Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Teleste Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Report this content

Teleste Oyj               Pörssitiedote 17.2.2022 klo 15:00

 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Teleste Oyj:n (”Teleste”) 22.4.2020 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Telesten nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 30.8.2021 omistustilanteen mukaisesti kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat; Timo Luukkainen, edustaen Tianta Oy:tä, Patrick Lapveteläinen, edustaen Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiötä ja Esko Torsti, edustaen Keskinäistä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista.  Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo Luukkaisen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa Teleste Oyj:n arviolta 6.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrää ei muuteta ja että määräksi vahvistetaan kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Timo Luukkainen, Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne.

Kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Timo Luukkainen ja Vesa Korpimies, jotka on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä, mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakkeenomistajasta seuraavin perustein: Timo Luukkainen on Tianta Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Vesa Korpimies on Tianta Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa.

Vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana.

Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niiltä tarkastusvaliokunnan kokouksilta, joihin he osallistuvat.

Lisätietoja antaa:

Timo Luukkainen,

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

+358 2 2605 611

Tilaa