,4     2,4     2,8
                                 
Johdannaissopimukset                       
 Valuuttatermiinit                        
  Käypä arvo           22,5     23,8     18,4
  Kohde-etuuden arvo       22,5     23,5     19,8
 Valuuttaoptiot                         
  Käypä arvo            0,0     0,0     0,0


AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN, 1Q/05 1Q/04 2Q/04 3Q/04 4Q/04
Me
Liikevaihto            12,6  13,1  14,4  11,7  12,4
Liikevaihto, muutos %       -4,2             
Liiketulos            -0,3  -0,4  3,1  0,9  0,1
  % liikevaihdosta        -2,1  -2,8  21,7  8,0  1,2
Tulos ennen veroja        -0,2  -0,2  3,0  1,4  0,8
                                 
Henkilöstö kauden lopussa     350  343  347  350  350
                                 
Tulos/osake, euroa        -0,01 -0,01  0,05  0,02  0,01
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,01 -0,01  0,05  0,02  0,01
Oma pääoma/osake, euroa      1,17  1,09  1,15  1,16  1,16
Korolliset nettovelat      -28,6 -29,6 -30,9 -31,1 -30,2
                                 
Tilauskanta            19,4  20,3  13,7  11,3  12,2


IFRS Q1 2004 VERTAILUTIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me      IFRS    FAS    IFRS-
                  Q1 2004  Q1 2004  oikaisut
LIIKEVAIHTO              13,1    11,7     1,4
Liiketoiminnan muut tuotot       0,0    0,0     0,0
Materiaalit ja palvelut        -3,4    -3,4     0,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat     -5,4    -5,7     0,3
kulut
Poistot                -0,6    -0,6     0,0
Liiketoiminnan muut kulut       -4,0    -2,8    -1,2
LIIKETULOS               -0,4    -0,8     0,4
Rahoitustuotot ja –kulut        0,2    0,2     0,0
TULOS ENNEN VEROJA           -0,2    -0,7     0,5
Tuloverot               -0,2    -0,2     0,1
                                 
KATSAUSKAUDEN TULOS          -0,4    -0,8     0,4
                                 
Tulos/osake, euroa          -0,01   -0,01      
Tulos/osake, laimennettu, euroa    -0,01   -0,01      


KONSERNITASE, Me           IFRS     FAS    IFRS-
                 31.3.2004  31.3.2004  oikaisut
Pitkäaikaiset varat                        
Käyttöomaisuus            10,3     9,9     0,3
Muut pitkäaikaiset varat        1,6     2,5    -0,9
Lyhytaikaiset varat                        
  Vaihto-omaisuus           2,7     2,7     0,0
  Myyntisaamiset           11,7    30,5    -18,8
  Muut saamiset           17,9     1,6    16,3
  Rahat ja pankkisaamiset      30,3    30,2     0,1
                                 
VASTAAVAA               74,4    77,4    -3,0
                                 
Oma pääoma              62,7    64,5    -1,8
                                 
Pitkäaikainen vieras pääoma                    
Varaukset               0,9     0,6     0,3
  Korollinen vieras pääoma      0,6     0,6     0,0
  Koroton vieras pääoma        0,3     0,3     0,0
  Laskennallinen verovelka      0,2     0,1     0,1
Lyhytaikainen vieras pääoma                    
  Korollinen vieras pääoma      0,1     0,1     0,0
  Koroton vieras pääoma        9,6    11,2    -1,6
                                 
VASTATTAVAA              74,4    77,4    -3,0


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, Me      1.1. 31.3.
                   2004  2004
Oma pääoma FAS:n mukaan        65,2  64,5
                         
Vaikutukset IFRS:ään siirtymisestä:       
IAS 11 Pitkäaikaishankkeet      -2,0  -1,8
IAS 12 Tuloverot            0,0  -0,1
IAS 19 Työsuhde-etuudet        -0,2  -0,3
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet     0,0  0,3
IAS 39 Rahoitusinstrumentit      0,1  0,1
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen  0,0  0,0
Siirtymän vaikutukset yhteensä    -2,2  -1,8
                         
Oma pääoma IFRS:n mukaan       63,1  62,7


Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista
arvoista.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia
omistajia lukuun ottamatta, 31.3.2005:

                 Osakkeita, % osakkeista ja
                     kpl     äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo     3 083 400       5,31
Hammaren Lars-Olof         2 164 300       3,73
Sumelius Henning          2 022 300       3,48
OP-Suomi kasvu sijoitusrahasto   1 811 962       3,12
Pohjola Finland Value       1 591 600         
Sijoitusrahasto                     2,74
FIM Fenno Sijoitusrahasto     1 285 000       2,21
Sumelius Johanna Marina      1 122 400       1,93
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva  1 000 000       1,72
Oy Investsum AB           947 500       1,63
Suutarinen Helena Kuolinpesä     901 200       1,55
YHTEENSÄ             15 929 662      27,42

Omistusjakauma 31.3.2005:

Osakkeita, kpl Omistuksia    %   Osakemäärä,     %
                        kpl
1-500        3 101  48,27     684 285   1,18
501-1 000      1 053  16,39     836 280   1,44
1 001-5 000     1 508  23,47    3 799 049   6,54
5 001-10 000      345   5,37    2 662 639   4,58
10 001-50 000     265   4,13    6 035 903   10,39
50 001-100 000     57   0,89    4 025 410   6,93
100 001-500 000     76   1,18   16 817 591   28,95
500 001<        19   0,30   23 193 821   39,93
Yhteistilillä                37 600   0,06
KAIKKI YHTEENSÄ   6 424  100,00   58 092 578  100,00

Omistusjakauma sektoreittain 31.3.2005:

                   Osakkeita, kpl     %
Yritykset                 5 925 756   10,20
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset      15 920 534   27,41
Julkisyhteisöt              1 037 225   1,79
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt    3 408 042   5,87
Kotitaloudet yhteensä          30 362 205   52,26
Ulkomaiset omistajat           1 401 216   2,41
YHTEENSÄ                 58 054 978   99,94
Yhteistilillä                37 600   0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä        58 092 578  100,00
Hallintarekisterissä           2 352 558   4,05

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa