Teleste perustaa uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman

Report this content

TELESTE OYJ                           PÖRSSITIEDOTE                                                                10.2.2022 KLO 9:00


TELESTE PERUSTAA UUDEN OSAKEPOHJAISEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMAN

Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman, joka koostuu kolmesta Telesten avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (LTI 2022 -ohjelma).

LTI 2022 -ohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden ja Telesten osakkeenomistajien tavoitteet avainhenkilöiden pitkäaikaisen osakeomistuksen kautta ja näin kasvattaa yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä sekä edistää suoriteperusteista toimintakulttuuria Telestessä. Tarkoituksena on myös sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen suoriteperusteinen palkitseminen.

Hallitus on päättänyt, että LTI 2022 -ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 34 avainhenkilöä.

Kiinteämääräinen lisäosakeohjelma

Lisäosakeohjelma 2022–2026 on kolme sitouttamisjaksoa, tilikaudet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Ohjelmassa osallistujalla on mahdollisuus saada lisäosakkeita tekemällä henkilökohtaisen sijoituksen Teleste Oyj:n osakkeisiin. Ohjelman palkkiot maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Sitouttamisjaksolta 2022–2024 maksettavien palkkioiden bruttomäärä vastaa yhteensä enintään noin 27 950 Teleste Oyj:n osakkeen arvoa. Sitouttamisjakson 2022–2024 tämänhetkinen arvo on yhteensä enintään noin 161 000 euroa arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella sillä oletuksella, että osallistujat täyttävät edellä mainitun sijoitusedellytyksen kokonaisuudessaan.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelmassa 2022–2026 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026.

Ohjelmassa osallistujalla on mahdollisuus ansaita Teleste Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Hallitus päättää ohjelman ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Ohjelman mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajaksolla 2022–2024 palkkiot perustuvat konsernin kumulatiiviseen oikaistuun liiketulokseen (EBIT) ja Telesten osakkeen kokonaistuottoon (TSR) tilikausina 2022–2024.

Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavien palkkioiden bruttomäärä vastaa yhteensä enintään noin 335 400 Teleste Oyj:n osakkeen arvoa. Voidakseen osallistua ansaintajaksolle 2022–2024 henkilön on osallistuttava lisäosakejärjestelmän sitouttamisjaksolle 2022–2024.

Ansaintajakson 2022–2024 tämänhetkinen arvo on yhteensä enintään noin 1 811 000 euroa arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella sillä oletuksella, että osallistujat täyttävät edellä mainitun lisäosakejärjestelmän sitouttamisjakson 2022–2024 sijoitusedellytyksen kokonaisuudessaan.

Sitouttava osakepalkkio-ohjelma

Sitouttava osakepalkkio-ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi palkitsemisessa hallituksen tarpeellisiksi katsomissa tilanteissa, esimerkiksi keskeisten avainhenkilöiden pitämiseksi yhtiössä, uusien avainhenkilöiden houkuttelemiseksi tai muissa hallituksen päättämissä erityistilanteissa.

Sitouttavan osakepalkkio-ohjelman perusteella jaettavien palkkioiden bruttomäärä vuosina 2022–2024 vastaa enintään 50 000 Teleste Oyj:n osakkeen arvoa. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 tämänhetkinen arvo on yhteensä enintään noin 270 000 euroa, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella.

Yleis

Palkkiot maksetaan osittain Teleste Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet on tarkoitettu kattamaan osallistujille maksetuista palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksua.

Hallitus arvioi, että LTI 2022 -ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä LTI 2022 -ohjelmalla siten ole laimennusvaikutusta Telesten rekisteröityyn osakemäärään.

Lisäosakejärjestelmän ja osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden määrää leikataan, jos hallituksen asettamat enimmäismäärät sitouttamis- ja ansaintajaksoilta 2022–2024 maksettaville palkkioille saavutetaan.


Teleste Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Timo Luukkainen, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 2 2605 611
Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. +358 2 2605 611


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com


Tilaa