TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 (tilintarkastamaton)

Tecnomen Oyj         PÖRSSITIEDOTE   15.8.2006 klo 8.30

TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 (tilintarkastamaton)

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia ollen 34,8
miljoonaa euroa (31,6), tulos oli 2,2 miljoonaa euroa (2,2) ja kassavirta
-5,6 miljoonaa euroa (0,3). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 16,0 miljoonaa
euroa (15,1).

Liikevaihto 34,8 milj. euroa (31,6)
Liiketulos 3,4 milj. euroa (2,2)
Tilauskanta 16,0 milj. euroa (15,1)
Kassavirta -5,6 milj. euroa (0,3)
Kassavarat 27,5 milj. euroa (31,2)
Omavaraisuusaste 87,2 prosenttia (84,7 %)
Velkaantumisaste -34,8 prosenttia (-43,6 %)


AVAINLUVUT            4-6/06   4-6/05  1-6/06  1-6/05   2005
Liikevaihto, Me *)         19,6    19,1   34,8   31,6   69,0
Liikevaihto, muutos %        2,9    32,0   10,1   14,8   33,7
Liiketulos, Me           3,0    2,4    3,4    2,2    9,6
  % liikevaihdosta        15,2    12,8    9,7    6,9   13,9
Tulos ennen veroja, Me       2,8    3,1    3,0    2,9   10,3
  % liikevaihdosta        14,0    16,2    8,7    9,1   14,9
Katsauskauden tulos         2,4    2,6    2,2    2,2    8,8
                                        
Henkilöstö katsauskauden      393    357    393    357    373
lopussa
                                        
Tulos/osake, euroa,        0,01    0,04   0,04   0,04   0,15
laimentamaton
Tulos/osake, euroa,        0,01    0,04   0,04   0,04   0,15
laimennusvaikutuksella
oikaistu

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat
katsauskaudelta 1-6/2006 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta
1-6/2005, ellei toisin mainita.

*) Vuoden 2006 alusta Tecnomen kirjaa valuuttamääräisen myynnin rahavirran
suojausten käyvän arvon toteutuneet ja laskennalliset muutokset liikevaihdon
oikaisueriin, aikaisemman käytännön mukaan ne kirjattiin liiketoiminnan muihin
tuottoihin tai kuluihin. Mikäli tätä kirjaustapaa oltaisiin noudatettu vuonna
2005 kauden 1-6/2005 liikevaihto olisi ollut 28,7 milj. euroa ja liiketoiminnan
muut kulut 8,3 milj. euroa. Koko vuoden 2005 liikevaihto olisi ollut 66,4 milj.
euroa ja liiketoiminnan muut kulut 17,5 milj. euroa. Kirjauskäytännön
muutoksella ei ole vaikutusta liiketulokseen.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia vuoden 2005
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 34,8 miljoonaa euroa (31,6).

Katsauskauden myynnistä on 26,4 miljoonaa euroa tuloutettu IAS 11-standardin
(Pitkäaikaishankkeet) mukaan ja 8,4 miljoonaa euroa IAS 18-standardin (Tuotot)
mukaan.

Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 60,9 prosenttia
(51,4 %), EMEA 26,7 prosenttia (40,2 %) ja APAC 12,4 prosenttia (8,4 %).

Tuotelinjoittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Messaging 36,7 prosenttia
(47,8 %) ja Charging 63,3 prosenttia (52,2 %).

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 8,3 miljoonaa euroa (6,7)
ollen 23,9 prosenttia (21,2 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 5,3 miljoonaa euroa, eli 15,1 prosenttia
(12,1 %) liikevaihdosta.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 16,0 miljoonaa euroa (15,1). Amerikan
osuus tilauskannasta oli 48,2 prosenttia, EMEAn osuus 48,3 prosenttia ja APACin
osuus 3,5 prosenttia.

TULOSKEHITYS

Yhtiön liiketulos oli katsauskaudella 3,4 miljoonaa euroa (2,2).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 3,0 miljoonaa euroa (2,9).

Tulos osaketta kohden oli 0,04 euroa (0,04). Oma pääoma osaketta kohden oli
kauden lopussa 1,35 euroa (1,21).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 27,5 miljoonaa
euroa (31,2). Taseen loppusumma 30.6.2006 oli 91,0 miljoonaa euroa (84,8).
Korollinen vieras pääoma oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5). Nettovelkojen suhde
omaan pääomaan (gearing) oli –34,8 prosenttia (-43,6 %). Taserakenne säilyi
vahvana ja 30.6.2006 omavaraisuusaste oli 87,2 prosenttia (84,8 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat
katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa (0,5) eli 4,4 prosenttia (1,7 %)
liikevaihdosta.

Katsauskauden kassavirta oli -5,6 miljoonaa euroa, josta osinkojen maksu oli
-1,0 miljoonaa euroa ja vuodenvaihteen taseessa olleen korollisen vieraan
pääoman maksaminen -0,5 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -0,3 miljoonaa euroa
(0,7). Valuuttamääräisten tase-erien arvostuksesta johtuva nettovaikutus oli -
0,6 (0,5) ja rahastojen käyvän arvon arvostuksesta johtuvat voitot 0,1
miljoonaa euroa, muut rahoitustuotot 0,1 miljoonaa euroa (0,2).

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me                1-6/06   1-6/05
Myyntisaamisten muutos                  -0,7     0,4
Muiden saamisten muutos                 -2,0    -5,0
Vaihto-omaisuuden muutos                 -1,1    -1,0
Ostovelkojen muutos                   -0,6     0,4
Muiden velkojen muutos                  -0,9     3,9
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ              -5,3    -1,2

MARKKINAT

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla operaattorit jatkoivat investointejaan
odotetun mukaisesti kasvavilla markkina-alueilla, kuten Latinalaisessa
Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa sekä väkirikkaissa Aasian maissa.

Viestintäratkaisuiden markkinoilla operaattorit tavoittelevat kilpailu- ja
kustannusetuja toteuttamalla IP-pohjaiseen arkkitehtuuriin perustuvia avoimia
viestintäratkaisuita, joilla korvataan aiemmat ei standardeihin perustuvat
suljetut järjestelmät. Tecnomen on investoinut uuden sukupolven
viestintäjärjestelmään (NGM), joka vastaa näihin operaattoreiden tarpeisiin.
Nämä operaattoreiden korvausinvestoinnit ovat kuitenkin lähteneet liikkeelle
odotuksia hitaammin, erityisesti kypsillä markkinoilla kuten Euroopassa.
Toisaalta uusien palveluiden tarve 3G- ja videopalveluiden myötä on lisännyt
NGM-kysyntää varsinkin Aasiassa.

Ennakkomaksujärjestelmien kysyntä noudatti vahvana jatkuvaa tilaajamäärien
kasvua. Tämän lisäksi operaattoreiden tarve yhdistettyihin puhe- ja
datalaskutusjärjestelmiin kasvoi merkittävästi, mikä lisäsi Tecnomenin
kehittämän Convergent Charging tuotteen kysyntää etenkin Latinalaisessa
Amerikassa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 6,5 miljoonaa euroa (6,5)
mikä vastaa 18,7 prosenttia (20,5 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen
liittyvistä kustannuksista on katsauskaudella aktivoitu 3,6 miljoonaa euroa
(1,3), joka poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön alkamisesta.
Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2006 lopussa Tecnomenin palveluksessa työskenteli 393 (357) henkilöä,
joista kotimaassa 120 (129) ja Suomen ulkopuolella 273 (228) henkeä.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 386 (352). Yhtiön
palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava:
Amerikka 66 (55), EMEA 300 (276) ja APAC 27 (26).

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Kesäkuun 2006 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 79,2 miljoonaa euroa
(70,3) ja osakepääoma 4 717 646,24 euroa jakautuen 58 970 578 osakkeeseen.
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,23 prosenttia yhtiön koko
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo on 10 784 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,35 euroa (1,21).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.6.2006 Helsingin Pörssissä yhteensä
27 646 400 kappaletta (69 582 936 euroa), eli 46,88 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 3,06 euroa ja alin 1,81 euroa.
Keskikurssi oli 2,50 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.6.2006 oli 2,07 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 122 069 096.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan yhtiö on hakenut Patentti-ja
rekisterihallitukselta lupaa ylikurssirahaston alentamiseen enintään 66 177 792
eurolla. Alentamispäätös tulee lopullisesti voimaan Patentti- ja
rekisterihallituksen luvan antamispäivänä. Luvan saamisen jälkeen hallitus
kokoontuu mahdollisimman nopeasti ja on valtuutettu päättämään
osakkeenomistajille jaettavien varojen määrästä, täsmäytyspäivästä ja varojen
maksamisen ajankohdasta.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Tecnomenin 15.3.2006 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämiä
valtuutuksia omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakepääoman korottamiseen ei
tämän osavuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä ole käytetty.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä
vuoden 2002 optio-ohjelma ja 15.3.2006 pidetyn yhtiökokouksen hyväksymä vuoden
2006 optio-ohjelma.

Vuoden 2002 optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella 2002B 1.4.2004-
30.4.2007, optio-oikeudella 2002C 1.4.2005-30.4.2007 ja optio-oikeudella 2002D
1.4.2006-30.4.2008. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-oikeudella 2002B
1,66 euroa, optio-oikeudella 2002C 0,44 euroa ja optio-oikeudella 2002D 1,31
euroa. Merkintähintoja on alennettu osaketta kohden jaetun osingon määrällä.
Katsauskauden aikana 2002A optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 240 800, 2002B
optio-oikeuksilla yhteensä 78 000, 2002C optio-oikeuksilla yhteensä 90 500 ja
2002D optio-oikeuksilla yhteensä 252 500 Tecnomenin osaketta. Tehdyt merkinnät
nostivat yhtiön osakepääomaa 52 944 euroa. 2002A optio-oikeuden merkintäaika
päättyi 30.4.2006.

Tecnomenin hallitus on mitätöinyt yhteensä 2 019 500 kappaletta Tecnomenin
kokonaan omistaman tytäryhtiön, Tecnomen Japan Oy:n hallussa olevia vuoden 2002
optio-ohjelman mukaisia optio-oikeuksia. Optio-oikeuksien mitätöinnin jälkeen
Tecnomenin osakepääoma voi korottua vuoden 2002 optio-oikeuksilla tehtävien
merkintöjen johdosta enintään 85 800 eurolla.

Vuoden 2006 optio-ohjelma jakautuu kolmeen optiolajiin eli 2006A, 2006B ja
2006C optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia voidaan antaa enintään 2 001 000
kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 2 001 000 Tecnomenin
osaketta. Yhtiön osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena
enintään 160 080 eurolla. Optio-oikeuksien merkintäajat ovat optio-oikeudella
2006A 1.4.2007-30.4.2010, optio-oikeudella 2006B 1.4.2008-30.4.2011 ja optio-
oikeudella 2006C 1.4.2009-30.4.2012. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat optio-
oikeudella 2006A yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.1.–31.3.2006 eli 2,71 euroa, optio-oikeudella 2006B yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1. – 31.3.2007 ja optio-
oikeudella 2006C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.1.–31.3.2008. Tecnomenin hallitus on jakanut 436 000 kappaletta
2006A optio-oikeuksia Tecnomen –konsernin avainhenkilöille. Loput vuoden 2006
optio-oikeudet on jaettu Tecnomenin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle,
Tecnomen Japan Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville
avainhenkilöille.

RISKIEN HALLINTA

Tecnomenin toiminnan suurimmat riskit liittyvät merkittäviin asiakas- ja
partnerisuhteisiin sekä tuotekehityksen oikea-aikaisuuteen ja onnistumiseen.

Suojauspolitiikan tavoitteena on suojata maksimissaan valuuttamääräinen
nettopositio enintään 12 kuukauden periodilta. Valuuttasuojausten käyvän arvon
muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.

Likvidit varat sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän
luottokelpoisuuden omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron
rahastoihin.

Asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan jatkuvasti. Osana myyntiprosessia
asiakkaan luottokelpoisuus sekä asiakkaalle toimitettujen aikaisempien
projektien saamistilanne tarkistetaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tecnomen on saanut 10.7.2006 12,2 miljoonan US dollarin tilauksen Portalta
(Conecel – Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones), América Móvilin
tytäryhtiöltä Ecuadorissa. Tämä tilaus ei sisälly katsauskauden tilauskantaan.

Ekonomi Tuomas Wegelius on nimitetty Tecnomen Oyj:n talousjohtajaksi ja
konsernin johtoryhmän jäseneksi 14.8.2006 alkaen.

Aiempi talousjohtaja, KTM Riitta Järnstedt, on nimitetty Riskienhallinnan ja
sisäisen tarkastuksen johtajaksi samasta päivästä lukien. Uudessa tehtävässään
hän raportoi edelleen toimitusjohtajalle ja kuuluu konsernin johtoryhmään.

VUODEN 2006 NÄKYMÄT

Liikevaihdon kasvun odotetaan edelleen jatkuvan Latinalaisessa Amerikassa
tilaajamäärien kasvaessa. Samoin Aasian alueella kysyntä erityisesti NGM-
tuotteille kasvaa. Viestintäjärjestelmien kysyntä Euroopassa on odotuksia
heikompaa. Vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon odotetaan hieman
pienenevän viime vuodesta. Vastaavan liiketuloksen ennakoidaan pysyvän selvästi
positiivisena.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomenin kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus julkistetaan:
1-9/2006 tiistai 24.10.

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksesta
15.08.2006 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola-kabinetissa.
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta
www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.


TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetKONSERNIN TULOSLASKELMA, Me        1-6/06     1-6/05      2005
LIIKEVAIHTO                 34,8      31,6      69,0
Liiketoiminnan muut tuotot          0,2       0,3        
Materiaalit ja palvelut           -9,5      -6,3     -13,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat       -12,2      -11,1     -23,3
kulut
Poistot                   -1,2      -1,1      -2,2
Liiketoiminnan muut kulut          -8,8      -11,2     -20,1
LIIKETULOS                  3,4       2,2      9,6
Rahoitustuotot                0,6       1,8      1,9
Rahoituskulut                -1,0      -1,1      -1,1
TULOS ENNEN VEROJA              3,0       2,9      10,3
Tuloverot                  -0,8      -0,7      -1,5
                                        
KATSAUSKAUDEN TULOS             2,2       2,2      8,8
                                        
Tulos/osake, laimentamaton, euroa      0,04      0,04      0,15
Tulos/osake,                0,04      0,04      0,15
laimennusvaikutuksella oikaistu,
euroa
Oma pääoma/osake, euroa           1,35      1,21      1,33


KONSERNIN TASE, Me           30.6.2006   30.6.2005   31.12.2005
Pitkäaikaiset varat                       
  Käyttöomaisuus              18,6      11,9      14,7
  Muut pitkäaikaiset varat         0,5      0,6       0,6
Lyhytaikaiset varat                              
  Vaihto-omaisuus              3,4      3,2       2,3
  Myyntisaamiset              21,4      13,2      22,1
  Muut saamiset              19,6      24,6      17,5
  Rahoitusarvoaperit            19,4      25,4      22,3
  Rahat ja pankkisaamiset          8,1      5,8      10,9
                                        
VARAT                    91,0      84,8      90,4
                                        
Oma pääoma                 79,2      70,3      77,3
                                 
Pitkäaikainen vieras pääoma                   
  Varaukset                           
  Korollinen vieras pääoma                 0,5       0,4
  Koroton vieras pääoma           0,1              0,3
  Laskennallinen verovelka         2,3      1,0       1,5
Lyhytaikainen vieras pääoma                          
  Korollinen vieras pääoma                          
  Koroton vieras pääoma           9,4      13,0      10,9
OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA         91,0      84,8      90,4


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

MEUR      Osake- Ylikurssi- Muut   Omat   Muunto- Voitto- Yht.
        pääoma rahasto   rahastot osakkeet ero   varat
Oma pääoma   4,6   66,2    0,3    -0,1   0,2     6,0  77,3
1.1.2006
Muuntoeron                       0,0         0,0
muutos
Suorat                                0,1  0,1
kirjaukset
voittovaroihin
Tilikauden                              2,2  2,2
tulos
Osingonjako                             -1,2  -1,2
Käytetyt    0,1   0,8                         0,9
osakeoptiot
Oma pääoma   4,7   67,0    0,3    -0,1   0,2     7,1  79,2
30.6.2006


MEUR      Osake- Ylikurssi- Muut   Omat   Muunto- Voitto- Yht.
        pääoma rahasto   rahastot osakkeet ero   varat
Oma pääoma   4,6   66,0    0,3    -0,3   0,0     -3,2 67,5
1.1.2005
Muuntoeron                       0,3         0,3
muutos
Suorat                                0,4  0,4
kirjaukset
voittovaroihin
Tilikauden                              2,2  2,2
tulos
Oma pääoma   4,6   66,0    0,3    -0,3   0,3     -0,6 70,3
30.6.2005


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, Me      1-6/06     1-6/05      2005
Liiketoiminnan nettorahavirta        0,9       2,2      8,3
Investointien nettorahavirta        -5,0      -1,9      -5,7
Rahoituksen nettorahavirta         -1,5      -0,0      -0,1
Rahavarojen muutos             -5,6       0,3      2,5
                                        
Rahavarat kauden alussa 1.1.        33,2      30,8      30,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus     -0,1       0,0      0,2
Sijoitusten käyvän arvon muutosten      0,0       0,1      -0,2
vaikutus
Rahavarat kauden lopussa 30.6./31.12.    27,5      31,2      33,2
Muutos                   -5,6       0,3      2,5


MAANTIETEELLISET SEGMENTIT                           
(toissijainen segmentti-informaatio)                      
LIIKEVAIHTO, Me               1-6/06    1-6/05     2005
Amerikka                    21,2     16,2     38,8
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka          9,3     12,7     24,8
Aasia ja Tyynenmeren alue            4,3      2,7      5,3
YHTEENSÄ                    34,8     31,6     69,0
                                        
                     1-6/06     1-6/05      2005
KONSERNIN TALOUDELLISET
TUNNUSLUVUT, Me
Sijoitetun pääoman tuotto, %        10,2       8,4      15,7
Oman pääoman tuotto, %            5,7       6,5      12,1
Omavaraisuusaste, %             87,2      84,7      86,9
Velkaantumisaste, %            -34,8      -43,6     -42,4
Investoinnit                 1,5       0,5      2,0
  % liikevaihdosta             4,4       1,7      3,0
Tutkimus ja kehitysmenot           6,5       6,5      13,4
  % liikevaihdosta             18,7      20,5      19,5
Tilauskanta                 16,0      15,1      27,9
Henkilöstö keskimäärin            386       352      355
Henkilöstö kauden lopussa          393       357      373


KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT,   1-6/06     1-6/05      2005
Me
Tulos/osake, laimentamaton, euroa      0,04      0,04      0,15
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella     0,04      0,04      0,15
oikaistu, euroa
Oma pääoma/osake, euroa           1,35      1,21      1,33
Osakemäärä kauden lopussa,        58 971     58 104     58 309
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,          58 642     58 095     58 147
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys, euroa                         
  Keskikurssi               2,50      1,42      1,86
  Alin                   1,81      1,28      1,28
  Ylin                   3,06      1,62      2,60
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa    2,07      1,56      2,45
Osakekannan markkina-arvo kauden      122,1      90,6     142,9
lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl           27,6      16,8      42,8
Osakevaihto, % kokonaismäärästä       46,9      28,9      73,4
Osakevaihto, Me               69,6      23,8      79,3


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me      1-6/06     1-6/05      2005

Annetut pantit                0,6       0,8      0,7
Omasta velasta                                 
 Kiinteistökiinnitykset                   0,7      0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                          
 Kiinteistökiinnitykset           1,3       1,3      1,3
 Yrityskiinnitykset             0,2       0,2      0,2
Muut omat vastuut              2,3       3,0      3,3
                                        
JOHDANNAISSOPIMUKSET, Me                            
 Valuuttatermiinit                              
  Käypä arvo                7,5      25,6      11,4
  Kohde-etuuden arvo            7,9      24,1      10,9


AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN,  2Q/06  1Q/06  4Q/05  3Q/05  2Q/05  1Q/05
Me
Liikevaihto            19,6  15,2   17,9  19,5   19,1  12,6
Liikevaihto, muutos %        2,9  20,9   44,7  66,9   32,0  -4,2
Liiketulos             3,0   0,4   3,2   4,2   2,4  -0,3
  % liike-vaihdosta        15,2   2,6   17,9  21,4   12,8  -2,1
Tulos ennen veroja         2,8   0,3   3,2   4,2   3,1  -0,2
                                         
Henkilöstö kauden lopussa      393   387   373   356   357   350
                                         
Tulos/osake, laimentamaton,    0,01  -0,00   0,05  0,06   0,04  -0,01
euroa
Tulos/osake,            0,01  -0,00   0,05  0,06   0,04  -0,01
laimennusvaikutuksella
oikaistu, euroa
Oma pääoma/osake, euroa      1,35  1,30   1,33  1,28   1,21  1,17
Korolliset nettovelat, Me     -27,5  -27,3  -32,8  -30,1  -30,7  -28,6
                                         
Tilauskanta, Me          16,0  21,3   27,9  19,1   15,1  19,4

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia
lukuun ottamatta, 30.6.2006:


                    Osakkeita, kpl   % osakkeista ja
                                 äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo         3 033 400        5,14
Hammaren Lars-Olof             2 164 300        3,67
Sumelius Henning              2 022 300        3,43
OP-Suomi pienyhtiöt -            2 005 162          
sijoitusrahasto                           3,40
FIM Fenno sijoitusrahasto          1 466 600        2,49
Suupohjan osuuspankki            1 340 100        2,27
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva      1 300 000        2,20
Sumelius Johanna Marina           1 122 400        1,90
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö      1 040 000          
Varma                                1,73
Investsum Oy                 947 500        1,61
YHTEENSÄ                  16 441 762        27,84


Omistusjakauma 30.6.2006

Osakkeita, kpl    Omistuksia     %  Osakemäärä, kpl      %
1-500           2 951   46,41      671 570    1,14
501-1 000         1 127   17,73      913 384    1,55
1 001-5 000        1 531   24,08     3 815 159    6,47
5 001-10 000         342   5,38     2 591 558    4,40
10 001-50 000        273   4,29     6 212 689    10,54
50 001-100 000        50   0,79     3 766 971    6,39
100 001-500 000        62   0,98     12 856 041    21,80
500 001<           22   0,35     28 105 606    47,66
Yhteistilillä                     37 600    0,06
Kaikki yhteensä      6 358  100,00     58 970 578   100,00

Omistusjakauma sektoreittain 30.6.2006

                        Osakkeita, kpl      %
Yritykset                      4 472 033    7,58
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset           17 164 025    29,11
Julkisyhteisöt                   2 220 180    3,77
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt         3 291 019    5,58
Kotitaloudet yhteensä               29 954 840    50,80
Ulkomaiset omistajat                1 830 881    3,11
YHTEENSÄ                      58 932 978    99,94
Yhteistilillä                     37 600    0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä             58 970 578   100,00
Hallintarekisterissä                5 076 752    8,61

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa