TeliaSoneran yhtiökokous

TeliaSoneran yhtiökokous Oheisena kutsu TeliaSonera AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.4.2004 klo 17.00 Ruotsin aikaa Globen Areenalla Tukholmassa. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen myös videoyhteyden välityksellä klo 18.00 Suomen aikaa Helsingin Messukeskuksessa. TeliaSonera julkaisee yhtiökokouskutsun tiistaina 30.3.2004 seuraavissa ruotsalaisissa lehdissä: Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet. Suomessa vastaavat lehdet ovat Kauppalehti, Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet. Ilmoittautumisia vastaanottava asiakaspalvelu avautuu 30.3.2004 klo 9.00 Ruotsin aikaa. Tukholmassa 29.3.2004 TeliaSonera AB (publ) ________________________________ Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30 Tulevaisuutta koskevat lausumat Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa. TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen keskiviikkona 28.4.2004 Varsinainen yhtiökokous pidetään klo 17.00 Ruotsin aikaa Globe Areenalla Tukholmassa. Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen myös videoyhteyden välityksellä klo 18.00 Suomen aikaa Helsingin Messukeskuksessa. Ovet avataan paikallista aikaa klo 15.30 Tukholmassa ja 16.30 Helsingissä. Kahvitarjoilu ennen kokousta. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, · joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 16.4.2004 ja · joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 22.4.2004 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 10, SE-182 11 Danderyd, Ruotsi, puhelimitse numeroon +46-(0)8-611 6015 (Ruotsi) tai 0800- 30 4040 (Suomi), faksilla numeroon +46-(0)8-611 6017 (Ruotsi) tai 0800- 30 4041 (Suomi) tai, yksityishenkilöiden tapauksessa, Internet-sivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi/Sijoittajatietoa. Puhelimitse voi ilmoittautua arkisin klo 9.00-17.00 Ruotsin aikaa (kuitenkin viimeistään torstaina 22.4.2004 klo 16.00 mennessä). Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero päivisin sekä osallistujien lukumäärä. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on myös kerrottava, missä kokouspaikassa hän osallistuu yhtiökokoukseen. Valtakirjat, kaupparekisteriotteet ja muut vastaavat asiakirjat tulee toimittaa yhtiölle yllä mainittuun osoitteeseen viimeistään perjantaina 23.4.2004. Mahdollinen valtakirja tulee toimittaa alkuperäisenä, joten sitä ei voi lähettää Internetin kautta tai faksilla. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee tilapäisesti rekisteröidä osakkeensa omiin nimiinsä yhtiön osakasluetteloon perjantaina 16.4.2004. Osakkeenomistajan tulee informoida omaisuudenhoitajaa tästä hyvissä ajoin ennen perjantaita 16.4.2004, jolloin osakkeiden tulee olla tilapäisesti rekisteröity. Tämä menettely koskee myös osakkeenomistajia, jotka käyttävät pankin omaisuudenhoitopalveluita ja/tai käyvät kauppaa Internetin välityksellä. Tarkempia tietoja tulee kysyä hyvissä ajoin omasta omaisuudenhoitopalvelusta. Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään APK:n kautta rekisteröidyt suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity, APK tulee tilapäisesti rekisteröimään nämä osakkeenomistajat yhtiön osakasluetteloon käyttäen täsmäytyspäivänä perjantaita 16.4.2004. Näiden suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Ne, jotka eivät voi olla läsnä yhtiökokouksessa, voivat tutustua toimitusjohtajan puheeseen ja yhtiökokouksen esittelyaineistoon yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.teliasonera.fi/Sijoittajatietoa yhtiökokousta seuraavasta päivästä lähtien. Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus 1.Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen 6. Vuoden 2003 toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Toimitusjohtaja Anders Igelin puheenvuoro 7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen 8. Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä sekä osingonmaksun täsmäytyspäivästä päättäminen 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen vuoden 2003 osalta 10. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän vahvistaminen 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden tehtävistä muissa yrityksissä 13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärän vahvistaminen 15. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen 16. Tilintarkastajien valinta 17. Osakkeenomistaja Ruotsin Osakesäästäjien Liiton (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) ehdotus nimitysvaliokunnan valinnasta, joka koostuu kolmesta viiteen yhtiöstä riippumattomasta jäsenestä 18. Osakkeenomistaja Osmo Sorosen ehdotus määrätä hallitus päättämään 60 päivän kuluessa yhtiökokouksesta toimitustakuusta uusille kuluttaja- asiakkaille 19. Osakkeenomistaja Einar Hellbomin ehdotus Näringslivets fond/Timbro - järjestön velvoittamiseksi tekemään selvitys viime vuosien kampanjoista ja kuluista sekä rahavarojen takaisinmaksamiseksi yhtiöille 20. Kokouksen päättäminen Kohta 8 - Osingonjako Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 1 kruunu osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.5.2004. Jos yhtiökokous päättää hyväksyä hallituksen ehdotuksen, osingonmaksun VPC:n kautta arvioidaan tapahtuvan 6.5.2004. Kohta 13 - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa, että olisi mahdollista valita ainoastaan yksi tilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi nimetään tilintarkastusyhteisö. Ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n uudeksi sanamuodoksi: "Varsinainen yhtiökokous valitsee vähintään kaksi ja enintään kolme tilintarkastajaa sekä korkeintaan saman määrän varatilintarkastajia. Yhtiökokous voi nimittää myös ainoastaan yhden tilintarkastajan, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö." Kohdat 14, 15 ja 16 - Tilintarkastajat Edellyttäen, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti kohdassa 13, ehdotetaan seuraavaa: Nykyisten tilintarkastajien toimikausi päättyy vuoden 2004 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän jälkeen tilintarkastajien lukumäärä on yksi (tilintarkastusyhteisö) kuitenkin siten, että kunnes yhtiökokouksen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on rekisteröity, tilintarkastajien lukumäärä on kaksi. Varatilintarkastajia ei valita. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ja yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimiseen saakka myös Peter Bladh. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 64,4% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tukevansa uusien tilintarkastajien valintaa. Kohta 17 - Nimitysvaliokunta Osakkeenomistaja Ruotsin Osakesäästäjien Liiton (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) ehdotus nimitysvaliokunnan valinnasta, joka koostuu kolmesta viiteen yhtiöstä riippumattomasta jäsenestä. Jäsenten, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, tulee edustaa yhtiön osakkeenomistajia ja yhden jäsenistä pienempiä osakkeenomistajia. Kohta 18 - Toimitustakuu Osakkeenomistaja Osmo Sorosen ehdotuksen pääsisältö on, että yhtiökokous määrää hallituksen 60 päivän kuluessa yhtiökokouksesta päättämään toimitustakuusta, joka velvoittaa yhtiön korvaamaan toimituksen viivästymisen niille kuluttajille, jotka eivät ole saaneet palvelua palvelusopimuksessa määritellyssä ajassa, joko i) tarjoamalla palvelun veloituksetta 12 kuukauden ajan tai ii) tarjoamalla rahallisen korvauksen, joka vastaa palvelun 3 kuukauden kustannuksia (siinä tapauksessa, että kuluttaja on peruuttanut tilauksensa palvelun toimituksen viivästymisen vuoksi). Kohta 19 - Näringslivets fond (The Swedish Free Enterprise Foundation) Osakkeenomistaja Einar Hellbomin ehdotus, jonka mukaan i) Näringlivets fond/Timbro velvoitetaan tekemään selvitys viime vuosien kampanjoista ja kuluista sekä ilmoittamaan, saavuttavatko 100 miljoonaa kruunua palkkaa saavat johtajat parempia työtuloksia kuin 10 miljoonaa kruunua palkkaa saavat, ja ii) vaaditaan, että rahavarat maksetaan takaisin yhtiöille ja kunkin yhtiön osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus päättää rahojen jaosta osakkeenomistajien kesken, sijoittamisesta yhtiöön tai käytöstä yhtiötä hyödyttävän suhdetoiminnan edistämiseen. Toimintakertomus ja muut asiakirjat Toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2003 sekä osakkeenomistajien ehdotukset ovat saatavilla keskiviikosta 14.4.2004 lähtien. Asiakirjat ovat nähtävinä TeliaSonera AB:ssä, Investor Relations, Sturegatan 1, Stockholm, ja niitä voi tilata osoitteesta: TeliaSonera AB, Box 10, SE-182 11 Danderyd tai puhelimitse numerosta +46-(0)8-611 6015 (Ruotsi) tai 0800- 30 4040 (Suomi). Tukholmassa maaliskuussa 2004 Hallitus ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday, April 28, 2003 at 5.00 p.m. Swedish time at the Globe Arena, Stockholm and 6.00 p.m. Finnish time at the Helsinki Fair Centre, Helsinki, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone Int +46-(0)8-611 6015, Internet www.teliasonera.com under section Investor Relations. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00610/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa