TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.200

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE 13.8.2003  klo 8.30

TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003

Tecnomenin liikevaihto kasvoi 15,7 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta jaksosta ja tappio pieneni. Tecnomen toimitti jakson
aikana useille nykyisille ja uusille asiakkaille puheposti-,
multimedia- sekä ennakkomaksujärjestelmiä ja vahvisti näin markkina-
asemaansa. Kassavirta oli positiivinen toisella neljänneksellä.

YHTEENVETO HUHTI-KESÄKUU

- Liiketulos -0,8 milj. euroa (-5,6)
- Liikevaihto 11,6 milj. euroa (8,2), kasvua 41,5 %
- Tilauskanta 6,9 milj. euroa (9,1)
- Kassavirta positiivinen, 0,6 milj. euroa (-4,2)
- Kassavarat 34,3 milj. euroa (34,6)
- Omavaraisuusaste 89,3 % (89,0 %)

AVAINLUVUT

              4-6/03 4-6/02 1-6/03 1-6/02  2002

Liikevaihto, Me        11,6   8,2  19,2  16,6  39,9
Liikevaihto, muutos %     41,5  -18,6  15,7  -34,0  -30,2
Liiketulos, Me        -0,8  -5,6  -4,6  -10,9  -14,1
  % liikevaihdosta      -7,6  -67,9  -24,2  -65,9  -35,5
Tulos ennen          -0,6  -5,5  -4,3  -10,8  -14,6
satunnaiseriä, varauksia
ja veroja, Me
  % liikevaihdosta      -5,2  -67,0  -22,6  -64,9  -36,7
                                 
Henkilöstö katsauskauden    444   554   444   554   457
lopussa
                                 
Tulos/osake, euroa      -0,01  -0,10  -0,08  -0,19  -0,25
Oma pääoma/osake, euroa    1,18  1,31  1,18  1,31  1,26
Korolliset nettovelat, Me  -32,8  -33,7  -32,8  -33,7  -33,8

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-6/2003 ja
vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-6/2002, ellei toisin
mainita.

MARKKINAT

Tietoliikennemarkkinoilla ei jakson aikana tapahtunut selkeitä
muutoksia verrattuna aiempaan tilanteeseen. Kilpailun kiristyessä
järjestelmien hintapaineet kasvoivat erityisesti uusien asiakkaiden
kohdalla. Alan yritysten konsolidoituminen on jatkunut
toimintaympäristön muuttuessa.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Epävarman markkinatilanteen jatkumisesta huolimatta Tecnomen kasvatti
liikevaihtoaan sekä edelliseen vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen
neljännekseen verrattuna. Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi
15,7 prosenttia ollen 19,2 miljoonaa euroa (16,6). Yhtiön toisen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,6 miljoonaa euroa (8,2), eli 41,5
prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kesäkuun lopussa yhtiön
tilauskanta oli 6,9 miljoonaa euroa (9,1).

Katsauskauden tulosta heikensi euron keskikurssin vahvistuminen viime
vuoteen verrattuna noin 20 prosentilla suhteessa Yhdysvaltain
dollariin. Tecnomenin laskutuksesta tapahtuu runsas kolmannes
dollareissa tai siihen kiinteässä vaihtosuhteessa olevissa
valuutoissa. Valuuttakurssiriskiä suojataan valuuttajohdannaisia
käyttäen 12 kuukautta eteenpäin.

Liikevaihto jakautui tuoteyksiköittäin seuraavasti:

               1-6/2003     1-6/2002    
                 MEUR   %   MEUR   %
Messaging Solutions        12,2   64   10,9   66
Intelligent Networks Systems    4,9   25    3,0   18
Paging Systems           2,1   11    2,7   16

Liikevaihto kokonaisuudessaan sekä sen jakautuminen tuoteyksiköittäin
vaihtelee suuresti vuosineljänneksittäin johtuen projektitoimitusten
ajoituksesta.

Katsauskauden aikana Tecnomen allekirjoitti useita puheposti-, unified
messaging ja multimediajärjestelmien toimitussopimuksia nykyisten ja
uusien asiakkaiden kanssa.

Alueellisesti Tecnomenin myynti vahvistui eniten Itä- ja Kaakkois-
Aasiassa, jossa kiinnostus multimediapalveluihin ja uusiin
viestintäjärjestelmiin lisääntyi. Euroopan alueella liikevaihto
koostui pääosin viestintä- ja henkilöhakujärjestelmien toimituksista.
Latinalaisessa Amerikassa yhtiö toimitti mm. useita
puhepostijärjestelmiä ja niiden päivityksiä Telecom Américas -ryhmän
tytäryhtiöille Brasiliaan.


Huolto- ja ylläpitosopimusmyynnin osuus liikevaihdosta oli yhteensä
noin 20,7 prosenttia (24,4 %). Vuonna 2002 huolto- ja
ylläpitosopimusmyynnin osuus liikevaihdosta oli kokonaisuudessaan noin
20 prosenttia.

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli noin 2,1 miljoonaa
euroa ollen 10,9 prosenttia (11,2 %) liikevaihdosta.

TULOSKEHITYS

Liikevaihdon kasvun ja tehtyjen kustannusleikkausten ansiosta yhtiön
tappio pieneni. Katsauskauden liiketulos oli -4,6 miljoonaa euroa
(-10,9). Toisen neljänneksen liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa   
(-5,6). Kustannuksiin sisältyy 0,3 miljoonan euron luottotappiovaraus.

Katsauskauden tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 
-4,3 miljoonaa euroa (-10,8).

Tulos osaketta kohden oli -0,08 euroa (-0,19). Oma pääoma osaketta
kohden oli kauden lopussa 1,18 euroa (1,31).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 34,3
miljoonaa euroa (34,6). Taseen loppusumma 30.6.2003 oli 77,2 miljoonaa
euroa (86,1). Katsauskauden kassavirta oli -0,4 miljoonaa euroa
(-6,5). Toisen neljänneksen kassavirta oli 0,6 miljoonaa euroa (-4,2).
Korollinen vieras pääoma oli 1,5 miljoonaa euroa (1,0). Nettovelkojen
suhde omaan pääomaan (gearing) oli -48,2 prosenttia (-44,1 %).
Taserakenne säilyi vahvana ja 30.6.2003 omavaraisuusaste oli 89,3
prosenttia (89,0 %).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,3 miljoonaa
euroa (0,2). Korko- ja sijoitustuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa
(0,6).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot olivat katsauskaudella 1,2 miljoonaa
euroa (1,2). Merkittävin investointi oli Helsingissä toimivan
viestintäjärjestelmäteknologiaa kehittävän Krocus Communications Oy:n
koko osakekannan hankinta. Toimenpiteet Krocus Communications Oy:n
sulautumiseksi Tecnomen Oyj:hin on aloitettu hankintaan liittyvän
suunnitelman mukaisesti ja yhtiöiden hallitukset allekirjoittivat
sulautumissuunnitelman 24.6.2003. Sulautumisen täytäntöönpanon
suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.11.2003. Krocus
Communications Oy on konsolidoitu konsernitulokseen sen
hankintahetkestä lähtien. Konsolidoinnin vaikutus konsernitulokseen 
ei ole ollut olennainen.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 4,7 miljoonaa
euroa (5,7) mikä vastaa 24,4 prosenttia (34,6 %) liikevaihdosta.
Tuotekehitykseen liittyvät kustannukset on kirjattu suoraan kuluiksi.

Tecnomen panostaa seuraavan sukupolven viestintäjärjestelmäalustaan ja
pyrkii vahvistamaan asemaansa seuraavan sukupolven IP (Internet
Protocol)-pohjaisten lisäarvopalvelujärjestelmien toimittajana.
Tavoitteena on olla operaattoreille vahva kumppani tulevaisuuden
paketoitujen viestintäpalvelujen mahdollistajana.

Ennakkomaksujärjestelmien kehitystyö jatkui. Uusia tuettavia
standardeja Tecnomen järjestelmässä oli mm. CAMEL vaihe 2. CAMEL 2:n
toiminnallisuudet mahdollistavat operaattorikohtaisten
lisäarvopalvelujen luomisen ja niiden käytön myös vierailtaessa
kotiverkon ulkopuolella.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2003 toisen neljänneksen lopussa Tecnomenin palveluksessa
työskenteli maailmanlaajuisesti 444 (554) henkilöä. Katsauskauden
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 440 (556).

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Kesäkuun 2003 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 68,1 miljoonaa
euroa ja osakepääoma 4 647 406,24 euroa jakautuen 58 092 578
osakkeeseen, joista yhtiön hallussa oli 400 000 osaketta. Oma pääoma
osaketta kohden oli 1,18 euroa.

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana Helsingin
Pörssissä yhteensä 9 687 500 kappaletta (4 413 372 euroa), eli 16,7
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen ylin hinta oli
kyseisenä ajanjaksona 0,58 euroa ja alin 0,39 euroa. Keskikurssi oli
0,46 euroa, ja osakkeen päätöskurssi 30.6.2003 oli 0,52 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopun kurssilla 30 208 141
euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Katsauskauden päättyessä Tecnomenin hallituksella on voimassa
seuraavat yhtiökokouksen 25.3.2003 antamat valtuudet:

1. Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
  voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka
  yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien 
  omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta
  ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden
  hankintahetkellä.
 
2. Valtuutus päättää hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen
  perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden
  luovuttamisesta.

3. Valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
  useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
  ottamisella ja/tai optio-oikeuden antamisella siten, että
  uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan 
  vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien 
  osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 
  kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 
  601 481,20 eurolla.

Hallitukselle annetut valtuudet ovat voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksesta.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hyväksymä vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin
eli 2002A, 2002B, 2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia
voidaan antaa enintään 4 100 000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin osaketta. Yhtiön
osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään
328 000 eurolla. Optio-oikeuden 2002C merkintähinnaksi muodostui 0,46
euroa eli Tecnomenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.3.-31.3.2003. Merkintäaika optio-oikeudelle
2002A alkoi 1.4.2003. Katsauskauden aikana 2002A optio-oikeuksilla ei
ole tehty yhtään osakemerkintää.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Tecnomenin toimitusjohtaja Vesa Helkkula lopetti työnsä 1.8.2003
Tecnomenin toimitusjohtajana. Helkkula jatkaa Tecnomenin hallituksen
erityistehtävissä. Yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi
nimitettiin 1.8.2003 alkaen management- ja konsultointipalveluja
tuottavan Covar Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Uotila. Hän hoitaa
Tecnomenin toimitusjohtajan tehtäviä uuden toimitusjohtajan valintaan
saakka.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tietoliikennemarkkinoiden kehitys ei vielä osoita paranemisen
merkkejä. Operaattorien investoinnit ovat pysyneet alhaisella tasolla.

Yhtiö arvioi myynnin vaihtelun vuosineljänneksittäin jatkuvan.
Meneillään on useita kauppaneuvotteluja loppuvuodelle 2003
ajoittuvista toimituksista.

Tecnomen jatkaa toimiaan operatiivisen tuloksensa ja kassavirtansa
parantamiseksi. Yhtiö on käynnistänyt alkukesästä strategian
tarkistusprojektin, jonka tavoitteena on varmistaa kannattava toiminta
myös heikossa markkinatilanteessa.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Vuoden 2003 kolmannen neljänneksen tulostiedot julkistetaan
keskiviikkona 29.10.2003.

TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh 050 2922
Ilpo Uotila, toimitusjohtaja, puh 0400 301 327
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 804 781

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR              1-6/03   1-6/02     2002
Liikevaihto            19,2    16,6     39,9
Kulut               22,2    25,8     50,6
Poistot              1,6     1,7     3,4
Liiketulos            -4,6    -10,9    -14,1
  % liikevaihdosta       -24,2    -65,9    -35,5
Rahoitustuotot ja -kulut      0,3     0,2     -0,5
Tulos ennen satunnaiseriä     -4,3    -10,8    -14,6
Tulos ennen veroja ja       -4,3    -10,8    -14,6
vähemmistöosuutta
Verot               0,0     0,0     0,3
                                
Katsauskauden tulos        -4,4    -10,8    -14,3
                                


KONSERNIN TASE

MEUR              30.6.03   30.6.02 31.12.2002
Pysyvät vastaavat         11,1    12,1    11,4
Vaihtuvat vastaavat                      
  Vaihto-omaisuus         2,6     4,8     3,6
  Rahoitusomaisuus        63,6    69,2    66,3
Vastaavaa             77,2    86,1    81,3
                               
Oma pääoma            68,1    76,3    72,5
                               
Vieras pääoma                         
Korollinen vieras pääoma      1,5     1,0     0,9
Koroton vieras pääoma       7,7     8,6     7,9
Laskennallinen verovelka      0,0     0,2     0,0
Vastattavaa            77,2    86,1    81,3


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

MEUR                 1-6/03  1-6/02   2002
Liiketoiminnan rahavirta        0,4   -4,9   -3,8
Investointien rahavirta        -0,7   -1,1   -2,2
Rahoituksen rahavirta         -0,1   -0,5   -0,4
Rahavarojen muutos           -0,4   -6,5   -6,4
                               
Rahavarat tilikauden alussa 1.1.    34,7   41,1   41,1
Rahavarat katsauskauden lopussa    34,3   34,6   34,7
30.06.
Muutos                 -0,4   -6,5   -6,4


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

MEUR              1-6/03   1-6/02     2002
Sijoitetun pääoman       -12,0    -25,9    -18,0
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %     -12,4    -26,3    -17,9
Omavaraisuusaste, %       89,3    89,0     90,1
Velkaantumisaste, %       -48,2    -44,1    -46,6
Investoinnit           1,2     1,2     2,2
  % liikevaihdosta        6,1     7,2     5,5
Tutkimus ja kehitysmenot     4,7     5,7     11,2
  % liikevaihdosta       24,4    34,6     28,0
Tilauskanta            6,9     9,1     10,4
Henkilöstö keskimäärin      440     556     520
Henkilöstö kauden lopussa     444     554     457


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

MEUR              1-6/03   1-6/02    2002
Tulos/osake, euroa       -0,08    -0,19    -0,25
Oma pääoma/osake, euroa     1,18    1,31    1,26
Osakemäärä kauden       58 093   58 093   58 093
lopussa, 1000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,    58 093   58 093   58 093
1000 kpl
Osakkeen kurssikehitys                    
euroina
  Keskikurssi          0,46    1,47    0,97
  Alin             0,39    0,87    0,49
  Ylin             0,58    2,10    2,10
Osakkeen kurssi kauden      0,52    0,88    0,51
lopussa
Osakekannan markkina-arvo    30,2    51,1    29,6
kauden lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl      9,7     9,9    24,3
Osakevaihto, %          16,7    17,1    41,8
kokonaismäärästä
Osakevaihto, Me          4,4    14,6    23,6


VASTUUSITOUMUKSET

MEUR              1-6/03   1-6/02    2002
Omasta velasta                        
 Kiinteistökiinnitykset     0,7     0,7     0,7
Muusta omasta                        
sitoumuksesta
 Kiinteistökiinnitykset     1,3     0,6     1,3
 Yrityskiinnitykset       0,2     0,2     0,2
Muut omat vastuut         2,2     4,5     2,6
                               
Johdannaissopimukset                     
 Valuuttatermiinit                     
  Käypä arvo          13,1    14,6    11,0
  Kohde-etuuden arvo      13,7    14,5    11,9
 Valuuttaoptiot                       
  Käypä arvo          0,9     1,1     0,0


AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN

MEUR            1Q/02 2Q/02 3Q/02 4Q/02 1Q/03 2Q/03
Liikevaihto          8,4  8,2  12,7  10,6  7,6  11,6
Liikevaihto, muutos %    -44,3 -18,6  -2,3 -44,2  -9,2  41,5
Liiketulos          -5,4  -5,6  -0,3  -2,9  -3,8  -0,8
  % liikevaihdosta     -64,0 -67,9  -2,2 -27,7 -49,5  -7,6
Tulos ennen satunnaiseriä,  -5,3  -5,5  -1,3  -2,6  -3,7  -0,6
varauksia ja veroja
                                  
Henkilöstö katsauskauden   558  554  473  457  436  444
lopussa
                                  
Tulos/osake, euroa     -0,09 -0,10 -0,02 -0,04 -0,06 -0,01
Oma pääoma/osake, euroa   1,41  1,31  1,30  1,26  1,19  1,18
Korolliset nettovelat, Me  -37,8 -33,7 -32,7 -33,8 -32,8 -32,8


Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Tästä johtuen pyöristettyjen lukujen
perusteella tehtävät laskutoimitukset eivät välttämättä johda
tiedotteessa esitettyihin lopputuloksiin. Esitetyt luvut on laskettu
tarkoista arvoista.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia
omistajia lukuun ottamatta, 30.6.2003:

                 Osakkeita, % osakkeista
                    kpl  ja äänistä
Vak.osakeyhtiö Henki-Sampo    3 083 400     5,31
Hammaren Lars-Olof        2 164 300     3,73
Sumelius Henning         2 022 300     3,48
Oy Finvestock AB         2 003 600     3,45
Geveles AB            1 952 092     3,36
Fennogens Investments SA     1 535 000     2,64
Sumelius Johanna Marina      1 122 400     1,93
Oy Investsum AB           954 100     1,64
Suutarinen Helena Kuolinpesä    901 200     1,55
Gyllenberg Small Firm Fund     833 575     1,43
YHTEENSÄ             16 571 967     28,52


Omistusjakauma 30.6.2003

Osakkeita, kpl  Omistuksia    % Osakemäärä,    %
                       kpl
1-500         3 489  52,47   767 297   1,32
501-1 000       1 079  16,23   830 272   1,43
1 001-5 000      1 370  20,60  3 236 219   5,57
5 001-10 000      300  4,51  2 279 243   3,92
10 001-50 000      261  3,92  5 911 875  10,18
50 001-100 000      47  0,71  3 283 869   5,65
100 001-500 000     87  1,31  18 722 320  32,23
500 001<         17  0,26  23 023 883  39,63
Yhteistilillä               37 600   0,06
Kaikki yhteensä    6 650 100,00  58 092 578  100,00


Omistusjakauma sektoreittain 30.6.2003

                   Osakkeita,    %
                       kpl
Yritykset               10 393 684  17,89
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset    13 354 096  22,99
Julkisyhteisöt              913 965   1,57
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt   732 309   1,26
Kotitaloudet yhteensä         29 393 801  50,60
Ulkomaiset omistajat          3 267 123   5,62
Yhteensä               58 054 978  99,94
Yhteistilillä               37 600   0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä       58 092 578  100,00
Hallintarekisterissä          3 207 462   5,52Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa