TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.200

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE   29.10.2003 klo 8.30

TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

YHTEENVETO, HEINÄ-SYYSKUU

- Liikevaihto 9,1 milj. euroa (12,7)
- Liiketulos -1,9 milj. euroa (-0,3)
- Kertaluontoisia liiketulosta pienentäviä eriä 0,9 milj. euroa
- Tilauskanta 7,2 milj. euroa (6,3)
- Kassavirta -1,2 milj. euroa (-1,0)
- Kassavarat 33,1 milj. euroa (33,6)
- Henkilöstö kauden lopussa 437 (473)
- Tecnomen uudisti organisaatiorakennettaan sekä nimitti uuden
 johtoryhmän ja toimitusjohtajan

AVAINLUVUT

              7-9/03 7-9/02 1-9/03 1-9/02  2002

Liikevaihto, Me        9,1  12,7  28,3  29,2  39,9
Liikevaihto, muutos %    -28,0  -2,3  -3,3  -23,3  -30,2
Liiketulos, Me        -1,9  -0,3  -6,6  -11,2  -14,1
  % liikevaihdosta     -21,3  -2,2  -23,3  -38,3  -35,5
Tulos ennen          -1,7  -1,3  -6,0  -12,0  -14,6
satunnaiseriä, varauksia
ja veroja, Me
  % liikevaihdosta     -18,6  -10,3  -21,3  -41,2  -36,7
                                 
Henkilöstö katsauskauden    437   473   438   473   457
lopussa
                                 
Tulos/osake, euroa      -0,03  -0,02  -0,11  -0,21  -0,25
Oma pääoma/osake, euroa    1,15  1,30  1,15  1,30  1,26
Korolliset nettovelat, Me  -31,9  -32,7  -31,9  -32,7  -33,8

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-9/2003 ja
vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2002, ellei toisin
mainita.

MARKKINAT

Viestintäjärjestelmät

Markkinoilla ei jakson aikana tapahtunut suuria muutoksia edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna. Kilpailutilanteen kiristyessä
järjestelmien hintapaineet kasvoivat. Operaattorien osoittama
kiinnostus ns. seuraavan sukupolven viestintäjärjestelmiä kohtaan
lisääntyi katsauskauden aikana.

Alueellisesti nähtynä tilanne Euroopan markkinoilla jatkui haastavana,
ja katsauskauden liikevaihto koostui suurelta osin olemassa olevien
asiakkaiden viestintäjärjestelmien päivityksistä ja uusien
ominaisuuksien liittämisestä niihin. Latinalaisen Amerikan alueella
oli nähtävissä alkavaa kasvua viestintäjärjestelmätoimituksissa, ja
tämän kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Itä- ja Kaakkois-Aasian
alueen markkinatilanteessa ei tapahtunut mainittavia muutoksia. Samoin
Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinatilanne on pysynyt varsin vakaana.

Multimediaviestintäjärjestelmät

Useimmat operaattorit etenkin Länsi-Euroopassa ja Aasian
kehittyneimmillä markkinoilla ovat lanseeranneet ensimmäiset MMS
(multimedia service) -palvelunsa. Muilla markkina-alueilla
lanseerauksia on odotettavissa kiihtyvällä tahdilla loppuvuoden 2003
ja ensi vuoden aikana. Katsauskauden aikana sekä Celcom Malesiassa
että Satelindo Indonesiassa ovat ottaneet Tecnomenin
multimediaviestikeskukset käyttöönsä. Potentiaalisimmat
multimediaviestintäjärjestelmien markkinat Tecnomenin kannalta ovat
jatkossa Lähi-idän, Afrikan sekä Latinalaisen Amerikan alueella.

Ennakkomaksujärjestelmät

Tecnomen Prepaidin päämarkkina-alueella Latinalaisessa Amerikassa on
havaittavissa selvää virkistymistä. Operaattorit ovat ryhtyneet
kiihtyvällä vauhdilla investoimaan TDMA-verkkojen rinnalle
rakennettaviin niin kutsuttuihin GSM-overlay -verkkoihin. Koska
Latinalaisen Amerikan markkinat on yksi harvoista infrastruktuuri-
investointien kasvualueista, ovat lähes kaikki toimittajat aktiivisia
tällä alueella. Sen seurauksena kilpailu kiristyy ja hintapaineet
kasvavat.

TECNOMEN-KONSERNIN RAKENNE

Kolmannella vuosineljänneksellä aloitettu organisaatiorakenteen
muutosprosessi oli osa koko konsernia koskevaa toimenpideohjelmaa,
joka tähtää yhtiön kannattavuuden parantamiseen ja valittujen
ydinliiketoiminta-alueiden kehittämiseen.

Uusi organisaatio koostuu viidestä yksiköstä: Messaging, Mobile
Multimedia, Intelligent Network & Paging, Operations ja Sales and
Marketing. Organisaatiomuutos astui voimaan 15.9.2003.

Tecnomen-konsernin johtoryhmän kokoonpano on 15.9.2003 alkaen:
- Ilpo Uotila, toimitusjohtaja
- Riitta Järnstedt, johtaja, talous ja sijoittajasuhteet
- Timo Nykänen, johtaja, Viestintäjärjestelmät
- Miika Reinikka, johtaja, Mobiili Multimedia
- Timo Kangas, johtaja, Älyverkko- ja henkilöhakujärjestelmät
- Vesa Kemppainen, kehitysjohtaja

Tecnomen Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 31.10.2003
alkaen Jarmo Niemi.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto laski 3,3 prosenttia ollen 28,3
miljoonaa euroa (29,2). Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 9,1 miljoonaa euroa (12,7), eli 28,0 prosenttia pienempi kuin
vuotta aiemmin.

Liikevaihdon jakautuminen tuotesegmenteittäin

               1-9/2003     1-9/2002    
                 MEUR    %   MEUR    %
Messaging Solutions        16,5   58   17,9   61
Intelligent Networks Systems    8,7   31    7,8   27
Paging Systems           3,1   11    3,5   12
YHTEENSÄ             28,3 100,00   29,2 100,00

Liikevaihto kokonaisuudessaan sekä sen jakautuminen
tuotesegmenteittäin vaihtelee suuresti vuosineljänneksittäin johtuen
projektitoimitusten ajoituksesta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynnin osuus liikevaihdosta oli yhteensä
noin 21,4 prosenttia (20,9 %). Vuonna 2002 huolto- ja
ylläpitosopimusmyynnin osuus liikevaihdosta oli kokonaisuudessaan noin
20,4 prosenttia.

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli noin 4,9 miljoonaa
euroa ollen 17,2 prosenttia (21,1 %) liikevaihdosta.

Uusasiakasmyynnin osuus liikevaihdosta oli yhteensä noin 13,1
prosenttia (17,0 %)

Syyskuun lopussa yhtiön tilauskanta oli 7,2 miljoonaa euroa (6,3).

TULOSKEHITYS

Henkilöstövähennysten ja tehtyjen muiden kustannusleikkausten ansiosta
yhtiön tappio pieneni. Katsauskauden liiketulos oli -6,6 miljoonaa
euroa (-11,2). Kolmannen neljänneksen liiketulos oli -1,9 miljoonaa
euroa (-0,3).

Tecnomen on kuluneen kahden vuoden aikana sopeuttanut toimintaansa
heikentyneeseen markkinatilanteeseen. Kiinteät kustannukset alenivat
noin 20 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon.

Henkilövähennyksistä aiheutuneista kertaluonteisista kustannuksista
0,9 miljoonaa euroa kohdistui katsauskaudelle.

Yhdysvaltain dollarin heikentyminen vuoden 2003 aikana laski tammi-
syyskuun liikevaihtoa, koska laskutuksesta runsas kolmannes oli
dollareissa. Ilman valuuttakurssien muutoksen vaikutusta Tecnomenin
liikevaihto olisi tammi-syyskuussa kasvanut 4 prosenttia viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Asiakkaiden projektisuorituksistaan vähentämiä lähdeveroja -0,4
miljoonaa euroa on kirjattu veroihin ja lisätty Tecnomen Oyj:n
vähennyskelpoiseen tappioon.

Katsauskauden tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli -6,0
miljoonaa euroa (-12,0).

Tulos osaketta kohden oli -0,11 euroa (-0,21). Oma pääoma osaketta
kohden oli kauden lopussa 1,15 euroa (1,30).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 33,1
miljoonaa euroa (33,6). Taseen loppusumma 30.9.2003 oli 75,1 miljoonaa
euroa (84,4). Katsauskauden kassavirta oli -1,6 miljoonaa euroa
(-7,4). Kolmannen neljänneksen kassavirta oli -1,2 miljoonaa euroa
(-1,0). Korollinen vieras pääoma oli 1,2 miljoonaa euroa (0,9).
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -48,8 prosenttia
(-43,3 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 30.9.2003 omavaraisuusaste
oli 88,8 prosenttia (90,9 %).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,6 miljoonaa
euroa (-0,8). Korko- ja sijoitustuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa
(1,1).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot olivat katsauskaudella 1,6 miljoonaa
euroa (1,8). Merkittävin investointi oli Helsingissä toimivan
viestintäjärjestelmäteknologiaa kehittävän Krocus Communications Oy:n
koko osakekannan hankinta. Toimenpiteet Krocus Communications Oy:n
sulautumiseksi Tecnomen Oyj:hin etenevät ja sulautumisen
täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.11.2003.
Krocus Communications Oy on konsolidoitu konsernitulokseen sen
hankintahetkestä 24.6.2003 lähtien. Konsolidoinnin vaikutus
konsernitulokseen ei ole ollut olennainen.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 7,0 miljoonaa
euroa (8,6) mikä vastaa 24,9 prosenttia (29,4 %) liikevaihdosta.
Tuotekehitykseen liittyvät kustannukset on kirjattu suoraan kuluiksi.

Tecnomen jatkaa panostustaan seuraavan sukupolven
viestintäjärjestelmäalustaansa ja pyrkii vahvistamaan asemaansa
seuraavan sukupolven IP (Internet Protocol) -pohjaisten
lisäarvopalvelujärjestelmien toimittajana.

Ennakkomaksujärjestelmien kehitystyö jatkui. Uusia tuettavia
standardeja Tecnomen järjestelmässä oli mm. CAMEL vaihe 2. CAMEL 2:n
toiminnallisuudet mahdollistavat operaattorikohtaisten
lisäarvopalvelujen luomisen ja niiden käytön myös vierailtaessa
kotiverkon ulkopuolella.

Latinalaisessa Amerikassa Tecnomen on ensimmäinen
ennakkomaksujärjestelmiä toimittava yhtiö, jonka kaupallisessa
käytössä olevassa järjestelmässä toimii sekä CAMEL vaihe 2 että IS-41P
-signalointi samanaikaisesti. Keskitetty, kaksi eri verkkoa yhdistävä
ratkaisu yksinkertaistaa operaattoreiden liiketoimintaa ja
mahdollistaa ennakkomaksupalvelujen tarjoamisen kaikille asiakkaille
riippumatta siitä käyttävätkö he TDMA- tai GSM-verkkoa.

Tuotejulkistukset

Tecnomen toi markkinoille uuden FIVE from Tecnomen -konseptinsa, joka
pitää sisällään muun muassa Tecnomen eZONER Next Generation Messaging
-viestintäalustan. Viestintäalusta tarjoaa modernin, täysin IP-
pohjaisen ympäristön uudenlaisten viestintäpalvelujen kehittämiseen.
FIVE from Tecnomen -konseptin avulla operaattorit voivat palvella
kannattavasti tarkasti segmentoituja asiakasryhmiä ja näin parantaa
asiakasuskollisuutta ja saada uusia asiakkaita.

Tecnomen esitteli Real-Time Prepaid SMS Charging-tuotteen, jonka
avulla operaattorit voivat laskuttaa ennakkomaksuasiakkaidensa
lähettämiä tekstiviestejä reaaliajassa. Lisäksi he voivat tarjota
asiakasryhmilleen erilaisia maksutapoja, houkutella uusia asiakkaita
ja vähentää puhelinlinjojen ruuhkautumista. Tehokas tekstiviestien
laskuttaminen sekä tekstiviestittämistä lisäävät myyntikampanjat
kasvattavat ennakkomaksupalvelua käyttävien asiakkaiden tuomaa
liikevaihtoa. Tecnomen Real-Time Prepaid SMS Charging -reaaliaikainen
tekstiviestien laskutusteknologia vähentää operatiivisia kustannuksia
ja tarjoaa palvelualustan, joka voidaan yhdistää operaattorien
nykyisiin ennakkomaksujärjestelmiin.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2003 toisen neljänneksen lopussa Tecnomenin palveluksessa
työskenteli maailmanlaajuisesti 437 (473) henkilöä. Katsauskauden
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 440 (538).

Henkilöstön jakautuminen alueellisesti

              30.9.2003     30.9.2002    
                      %         %
Suomi              234   53    252   53
Irlanti             115   26    125   27
Latinalainen Amerikka       36    8    34    7
Itä- ja Kaakkois-Aasia      25    6    32    7
Manner-Eurooppa          16    4    19    4
Lähi-itä             11    3    11    2
YHTEENSÄ             437 100,00    473 100,00

Tecnomen ilmoitti 25.8.2003 jatkavansa toimintansa tehostamista ja
käynnistävänsä yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut saatiin
päätökseen 23.9.2003 ja niiden seurauksena henkilöstö vähenee yhteensä
61 henkilöllä, joista 49 työskentelee Suomessa.

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Syyskuun 2003 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 66,1 miljoonaa
euroa ja osakepääoma 4 647 406,24 euroa jakautuen 58 092 578
osakkeeseen, joista yhtiön hallussa oli 400 000 osaketta. Oma pääoma
osaketta kohden oli 1,15 euroa.

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana Helsingin
Pörssissä yhteensä 17 944 823 kappaletta (10 535 620 euroa), eli 30,9
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen ylin hinta oli
kyseisenä ajanjaksona 0,92 euroa ja alin 0,39 euroa. Keskikurssi oli
0,59 euroa, ja osakkeen päätöskurssi 30.9.2003 oli 0,83 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopun kurssilla 48 216 840
euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Katsauskauden päättyessä Tecnomenin hallituksella on voimassa
seuraavat yhtiökokouksen 25.3.2003 antamat valtuudet:

1. Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
  voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka
  yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien 
  omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta
  ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden
  hankintahetkellä.
 
2. Valtuutus päättää hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen
  perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden
  luovuttamisesta.

3. Valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
  useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
  ottamisella ja/tai optio-oikeuden antamisella siten, että
  uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan 
  vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien 
  osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 
  kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 
  601 481,20 eurolla.

Hallitukselle annetut valtuudet ovat voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksesta.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hyväksymä vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin
eli 2002A, 2002B, 2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia
voidaan antaa enintään 4 100 000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin osaketta. Yhtiön
osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään
328 000 eurolla. Optio-oikeuden 2002C merkintähinnaksi muodostui 0,46
euroa eli Tecnomenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.3.-31.3.2003. Merkintäaika optio-oikeudelle
2002A alkoi 1.4.2003. Katsauskauden aikana 2002A optio-oikeuksilla ei
ole tehty yhtään osakemerkintää.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Tecnomen allekirjoitti sopimuksen CCT Boatphonen kanssa, joka on
langattomien palvelujen toimittaja Neitsytsaarilla Karibialla.
Sopimukseen sisältyy mm. ennakkomaksu-, puheposti- ja unified
messaging -järjestelmät sekä multimediaviestikeskus (MMSC) ja WAP
gateway. Ratkaisu toimitetaan ja asennetaan vuoden 2003 viimeisen
neljänneksen aikana ja se otetaan kaupalliseen käyttöön maaliskuussa
2004.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tecnomenin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden
tasolla. Kireä hintakilpailu markkinoilla on jatkunut ja alentanut
myyntikatetta. Yrityksen kiinteät kustannukset laskevat merkittävästi
edellisvuodesta. Tecnomenin koko vuoden liiketappion arvioidaan
puolittuvan edellisvuodesta.

Myynnin odotetaan kasvavan sekä Messaging- että IN-tuotteiden osalta
lähinnä Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Myyntiä näillä
alueilla kasvattavat sekä järjestelmien kapasiteettilaajennukset että
uusasiakashankinta.

Käynnissä olevan tehostamisohjelman vaikutus näkyy täysimääräisenä
vasta vuoden 2004 aikana.

TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh 020 447 7375
Ilpo Uotila, toimitusjohtaja, puh 0400 301 327
Riitta Järnstedt, johtaja, talous ja sijoittajasuhteet, 
puh. (09) 804 781

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR              1-9/03   1-9/02     2002
Liikevaihto            28,3    29,2     39,9
Kulut               32,5    37,8     50,6
Poistot              2,3     2,6     3,4
Liiketulos            -6,6    -11,2    -14,1
  % liikevaihdosta       -23,3    -38,3    -35,5
Rahoitustuotot ja -kulut      0,6    -0,8     -0,5
Tulos ennen satunnaiseriä     -6,0    -12,0    -14,6
Tulos ennen veroja ja       -6,0    -12,0    -14,6
vähemmistöosuutta
Verot               -0,3     0,1     0,3
                                
Katsauskauden tulos        -6,3    -11,9    -14,3


KONSERNIN TASE

MEUR              30.9.03   30.9.02 31.12.2002
Pysyvät vastaavat         10,6    11,8    11,4
Vaihtuvat vastaavat                      
  Vaihto-omaisuus         3,4     4,8     3,6
  Rahoitusomaisuus        61,1    67,8    66,3
Vastaavaa             75,1    84,4    81,3
                               
Oma pääoma            66,1    75,6    72,5
                               
Vieras pääoma                         
Korollinen vieras pääoma      0,8     0,9     0,9
Koroton vieras pääoma       8,2     7,8     7,9
Laskennallinen verovelka      0,0     0,1     0,0
Vastattavaa            75,1    84,4    81,3


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

MEUR                 1-9/03  1-9/02   2002
Liiketoiminnan rahavirta        -0,5   -5,3   -3,8
Investointien rahavirta        -1,0   -1,6   -2,2
Rahoituksen rahavirta         -0,1   -0,5   -0,4
Rahavarojen muutos           -1,6   -7,4   -6,4
                               
Rahavarat tilikauden alussa 1.1.    34,7   41,1   41,1
Rahavarat katsauskauden lopussa    33,1   33,7   34,7
30.09.
Muutos                 -1,6   -7,4   -6,4


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

MEUR              1-9/03   1-9/02     2002
Sijoitetun pääoman       -11,3    -19,4    -18,0
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %     -12,2    -19,5    -17,9
Omavaraisuusaste, %       88,8    90,9     90,1
Velkaantumisaste, %       -48,8    -43,3    -46,6
Investoinnit           1,6     1,8     2,2
  % liikevaihdosta        5,6     6,2     5,5
Tutkimus ja kehitysmenot     7,0     8,6     11,2
  % liikevaihdosta       24,9    29,4     28,0
Tilauskanta            7,2     6,3     10,4
Henkilöstö keskimäärin      440     538     520
Henkilöstö kauden lopussa     437     473     457


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

MEUR              1-9/03   1-9/02    2002
Tulos/osake, euroa       -0,11    -0,21    -0,25
Oma pääoma/osake, euroa     1,15    1,30    1,26
Osakemäärä kauden       58 093   58 093   58 093
lopussa, 1000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,    58 093   58 093   58 093
1000 kpl
Osakkeen kurssikehitys                    
euroina
  Keskikurssi          0,59    1,10    0,97
  Alin             0,39    0,56    0,49
  Ylin             0,92    2,10    2,10
Osakkeen kurssi kauden      0,83    0,60    0,51
lopussa
Osakekannan markkina-arvo    48,2    34,9    29,6
kauden lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl      17,9    18,2    24,3
Osakevaihto, %          30,9    31,4    41,8
kokonaismäärästä
Osakevaihto, Me         10,5    20,0    23,6


VASTUUSITOUMUKSET

MEUR              1-9/03   1-9/02    2002
Omasta velasta                        
 Kiinteistökiinnitykset     0,7     0,7     0,7
Muusta omasta                        
sitoumuksesta
 Kiinteistökiinnitykset     1,3     0,6     1,3
 Yrityskiinnitykset       0,2     0,2     0,2
Muut omat vastuut         2,3     2,8     2,6
                               
Johdannaissopimukset                     
 Valuuttatermiinit                     
  Käypä arvo          12,7    11,5    11,0
  Kohde-etuuden arvo      13,3    12,1    11,9
 Valuuttaoptiot                       
  Käypä arvo          2,6     0,0     0,0
                         


AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN

MEUR            3Q/02 4Q/02 1Q/03 2Q/03 3Q/03
Liikevaihto         12,7  10,6  7,6  11,6  9,1
Liikevaihto, muutos %    -2,3 -44,2  -9,2  41,5 -28,0
Liiketulos          -0,3  -2,9  -3,8  -0,8  -1,9
  % liikevaihdosta     -2,2 -27,7 -49,5  -7,6 -21,3
Tulos ennen satunnaiseriä,  -1,3  -2,6  -3,7  -0,6  -1,7
varauksia ja veroja
                               
Henkilöstö katsauskauden   473  457  436  444  437
lopussa
                               
Tulos/osake, euroa     -0,02 -0,04 -0,06 -0,01 -0,03
Oma pääoma/osake, euroa   1,30  1,26  1,19  1,18  1,15
Korolliset nettovelat, Me  -32,7 -33,8 -32,8 -32,8 -32,3
                               
Tilauskanta, Me        6,3  10,4  8,3  6,9  7,2


Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Tästä johtuen pyöristettyjen lukujen
perusteella tehtävät laskutoimitukset eivät välttämättä johda
tiedotteessa esitettyihin lopputuloksiin. Esitetyt luvut on laskettu
tarkoista arvoista.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia
omistajia lukuun ottamatta, 30.9.2003:

                 Osakkeita, % osakkeista
                    kpl  ja äänistä
Vak.osakeyhtiö Henki-Sampo    3 083 400     5,31
Hammaren Lars-Olof        2 164 300     3,73
Sumelius Henning         2 022 300     3,48
Oy Finvestock AB         2 003 600     3,45
Geveles AB            1 952 092     3,36
Fennogens Investments SA     1 535 000     2,64
Sumelius Johanna Marina      1 122 400     1,93
Oy Investsum AB           954 100     1,64
Suutarinen Helena Kuolinpesä    901 200     1,55
Gyllenberg Small Firm Fund     833 575     1,43
YHTEENSÄ             16 571 967     28,52

Omistusjakauma 30.9.2003

Osakkeita, kpl  Omistuksia    % Osakemäärä,    %
                       kpl
1-500         3 451  52,84   762 218   1,31
501-1 000       1 063  16,28   817 533   1,41
1 001-5 000      1 349  20,66  3 161 050   5,44
5 001-10 000      285  4,36  2 160 432   3,72
10 001-50 000      228  3,49  5 087 110   8,76
50 001-100 000      53  0,81  3 737 500   6,43
100 001-500 000     84  1,29  18 613 704  32,04
500 001<         18  0,28  23 715 431  40,82
Yhteistilillä               37 600   0,06
Kaikki yhteensä    6 531 100,00  58 092 578  100,00


Omistusjakauma sektoreittain 30.9.2003

                   Osakkeita,    %
                       kpl
Yritykset               10 394 107  17,89
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset    13 715 812  23,61
Julkisyhteisöt              869 265   1,50
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt   867 559   1,49
Kotitaloudet yhteensä         28 999 212  49,92
Ulkomaiset omistajat          3 209 023   5,52
Yhteensä               58 054 978  99,94
Yhteistilillä               37 600   0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä       58 092 578  100,00
Hallintarekisterissä          3 327 649   5,73
Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa