TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE   27.10.2004 klo 8.30

TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 33,5 prosenttia ollen 
37,8 miljoonaa euroa (28,3). Yhtiön liiketulos oli katsauskaudella 
2,1 miljoonaa euroa (-6,6).

YHTEENVETO, HEINÄ-SYYSKUU

- Liikevaihto 12,5 milj. euroa (9,1)
- Liiketulos 0,9 milj. euroa (-1,9)
- Tilauskanta 8,9 milj. euroa (7,2)
- Kassavirta 0,2 milj. euroa (-1,2)
- Kassavarat 31,6 milj. euroa (33,1)

AVAINLUVUT

              7-9/04 7-9/03  1-9/04 1-9/03   2003
Liikevaihto, Me       12,5   9,1   37,8  28,3   45,3
Liikevaihto, muutos %    36,9  -28,0   33,5  -3,3   13,6
Liiketulos, Me        0,9  -1,9   2,1  -6,6   -7,0
  % liikevaihdosta      7,2  -21,3   5,5  -23,3  -15,6
Tulos ennen          1,3  -1,7   2,5  -6,0   -6,4
satunnaiseriä, varauksia
ja veroja, Me
  % liikevaihdosta     10,6  -18,6   6,6  -21,3  -14,2
Katsauskauden tulos      1,1  -2,0   2,1  -6,3   -7,3
                                  
Henkilöstö katsauskauden   350   437   350   437   398
lopussa
                                  
Tulos/osake, euroa      0,04  -0,03   0,04  -0,11  -0,13
Oma pääoma/osake, euroa   1,18  1,15   1,18  1,15   1,13
Korolliset nettovelat    -31,0  -31,9  -31,0  -31,9  -34,1

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-9/2004 ja
vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-9/2003, ellei 
toisin mainita.

MARKKINAT

Vuoden kolmannella neljänneksellä kaikkien Tecnomenin tuotteiden
kysyntä kasvoi edellisiin neljänneksiin verrattuna. Erityisen
kiinnostuneita oltiin seuraavan sukupolven viestintäratkaisuista ja
datalaskutuksesta. Latinalaisen Amerikan markkina-alue jatkoi
kasvuaan. Kysyntä kasvoi myös Lähi-idässä, Afrikassa ja Itä-Euroopassa
sekä Kaakkois-Aasiassa, jossa kysyntä on useamman vuoden ajan ollut
suhteellisen pientä. Operaattoreiden varovaisten investointipäätösten
ja kilpailutilanteen seurauksena paineet kohdistuivat hintoihin ja
katteisiin.

Messaging

Messaging-tuotelinjan katsauskauden liikevaihto kasvoi 19 prosenttia
ja oli 23,4 (19,6) miljoonaa euroa.

Tärkeimpiä järjestelmätoimituksia olivat puhepostijärjestelmän
laajennus Indosatille (Indonesia) sekä viestintäjärjestelmän laajennus
Vodafone Irlannille ja yrityksen ’Vodafone Mail’ -tuotteen päivitys.
Kiinnostava alueellinen läpimurto tehtiin Pakistanin kasvaville
mobiilimarkkinoille: Telenor osti Tecnomenin puhepostijärjestelmän ja
multimediaviestikeskuksen (MMSC). PMR Messaging -liiketoiminta on
jatkunut tasaisesti.

Tecnomen täydensi tarjontaansa solmimalla yhteistyösopimuksia
kolmansien osapuolien kanssa lyhytsanomakeskuksen (SMSC) myymisestä.
Useita asiakassopimuksia on jo allekirjoitettu ja tarjouskanta on
varsin lupaava. SMSC-myynnin lisäksi yhteistyö on tuonut Tecnomenille
asiakkaita, jotka haluavat hankkia koko messaging-infrastruktuurinsa
yhdeltä toimittajalta (puheposti, MMSC, SMSC, Download Centre, WAP
gateway).

Ulkoistettujen toimintojen siirto Accenture Service Oy:lle saatiin
päätökseen elokuun aikana. Yhteistyö ulkoistamisessa jatkuu
suunnitellun mukaisesti.

Charging

Charging-tuotelinjan katsauskauden liikevaihto kasvoi 66,4 prosenttia
ja oli 14,4 (8,7) miljoonaa euroa.

Tecnomenin maksuratkaisujen päämarkkina-alue on edelleenkin
Latinalainen Amerikka. Useat alueen operaattorit ovat laajentaneet tai
ovat laajentamassa järjestelmiään. Suurimpia järjestelmätoimituksia
kolmannella neljänneksellä olivat ennakkomaksujärjestelmien
laajennukset PCS Digitalille Guatemalaan ja Nicaraguaan sekä Portalle
Ecuadoriin.

Tecnomenin jatkuvat myyntiponnistukset Aasian ja Afrikan markkinoilla
ovat lisänneet potentiaalisten asiakkaiden kiinnostusta yrityksen
tuotteisiin. Dataratkaisut kuten reaaliaikainen MMS-laskutus on
kasvattanut suosiotaan.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin katsauskauden liikevaihto kasvoi 33,5 prosenttia ollen 
37,8 miljoonaa euroa (28,3). Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen 
liikevaihto oli 12,5 miljoonaa euroa (9,1), eli 36,9 prosenttia 
suurempi kuin vuotta aiemmin. Lähes 70 prosenttia liikevaihdosta 
tuli 10 asiakkaalta. Uusasiakasmyynnin osuus liikevaihdosta oli 
27,1 prosenttia (13,1 %).

Liikevaihto kokonaisuudessaan sekä sen jakautuminen tuotelinjoittain
ja maanosittain vaihtelee suuresti vuosineljänneksittäin johtuen
liiketoiminnan kausiluonteisuudesta ja projektitoimitusten
ajoituksesta.

Liikevaihdon jakautuminen tuotelinjoittain

       1-9/2004      1-9/2003    
         MEUR    %    MEUR    %
Messaging    23,4  61,8    19,6  69,3
Charging     14,4  38,2    8,7  30,7
YHTEENSÄ     37,8  100,0    28,3  100,0

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

       1-9/2004      1-9/2003    
         MEUR    %    MEUR    %
Americas     17,3  45,7    7,4  26,3
EMEA       18,4  48,6    17,4  61,5
APAC       2,1   5,7    3,5  12,2
YHTEENSÄ     37,8  100,0    28,3  100,0

Maantieteelliset erot ovat suuria. Suurin muutos tarkastelujaksolla
tapahtui Etelä-Amerikassa missä myynti kasvoi 132,2 prosenttia.
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella myynti kasvoi
kokonaisuudessaan 5,6 prosenttia. Kaakkois-Aasiassa (APAC) myynti
laski 38,2 prosenttia.

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 5,6 miljoonaa euroa
(4,9) ollen 14,9 prosenttia (17,2 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 5,6 miljoonaa euroa, eli 14,9
prosenttia (21,4 %) liikevaihdosta.

Yhtiön tilauskanta kasvoi 24,9 prosenttia ja oli katsauskauden lopussa
8,9 miljoonaa euroa (7,2). Messaging-tuotelinjan osuus tilauskannasta
oli 6,1 miljoonaa euroa eli 68,4 prosenttia (74,6 %) ja Charging-
tuotelinjan 2,8 miljoonaa euroa eli 31,6 prosenttia (25,4 %).
Tilauskanta kehittyi suotuisasti erityisesti Etelä-Amerikassa, jonka
osuus tilauskannasta oli 53,9 prosenttia (34,7 %).

TULOSKEHITYS

Yhtiön liiketulos oli katsauskaudella 2,1 miljoonaa euroa (-6,6).
Kolmannen neljänneksen liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa (-1,9).

Katsauskauden tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 
2,5 miljoonaa euroa (-6,0).

Tulos osaketta kohden oli 0,04 euroa (-0,11). Oma pääoma osaketta
kohden oli kauden lopussa 1,18 euroa (1,15).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 31,6
miljoonaa euroa (33,1). Taseen loppusumma 30.9.2004 oli 78,6 miljoonaa
euroa (75,1). Korollinen vieras pääoma oli 0,6 miljoonaa euroa (1,2).
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -46,0 prosenttia
(-48,8 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 30.9.2004 omavaraisuusaste
oli 87,7 prosenttia (88,8 %).

Tecnomenin bruttoinvestointimenot olivat katsauskaudella 1,2 miljoonaa
euroa (1,6) eli 3,2 prosenttia (5,6 %) liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,4 miljoonaa
euroa (0,6) ja ne koostuivat pääosin korkotuotoista.

Käyttöpääoman muutos

                       1-9/04  1-9/03
Myyntisaamisten ja ennakoiden lisäys (-)    -3,6    2,9
/vähennys (+)
Muiden lyhytaikaisten korottomien        0,0    0,2
saamisten lisäys (-)/vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)   -0,5    0,2
Ostovelkojen ja ennakoiden lisäys (+)      0,2    0,1
/vähennys (-)
Muiden lyhytaikaisten korottomien       -2,0   -0,3
velkojen lisäys (+)/vähennys (-)
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ         -6,0    3,1

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 8,3 miljoonaa
euroa (7,0) mikä vastaa 22,1 prosenttia (24,9 %) liikevaihdosta.
Tuotekehitykseen liittyvät kustannukset on kirjattu suoraan kuluiksi.

HENKILÖSTÖ

Syyskuun 2004 lopussa henkilömäärä oli kaikkiaan 350 (437) henkilöä,
joista kotimaassa työskenteli 134 (234) ja Suomen ulkopuolella 216
(203) henkeä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 355
(440). Ensimmäisen neljänneksen aikana ulkoistamissopimuksen
seurauksena 59 henkilöä siirtyi Accenture Services Oy:lle.

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Syyskuun 2004 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 67,4 miljoonaa
euroa (66,1) ja osakepääoma 4 647 406,24 euroa jakautuen 58 092 578
osakkeeseen, joista yhtiön hallussa oli 400 000 osaketta. Osakkeiden
osuus on 0,69 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja osakkeiden
äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 32 000
euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,18 euroa (1,15).

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana Helsingin
Pörssissä yhteensä 26 632 490 kappaletta (36 570 989 euroa), eli 
45,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakkeen ylin hinta oli 1,82 euroa ja alin 1,11 euroa. Keskikurssi oli
1,37 euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.9.2004 oli 1,32 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 76 682 203
euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Tecnomenin 24.3.2004 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
myöntämiä valtuutuksia omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakepääoman
korottamiseen ei ole tämän osavuosikatsauksen julkaisupäivään mennessä
käytetty.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hyväksymä vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin
eli 2002A, 2002B, 2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia
voidaan antaa enintään 4 100 000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin osaketta. Yhtiön
osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään
328 000 eurolla. Optio-oikeuden 2002D merkintähinnaksi muodostui 1,33
euroa eli Tecnomenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.3.-31.3.2004. Merkintäaika optio-oikeudelle
2002A alkoi 1.4.2003 ja optio-oikeudelle 2002B 1.4.2004. Katsauskauden
aikana 2002A ja 2002B optio-oikeuksilla ei tehty osakemerkintöjä.
Optio-oikeuksien 2002C ja 2002D merkintäajat eivät ole vielä alkaneet.

IFRS-STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTTO

Tecnomen Oyj siirtyy taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisten
standardien (IFRS) mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön 1.1.2005. Avaava
tase ja vuoden 2004 vertailutiedot julkaistaan ensimmäisen
neljänneksen aikana 2005.

Alustavien laskelmien mukaisesti merkittävimmät avaavaan taseeseen
2004 vaikuttavat standardit ovat IAS 11, 18 tuloutuskäytäntö, IAS 19
TEL:n työkyvyttömyysosaan liittyvä varaus ja IAS 37 perustuva
varausten luokittelun muuttuminen.

VUODEN 2004 NÄKYMÄT

Vuoden 2004 liikevaihdon odotetaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja
myös neljännen vuosineljänneksen tuloksen olevan positiivinen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomen järjestää tiedotustilaisuuden kolmannen vuosineljänneksen
tuloksesta 27.10.2004 kello 10.00 Scandic Hotel Simonkentässä,
Pavilion-kabinetissa. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla
klo 10.00 osoitteesta www.tecnomen.com/sijoittajasuhteet.

TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR              1-9/2004   1-9/2003     2003
Liikevaihto             37,8     28,3     45,3
Kulut                34,0     32,5     49,3
Poistot               1,8     2,3     3,0
Liiketulos              2,1     -6,6     -7,0
  % liikevaihdosta         5,5    -23,3    -15,6
Rahoitustuotot ja -kulut       0,4     0,6     0,6
Tulos ennen satunnaiseriä      2,5     -6,0     -6,4
Tulos ennen veroja ja        2,5     -6,0     -6,4
vähemmistöosuutta
Verot                -0,4     -0,3     -0,8
                                 
Katsauskauden tulos         2,1     -6,3     -7,3


KONSERNIN TASE

MEUR              30.9.2004  30.9.2003  31.12.2003
Pysyvät vastaavat          9,6     10,6     10,1
Vaihtuvat vastaavat                        
  Vaihto-omaisuus          2,6     3,4     2,2
  Myyntisaamiset          31,5     24,6     27,0
  Rahat ja pankkisaamiset     31,6     33,1     34,8
  Muu rahoitusomaisuus       3,3     3,4     3,4
Vastaavaa              78,6     75,1     77,5
                                 
Oma pääoma             67,4     66,1     65,2
Pakolliset varaukset         0,6     0,0     0,6
                                 
Vieras pääoma                           
  Korollinen vieras pääoma     0,6     0,8     0,7
  Koroton vieras pääoma       9,8     8,2     10,9
  Laskennallinen verovelka     0,2     0,0     0,1
Vastattavaa             78,6     75,1     77,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

MEUR              1-9/2004   1-9/2003     2003
Liiketoiminnan rahavirta      -1,8     -0,5     1,9
Investointien rahavirta       -1,3     -1,0     -1,6
Rahoituksen rahavirta        -0,1     -0,1     -0,2
Rahavarojen muutos         -3,2     -1,6     0,1
                                 
Rahavarat kauden alussa 1.1.    34,8     34,7     34,7
Rahavarat kauden lopussa      31,6     33,1     34,8
30.9./ 31.12.
Muutos               -3,2     -1,6     0,1


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

MEUR              1-9/2004   1-9/2003     2003
Sijoitetun pääoman tuotto, %     5,0    -11,3     -9,1
Oman pääoman tuotto, %        4,2    -12,2    -10,5
Omavaraisuusaste, %         87,7     88,8     85,2
Velkaantumisaste, %        -46,0    -48,8    -52,3
Investoinnit             1,2     1,6     1,9
  % liikevaihdosta         3,2     5,6     4,2
Tutkimus ja kehitysmenot       8,3     7,0     9,4
  % liikevaihdosta         22,1     24,9     20,8
Tilauskanta             8,9     7,2     10,0
Henkilöstö keskimäärin        355     440     440
Henkilöstö kauden lopussa      350     437     398


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

MEUR               1-9/2004  1-9/2003     2003
Tulos/osake, euroa          0,04    -0,11    -0,13
Oma pääoma/osake, euroa       1,18    1,15     1,13
Osakemäärä kauden lopussa,     58 093   58 093    58 093
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,      58 093   58 093    58 093
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys euroina                  
  Keskikurssi            1,37    0,59     0,86
  Alin               1,11    0,39     0,39
  Ylin               1,82    0,92     1,59
Osakkeen kurssi kauden lopussa    1,32    0,83     1,37
Osakekannan markkina-arvo      76,7    48,2     79,6
kauden lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl        26,6    17,9     32,4
Osakevaihto, % kokonaismäärästä   45,8    30,9     55,8
Osakevaihto, Me           36,6    10,5     27,9

VASTUUSITOUMUKSET

MEUR              1-9/2004   1-9/2003     2003
Annetut pantit            0,9            0,5
Omasta velasta                          
 Kiinteistökiinnitykset       0,7     0,7     0,7
Muusta omasta sitoumuksesta                    
 Kiinteistökiinnitykset       1,3     1,3     1,3
 Yrityskiinnitykset         0,2     0,2     0,2
Muut omat vastuut          2,3     2,3     2,7
                                 
Johdannaissopimukset                       
 Valuuttatermiinit                        
  Käypä arvo           18,7     12,7     15,7
  Kohde-etuuden arvo       18,8     13,3     16,7
 Valuuttaoptiot                         
  Käypä arvo            0,0     2,6     0,0


AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN

MEUR               3Q/03 4Q/03 1Q/04 2Q/04 3Q/04
Liikevaihto            9,1  17,0  11,7  13,6  12,5
Liikevaihto, muutos %      -28,0  59,9  53,8  17,4  36,9
Liiketulos            -1,9  -0,5  -0,8  2,0  0,9
  % liikevaihdosta       -21,3  -2,7  -7,2  14,9  7,2
Tulos ennen satunnaiseriä,    -1,7  -0,4  -0,7  1,8  1,3
varauksia ja veroja
                                 
Henkilöstö kauden lopussa     437  398  343  347  350
                                 
Tulos/osake, euroa        -0,03 -0,02 -0,01  0,02  0,04
Oma pääoma/osake, euroa      1,15  1,13  1,12  1,16  1,18
Korolliset nettovelat, Me    -31,9 -34,1 -29,5 -30,8 -31,0
                                 
Tilauskanta, Me          7,2  10,0  16,7  11,1  8,9

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista
arvoista.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia
omistajia lukuun ottamatta, 30.9.2004:

                 Osakkeita, % osakkeista ja
                     kpl     äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo     3 083 400       5,31
Hammaren Lars-Olof         2 164 300       3,73
Sumelius Henning          2 022 300       3,48
FIM Fenno Sijoitusrahasto     1 285 000       2,21
Sumelius Johanna Marina      1 122 400       1,93
Oy Investsum AB           954 100       1,64
Suutarinen Helena Kuolinpesä     901 200       1,55
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva   900 000       1,55
Sumelius Maria            790 600       1,36
Sijoitusrahasto Mandatum Suomi    736 348       1,27
Kasvuosake
YHTEENSÄ             13 959 648      24,03

Omistusjakauma 30.9.2004

Osakkeita, kpl Omistuksia    %   Osakemäärä,     %
                        kpl
1-500        3 316  46,95     746 173   1,28
501-1 000      1 180  16,71     938 237   1,62
1 001-5 000     1 723  24,39    4 390 654   7,56
5 001-10 000      399   5,65    3 053 497   5,26
10 001-50 000     293   4,15    6 270 058   10,79
50 001-100 000     56   0,79    4 070 974   7,01
100 001-500 000     77   1,09   17 973 746   30,94
500 001<        19   0,27   20 611 639   35,48
Yhteistilillä                37 600   0,06
KAIKKI YHTEENSÄ   7 063  100,00   58 092 578  100,00

Omistusjakauma sektoreittain 30.9.2004

                   Osakkeita, kpl     %
Yritykset                 6 844 445   11,78
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset      12 946 701   22,29
Julkisyhteisöt              1 554 112   2,68
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt    3 260 422   5,61
Kotitaloudet yhteensä          31 999 242   55,08
Ulkomaiset omistajat           1 450 056   2,50
YHTEENSÄ                 58 054 978   99,94
Yhteistilillä                37 600   0,06
Liikkeeseenlaskettu määrä        58 092 578  100,00
Hallintarekisterissä           2 204 509   3,80


Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa