TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2003

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE   11.2.2004 klo 8.30

TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2003

Tecnomenin liikevaihto vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä kasvoi
59,9 prosenttia vertailuvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja oli 17,0
miljoonaa euroa. Suurin kauppa katsauskaudella oli viimeisellä
vuosineljänneksellä toimitettu 7,2 miljoonan euron arvoinen
viestintäjärjestelmän laajennus- ja päivitystoimitus Chunghwa Telecom
Co. Ltd’lle Taiwaniin.

Neljännen vuosineljänneksen kassavirta oli edellä mainitun Taiwanin
toimituksen ansiosta 1,8 miljoonaa euroa (1,1). Rahoitusasema säilyi
hyvänä.

YHTEENVETO, VUOSI 2003

- Liikevaihto 45,3 milj. euroa (39,9)
- Liiketulos -7,0 milj. euroa (-14,1)
- Kertaluontoisia liiketulosta pienentäviä eriä 2,0 milj. euroa
 (1,7)
- Tilauskanta 10,0 milj. euroa (10,4)
- Kassavirta 0,1 milj. euroa (-6,4)
- Kassavarat 34,8 milj. euroa (34,7)
- Omavaraisuusaste 85,2 % (90,1 %)
- Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 398 (457)
- Tecnomen nimitti uuden toimitusjohtajan, johtoryhmän sekä myynti-
 ja markkinointijohtajan
- Tecnomen osti Krocus Communications Oy:n osakekannan

AVAINLUVUT

             10-12/03  10-12/02    2003    2002
Liikevaihto, Me        17,0    10,6    45,3    39,9
Liikevaihto, muutos %     59,9   -44,2    13,6   -30,2
Liiketulos, Me        -0,5    -2,9    -7,0   -14,1
  % liikevaihdosta      -2,7   -27,7   -15,6   -35,5
Tulos ennen          -0,4    -2,6    -6,4   -14,6
satunnaiseriä,
varauksia ja veroja, Me
  % liikevaihdosta      -2,3   -24,3   -14,2   -36,7
                                  
Henkilöstö           398    457    398    457
katsauskauden lopussa
                                  
Tulos/osake, euroa      -0,02   -0,04   -0,13   -0,25
Oma pääoma/osake, euroa    1,13    1,26    1,13    1,26
Korolliset nettovelat    -34,1   -33,8   -34,1   -33,8

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2003 ja
vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2002, ellei toisin
mainita.

MARKKINAT

Vuoden 2003 aikana markkinatilanne jatkui vaikeana. Operaattoreiden
investoinnit pysyivät alhaisella tasolla. Tecnomen hankki kuluneen
vuoden aikana merkittäviä uusia asiakkaita ja jatkoi panostustaan
uusien tuotteiden kehittämiseksi.

Viestintäjärjestelmät

Markkinoilla ei vuoden 2003 aikana tapahtunut suuria muutoksia
edelliseen vuoteen verrattuna. Tecnomenin asiakasyritysten
konsolidoituminen jatkui. Kilpailutilanteen kiristymisen takia
järjestelmien hintapaineet lisääntyivät. Operaattorien kiinnostus
seuraavan sukupolven viestintäjärjestelmiä (NGM, Next Generation
Messaging) kohtaan kasvoi vuoden 2003 aikana. Operaattorit pyrkivät
segmentoimaan käyttäjäryhmiään ja tarjoamaan palveluja entistä
kohdistetummin, mikä lisää kiinnostusta NGM-järjestelmiin.
Markkinoille tulee myös lisää palveluoperaattoreita, jotka tarjoavat
mobiilipalveluja rajatuille kohderyhmille hyödyntäen jo vakiintuneita
kuluttajabrändejä.

Tilanne Euroopassa jatkui haastavana; vuoden 2003 toimitukset
koostuivat pääosin nykyisten asiakkaiden järjestelmien päivityksistä
ja uusien ominaisuuksien tuomisesta niihin. Latinalaisen Amerikan
alueella tapahtuneen kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2004. Aasiassa
ei tapahtunut merkittäviä muutoksia; merkittävin kauppa loppuvuonna
oli taiwanilaisen Chungwa Telecomin kanssa tehty toimitus. Lähi-idän
ja Afrikan alueen markkinatilanne on pysynyt vakaana. Eurooppalaiset
ja osin aasialaiset mobiilioperaattorit ovat NGM-järjestelmiin
osoitetun kiinnostuksen eturintamassa.

Multimediaviestijärjestelmät

Multimediapalveluiden (MMS) kehitys on ollut arvioitua hitaampaa
vuonna 2003. Viimeaikaiset indikaatiot markkinoilta kertovat kuitenkin
multimedialiikenteen kasvusta etenkin Länsi-Euroopan alueella. Eniten
tähän myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut useiden valmistajien
joulumarkkinoille tuomat uudet värinäytölliset kamerapuhelimet, joita
on nyt myös alemmissa hintaluokissa.

Uusia MMS-palveluja on lanseerattu erityisesti Lähi-idän ja
Latinalaisen Amerikan alueella. Viimeisen vuosineljänneksen aikana
Tecnomen sopi multimediaviestijärjestelmien toimituksesta CCT
Boatphonelle brittiläisille Neitsytsaarille, Qtelille Qatariin sekä
Luxcommunicationsille Luxembourgiin. Toimitukset tapahtuvat pääosin
vuoden 2004 alussa. Kuluvan vuoden aikana potentiaalisimmat markkinat
Tecnomenille ovat edelleen Lähi-itä, Afrikka ja Latinalainen Amerikka.

Ennakkomaksujärjestelmät

Tecnomenin ennakkomaksujärjestelmien päämarkkina-alueilla,
Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla, on kehitys ollut myönteistä.
Tecnomen on vahvistanut asemiaan alueella América Móvil -ryhmän kanssa
tehdyllä yhteistyöllä. Odotettavissa on, että operaattorit investoivat
dataratkaisuihin tämän vuoden kuluessa. Latinalaisen Amerikan alueiden
mailla on tyypillisesti käytössään TDMA-verkkoteknologia. GSM:n aseman
vahvistuminen alueella vaikuttaa operaattorien ostokäyttäytymiseen ja
siten järjestelmätoimittajan on pystyttävä tukemaan nk. moniprotokolla-
ratkaisuja. Tecnomenin ennakkomaksu- ja viestintäjärjestelmät tukevat
eri standardeja samanaikaisesti ja mahdollistavat siten siirtymisen
TDMA:sta GSM:hen tai verkkojen yhteiskäytön.

Itä-Eurooppa, Kaukoitä ja Afrikka jatkanevat tasaista kasvuaan. Pieniä
piristymisen merkkejä on näkyvissä myös Länsi-Euroopassa.

Henkilöhakujärjestelmät

Investoinnit seuraavan sukupolven viranomaisverkkoihin ovat
käynnistyneet hitaasti. Silti markkinoiden kiinnostus
lisäarvopalveluihin on lisääntynyt. Tähän kysyntään vastatakseen
Tecnomenin henkilöhakujärjestelmiin erikoistunut tuoteyksikkö tekee
omia tuotteitaan sekä räätälöi myös muita Tecnomenin tuotteita
viranomaismarkkinoiden tarpeita vastaavaksi. Vuoden 2003 aikana
Tecnomen tuotteisti muualla hyväksi koettuja ratkaisuja, esim.
vastaajapalvelua viranomaisverkkoihin sopiviksi.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin tilikauden liikevaihto kasvoi 13,6 prosenttia ollen 45,3
miljoonaa euroa (39,9). Yhtiön neljännen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 17,0 miljoonaa euroa (10,6), eli 59,9 prosenttia korkeampi kuin
vuotta aiemmin.

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

                 2003       2002    
                 MEUR    %   MEUR    %
Eurooppa             15,1   33   16,4   41
Latinalainen Amerikka       12,6   28   11,4   29
Itä- ja Kaakkois-Aasia      10,1   22    3,6    9
Lähi-itä ja Afrikka        7,5   17    8,5   21
YHTEENSÄ             45,3   100   39,9   100

Vaikka kokonaismarkkinat jatkoivat pienentymistään oli viimeisellä
vuosineljänneksellä nähtävissä merkkejä markkinoiden stabiloitumisesta
ja teleoperaattoreiden investointien kasvamisesta. Aasian myynnin
kasvu johtui toimituksesta Chunghwa Telecom Co. Ltd’lle Taiwaniin.

Liikevaihdon jakautuminen tuotesegmenteittäin

                 2003       2002    
                 MEUR    %   MEUR    %
Messaging Solutions        27,9   61   24,1   61
Intelligent Network Systems    13,1   29   11,6   29
Paging Systems           4,3   10    4,2   10
YHTEENSÄ             45,3   100   39,9   100

Liikevaihto kokonaisuudessaan sekä sen jakautuminen
tuotesegmenteittäin vaihtelee suuresti vuosineljänneksittäin johtuen
liiketoiminnan kausiluonteisuudesta ja projektitoimitusten
ajoituksesta.

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli noin 6,3 miljoonaa
euroa ollen 13,8 prosenttia (18,0 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynnin osuus liikevaihdosta oli yhteensä
noin 18,5 prosenttia (20,4 %).

Tilikauden lopussa yhtiön tilauskanta oli 10,0 miljoonaa euroa (10,4).

TULOSKEHITYS

Henkilöstövähennysten ja tehtyjen muiden kustannusleikkausten ansiosta
yhtiön tilikauden tappio pieneni. Liiketulos oli -7,0 miljoonaa euroa
(-14,1).

Koko tilikauden kertaluontoisista kustannuksista 1,0 miljoonaa euroa
aiheutui henkilövähennyksistä ja 1,7 miljoona euroa myyntisaamisten
alaskirjauksista.

Neljännen neljänneksen liiketulos oli -0,5 miljoonaa euroa (-2,9).
Kertaluontoisista kustannuksista 1,0 miljoonaa euroa kohdistui
neljännelle neljännekselle.

Tilikauden aikana operatiiviset kustannukset alenivat noin 8 miljoonaa
euroa verrattuna edelliseen vuoteen.

Kireä hintakilpailu kavensi myyntikatteita.

Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli -6,4
miljoonaa euroa (-14,6).

Tulos osaketta kohden oli -0,13 euroa (-0,25). Oma pääoma osaketta
kohden oli kauden lopussa 1,13 euroa (1,26).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat olivat 34,8
miljoonaa euroa (34,7). Taseen loppusumma 31.12.2003 oli 77,5
miljoonaa euroa (81,3). Tilikauden kassavirta oli 0,1 miljoonaa euroa
(-6,4). Neljännen neljänneksen kassavirta oli 1,8 miljoonaa euroa
(1,1). Korollinen vieras pääoma oli 0,7 miljoonaa euroa (0,9).
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -52,3 prosenttia
(-46,6 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 31.12.2003 omavaraisuusaste
oli 85,2 prosenttia (90,1 %).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä 0,6 miljoonaa
euroa (-0,5). Korko- ja sijoitustuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa
(1,3). Vuoden lopussa kassavaroista 15 prosenttia oli lyhyen koron
rahastoissa, 32 prosenttia yritystodistuksissa ja loput joko
talletuksina tai pankkien sijoitustodistuksissa.

Tecnomenin bruttoinvestointimenot olivat katsauskaudella 1,9 miljoonaa
euroa (2,2). Merkittävin investointi oli Helsingissä toimivan
viestintäjärjestelmäteknologiaa kehittävän Krocus Communications Oy:n
koko osakekannan hankinta 23.4.2003. Yhtiöiden hallitukset
allekirjoittivat 24.6.2003 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Krocus
Communications Oy sulautui varoineen ja velkoineen emoyhtiö Tecnomen
Oyj:hin sulautumisvastiketta antamatta. Sulautumissuunnitelman
mukaisesti sulautuminen merkittiin 30.11.2003 kaupparekisteriin.

Krocus Oy:n hankinnasta aiheutuvaa liikearvoa on 31.12.2003
konsernitaseessa 0,7 miljoonaa euroa. Liikearvo poistetaan
tasapoistoin viidessä vuodessa.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Vuonna 2003 Tecnomen jatkoi panostustaan tutkimukseen- ja
tuotekehitykseen. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat
katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa (11,2) mikä vastaa 20,8 prosenttia
(28,0 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen liittyvät kustannukset on
kirjattu suoraan kuluiksi.

Tutkimus- ja kehityspanostukset keskitettiin vuoden 2003 aikana
avaintuotteiden kehittämiseen sekä uusien järjestelmäominaisuuksien
markkinoille tuomiseen. Yhtiö jatkoi mm. seuraavan sukupolven
viestintäjärjestelmäalustansa (NGM, Next Generation Messaging),
MMSC:n (multimediaviestikeskus) ja ennakkomaksujärjestelmiensä
kehitystyötä.

Tecnomenin seuraavan sukupolven viestintäratkaisu, Tecnomen eZONER
NGM, Next Generation Messaging mahdollistaa käyttäjäsegmentoinnin ja
palvelupakettien räätälöinnin jokaisen asiakassegmentin
erityistarpeisiin. Operaattoreille tarjottavia uusia ominaisuuksia
ovat keskitetty tietovarasto, asiakkaiden segmentointi,
päätelaiteriippumattomuus, avoimuus ja käyttäjäryhmätuki.

HENKILÖSTÖ

Koko Tecnomen-konsernin kattavan organisaatiorakenteen muutosprosessin
seurauksena Tecnomenin henkilöstön määrä laski 59 henkilöllä vuoden
2003 aikana ja oli tilikauden lopussa 398 (457). Katsauskauden
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 440 (520).

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti

             31.12.2003    % 31.12.2002    %
Suomi              198   50     248   54
Irlanti             110   27     118   26
Latinalainen Amerikka       38   10     36    8
Itä- ja Kaakkois-Aasia      26    7     26    6
Manner-Eurooppa          15    3     18    4
Lähi-itä             11    3     11    2
YHTEENSÄ             398   100     457   100

TECNOMEN-KONSERNIN RAKENNE

Kolmannella vuosineljänneksellä aloitettu ja viimeisellä
vuosineljänneksellä loppuun saatu organisaatiouudistus oli osa koko
konsernia koskevaa toimenpideohjelmaa, joka tähtää yhtiön
kannattavuuden parantamiseen ja valittujen ydinliiketoiminta-alueiden
kehittämiseen.

Uusi organisaatio koostuu neljästä tuoteyksiköstä: Messaging
(viestintäjärjestelmät), Mobile Multimedia (multimediajärjestelmät
raportoidaan osana Messaging-yksikköä) sekä Prepaid ja Paging
(ennakkomaksu- ja henkilöhakujärjestelmät). Organisaatiomuutos tuli
voimaan 15.9.2003.

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Joulukuun 2003 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 65,2
miljoonaa euroa ja osakepääoma 4 647 406,24 euroa jakautuen 58 092 578
osakkeeseen, joista yhtiön hallussa oli 400 000 osaketta. Osakkeiden
osuus on 0,69 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja osakkeiden
äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 32 000
euroa. Kuluneen tilikauden aikana yhtiö ei hankkinut omia osakkeita.
Oma pääoma osaketta kohden oli 1,13 euroa.

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.12.2003 Helsingin Pörssissä
yhteensä 32 393 430 kappaletta (27 862 040 euroa), eli 55,76
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakkeen ylin hinta oli 1,59 euroa ja alin 0,39 euroa. Keskikurssi oli
0,86 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2003 oli 1,37 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 79 586 832 euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Katsauskauden päättyessä Tecnomenin hallituksella oli voimassa
seuraavat yhtiökokouksen 25.3.2003 antamat valtuudet:

1. Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
  voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka
  yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa jo olevien 
  omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta 
  ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden
  hankintahetkellä.
 
  Kuluneen tilikauden aikana yhtiö ei hankkinut yhtiökokouksen
  valtuutuksen perusteella omia osakkeita.
 
2. Valtuutus päättää hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen
  perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden
  luovuttamisesta.

  Hallitus ei kuluneen tilikauden aikana päättänyt omien 
  osakkeiden luovuttamisesta.

3. Valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
  useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
  ottamisella ja/tai optio-oikeuden antamisella siten, että
  uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan 
  vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien 
  osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 
  kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 601 481,20 
  eurolla.

  Hallitus ei kuluneen tilikauden aikana päättänyt osakepääoman
  korottamisesta uusmerkinnällä eikä laskenut liikkeelle
  vaihtovelkakirjalainoja tai antanut optio-oikeuksia yhtiökokoukselta
  saamansa valtuutuksen nojalla.

Hallitukselle annetut valtuudet ovat voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksesta.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hyväksymä vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin
eli 2002A, 2002B, 2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia
voidaan antaa enintään 4 100 000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin osaketta. Yhtiön
osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään
328 000 eurolla. Optio-oikeuden 2002C merkintähinnaksi muodostui 0,46
euroa eli Tecnomenin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.3.-31.3.2003. Merkintäaika optio-oikeudelle
2002A alkoi 1.4.2003. Katsauskauden aikana 2002A optio-oikeuksilla ei
tehty yhtään osakemerkintää. Muiden optio-oikeuksien merkintäaika ei
ole vielä alkanut.

IFRS-STANDARDIEN (IAS) KÄYTTÖÖNOTTO TILINPÄÄTÖKSESSÄ


Tecnomen Oyj siirtyy IFRS-standardien mukaisesti laadittuun
konsernitilinpäätökseen vuonna 2005.

TECNOMENIN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Tecnomenin hallitukseen kuului tarkasteluvuonna seitsemän jäsentä:
Lauri Ratia, Keijo Olkkola, Lars Hammarén, Carl-Johan Numelin,
Christer Sumelius, Timo Toivila ja Hannu Turunen. Hallituksen
puheenjohtajana toimi Lauri Ratia ja varapuheenjohtajana Keijo
Olkkola.

Tecnomenin toimitusjohtajana toimi vuosina 1999-2003 Vesa Helkkula.
Hän lopetti työnsä 1.8.2003, jonka jälkeen väliaikaiseksi
toimitusjohtajaksi nimitettiin management- ja konsultointipalveluja
tuottavan Covar Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Uotila. Hän hoiti Tecnomenin
toimitusjohtajan tehtäviä uuden toimitusjohtajan Jarmo Niemen
valintaan saakka. Niemi aloitti tehtävässään 31.10.2003.

Eero Mertano nimitettiin 7.1.2004 Tecnomen Oyj:n uudeksi myynti- ja
markkinointijohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 19.1.2004. Mertano
raportoi toimitusjohtaja Jarmo Niemelle ja kuuluu yhtiön johtoryhmään.

Tecnomenin johtoryhmään kuuluu seitsemän jäsentä: Jarmo Niemi,
toimitusjohtaja, Riitta Järnstedt, talousjohtaja, Eero Mertano, myynti-
ja markkinointijohtaja, Timo Nykänen, johtaja, Viestintäjärjestelmät,
Miika Reinikka, johtaja, Mobiili Multimedia, Timo Kangas, johtaja,
Älyverkko- ja henkilöhakujärjestelmät, Vesa Kemppainen,
kehitysjohtaja.

Tecnomen Oyj:n tilintarkastajana toimi KPMG Wideri Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

VUODEN 2004 NÄKYMÄT

Verkkomarkkinoiden ennusteet ovat edelleen varovaisia, vaikka tunnelma
markkinoilla onkin parantunut. Alalla toimii suuria ja useita pieniä
yhtiöitä. Lyhyellä aikavälillä hintakilpailu jatkuu kireänä.

Tecnomen arvioi markkinoiden vähitellen elpyvän ja näin antavan
edellytykset myönteiseen tuloskehitykseen.

Vuoden 2004 aikana Tecnomenin tavoitteena on edelleen parantaa
liikevaihtoaan ja tulostaan.

OSINGONJAKO

Yhtiöllä ei 31.12.2003 taseen mukaan ole osingonjaon edellyttämiä
voitonjakokelpoisia eriä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomenin vuoden 2004 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:
- 1-3/2004 keskiviikkona 28.4.
- 1-6/2004 keskiviikkona 11.8.
- 1-9/2004 keskiviikkona 27.10.


TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR                2003     2002
Liikevaihto             45,3     39,9
Kulut                49,3     50,6
Poistot               3,0     3,4
Liiketulos             -7,0    -14,1
  % liikevaihdosta        -15,6    -35,5
Rahoitustuotot ja -kulut       0,6     -0,5
Tulos ennen satunnaiseriä      -6,4    -14,6
Tulos ennen veroja ja        -6,4    -14,6
vähemmistöosuutta
Verot                -0,8     0,3
                           
Katsauskauden tulos         -7,3    -14,3

KONSERNIN TASE

MEUR             31.12.2003  31.12.2002
Pysyvät vastaavat          10,1     11,4
Vaihtuvat vastaavat                 
  Vaihto-omaisuus          2,2     3,6
  Myyntisaamiset          27,0     27,7
  Rahat ja pankkisaamiset     34,8     34,7
  Muu rahoitusomaisuus       3,4     3,9
Vastaavaa              77,5     81,3
                           
Oma pääoma             65,2     72,5
                           
Pakolliset varaukset         0,6       
                           
Vieras pääoma                    
  Korollinen vieras pääoma     0,7     0,9
  Koroton vieras pääoma      10,9     7,9
  Laskennallinen verovelka     0,1     0,0
Vastattavaa             77,5     81,3

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

MEUR                2003     2002
Liiketoiminnan rahavirta       1,9     -3,8
Investointien rahavirta       -1,6     -2,2
Rahoituksen rahavirta        -0,2     -0,4
Rahavarojen muutos          0,1     -6,4
                           
Rahavarat tilikauden alussa 1.1.  34,7     41,1
Rahavarat tilikauden lopussa    34,8     34,7
31.12.
Muutos                0,1     -6,4


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

MEUR                2003     2002
Sijoitetun pääoman tuotto,     -9,1    -18,0
%
Oman pääoman tuotto, %       -10,5    -17,9
Omavaraisuusaste, %         85,2     90,1
Velkaantumisaste, %        -52,3    -46,6
Investoinnit             1,9     2,2
  % liikevaihdosta         4,2     5,5
Tutkimus ja kehitysmenot       9,4     11,2
  % liikevaihdosta         20,8     28,0
Tilauskanta             10,0     10,4
Henkilöstö keskimäärin        440     520
Henkilöstö kauden lopussa      398     457

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

MEUR                2003     2002
Tulos/osake, euroa         -0,13    -0,25
Oma pääoma/osake, euroa       1,13     1,26
Osakemäärä kauden lopussa,    58 093    58 093
1000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,      58 093    58 093
1000 kpl
Osakkeen kurssikehitys                
euroina
  Keskikurssi           0,86     0,97
  Alin               0,39     0,49
  Ylin               1,59     2,10
Osakkeen kurssi kauden       1,37     0,51
lopussa
Osakekannan markkina-arvo      79,6     29,6
kauden lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl       32,4     24,3
Osakevaihto, %           55,8     41,8
kokonaismäärästä
Osakevaihto, Me           27,9     23,6

VASTUUSITOUMUKSET

MEUR                2003     2002

Annetut pantit            0,5       
Omasta velasta                    
 Kiinteistökiinnitykset       0,7     0,7
Muusta omasta sitoumuksesta             
 Kiinteistökiinnitykset       1,3     1,3
 Yrityskiinnitykset         0,2     0,2
Muut omat vastuut          2,7     2,6
                           
Johdannaissopimukset                 
 Valuuttatermiinit                 
  Käypä arvo           15,7     11,0
  Kohde-etuuden arvo       16,7     11,9
 Valuuttaoptiot                   
  Käypä arvo            0,0     0,0

AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN

MEUR       1Q/02 2Q/02 3Q/02 4Q/02 1Q/03 2Q/03 3Q/03 4Q/03
Liikevaihto    8,4  8,2 12,7  10,6  7,6  11,6  9,1  17,0
Liikevaihto,   -44,3 -18,6 -2,3 -44,2 -9,2  41,5 -28,0  59,9
muutos %
Liiketulos    -5,4  -5,6 -0,3  -2,9 -3,8  -0,8 -1,9  -0,5
  % liike-   -64,0 -67,9 -2,2 -27,7 -49,5  -7,6 -21,3  -2,7
vaihdosta
Tulos ennen    -5,3  -5,5 -1,3  -2,6 -3,7  -0,6 -1,7  -0,4
satunnaiseriä,
varauksia ja
veroja
                                  
Henkilöstö     558  554  473  457  436  444  437  398
katsauskauden
lopussa
                                  
Tulos/osake,   -0,09 -0,10 -0,02 -0,04 -0,06 -0,01 -0,03 -0,02
euroa
Oma pääoma/    1,41  1,31 1,30  1,26 1,19  1,18 1,15  1,13
osake, e
Korolliset    -37,8 -33,7 -32,7 -33,8 -32,8 -32,8 -31,9 -34,1
nettovelat, Me
                                  
Tilauskanta, Me  5,7  9,1  6,3  10,4  8,3  6,9  7,2  10,0

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista
arvoista.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia
omistajia lukuun ottamatta, 31.12.2003:

                 Osakkeita, % osakkeista ja
                     kpl     äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo     3 083 400       5,31
Hammaren Lars-Olof         2 164 300       3,73
Sumelius Henning          2 022 300       3,48
Oy Finvestock AB          2 003 600       3,45
Geveles AB             1 952 092       3,36
Fennogens Investments SA      1 535 000       2,64
Sumelius Johanna Marina      1 122 400       1,93
Oy Investsum AB           954 100       1,64
Suutarinen Helena Kuolinpesä     901 200       1,55
Sijoitusrahasto Gyllenberg      848 000       1,46
Finlandia
YHTEENSÄ             16 586 392      28,55

Omistusjakauma 31.12.2003

Osakkeita, kpl Omistuksia    %   Osakemäärä,     %
                        kpl
1-500        3 389  50,88     757 588   1,30
501-1 000      1 109  16,65     868 296   1,49
1 001-5 000     1 471  22,08    3 537 593   6,09
5 001-10 000      299   4,49    2 241 877   3,86
10 001-50 000     247   3,71    5 604 082   9,65
50 001-100 000     45   0,68    3 374 369   5,81
100 001-500 000     84   1,26   18 858 578   32,46
500 001<        17   0,26   22 812 595   39,27
Yhteistilillä                37 600   0,06
Kaikki yhteensä   6 661  100,00   58 092 578  100,00

Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2003

                   Osakkeita, kpl     %
Yritykset                10 906 296   18,77
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset      13 236 483   22,79
Julkisyhteisöt               841 735   1,45
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt     968 397   1,67
Kotitaloudet yhteensä          29 041 559   49,99
Ulkomaiset omistajat           3 060 508   5,27
YHTEENSÄ                 58 054 978   99,94
Yhteistilillä                37 600   0,06
Liikeeseenlaskettu määrä         58 092 578  100,00
Hallintarekisterissä           2 704 181   4,65Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa