TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE   14.2.2003 klo 8.30

TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

Loppuvuoden tilauskertymä parantui edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Tilikauden päättyessä tilauskanta oli 10,4 miljoonaa euroa
(4,4). Koko vuoden liikevaihto ja tulos laskivat selvästi edellisestä
vuodesta. Liikevaihto supistui kuitenkin alan markkinakehitystä
vähemmän.

Neljännen neljänneksen kassavirta oli positiivinen. Rahoitusasema
säilyi erittäin vahvana. Asiakaskunta laajeni kaikilla
päätuotealueilla.

Organisaation kustannuksia karsittiin. Henkilöstön määrä väheni noin
100 henkilöllä. Panostukset tuotekehitystyöhön jatkuivat merkittävinä
mutta entistä kohdistetummin.

YHTEENVETO

- Liikevaihto 39,9 milj. euroa (57,1)
- Liiketulos -14,1 milj. euroa (-1,5)
- Kertaluontoisia liiketulosta pienentäviä eriä 1,7 milj. euroa
- Tilauskanta 10,4 milj. euroa (4,4)
- Kassavirta 10-12/2002: 1,1 milj. euroa, 1-12/2002: -6,2 milj. euroa
- Kassavarat 34,7 milj. euroa (41,1)
- Omavaraisuusaste 90,1 % (89,2 %)

AVAINLUVUT

             10-12/02  10-12/01    2002    2001
                                 pf
Liikevaihto, Me        10,6    19,0    39,9    57,1
Liikevaihto, muutos %    -44,2   -18,3   -30,2   -13,9
Liiketulos, Me        -2,9    4,4   -14,1    -1,5
  % liikevaihdosta     -27,7    23,3   -35,5    -2,7
Tulos ennen          -2,6    6,4   -14,6    0,6
satunnaiseriä,
varauksia ja veroja, Me
  % liikevaihdosta     -24,3    34,0   -36,7    1,1
                                  
Henkilöstö           457    556    457    556
katsauskauden lopussa
                                  
Tulos/osake, euroa      -0,04    0,11   -0,25    0,01
Oma pääoma/osake, euroa    1,26    1,50    1,26    1,50
Korolliset nettovelat    -33,8   -40,0   -33,8   -40,0

Pf = Pro forma -lukuja

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-12/2002 ja
vertailukauden luvut ovat pro forma -lukuja vastaavalta kaudelta
1-12/2001, ellei toisin mainita.

TECNOMEN-KONSERNIN PRO FORMA -LUVUT

Vuoden 2001 konsernijärjestelyistä johtuen tässä tiedotteessa on
ilmoitettu vertailukelpoisuuden parantamiseksi vuoden 2001 osalta pro
forma -luvut, jotka muodostuvat yhteenlasketusta virallisesta Tecnomen-
konsernista (entinen Tecnomen Holding -konserni) tilikaudelta 31.3.-
31.12.2001 ja siihen sulautuneesta Tecnomen Oyj:stä tilikaudelta 
1.1.-31.3.2001. Konsernin pro forma -laskelmat ovat tiedotteen liitteenä.

MARKKINOIDEN KEHITYS

Tietoliikenneoperaattoreiden investointien määrä pieneni edellistä
vuotta enemmän. Lisäarvopalveluihin kohdistuvia investointeja
karsittiin. Kokonaismarkkinoiden yllättävän jyrkkään laskuun
vaikuttivat alalla aiemmin tehdyt virhearvioinnit, muun muassa
investoinnit 3G-lisensseihin ja osakemarkkinoiden ylikuumeneminen 90-
luvun lopulla. Alan yritysten konsolidoituminen jatkui, mutta aiempia
vuosia maltillisemmin.

Markkinoille oli tyypillistä tehokkuuden lisääntyminen ja
hintapaineiden kasvaminen. Puhepalvelut olivat vuonna 2002 edelleen
tietoliikennemarkkinoiden suosituin viestintämuoto. Datapohjaisten
viestintäsovellusten ja unified messaging -järjestelmien kysyntä ei
kasvanut odotusten mukaisesti. Matkapuhelinten käyttäjämäärän kasvun
hidastuminen ja järjestelmien kysynnän väheneminen kiristi kilpailua
ja toi markkinoille hintapaineita. Operaattorit pyrkivät segmentoimaan
käyttäjäryhmiään ja tarjoamaan palveluja entistä kohdistetummin.

Multimediajärjestelmien markkinat ja niiden ensimmäiset kaupalliset
palvelut käynnistyivät. Näköpiirissä oleva käyttäjä- ja
sovellusmäärien nopea kasvu ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle vuoden
2002 aikana.

Ennakkomaksamisen suosio kasvoi vuoden 2002 aikana erityisesti niillä
alueilla, joilla käyttäjämäärät jatkoivat nopeaa kasvuaan. Näin
tapahtui varsinkin Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin tilikauden liikevaihto oli 39,9 miljoonaa euroa (57,1),
lasku oli noin 30 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilikauden aikana
tilauskertymä pieneni vähemmän kuin liikevaihto.

Tecnomenin liikevaihdon laskusta huolimatta sen markkinaosuus kasvoi.
Tecnomenin tuotealueiden keskimääräinen investointikysyntä laski
arvion mukaan maailmanlaajuisesti noin 35-45 prosenttia. Alueellisesti
Tecnomenin myynti kasvoi Lähi-idässä ja Afrikan alueella ja laski 
Itä-ja Kaakkois-Aasiassa, jossa operaattorit ja palveluntarjoajat
siirsivät tilauksiaan vuoden 2003 puolelle.

Vuonna 2002 Tecnomenin liikevaihdosta tuli Euroopasta 41 prosenttia
(48 %), Latinalaisesta Amerikasta 29 prosenttia (25 %), Lähi-idästä ja
Afrikasta 21 prosenttia (10 %) sekä Itä- ja Kaakkois-Aasiasta 9
prosenttia (17 %).

Tecnomenin viestintäjärjestelmien osuus liikevaihdosta tilikaudella
oli noin 61 prosenttia (66 %), ennakkomaksujärjestelmien ja muiden
älyverkkotuotteiden noin 29 prosenttia (22 %) ja
henkilöhakujärjestelmien osuus oli noin 10 prosenttia (11 %).

Tecnomenillä on maailmanlaajuiset yhteistyösopimukset tuotteidensa
markkinoinnista ja myynnistä Siemensin, Nokian, Nortel Networksin ja
Fujitsu Invian kanssa. Yhteistyö näiden strategisten partnereiden
kanssa jatkui suotuisasti ja myynnin osuus liikevaihdosta oli 18,0
prosenttia (19,9 %). Tecnomenin yhteistyö Siemensin kanssa laajeni
multimediapalvelujen alueelle niin myyntiyhteistyössä kuin Siemensin
multimediapäätelaitteiden kehityksessäkin. Nortelin kanssa
toteutettiin ensimmäinen ennakkomaksujärjestelmän toimitus.

Tilikauden aikana Tecnomen teki toimitussopimuksia nykyisten ja uusien
asiakkaiden kanssa. Asiakaskunta laajeni, mutta toimitettavien
järjestelmien koot olivat aikaisempia vuosia pienempiä. Järjestelmien
ylläpitomyynti kasvoi.

Yhtiö toimitti viestintäjärjestelmiä ja kapasiteetin laajennuksia mm.
Norjaan, Tanskaan, Sveitsiin, Irlantiin, Liettuaan, Etelä-Afrikkaan ja
Brasiliaan. Multimediakeskuksia toimitettiin mm. Suomeen ja
Itävaltaan.

Uusia ennakkomaksujärjestelmiä toimitettiin mm. Afrikkaan ja useisiin
maihin Latinalaisessa Amerikassa. Henkilöhakujärjestelmän laajennus
toimitettiin Kuwaitiin.

Loppuvuoden tilauskertymä parantui edellisen vuoden neljänteen
neljännekseen verrattuna. Tilauskanta oli 10,4 miljoonaa euroa (4,4).

TULOSKEHITYS

Yhtiön tilikauden liiketulos oli -14,1 miljoonaa euroa (-1,5).
Tilikauden tuloskehitykseen vaikutti ennen muuta liikevaihdon lasku.
Tästä johtuen yhtiö ryhtyi merkittäviin säästö- ja tehostamistoimiin.
Näiden tulosvaikutus näkyy pääosin vasta vuonna 2003. Suurin osa
tappiosta syntyi alkuvuonna.

Tilikaudelle kohdistui 0,7 miljoonaa euroa henkilövähennyksistä
aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia.

Tilikauden kertaluonteisia kustannuksia kasvatti aikaisempien
tilikausien kaupallisista sitoumuksista ja muista realisoituneista
projektivelvoitteista syntyneet kustannukset noin 1 miljoonalla
eurolla.

Nettotulosta pienentää rahoitustuotot ja kulut -erään kirjattu noin
0,6 miljoonan euron suuruinen laskennallinen kurssitappiovaraus, joka
liittyy Brasilian tytäryritykselle annettuun oman pääoman ehtoiseen
sijoitukseen.

Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli -14,6
miljoonaa euroa (0,6).

Tulos osaketta kohden oli -0,25 euroa (0,01). Oma pääoma osaketta
kohden oli kauden lopussa 1,26 euroa (1,50).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 
34,7 miljoonaa euroa (41,1). Taseen loppusumma 31.12.2002 oli 
81,3 miljoonaa euroa (98,7). Neljännen neljänneksen kassavirta 
oli 1,1 miljoonaa euroa positiivinen. Korollinen vieras 
pääoma oli 0,9 miljoonaa euroa (1,1). Nettovelkojen suhde 
omaan pääomaan (gearing) oli -46,6 prosenttia (-45,8 %). 
Taserakenne säilyi vahvana. 31.12.2002
omavaraisuusaste oli 90,1 prosenttia (89,2 %).

Tecnomenin bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella 2,2 miljoonaa 
euroa (3,3).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Vuonna 2002 Tecnomen jatkoi panostuksiaan tutkimus- ja
tuotekehitystyöhönsä. Markkinatilanteesta johtuen
tuotekehityspanostukset keskitettiin entistä tarkemmin
avaintuotealueiden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Tecnomen jatkoi vuoden aikana viestintäjärjestelmien (puheposti-,
unified messaging- ja multimediapalvelujen) kehitystyötä kehittämällä
uusia ominaisuuksia Tecnomen eZONER -palvelualustaan. Palvelualustan
arkkitehtuuria kehitettiin vastaamaan entistä paremmin uusia
toiminnallisuus- ja tehokkuusvaatimuksia. Eri järjestelmien
kapasiteetin kasvattaminen sekä uusien tuoteominaisuuksien
kehittäminen oli osa kaikkien tuotteiden kehitysprojekteja.
Ennakkomaksujärjestelmissä tuotiin markkinoille uusi entistä
skaalautuvampi järjestelmäarkkitehtuuri, joka mahdollistaa
järjestelmät kymmenien miljoonien tilaajien hallintaan.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 11,2 miljoonaa euroa (12,3),
mikä vastaa 28,0 prosenttia (21,5 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen
liittyvät menot on kirjattu suoraan kuluiksi.

HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Koko konsernin organisaatiota ja toimintaa tehostettiin tilikauden
aikana. Kustannussäästöjen lisäksi toimia ohjasi asiakastyytyväisyyden
ja reagointikyvyn parantaminen. Henkilöstökustannusten vähennykset
toteutettiin siten, että Tecnomenin kyky vastata asiakastarpeisiin.

Osana tehostamistoimia kaikissa liiketoimintayksikössä sekä myynnissä
ja markkinoinnissa tehtiin muutoksia organisaatiorakenteita
madaltamalla ja toimintoja keskittämällä.

Itä- ja Kaakkois-Aasiassa Tecnomen keskitti toimintansa Malesian ja
Taiwanin konttoreihin. Thaimaan, Manner-Kiinan ja Hong Kongin
toimipisteet suljettiin tai muutettiin partnerivetoisiksi. Espanjassa
toimintoja supistettiin.

Yhtiön eri toimipisteissä toteutettujen henkilöstöjärjestelyjen
seurauksena koko konsernin henkilömäärä väheni vuoden 2002 aikana noin
18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2002 lopussa
Tecnomenin palveluksessa työskenteli maailmanlaajuisesti 457 (556)

henkeä. Kauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 520 (559).

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2002 päättyessä Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 72,5
miljoonaa euroa ja osakepääoma 4 647 406,24 euroa jakautuen 58 092 578
osakkeeseen, joista yhtiön hallussa oli 400 000 osaketta. Oma pääoma
osaketta kohden oli 1,26 euroa.

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-30.12.2002 Helsingin Pörssissä
yhteensä 24 256 896 kappaletta (23 560 482 euroa), eli 41,8 prosenttia
osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen ylin hinta oli kyseisenä
ajanjaksona 2,10 euroa ja alin 0,49 euroa. Keskikurssi oli 0,97 euroa,
ja osakkeen päätöskurssi 30.12.2002 oli 0,51 euroa. Osakekannan
markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 29 627 215 euroa.

VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET

Tecnomenin varsinainen yhtiökokous valtuutti 11.4.2002 hallituksen
päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta omien osakkeiden
hankkimisesta ja luovuttamisesta. Osakkeita voidaan hankkia
voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 2 904 628 kappaletta eli 
5 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeita voidaan käyttää
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan
kuuluvan omaisuuden hankkimisessa tai muun yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamisessa, yhtiön
pääomarakenteen vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen
suojaamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai
kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa.

Kuluneen tilikauden aikana yhtiö hankki yhtiökokouksen valtuutuksen
perusteella omia osakkeita Helsingin Pörssissä 22.5.-5.7.2002 välisenä
aikana 400 000 kappaletta hankinta-arvoltaan yhteensä 398 692 euroa.
Osakkeiden osuus on 0,69 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja
osakkeiden äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu
nimellisarvo on 32 000 euroa.

Tecnomenin varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta
enintään 601 481,20 eurolla vastaten 7 518 515 uutta osaketta yhdessä
tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisella ja/tai optio-oikeuksien antamisella osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamalla. Valtuutusta voidaan käyttää
yrityskauppojen tai muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän
järjestelyn toteuttamiseen, investointien rahoittamiseen, yhtiön
pääomarakenteen vahvistamiseen, optioista syntyvien sivukulujen
suojaamiseen taikka yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmän
rakentamiseen.

Hallitus ei ole kuluneen tilikauden aikana käyttänyt valtuutusta
osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan
ottamiseen tai optio-oikeuksien antamiseen eikä luovuttanut omia
osakkeita.

OPTIO-OIKEUDET

Tecnomenin 11.4.2002 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti uudesta
optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksia voidaan antaa 4 100 000 kappaletta,
jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin osaketta.
Yhtiön osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena
enintään 328 000 eurolla. Optio-oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin
2002A (400 000 kpl), 2002B (1 200 000 kpl), 2002C (1 200 000 kpl) ja
2002D (1 300 000 kpl). Optio-oikeuksia 2002A jaettiin Tecnomenin
avainhenkilöille yhteensä 396 000 kappaletta ja optio-oikeuksia 2002B
yhteensä 377 000 kappaletta. Hallituksen jäsenille jaettiin
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti optio-oikeuksia 2002B yhteensä 
100 000 kappaletta.

HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA JA TILINTARKASTAJAT

Tecnomenin hallitukseen kuului tarkasteluvuonna seitsemän jäsentä:
Lauri Ratia, Keijo Olkkola, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin,
Christer Sumelius, Timo Toivila ja Hannu Turunen. Hallituksen
puheenjohtajana toimi Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Keijo
Olkkola.

Tecnomen Oyj:n toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri, 
MBA Vesa Helkkula.

Tecnomen Oyj:n tilintarkastajana toimi KPMG Wideri Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Seuraavat tiedotteet on julkistettu katsauskauden jälkeen:

Tecnomen sopi 2,9 miljoonan euron arvoisten ennakkomaksujärjestelmien
toimittamisesta kahdelle América Móvilin tytäryhtiölle - PCS
Digitalille Guatemalaan ja Nicaraguaan. Lisäksi sovittiin
guatemalalaisen Telguan ennakkomaksujärjestelmän korvaamisesta.

Tammikuussa Tecnomen kertoi kehittäneensä puhepostiinsa kolme uutta
lisäarvopalvelua, joiden avulla operaattorit voivat parantaa
asiakkaidensa uskollisuutta ja kasvattaa liikevaihtoaan. Nämä uudet,
helppokäyttöiset ominaisuudet ovat Missed Call Notice, Greet and 
Route Service ja parannettu versio E-Mail Reader -palvelusta.

VUODEN 2003 NÄKYMÄT

Alkaneen vuoden näkymiä leimaa maailman talouden epävarmuus ja 
Irakin sodanuhka sekä Venezuelan levottomuudet. Selviä merkkejä
tietoliikennemarkkinoiden kasvun palautumisesta ei ole nähtävissä.
Vaikka loppukäyttäjien viestintäpalveluiden käyttö jatkaa kasvuaan,
kilpailun kiristyminen palvelu- ja järjestelmätoimittajien välillä
laskee hintoja. Tulevaisuuden markkinakasvulle antavat uskoa uudet
palvelut ja käyttöominaisuudet, jotka kasvattavat loppukäyttäjien
viestinnän määrää.

Vuoden 2002 aikana toteutettujen tehostamistoimien ja
kustannusleikkausten tulosvaikutukset näkyvät täystehoisesti vuonna
2003. Tarkka keskittyminen valikoituihin asiakassegmentteihin ja
maantieteellisiin alueisiin on tehostanut markkinointia ja myyntiä.
Latinalaiseen Amerikkaan ja eräisiin Kaakkois-Aasian maihin
suunnattujen panostuksien odotetaan lisäävän myyntiä vuonna 2003.

Kilpailun kiristyessä Tecnomen jatkaa tuotteidensa kilpailukyvyn
parantamista. Tecnomen tutkii myös systemaattisesti uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.

Vuonna 2003 teleoperaattoreiden investointien arvioidaan säilyvän
suunnilleen edellisen vuoden euromääräisellä tasolla, mutta
keskimääräisen hintatason arvioidaan laskevan. Tecnomen jatkaa
toimiaan markkina-asemansa vahvistamiseksi ja operatiivisen
kassavirtansa sekä tuloksensa parantamiseksi.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAOSTA

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiön 25.3.2003 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2002 päättyneeltä
tilikaudelta ei makseta osinkoa, ja että tilikauden tappio 
siirretään Voitto/Tappio-tilille.

TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU

Tecnomenin vuoden 2003 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:
- 1-3/2003 tiistaina 29.4.
- 1-6/2003 keskiviikkona 13.8.
- 1-9/2003 keskiviikkona 29.10.


TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Vesa Helkkula, toimitusjohtaja, puh. (09) 804 781
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 804 781

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR                2002    2001
                         pf
Liikevaihto             39,9    57,1
Kulut                50,6    54,8
Poistot               3,4     3,8
Liiketulos             -14,1    -1,5
  % liikevaihdosta        -35,5    -2,7
Rahoitustuotot ja -kulut      -0,5     2,2
Tulos ennen satunnaiseriä     -14,6     0,6
Tulos ennen veroja ja       -14,6     0,6
vähemmistöosuutta
Vähemmistöosuus                   
Verot                0,3    -0,2
                          
Katsauskauden tulos        -14,3     0,4

pf= pro forma -lukuja


KONSERNIN TASE

MEUR             31.12.2002 31.12.2001
Pysyvät vastaavat          11,4    12,8
Vaihtuvat vastaavat                 
  Vaihto-omaisuus          3,6     3,3
  Rahoitusomaisuus         66,3    82,5
Vastaavaa              81,3    98,7
                          
Oma pääoma             72,5    87,3
Vähemmistöosuus                   
Vieras pääoma                    
  Korollinen vieras pääoma     0,9     1,1
  Koroton vieras pääoma       7,9     9,9
  Laskennallinen verovelka     0,0     0,4
Vastattavaa             81,3    98,7

pf= pro forma -lukuja


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

MEUR                2002    2001
                         pf
Liiketoiminnan rahavirta      -3,6    -1,8
Investointien rahavirta       -2,2    -3,3
Rahoituksen rahavirta        -0,4     0,9
Rahavarojen muutos         -6,2    -4,2
Rahavarat tilikauden alussa 1.1.  41,1    45,3
Muuntoero              -0,2      
Kurssatut rahavarat 1.1.      40,9      
Rahavarat tilikauden lopussa    34,7    41,1
31.12.
Muutos               -6,2    -4,2

pf= pro forma -lukuja


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

MEUR                2002    2001
                         pf
Sijoitetun pääoman tuotto,     -18,0     0,9
%
Oman pääoman tuotto, %       -17,9     0,6
Omavaraisuusaste, %         90,1    89,2
Velkaantumisaste, %        -46,6    -45,8
Investoinnit             2,2     3,3
  % liikevaihdosta         5,5     5,9
Tutkimus ja kehitysmenot      11,2   *)12,3
  % liikevaihdosta         28,0   *)21,5
Tilauskanta             10,4     4,4
Henkilöstö keskimäärin        520     559
Henkilöstö kauden lopussa      457     556

pf= pro forma -lukuja

*)Uuden laskentaperiaatteen mukaiset


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

MEUR                2002    2001
                     virallinen
Tulos/osake, euroa         -0,25    0,00
Oma pääoma/osake, euroa       1,26    1,50
Osakemäärä kauden lopussa,    58 093   58 093
1000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,      58 093   39 742
1000 kpl
Osakkeen kurssikehitys               
euroina
  Keskikurssi           0,97    1,89
  Alin               0,49    0,98
  Ylin               2,10    3,93
Osakkeen kurssi kauden       0,51   *)1,81
lopussa
Osakekannan markkina-arvo      29,6   *)105,1
kauden lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl       24,3     5,1
Osakevaihto, %           41,8    12,8
kokonaismäärästä
Osakevaihto, Me           23,6     9,6

Pf= pro forma -lukuja uudella osakemäärällä laskettuna
*)= uuden Tecnomenin ensimmäiseltä noteerauspäivältä 2.1.2002


VASTUUSITOUMUKSET

MEUR               2002    2001
                    virallinen
Omasta velasta                  
 Kiinteistökiinnitykset     0,7     0,7
Muusta omasta                  
sitoumuksesta
 Kiinteistökiinnitykset     1,3     0,6
 Yrityskiinnitykset       0,2     0,2
Muut omat vastuut         2,6     3,8
                         
Johdannaissopimukset               
 Valuuttatermiinit               
  Käypä arvo          11,0    12,1
  Kohde-etuuden arvo      11,9    11,9
 Valuuttaoptiot                 
  Käypä arvo          0,0     1,1
                   

AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN

MEUR              1/02  2/02  3/02  4/02
Liikevaihto           8,4  8,2  12,7  10,6
Liikevaihto, muutos %     -44,3 -18,6  -2,3  -44,2
Liiketulos           -5,4  -5,6  -0,3  -2,9
  % liikevaihdosta      -64,0 -67,9  -2,2  -27,7
Tulos ennen satunnaiseriä,   -5,3  -5,5  -1,3  -2,6
varauksia ja veroja
                             
Henkilöstö katsauskauden    558  554  473   457
lopussa
                             
Tulos/osake, euroa      -0,09 -0,10 -0,02  -0,04
Oma pääoma/osake, euroa    1,41  1,31  1,30  1,26
Korolliset nettovelat, Me   -37,8 -33,7 -32,7  -33,8

pf= pro forma -lukuja

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista
arvoista.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia
omistajia lukuun ottamatta, 30.12.2002

                 Osakkeita, % osakkeista
                    kpl  ja äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo    3 083 400     5,31
Hammaren Lars-Olof        2 264 300     3,90
Sumelius Henning         2 022 300     3,48
Geveles AB            1 952 092     3,36
Sumelius Johanna Marina      1 122 400     1,93
Svenska Handelsbanken       1 056 200     1,82
Filialkontoret
Oy Investsum AB           954 100     1,64
Suutarinen Helena Kuolinpesä    901 200     1,55
Gyllenberg Small Firm Fund     833 575     1,43
Sumelius Maria           803 600     1,38
Yhteensä             14 993 167     25,81


Omistusjakauma 30.12.2002

Osakkeita, kpl  Omistuksia    % Osakemäärä,    %
                       kpl
1-500         3 601  54,44   795 254   1,37
501-1 000       1 075  16,25   819 985   1,41
1 001-5 000      1 315  19,88  3 062 886   5,27
5 001-10 000      250  3,78  1 866 230   3,21
10 001-50 000      228  3,45  5 211 938   8,97
50 001-100 000      47  0,71  3 333 089   5,74
100 001-500 000     81  1,22  17 729 192  30,52
500 001<         18  0,27  25 236 404  43,44
Yhteistilillä               37 600   0,06
Kaikki yhteensä    6 615 100,00  58 092 578  100,00


Omistusjakauma sektoreittain 30.12.2002

            Osakkeita, kpl     %
Yritykset          7 248 482   12,48
Rahoitus- ja        18 353 488   31,59
vakuutuslaitokset
Julkisyhteisöt         949 595   1,63
Voittoa            984 708   1,70
tavoittelemattomat
yhteisöt
Kotitaloudet yhteensä    28 065 012   48,31
Ulkomaiset omistajat     2 453 693   4,22
Yhteensä          58 054 978   99,94
Yhteistilillä          37 600   0,06
Liikeeseenlaskettu     58 092 578  100,00
määrä
Hallintarekisterissä     6 566 047   11,30


LIITE

KONSERNIN PRO FORMA -TULOSLASKELMA

MEUR             *)Virallinen **)Oikaisut Pro forma
                   2001     2001    2001
Liikevaihto             42,2     14,9    57,1
Kulut                41,3     13,5    54,8
Poistot                2,9     0,9    3,8
Liiketulos              -2,0     0,5    -1,5
  % liikevaihdosta         -4,6     1,9    -2,7
Rahoitustuotot ja kulut        1,9     0,3    2,2
Tulos ennen satunnaisia       -0,1     0,7    0,6
eriä
Tulos ennen veroja ja        -0,1     0,7    0,6
vähemmistöosuutta
Verot                 0,1     -0,3    -0,2
Vähemmistöosuus                         
Tulos                 0,0     0,4    0,4

*) Virallisen Tecnomen konsernin (entinen Tecnomen Holding -konserni)
tuloslaskelma tilikaudelta 31.3.-31.12.2001
**) Oikaisut sisältävät vanhan Tecnomen konsernin katsauskauden 1.1.-
31.3.2001 tuloslaskelman lisäksi fuusiosta aiheutuneet muutokset
vähemmistöosuuteen.
Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa