Yhtiökokouskutsu

Tecnomen Oyj      PÖRSSI-ILMOITUS 23.2.2005 klo 8.30

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tecnomen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 16.3.2005 klo 15.00 Adams-salissa, osoitteessa
Erottajankatu 15-17, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa klo 14.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat

2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutuksien perusteella
hankittujen ja/tai yhtiöllä jo olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan ja oikeuden luovuttaa osakkeita muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita,
samoin kuin oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta
määritellään. Osakkeet voidaan myös luovuttaa Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, yhtiön liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankkimisessa tai
muun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttamisessa,
yhtiön pääomarakenteen vahvistamisessa, optioista syntyvien sivukulujen
suojaamisessa, käytettäväksi osana yhtiön palkkaus- tai kannustinjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä
tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan. Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa
osakkeita yhtiön lähipiirin hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan peruutettavaksi.

3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien
uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 7 518 515 kappaletta ja
yhtiön osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 601.481,20 eurolla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan OYL:n 4 luvun 2 §:n
mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
vaihtovelkakirjalainoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnan
määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista
sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Merkintähinta ei
kuitenkaan saa alittaa osakkeen nimellisarvoa.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muun
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän järjestelyn toteuttaminen,
investointien rahoittaminen, yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, optioista
syntyvien sivukulujen suojaaminen, taikka yhtiön palkkaus- tai
kannustinjärjestelmän rakentaminen.

Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista mutta päätöstä ei saa
tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Lisäksi hallitus on oikeutettu
päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai
optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta
käyttäen tai muuten tietyin ehdoin.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitukselle 24.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu
valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ehdotetaan
peruutettavaksi.

4) Osingonmaksu

Tecnomen Oyj:n hallitus ehdottaa, että 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta ei
makseta osinkoa ja että tilikauden voitto siirretään voitto/tappio-tilille.

5) Tilintarkastajan valinta
Tecnomen Oyj:n hallitus  ehdottaa,  että  yhtiön  tilintarkastajana  jatkaa
tarkastusvaliokunnan esityksen ja saadun suostumuksen mukaisesti KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset sekä niihin liittyvät
osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä
keskiviikosta 9.3.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Finnoonniitynkuja 4, 02270 Espoo. Vuosikertomus tai kopiot asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä (info@tecnomen.com, puh. (09) 8047
8767).

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
4.3.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 pykälän 2 momentin
mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja joka on ilmoittautunut
yhtiökokoukseen viimeistään 9.3.2005 klo 15.00. Hallintarekisteröity
osakkeenomistaja voidaan merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Tilapäistä
rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin, ennen 4.3.2005,
ottaa yhteys hallintarekisterin hoitajaansa.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona
9.3.2005 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko:

i)  kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo,
ii) puhelimitse numeroon (09) 8047 8767,
iii) telefaxilla numeroon (09) 8047 8212 tai
iv) sähköpostitse osoitteeseen info@tecnomen.com

Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä mainittuun
osoitteeseen. Ilmoituksen ja valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Espoossa helmikuun 15. päivänä 2005

TECNOMEN OYJ

HallitusLISÄTIETOJA


Kristiina Hoppu, johtaja, laki- ja henkilöstöasiat, Tecnomen Oyj,
puh. (09) 8047 8310

Tuija Kerminen, johdon assistentti, Tecnomen Oyj,
puh (09) 8047 8767

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa