Tecnotree Oyj on päättänyt jättää yrityssaneeraushakemuksen

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
5.3.2015 klo 9.50

Tecnotree Oyj:n liiketoiminta on ollut useana vuonna tappiollista. Yhtiö kertoi 30.1.2015 julkaistussa tilikautta 1.1 – 31.12.2014 koskevassa tilintarkastamattomassa tilinpäätöstiedotteessaan, että hyvästä loppuvuodesta huolimatta myös koko vuoden 2014 tulos jäi tappiolliseksi. Yrityksen tilanne on edelleen haastava, vaikka yhtiö arvioikin vuoden 2015 liiketuloksensa paranevan edellisestä vuodesta.

Vuoden 2014 kaksi viimeistä vuosineljännestä olivat sekä liikevaihdollisesti että liiketuloksellisesti ennätyksellisiä. Kyseisenä aikana toimitusten osana oli myös erittäin suuri määrä kolmansien osapuolten tuotteita (tietokoneita ja lisenssejä), minkä johdosta ostovelat lähtivät kasvuun. Yhtiön asiakkaista merkittävä osa toimii maissa, joissa keskuspankit rajoittavat valuutan saatavuutta, minkä johdosta maksut yhtiölle ovat myöhässä. Yhtiön asiakkaat näillä alueilla ovat johtavia operaattoreita, jotka ovat aina maksaneet suorituksensa.

Yhtiö kertoi tilinpäätöstiedotteessaan, että myös yhtiön rahoitustilanne pysyi kireänä vuonna 2014. Tilikauden rahavarojen muutos oli -4,2 miljoonaa euroa. Yhtiön kaikki luottolimiitit olivat täydessä käytössä vuoden 2014 lopussa. Yhtiö on aikaisemmin tiedotetun mukaisesti uudelleenjärjestellyt rahoitustaan, neuvotellut muutoksia lainojensa takaisinmaksuaikoihin ja kovenanttiehtoihin sekä toteuttanut kustannussäästötoimenpiteitä. Rahan riittävyyteen ja omaan pääomaan liittyvien riskien vuoksi yhtiöllä on ollut myös käynnissä selvitykset mahdollisuudesta saada uutta, lähinnä oman pääoman tyyppistä rahoitusta.

Tilinpäätöstiedotteessa todettiin lisäksi, että konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 16,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli kuitenkin vain 2,2 miljoonaa euroa osakepääoman ollessa 4,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma on siten laskenut alle puoleen osakepääomasta. Osakeyhtiölain 20:23 §:n mukaisesti, jos julkisen yhtiön oma pääoma on taseen mukaan alle puolet osakepääomasta, hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Yhtiö tiedotti 26.2.2015 lykkäävänsä vuoden 2014 tilinpäätöksen julkistamisen sekä mahdollisesti myös yhtiökokouksen ajankohtaa aiemmin ilmoitetuista ajankohdista, jotta yhtiö voi varmistua tervehdyttämistoimenpiteiden huomioimisesta tilinpäätöksessä ennen sen julkistamista.

Yhtiö on hakenut aktiivisesti ratkaisua yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi ja tarkastellut huolellisesti eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Selvitystyön perusteella yhtiö toteaa johtopäätöksenään, että sekä yhtiön että sen intressiryhmien kannalta paras ratkaisu on yhtiön hakeutuminen yrityssaneeraukseen. Yhtiö katsoo, että sen vaikeudet ovat luonteeltaan tilapäisiä, ja yrityssaneerausmenettelyssä olisi yhtiön arvion mukaan mahdollista tervehdyttää yhtiön rahoitus- ja pääomarakenne, ja siten turvata yhtiön liiketoiminnan pitkän aikavälin jatkuvuus. Yrityssaneeraus helpottaisi toteutuessaan yhtiön velkavastuita ja parantaisi tältä osin myös yhtiön omaa pääomaa. Yhtiön päävelkoja Nordea Pankki Suomi Oyj on yhdessä toisen velkojan kanssa ilmoittanut puoltavansa yhtiön asettamista saneerausmenettelyyn.

Edellä todetun perusteella yhtiön hallitus on päättänyt jättää yrityssaneerausmenettelyä koskevan hakemuksen Espoon käräjäoikeuteen. Hakemus jätetään käräjäoikeudelle tänään. Osakeyhtiölain 20 luvun 24 §:n mukaisesti hakemuksen on tehnyt hallitus, koska asia on ollut kiireellinen. Kyseisen lainkohdan mukaisesti hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään hakemuksen jatkamisesta.

Hallitus ehdottaa pe 27.3.2015 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi jatkaa yrityssaneeraushakemusta. 

Taseen osoittaman tuloksen käsittelyä koskeva hallituksen ehdotus sekä mahdolliset muut toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi osakeyhtiölain 20:23 §:n perusteella tullaan käsittelemään myöhemmin koolle kutsuttavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yrityssaneeraushakemuksen jättämisen ja yhtiökokouksille tehtävien toimenpide-ehdotusten lisäksi yhtiö jatkaa selvityksiä oman pääoman tyyppisen lisärahoituksen hankkimiseksi.

Yrityssaneeraushakemuksen jättämisellä käräjäoikeuteen ei ole välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, ja yhtiö jatkaa sovittujen asiakasprojektien toteuttamista sekä palveluiden tarjoamista asiakkailleen normaalisti.


TECNOTREE OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puhelin 045 311 3113
Ilkka.raiskinen@tecnotree.com 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa