TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2004

Tecnomen Oyj        PÖRSSITIEDOTE   16.2.2005 klo 8.30

TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2004

Tecnomen saavutti vuodelle 2004 asetetun tavoitteen liikevaihdon ja
tuloksen parantamisesta. Vuoden 2004 liikevaihto kasvoi 13,7
prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 51,5 miljoonaa euroa.
Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja parani selvästi ja oli
2,6 miljonaa euroa.

Tecnomenin liikevaihto vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä oli 13,7
miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 0,1
miljoonaa euroa.

YHTEENVETO, VUOSI 2004

-  Liikevaihto 51,5 milj. euroa (45,3)
-  Liiketulos 1,6 milj. euroa (-7,0)
-  Tilauskanta 9,8 milj. euroa (10,0)
-  Kassavirta –4,3 milj. euroa (0,1)
-  Kassavarat tilikauden lopussa 30,6 milj. euroa (34,8)
-  Omavaraisuusaste 88,1 % (85,2 %)
-  Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 350(398)
-  Tecnomen ulkoisti osan puheviestintäjärjestelmänsä
   tuotekehityksestä ja ylläpidosta Accenture Services Oy:lle ja
   59 henkilöä siirtyi Accenturen palvelukseen.
-  Tecnomenin hallitus vahvisti uuden organisaatiorakenteen,joka
   muodostuu kolmesta toiminnosta: myynti ja asiakastoimitukset,
   tuotelinjat ja tuotanto sekä talous ja hallinto.

AVAINLUVUT

              10-12/04 10-12/03    2004    2003
Liikevaihto, Me        13,7   17,0    51,5    45,3
Liikevaihto, muutos %     -19,2   59,9    13,7    13,6
Liiketulos, Me         -0,5   -0,5    1,6    -7,0
  % liikevaihdosta      -3,4   -2,7    3,1   -15,6
Tulos ennen           0,1   -0,4    2,6    -6,4
satunnaiseriä, varauksia
ja veroja, Me
  % liikevaihdosta       1,0   -2,3    5,1   -14,2
                                  
Henkilöstö katsauskauden    350    398    350    398
lopussa
                                  
Tulos/osake, euroa       0,00   -0,02    0,04   -0,13
Tulos/osake, laimennettu,   0,00         0,04      
euroa
Oma pääoma/osake, euroa    1,17   1,13    1,17    1,13
Korolliset nettovelat, Me   -30,0   -34,1   -30,0   -34,1

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-12/2004 ja
vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2003, ellei toisin
mainita.

MARKKINAT

Vuoden 2004 aikana markkinoilla tapahtui positiivista kehitystä.
Operaattorit investoivat uusiin palveluihin ja uuden sukupolven
järjestelmiin. Tecnomenin Messaging–tuotelinjan PMR-tuotteiden myynti
laski, muiden Messaging-tuotteiden myynti kasvoi hieman. Messaging-
tuotelinjan myynnistä 83 prosenttia koostui Voice Mail –toimituksista.
Charging–tuotelinjan myynti kasvoi 53 prosenttia. Charging-tuotelinjan
myynnistä 90 prosenttia koostui Prepaid-toimituksista. Vuoden aikana
Tecnomen hankki uusia asiakkaita kasvavilta markkina-alueilta.

Viestintäratkaisut (Messaging)

Messaging-markkinoiden alueellinen eriytyminen jatkuu. Länsi-
Euroopassa perinteinen messaging-markkina ei enää kasva ja
investoinnit ovat edelleen suhteellisen matalalla tasolla.
Matkapuhelinten käyttäjämäärät kasvavat edelleen Itä-Euroopassa,
Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä, Afrikassa sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueella.

Suurin kauppa vuoden 2004 aikana oli 4,7 miljoonan dollarin arvoisen
viestintäratkaisun ja ennakkomaksujärjestelmän toimittaminen Brasil
Telecomille Brasiliaan. Merkittävän alueellisen läpimurron Tecnomen
teki kasvaville Venäjän ja sen lähialueiden mobiilimarkkinoille,
joille toimitettiin multimediaviestikeskus, lyhytsanomakeskuksia ja
puhepostijärjestelmä. Myös Lähi-idän markkinoilla solmittiin uusia,
merkittäviä asiakassuhteita.

Tecnomen toimitti ensimmäiset uuden sukupolven NGM-
viestintäjärjestelmät vuoden 2004 aikana. Vuoden lopussa tehtiin myös
ensimmäiset Video Mail –toimitukset Länsi-Euroopan markkinoille.

Kuluneena vuonna Tecnomen täydensi tuotetarjontaansa solmimalla
yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolien kanssa lyhytsanomakeskusten
(SMSC) myynnistä. Asiakkaat voivat nyt halutessaan hankkia koko
viestinnän infrastruktuurinsa Tecnomeniltä.

Maksuratkaisut (Charging)

Tecnomenin maksuratkaisujen päämarkkina-alue on Latinalainen Amerikka,
joka vuonna 2004 oli myös Tecnomenin vahvin maantieteellinen
kasvualue. Useat alueen operaattorit ovat laajentaneet tai ovat
laajentamassa järjestelmiään, mm. 2.5G-verkkojen laajeneminen luo
kysyntää uudentyyppisille palveluille erityisesti dataliikenteen
laskutuksen alueella.

Vuoden 2004 aikana Tecnomen toimitti ensimmäiset reaaliaikaiset datan
laskutusjärjestelmät Brasiliaan. Uusia asiakassuhteita solmittiin
Brasiliassa, El Salvadorissa, Hondurasissa, Nicaraguassa ja
Uruguayssa.

Tuotekehityksessä keskitytään maksuratkaisuihin, muihin
älyverkkoratkaisuihin käytetään kolmannen osapuolen tuotteita
täydentämään Tecnomenin tuotetarjontaa.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnomenin tilikauden liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia ollen 51,5
miljoonaa euroa (45,3). Yhtiön neljännen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 13,7 miljoonaa euroa (17,0), eli 19,2 prosenttia matalampi kuin
vuotta aiemmin.

Liikevaihto kokonaisuudessaan sekä sen jakautuminen tuotelinjoittain
vaihtelee suuresti vuosineljänneksittäin johtuen projektitoimitusten
ajoituksesta.

Liikevaihdon jakautuminen tuotelinjoittain

                 2004       2003    
                 MEUR    %   MEUR    %
Messaging             31,5   61   32,2   71
Charging             20,0   39   13,1   29
YHTEENSÄ             51,5   100   45,3   100

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

                 2004       2003    
                 MEUR    %   MEUR    %
Amerikka (pl.Pohjois-Amerikka)  24,2   47   12,6   28
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka   23,7   46   22,6   50
Aasia ja Tyynenmeren alue     3,6    7   10,1   22
YHTEENSÄ             51,5   100   45,3   100

Maantieteelliset erot ovat suuria. Suurin muutos tilikaudella tapahtui
Latinalaisessa-Amerikassa, missä myynti kasvoi 92,1 prosenttia.
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella myynti kasvoi 4,9
prosenttia. Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC) myynti laski 64,4
prosenttia, johtuen edellisen vuoden lopulle ajoittuneesta suuresta
toimituksesta taiwanilaiselle asiakkaalle.

Merkittävä osuus liikevaihdosta suuntautui América Móvil –ryhmälle.
Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli 8,2 miljoonaa euroa
ollen 16,0 prosenttia (13,8 %) liikevaihdosta.

Huolto- ja ylläpitosopimusmyynnin osuus liikevaihdosta oli 15,2
prosenttia (18,5 %).

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden lopussa 9,8 miljoonaa euroa (10,0).
Messaging-tuotelinjan osuus tilauskannasta oli 7,3 miljoonaa euroa eli
75,0 prosenttia (70,4%) ja Charging-tuotelinjan 2,4 miljoonaa euroa
eli 25,0 prosenttia (29,6%).

TULOSKEHITYS

Tilikauden aikana operatiiviset kustannukset alenivat noin 1,7
miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Aleneminen johtui
myyntiin liittyvien kulujen, kuten projektivaraustarpeen,
agenttipalkkioiden ja alihankintakulujen pienentymisestä verrattuna
edelliseen vuoteen.

Nettotulosta parantaa rahoitustuotot ja kulut erään kirjattu noin 0,5
miljoonan euron suuruinen varauksen purku, joka liittyy Brasilian
tytäryritykselle annettuun oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen.

Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 2,6
miljoonaa euroa (-6,4).

Tulos osaketta kohden oli 0,04 euroa (-0,13). Oma pääoma osaketta
kohden oli kauden lopussa 1,17 euroa (1,13).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tecnomenin rahoitusasema on hyvä. Likvidit kassavarat tilikauden
lopussa olivat 30,6 miljoonaa euroa (34,8). Taseen loppusumma
31.12.2004 oli 77,5 miljoonaa euroa (77,5). Tilikauden kassavirta oli
–4,3 miljoonaa euroa (0,1). Korollinen vieras pääoma oli 0,6 miljoonaa
euroa (0,7). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli –44,4
prosenttia (-52,3 %). Taserakenne säilyi vahvana ja 31.12.2004
omavaraisuusaste oli 88,1 prosenttia (85,2 %).

Rahoitustuotot ja –kulut olivat katsauskaudella yhteensä 1,0 miljoonaa
euroa (0,6). Korko- ja sijoitustuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa
(0,9). Vuoden lopussa kassavaroista 79 prosenttia oli lyhyen koron
rahastoissa, 2 prosenttia yritystodistuksissa ja loput joko
talletuksina tai pankkien sijoitustodistuksissa.

Tecnomenin bruttoinvestointimenot olivat katsauskaudella 1,6 miljoonaa
euroa (1,9).

Käyttöpääoman muutos

                        2004   2003
Myyntisaamisten ja ennakoiden lisäys (-)    -5,1    0,7
/vähennys (+)
Muiden lyhytaikaisten korottomien        0,0    0,5
saamisten lisäys (-)/vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+)    0,0    1,4
Ostovelkojen ja ennakoiden lisäys (+)     -0,2    0,2
/vähennys (-)
Muiden lyhytaikaisten korottomien       -1,4    2,4
velkojen lisäys (+)/vähennys (-)
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ         -6,7    5,2


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 11,5 miljoonaa
euroa (9,4) mikä vastaa 22,4 prosenttia (20,8 %) liikevaihdosta.
Tuotekehitykseen liittyvät kustannukset on kirjattu suoraan kuluiksi.

Tutkimus- ja kehityspanostukset keskitettiin vuoden 2004 aikana
avoimiin standardeihin perustuvan seuraavan sukupolven
viestintäjärjestelmän kehittämiseen (NGM, Next Generation Messaging).
Maksuratkaisuissa tuotekehityksen painopiste oli reaaliaikaisen datan
laskutusjärjestelmissä (Prepaid Data Charging).

HENKILÖSTÖ

Tecnomenin henkilöstön määrä laski 48 henkilöllä vuoden 2004 aikana ja
oli tilikauden lopussa 350 (398). Merkittävimpänä syynä
henkilöstömäärän laskuun oli 59 henkilön siirtyminen Accenture Service
Oy:n palvelukseen ulkoistuksen myötä. Katsauskauden keskimääräinen
henkilöstömäärä oli 355 (440).

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti

                 31.12.2004  % 31.12.2003  %
Amerikka (pl. Pohjois-Amerikka)     52  15     38  10
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka      272  78     334  83
Aasia ja Tyynenmeren alue        26  7     26  7
YHTEENSÄ                350 100     398 100

Suomen osuus henkilöstöstä oli 129 eli 37% yhtiön koko
henkilöstömäärästä. Myynnissä ja asiakastoimituksissa työskenteli 99
henkilöä, tuotelinjoissa ja tuotannossa 202 henkilöä ja taloudessa ja
hallinnossa 49 henkilöä.

TECNOMEN-KONSERNIN RAKENNE

Tecnomenin hallitus vahvisti uuden organisaatiorakenteen, joka
muodostuu kolmesta toiminnosta: myynti ja asiakastoimitukset,
tuotelinjat ja tuotanto sekä talous ja hallinto. Muutoksella
yksinkertaistettiin organisaatiorakennetta ja tehostettiin resurssien
käyttöä. Organisaatiomuutos tuli voimaan 1.6.2004.

TECNOMENIN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Joulukuun 2004 lopussa Tecnomen-konsernin oma pääoma oli 67,5
miljoonaa euroa ja osakepääoma 4 647 406,24 euroa jakautuen 58 092 578
osakkeeseen. Tecnomen luovutti 29.10.2004 omia osakkeitaan 132 000
kappaletta vastikkeena 23.4.2003 tehdystä osakekaupasta, jolla
Tecnomen hankki Krocus Communications Oy:n koko osakekannan.
Luovutetuista osakkeista saatu vastike oli 1 euroa per osake ja
luovutus tehtiin pörssin ulkopuolisena luovutuksena. Luovutettujen
osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 10 560 euroa vastaten 0,23
prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä.
Osakkeiden luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 268 000 omaa
osaketta vastaten 0,46 prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja
osakkeiden äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo
on 21 440 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 1,17 euroa.

Tecnomenin osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.12.2004 Helsingin Pörssissä
yhteensä 33 148 241 kappaletta (45 535 975 euroa), eli 57,06
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.

Tilikauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,82 euroa ja alin 1,11
euroa. Keskikurssi oli 1,37 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2004
oli 1,33 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä
77 263 129 euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Katsauskauden päättyessä Tecnomenin hallituksella oli voimassa
seuraavat yhtiökokouksen 24.3.2004 antamat valtuudet:

1.  Valtuutus päättää hallitukselle annetun hankintavaltuutuksen
   perusteella hankittujen ja yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden
   luovuttamisesta.
 
   Tecnomen luovutti katsauskauden aikana omia osakkeitaan 132 000
   kappaletta. Muilta osin valtuutusta ei ole käytetty.
 
2.  Valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
   useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
   ottamisella ja/tai optio-oikeuden antamisella siten, että
   uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien
   ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden
   yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta ja yhtiön
   osakepääoma voi nousta enintään 601 481,20 eurolla.

   Hallitus ei kuluneen tilikauden aikana päättänyt osakepääoman
   korottamisesta uusmerkinnällä eikä laskenut liikkeelle
   vaihtovelkakirjalainoja tai antanut optio-oikeuksia yhtiökokoukselta
   saamansa valtuutuksen nojalla.

Hallitukselle annetut valtuudet ovat voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksesta.

OPTIO-OHJELMA

Yhtiöllä on voimassa 11.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hyväksymä vuoden 2002 optio-ohjelma, joka jakautuu neljään optiolajiin
eli 2002A, 2002B, 2002C ja 2002D optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksia
voidaan antaa enintään 4 100 000 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhteensä 4 100 000 Tecnomenin osaketta. Yhtiön
osakepääoma voi nousta tehtävien osakemerkintöjen seurauksena enintään
328 000 eurolla. Optio-oikeuksien merkintähinnat ovat 2002A ja 2002B
optio-oikeuksilla 1,68 euroa, 2002C optio-oikeudella 0,46 euroa ja
2002D optio-oikeudella 1,33 euroa. Merkintäaika optio-oikeudelle 2002A
on 1.4.2003 – 30.4.2006 ja optio-oikeudelle 2002B 1.4.2004 –
30.4.2007. Optio-oikeuksien 2002C ja 2002D merkintäajat eivät ole
vielä alkaneet. Katsauskauden aikana 2002A ja 2002B optio-oikeuksilla
ei ole tehty osakemerkintöjä.

IFRS-STANDARDIEN (IAS) KÄYTTÖÖNOTTO TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Tecnomen siirtyy raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuonna 2005.
Vertailutietojen ja vuoden 2004 tilinpäätöksen suunniteltu
julkistamisajankohta on maaliskuussa 2005.

Keskeisimmät tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, jotka tulevat
Tecnomenissä muuttumaan siirryttäessä IFRS-standardien käyttöön ovat:

-  Tuloutusperiaatteet (IAS 11, 18)
-  Aineettomien hyödykkeiden käsittely (IAS 38)
-  Rahoitusinstrumenttien käsittely (IAS 32, 39)
-  Työsuhteeseen perustuvien etuuksien käsittely (IAS 19)
-  Esittämiseen liittyvät vaatimukset

Muutosten vaikutus aloittavan taseen 2004 omaan pääomaan on arvioitu
olevan vähäinen.

TECNOMENIN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Tecnomenin hallitukseen kuului tarkasteluvuonna kuusi jäsentä: Lauri
Ratia, Carl-Johan Numelin, Lars Hammarén, Keijo Olkkola, Christer
Sumelius ja Timo Toivila. Hallituksen puheenjohtajana toimi Lauri
Ratia ja varapuheenjohtajana Carl-Johan Numelin.

Eero Mertano nimitettiin 7.1.2004 Tecnomen Oyj:n uudeksi myynti- ja
markkinointijohtajaksi.

Tecnomenin johtoryhmään kuuluu neljä jäsentä: Jarmo Niemi,
toimitusjohtaja, Riitta Järnstedt, talousjohtaja, Vesa Kemppainen,
operatiivinen johtaja ja Eero Mertano, myynti- ja markkinointijohtaja.

Tecnomen Oyj:n tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

VUODEN 2005 NÄKYMÄT

Markkinat ovat elpyneet vuoden takaisesta tilanteesta. Kysynnän
ennakoidaan kasvavan jonkin verran muualla paitsi Länsi-Euroopassa.
Hintakilpailu jatkuu kireänä.

Vuoden 2005 aikana Tecnomenin tavoitteena on edelleen parantaa
liikevaihtoaan ja säilyttää positiivinen tuloskehitys.

OSINGONJAKO

Yhtiöllä ei 31.12.2004 taseen mukaan ole osingonjaon edellyttämiä
voitonjakokelpoisia eriä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnomenin vuoden 2005 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti:
- 1-3/2005 keskiviikkona 4.5
- 1-6/2005 keskiviikkona 17.8.
- 1-9/2005 keskiviikkona 2.11.


TECNOMEN OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Jarmo Niemi, toimitusjohtaja, puh. (09) 8047 8799
Riitta Järnstedt, talousjohtaja, puh. (09) 8047 8650

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR                2004     2003
Liikevaihto             51,5     45,3
Kulut                47,6     49,3
Poistot               2,3     3,0
Liiketulos              1,6     -7,0
  % liikevaihdosta         3,1    -15,6
Rahoitustuotot ja –kulut       1,0     0,6
Tulos ennen satunnaiseriä      2,6     -6,4
Tulos ennen veroja ja        2,6     -6,4
vähemmistöosuutta
Verot                -0,5     -0,8
                           
Katsauskauden tulos         2,1     -7,3

KONSERNIN TASE

MEUR             31.12.2004  31.12.2003
Pysyvät vastaavat          9,4     10,1
Vaihtuvat vastaavat                 
  Vaihto-omaisuus          2,2     2,2
  Myyntisaamiset          32,1     27,0
  Rahat ja pankkisaamiset     30,6     34,8
  Muu rahoitusomaisuus       3,2     3,4
Vastaavaa              77,5     77,5
                           
Oma pääoma             67,5     65,2
Pakolliset varaukset         0,1     0,6
                           
Vieras pääoma                    
  Korollinen vieras pääoma     0,6     0,7
  Koroton vieras pääoma       9,1     10,9
  Laskennallinen verovelka     0,2     0,1
Vastattavaa             77,5     77,5

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

MEUR                2004     2003
Liiketoiminnan rahavirta      -2,5     1,9
Investointien rahavirta       -1,6     -1,6
Rahoituksen rahavirta        -0,2     -0,2
Rahavarojen muutos         -4,3     0,1
                           
Rahavarat tilikauden alussa 1.1.  34,8     34,7
Rahavarat tilikauden lopussa    30,6     34,8
31.12.
Muutos               -4,3     0,1


TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

MEUR                2004     2003
Sijoitetun pääoman tuotto,      4,1     -9,1
%
Oman pääoman tuotto, %        3,2    -10,5
Omavaraisuusaste, %         88,1     85,2
Velkaantumisaste, %        -44,4    -52,3
Investoinnit             1,6     1,9
  % liikevaihdosta         3,1     4,2
Tutkimus ja kehitysmenot      11,5     9,4
  % liikevaihdosta         22,4     20,8
Tilauskanta             9,8     10,0
Henkilöstö keskimäärin        355     440
Henkilöstö kauden lopussa      350     398

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

                  2004     2003
Tulos/osake, euroa         0,04    -0,13
Tulos/osake, laimennettu,      0,04       
euroa
Oma pääoma/osake, euroa       1,17     1,13
Osakemäärä kauden lopussa,    58 093    58 093
1000 kpl
Osakemäärä keskimäärin,      58 093    58 093
1000 kpl
Osakkeen kurssikehitys                
euroina
  Keskikurssi           1,37     0,86
  Alin               1,11     0,39
  Ylin               1,82     1,59
Osakkeen kurssi kauden       1,33     1,37
lopussa
Osakekannan markkina-arvo      77,3     79,6
kauden lopussa, Me
Osakevaihto, milj. kpl       33,1     32,4
Osakevaihto, %           57,1     55,8
kokonaismäärästä
Osakevaihto, Me           45,5     27,9
Omien osakkeiden määrä        400     400
kauden alussa, 1000 kpl
Omien osakkeiden luovutus,      132       
1000 kpl
Omien osakkeiden määrä        268     400
kauden lopussa, 1000 kpl

VASTUUSITOUMUKSET

MEUR                2004     2003
Annetut pantit            0,8     1,0
Omasta velasta                    
 Kiinteistökiinnitykset       0,7     0,7
Muusta omasta sitoumuksesta             
 Kiinteistökiinnitykset       1,3     1,3
 Yrityskiinnitykset         0,2     0,2
Muut omat vastuut          1,9     2,7
                           
Johdannaissopimukset                 
 Valuuttatermiinit                 
  Käypä arvo           18,4     15,7
  Kohde-etuuden arvo       19,8     16,7
 Valuuttaoptiot                   
  Käypä arvo            0,0     0,0

AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN

MEUR       1Q/03  2Q/03 3Q/03 4Q/03 1Q/04 2Q/04 3Q/04 4Q/04
Liikevaihto    7,6  11,6  9,1  17,0  11,7  13,6  12,5  13,7
Liikevaihto,   -9,2  41,5 -28,0  59,9  53,8  17,4  36,9 -19,2
muutos %
Liiketulos    -3,8  -0,8 -1,9  -0,5  -0,8  2,0  0,9  -0,5
  % liike-   -49,5  -7,6 -21,3  -2,7  -7,2  14,9  7,2  -3,4
vaihdosta
Tulos ennen    -3,7  -0,6 -1,7  -0,4  -0,7  1,8  1,3  0,1
satunnaiseriä,
varauksia ja
veroja
                                    
Henkilöstö     436   444  437  398  343  347  350  350
katsauskauden
lopussa
                                    
Tulos/osake,   -0,06  -0,01 -0,03 -0,02 -0,01  0,02  0,04  0,00
euroa
Oma pääoma/    1,19  1,18 1,15  1,13  1,12  1,16  1,18  1,17
osake, euroa
Korolliset    -32,8  -32,8 -31,9 -34,1 -29,5 -30,8 -31,0 -30,0
nettovelat, Me
                                    
Tilauskanta, Me  8,3   6,9  7,2  10,0  16,7  11,1  8,9  9,8

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on
pyöristetty miljooniin euroihin. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista
arvoista.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön kymmenen suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia
omistajia lukuun ottamatta, 31.12.2004:

                 Osakkeita, % osakkeista ja
                     kpl     äänistä
Vak.osak.yhtiö Henki-Sampo     3 083 400       5,31
Hammaren Lars-Olof         2 164 300       3,73
Sumelius Henning          2 022 300       3,48
FIM Fenno Sijoitusrahasto     1 285 000       2,21
Sumelius Johanna Marina      1 122 400       1,93
OP-Suomi kasvu sijoitusrahasto   1 020 162       1,76
Oy Investsum AB           954 100       1,64
Suutarinen Helena Kuolinpesä     901 200       1,55
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva   900 000       1,55
Pohjola Finland Value        800 000       1,38
Sijoitusrahasto
YHTEENSÄ             14 252 862      24,54

Omistusjakauma 31.12.2004

Osakkeita, kpl Omistuksia    %   Osakemäärä,     %
                        kpl
1-500        3 206  46,84     716 536   1,23
501-1 000      1 154  16,86     919 218   1,58
1 001-5 000     1 666  24,34    4 233 837   7,29
5 001-10 000      380   5,55    2 931 572   5,05
10 001-50 000     286   4,18    6 459 175   11,12
50 001-100 000     56   0,82    4 072 724   7,01
100 001-500 000     77   1,13   17 593 222   30,28
500 001<        19   0,28   21 128 694   36,37
Yhteistilillä                37 600   0,06
Kaikki yhteensä   6 844  100,00   58 092 578  100,00

Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2004

                   Osakkeita, kpl     %
Yritykset                 5 882 547   10,13
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset      14 328 868   24,67
Julkisyhteisöt              1 525 725   2,63
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt    3 175 636   5,47
Kotitaloudet yhteensä          31 714 849   54,59
Ulkomaiset omistajat           1 427 353   2,46
YHTEENSÄ                 58 054 978   99,94
Yhteistilillä                37 600   0,06
Liikeeseenlaskettu määrä         58 092 578  100,00
Hallintarekisterissä           2 223 231   3,83


Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa