TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.200

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE   11.8.2004 klo 8.30

TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

Toisen neljänneksen tulos selvästi voitollinen ja ensimmäisen
vuosipuoliskon tulos positiivinen. Vuoden 2004 liikevaihdon odotetaan
ylittävän 50 miljoonaa euroa ja myös toisen vuosipuoliskon tuloksen
olevan positiivinen.

YHTEENVETO, HUHTI-KESÄKUU

- Liikevaihto 13,6 milj. euroa (11,6), +17,4 %
- Liiketulos 2,0 milj. euroa (-0,8)
- Tilauskanta 11,1 milj. euroa (6,9), +60,5 %
- Kassavirta 1,3 milj. euroa (0,6)
- Kassavarat 31,5 milj. euroa (34,3)
- Sijoitetun pääoman tuotto 3,6 % (-12,0 %)
- Omavaraisuusaste 86,6 % (89,3 %)
- Velkaantumisaste -46,5 % (-48,2 %)

AVAINLUVUT

              4-6/04 4-6/03  1-6/04 1-6/03   2003
Liikevaihto, Me       13,6  11,6   25,3  19,2   45,3
Liikevaihto, muutos %    17,4  41,5   31,9  15,7   13,6
Liiketulos, Me        2,0  -0,8   1,2  -4,6   -7,0
  % liikevaihdosta     14,9  -7,6   4,6  -24,2  -15,6
Tulos ennen          1,8  -0,6   1,2  -4,3   -6,4
satunnaiseriä, varauksia
ja veroja, Me
  % liikevaihdosta     13,4  -5,2   4,7  -22,6  -14,2
Katsauskauden tulos      1,8  -0,6   1,0  -4,4   -7,3
                                  
Henkilöstö katsauskauden   347   444   347   444   398
lopussa
                                  
Tulos/osake, euroa      0,02  -0,01   0,02  -0,08  -0,13
Oma pääoma/osake, euroa   1,16  1,18   1,16  1,18   1,13
Korolliset nettovelat    -30,8  -32,8  -30,8  -32,8  -34,1

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-6/2004 ja
vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-6/2003, ellei toisin
mainita.

MARKKINAT

Vuoden 2004 toisella neljänneksellä markkinatilanne parani
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna mutta hintakilpailu jatkui
ankarana. Markkinoiden kiinnostuksen lisäys kohdistui sekä Messaging-
että Charging-liiketoimintayksiköiden tuotteisiin. Tecnomenin vahvin
kasvualue oli edelleen Latinalainen Amerikka, minkä lisäksi kysyntä
vahvistui erityisesti Lähi-idän, Afrikan ja Itä-Euroopan markkinoilla.

Messaging

Messaging-tuotelinjan katsauskauden liikevaihto kasvoi lähes kymmenen
prosenttia ja oli 15,6 miljoonaa euroa (14,3). Uusia järjestelmiä ja
useita nykyisten järjestelmien laajennuksia toimitettiin globaalisti
katsauskauden aikana. Uutena päänavauksena voidaan mainita mm.
multimediaviestikeskuksen (MMSC) toimitus Venäjän vahvasti kasvavalle
mobiilimarkkinalle. Katsauskauden aikana Messaging-tuotelinjaan
liitetty PMR Messaging -liiketoiminta on jatkunut odotetulla tasolla.

NGM Video Mail -tuotteen osalta Tecnomen teki markkinointisopimuksen
Nokian kanssa. Tecnomen täydensi tuoteportfoliotaan
lyhytsanomakeskuksella (SMSC) solmimalla myyntiyhteistyösopimuksen
Acotelin kanssa. Operaattoriasiakkaat voivat nyt halutessaan hankkia
koko messaging-infrastruktuurinsa Tecnomeniltä (puheposti, MMSC, SMSC,
Download Centre, WAP gateway). Yhteistyö Accenture Services Oy:n
kanssa lähti käyntiin odotetusti lisäten operatiivisen toiminnan
tehokkuutta.

Charging

Charging-tuotelinjan katsauskauden liikevaihto lähes kaksinkertaistui
ja oli 9,7 miljoonaa euroa (4,9). Useat operaattorit Latinalaisessa
Amerikassa ovat laajentaneet tai ovat laajentamassa järjestelmiään,
joten alueen aktiviteetti pysyy jatkossakin korkealla tasolla.
Tecnomenin myyntipanostukset Aasian ja Afrikan markkinoilla ovat
lisänneet potentiaalisten asiakkaiden kiinnostusta yrityksen
tuotteisiin. Kiinnostus dataratkaisuihin kuten reaaliaikaiseen MMS-
laskutukseen on lisääntynyt.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 31,9 prosenttia ollen 25,3
miljoonaa euroa (19,2). Yhtiön toisen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 13,6 miljoonaa euroa (11,6), eli 17,4 prosenttia suurempi kuin
vuotta aiemmin. Noin 80 prosenttia liikevaihdosta tuli 12 asiakkaalta.
Uusasiakasmyynnin osuus liikevaihdosta oli 25,3 prosenttia (14,5 %).

Liikevaihto kokonaisuudessaan sekä sen jakautuminen tuotelinjoittain
ja maanosittain vaihtelee suuresti vuosineljänneksittäin johtuen
liiketoiminnan kausiluonteisuudesta ja projektitoimitusten
ajoituksesta.

Liikevaihdon jakautuminen tuotelinjoittain

       1-6/2004      1-6/2003    
         MEUR    %    MEUR    %
Messaging    15,6   62    14,3   75
Charging     9,7   38    4,9   25
YHTEENSÄ     25,3   100    19,2   100

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

       1-6/2004      1-6/2003    
         MEUR    %    MEUR    %
Americas     12,4   49    5,0   26
EMEA       12,3   49    11,4   59
APAC       0,6    2    2,8   15
YHTEENSÄ     25,3   100    19,2   100

Maantieteelliset erot ovat suuria. Suurin muutos tarkastelujaksolla
tapahtui Etelä-Amerikassa missä myynti kasvoi 47 prosenttia. Euroopan,
Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella myynti kasvoi kokonaisuudessaan 
9 prosenttia. Kaakkois-Aasiassa (APAC) myynti laski.

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 2,4 miljoonaa euroa
(2,1) ollen 9,5 prosenttia (10,9 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynnin osuus liikevaihdosta oli yhteensä
15,2 prosenttia (20,7 %).

Yhtiön tilauskanta kasvoi 61 prosenttia ja oli katsauskauden lopussa
11,1 miljoonaa euroa (6,9). Messaging-tuotelinjan osuus tilauskannasta
oli 58,1 prosenttia (80,7 %) ja Charging-tuotelinjan 41,9 prosenttia
(19,3 %). Tilauskanta kehittyi suotuisasti erityisesti Etelä-
Amerikassa, jonka osuus tilauskannasta oli 46,5 prosenttia
(19,2 %).

TULOSKEHITYS

Yhtiön liiketulos oli katsauskaudella 1,2 miljoonaa euroa (-4,6),
ollen 4,6 prosenttia liikevaihdosta (-24,2 %). Toisen neljänneksen
liiketulos oli 2,0 miljoonaa euroa (-0,8).

Vertailtaessa ajanjaksojen kustannuksia tulee huomioida vuoden 2003
ensimmäisen vuosipuoliskon lomautusten vaikutus (noin 0,6 milj.
euroa).

Katsauskauden tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 
1,2 miljoonaa euroa (-4,3).

Tulos osaketta kohden oli 0,02 euroa (-0,08). Oma pääoma osaketta
kohden oli kauden lopussa 1,16 euroa (1,18).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 31,5
miljoonaa euroa (34,3). Taseen loppusumma 30.6.2004 oli 77,5 miljoonaa
euroa (77,2). Korollinen vieras pääoma oli 0,7 miljoonaa euroa (1,5).
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -46,5 prosenttia
(-48,2 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 30.6.2004 omavaraisuusaste
oli 86,6 prosenttia (89,3 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot olivat katsauskaudella 0,8 miljoonaa
euroa (1,2) eli 3,1 prosenttia (6,3 %) liikevaihdosta. Investoinnit
suunnattiin lähinnä NGM-tuotteeseen ja toiminnan tehostamiseen.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,0 miljoonaa
euroa (0,3) ja ne sisälsivät 0,2 miljoonaa euroa valuuttamääräisten
tase-erien arvostuksista johtuvia kurssitappioita ja 0,1 miljoonaa
euroa muita rahoituskuluja. Korkotuottoja oli 0,3 miljoonaa euroa.

Käyttöpääoman muutos

                       1-6/04  1-6/03
Myyntisaamisten ja ennakoiden lisäys (-)    -3,9    2,5
/vähennys (+)
Muiden lyhytaikaisten korottomien        0,9    0,0
saamisten lisäys (-)/vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)   -0,5    1,0
Ostovelkojen ja ennakoiden lisäys (+)      0,4    0,0
/vähennys (-)
Muiden lyhytaikaisten korottomien       -1,4    0,2
velkojen lisäys (+)/vähennys (-)
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ         -4,5    3,8

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 5,9 miljoonaa
euroa (4,7) mikä vastaa 23,3 prosenttia (24,4 %) liikevaihdosta.
Tuotekehitykseen liittyvät kustannukset on kirjattu suoraan kuluiksi.

HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2004 lopussa henkilömäärä oli kaikkiaan 347 (444) henkilöä,
joista kotimaassa työskenteli 136 (239) ja Suomen ulkopuolella 211
(205) henkeä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 360
(440). Katsauskauden aikana ulkoistamissopimuksen seurauksena 59
henkilöä siirtyi Accenture Services Oy:lle.

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Kesäkuun 2004 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 66,2 miljoonaa
euroa (68,1) ja osakepääoma 4 647 406,24 euroa jakautuen 58 092 578
osakkeeseen, joista yhtiön hallussa oli 400 000 osaketta. Osakkeiden
osuus on 0,69 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja osakkeiden
äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 32 000
euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,16 euroa (1,18).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana Helsingin
Pörssissä yhteensä 21 876 143 kappaletta (30 443 311 euroa), eli 37,66
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakkeen ylin hinta oli 1,82 euroa ja alin 1,11 euroa. Keskikurssi oli
1,39 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.6.2004 oli 1,35 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 78 424 980
euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Tecnomenin 24.3.2004 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
myöntämiä valtuutuksia omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakepääoman
korottamiseen ei tämän osavuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä
käytetty.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hyväksymä vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin
eli 2002A, 2002B, 2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia
voidaan antaa enintään 4 100 000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin osaketta. Yhtiön
osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään
328 000 eurolla. Optio-oikeuden 2002D merkintähinnaksi muodostui 1,33
euroa eli Tecnomenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.3.-31.3.2004. Merkintäaika optio-oikeudelle
2002A alkoi 1.4.2003 ja optio-oikeudelle 2002B 1.4.2004. Katsauskauden
aikana 2002A ja 2002B optio-oikeuksilla ei tehty osakemerkintöjä.
Optio-oikeuksien 2002C ja 2002D merkintäajat eivät ole vielä alkaneet.

UUSI ORGANISAATIORAKENNE JA JOHTORYHMÄ

Toisen neljänneksen aikana Tecnomenin hallitus vahvisti uuden
organisaatiorakenteen, joka muodostuu kolmesta toiminnosta: myynti ja
asiakastoimitukset, tuotelinjat ja tuotanto sekä talous ja hallinto.

Muutoksella yksinkertaistettiin organisaatiorakennetta ja tehostettiin
resurssien käyttöä. Uusi organisaatio tuli voimaan 1.6.2004.

Tecnomenin uuteen johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja Jarmo Niemen
lisäksi 3 jäsentä:

- Riitta Järnstedt, talousjohtaja (CFO), vastuualueenaan talous ja
 hallinto.
- Vesa Kemppainen, operatiivinen johtaja (COO), vastuualueenaan
 tuotelinjat ja tuotanto
- Eero Mertano, myyntijohtaja (VP Sales), vastuualueenaan myynti,
 asiakastoimitukset ja -tuki

HALLINTO JA JOHTAMINEN (CORPORATE GOVERNANCE)

Tecnomen noudattaa Helsingin Pörssin 1.3.2000 voimaan tullutta
sisäpiiriohjetta ja 1.7.2004 voimaan tullutta suositusta
listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Päivitetty
versio yhtiön hallintoperiaatteista on luettavissa yhtiön Internet-
sivuilla, www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.

IFRS-STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTTO

Tecnomen siirtyy raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuonna 2005.
Vertailutietojen ja vuoden 2004 tilinpäätöksen suunniteltu
julkistamisajankohta on maaliskuussa 2005. Vuoden 2004 aikana yhtiö
suorittaa IFRS-rinnakkaislaskentaa ja valmistelee vertailutiedot
vuodelle 2005.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Heinäkuun 12 päivänä Tecnomen ilmoitti, että venäläinen operaattori
Multiregional TransitTelecom (MTT) ja sen järjestelmäintegraattori
Compulink olivat valinneet Tecnomenin multimediaviestikeskuksen (MMSC)
ja WAP gatewayn.

Elokuun 5 päivänä Tecnomen ilmoitti, että se laajentaa ja päivittää
Vodafone Irlannin ’Vodafone Mail’ -viestintäratkaisua.

VUODEN 2004 NÄKYMÄT

Vuoden 2004 liikevaihdon odotetaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja
myös toisen vuosipuoliskon tuloksen olevan positiivinen.
Kilpailutilanne jatkuu markkinoilla ankarana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen puolivuotiskauden
tuloksesta 11.8.2004 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Pavilion-
kabinetissa. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla
osoitteesta www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.

Vuoden 2004 kolmannen neljänneksen tulostiedot julkistetaan
keskiviikkona 27.10.2004.

TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR               1-6/04    1-6/03     2003
Liikevaihto             25,3     19,2     45,3
Kulut                22,9     22,2     49,3
Poistot               1,2     1,6     3,0
Liiketulos              1,2     -4,6     -7,0
  % liikevaihdosta         4,6    -24,2    -15,6
Rahoitustuotot ja -kulut       0,0     0,3     0,6
Tulos ennen satunnaiseriä      1,2     -4,3     -6,4
Tulos ennen veroja ja        1,2     -4,3     -6,4
vähemmistöosuutta
Verot                -0,2     0,0     -0,8
                                 
Katsauskauden tulos         1,0     -4,4     -7,3


KONSERNIN TASE

MEUR              30.6.2004  30.6.2003  31.12.2003
Pysyvät vastaavat          9,7     11,1     10,1
Vaihtuvat vastaavat                        
  Vaihto-omaisuus          2,7     2,6     2,2
  Myyntisaamiset          31,4     25,3     27,0
  Rahat ja pankkisaamiset     31,5     34,3     34,8
  Muu rahoitusomaisuus       2,2     3,9     3,4
Vastaavaa              77,5     77,2     77,5
                                 
Oma pääoma             66,2     68,1     65,2
Pakolliset varaukset         0,6     0,0     0,6
                                 
Vieras pääoma                           
  Korollinen vieras pääoma     0,7     1,5     0,7
  Koroton vieras pääoma       9,9     7,7     10,9
  Laskennallinen verovelka     0,1     0,0     0,1
Vastattavaa             77,5     77,2     77,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

MEUR               1-6/04    1-6/03     2003
Liiketoiminnan rahavirta      -2,4     0,4     1,9
Investointien rahavirta       -0,9     -0,7     -1,6
Rahoituksen rahavirta        0,0     -0,1     -0,2
Rahavarojen muutos         -3,3     -0,4     0,1
                                 
Rahavarat kauden alussa 1.1.    34,8     34,7     34,7
Rahavarat kauden lopussa      31,5     34,3     34,8
30.6./ 31.12.
Muutos               -3,3     -0,4     0,1


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

MEUR               1-6/04    1-6/03     2003
Sijoitetun pääoman tuotto, %     3,6    -12,0     -9,1
Oman pääoman tuotto, %        3,0    -12,4    -10,5
Omavaraisuusaste, %         86,6     89,3     85,2
Velkaantumisaste, %        -46,5    -48,2    -52,3
Investoinnit             0,8     1,2     1,9
  % liikevaihdosta         3,2     6,1     4,2
Tutkimus ja kehitysmenot       5,9     4,7     9,4
  % liikevaihdosta         23,3     24,4     20,8
Tilauskanta             11,1     6,9     10,0
Henkilöstö keskimäärin        360     440     440
Henkilöstö kauden lopussa      347     444     398


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

MEUR               1-6/04    1-6/03     2003
Tulos/osake, euroa         0,02    -0,08    -0,13
Oma pääoma/osake, euroa       1,16     1,18     1,13
Osakemäärä kauden lopussa,    58 093    58 093    58 093
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,      58 093    58 093    58 093
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys euroina                  
  Keskikurssi           1,39     0,46     0,86
  Alin               1,11     0,39     0,39
  Ylin               1,82     0,58     1,59
Osakkeen kurssi kauden lopussa   1,35     0,52     1,37
Osakekannan markkina-arvo      78,4     30,2     79,6
kauden lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl       21,9     9,7     32,4
Osakevaihto, % kokonaismäärästä   37,7     16,7     55,8
Osakevaihto, Me           30,4     4,4     27,9


VASTUUSITOUMUKSET

MEUR               1-6/04    1-6/03     2003

Annetut pantit            1,0     0,5     0,5
Omasta velasta                          
 Kiinteistökiinnitykset       0,7     0,7     0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                    
 Kiinteistökiinnitykset       1,3     1,3     1,3
 Yrityskiinnitykset         0,2     0,2     0,2
Muut omat vastuut          2,6     2,2     2,7
                                 
Johdannaissopimukset                       
 Valuuttatermiinit                        
  Käypä arvo           18,6     13,1     15,7
  Kohde-etuuden arvo       18,2     13,7     16,7
 Valuuttaoptiot                         
  Käypä arvo            0,0     0,9     0,0


AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN

MEUR            1Q/03 2Q/03 3Q/03  4Q/03 1Q/04 2Q/04
Liikevaihto         7,6  11,6  9,1  17,0  11,7  13,6
Liikevaihto, muutos %    -9,2  41,5 -28,0  59,9  53,8  17,4
Liiketulos         -3,8  -0,8  -1,9  -0,5  -0,8  2,0
  % liike-vaihdosta    -49,5  -7,6 -21,3  -2,7  -7,2  14,9
Tulos ennen         -3,7  -0,6  -1,7  -0,4  -0,7  1,8
satunnaiseriä, varauksia
ja veroja
                                  
Henkilöstö kauden lopussa  436  444  437   398  343  347
                                  
Tulos/osake, euroa     -0,06 -0,01 -0,03  -0,02 -0,01  0,02
Oma pääoma/osake, euroa   1,19  1,18  1,15  1,13  1,12  1,16
Korolliset nettovelat, Me -32,8 -32,8 -31,9  -34,1 -29,5 -30,8
                                  
Tilauskanta, Me       8,3  6,9  7,2  10,0  16,7  11,1

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista
arvoista.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia
omistajia lukuun ottamatta, 30.6.2004:

                 Osakkeita, % osakkeista ja
                     kpl     äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo     3 083 400       5,31
Hammaren Lars-Olof         2 164 300       3,73
Sumelius Henning          2 022 300       3,48
FIM Fenno Sijoitusrahasto     1 285 000       2,21
Sumelius Johanna Marina      1 122 400       1,93
Oy Investsum AB           954 100       1,64
Suutarinen Helena Kuolinpesä     901 200       1,55
Sumelius Maria            790 600       1,36
Kyro Oyj Abp             715 362       1,23
Sijoitusrahasto Mandatum       711 348       1,22
Suomi Kasvuosake
YHTEENSÄ             13 750 010      23,66


Omistusjakauma 30.6.2004

Osakkeita, kpl Omistuksia    %   Osakemäärä,     %
                        kpl
1-500        3 323  46,61     746 887   1,29
501-1 000      1 224  17,17     976 225   1,68
1 001-5 000     1 733  24,31    4 379 407   7,54
5 001-10 000      394   5,53    3 027 977   5,21
10 001-50 000     305   4,28    6 582 512   11,33
50 001-100 000     54   0,76    3 912 073   6,73
100 001-500 000     81   1,14   19 136 082   32,94
500 001<        16   0,22   19 293 815   33,21
Yhteistilillä                37 600   0,06
Kaikki yhteensä   7 130  100,00   58 092 578  100,00


Omistusjakauma sektoreittain 30.6.2004

                   Osakkeita, kpl     %
Yritykset                 6 877 848   11,84
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset      13 294 918   22,89
Julkisyhteisöt              1 476 335   2,54
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt    3 191 922   5,49
Kotitaloudet yhteensä          31 700 949   54,57
Ulkomaiset omistajat           1 513 006   2,60
YHTEENSÄ                 58 054 978   99,94
Yhteistilillä                37 600   0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä        58 092 578  100,00
Hallintarekisterissä           3 100 571   5,34Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa