TVO:n vastuullisuusraportit vuodelta 2013 julkaistu osana yhtiön verkkovuosikertomusta

Olkiluodossa on tuotettu ilmastoystävällistä sähköä yli 35 vuoden aikana yhteensä noin 424 miljardia kilowattituntia. Vuonna 2013 Olkiluodon tuotannolla katettiin noin kuudennes Suomen sähkön kulutuksesta. TVO luo suomalaisille hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa tuottamalla sähköä omakustannusperiaatteella osakkaille, suomalaiselle teollisuudelle ja energiayhtiöille, joita omistaa myös 135 kuntaa.​ Yhtiön vaikutus Suomen kansantalouteen on merkittävä, ja toiminta koskettaa suoraan tai välillisesti tuhansien ihmisten arkipäivää kaikkialla Suomessa.

Olkiluodon voimalaitosta ylläpidetään jatkuvan parantamisen periaatteella, ja yhtiö investoi merkittävästi laitoksen tekniseen kehittämiseen sekä turvallisuuden ja luotettavuuden vahvistamiseen. Vuosina 2010–2012 tehtyjen laitosparannusten ansiosta voimalaitoksen nettosähköteho kasvoi yhteensä noin 40 megawatilla, ja vuonna 2013 saavutettiin historian paras tuotantotulos.

Olkiluodossa on turvalliseen ja taloudelliseen ydinsähkön tuotantoon tarvittavat voimavarat ja toiminnot sekä työtä ohjaava turvallisuuskulttuuri. - Sähkön tuotannon ja ydinjätehuollon turvallisuus ovat TVO:n tärkeimpiä vastuullisuusteemoja, joiden tinkimättömäksi toteuttamiseksi TVO:laiset tekevät töitä joka päivä. TVO:ssa turvallisuuskulttuuri ei liity ainoastaan laitteisiin ja tekniikkaan, vaan myös henkilöstön osaamiseen ja asenteeseen, Yhteiskuntaosaston johtaja Anna Lehtiranta kertoo.

Olkiluodon ydinsähkön avulla voidaan Suomessa vuosittain välttää noin 12 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt verrattuna siihen, että sama sähkömäärä tuotettaisiin kivihiilellä. Määrä vastaa Suomen liikenteen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Ydinsähkön käytöllä tuetaan ilmastotalkoita ja kestävää kehitystä merkittävällä tavalla. - Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus myös biodiversiteettiin, joten tuottamalla puhdasta ja ilmastoystävällistä sähköä suojelemme, turvaamme ja ylläpidämme luonnon monimuotoisuutta, Lehtiranta kertoo.

TVO:n oman toiminnan vaikutuksia maalla, merellä ja ilmassa on tarkkailtu jo ennen sähköntuotannon käynnistymistä 1970-luvulta alkaen. Vuoden 2013 aikana toteutettiin luonnon monimuotoisuustutkimus Olkiluodon saaren alueella. Tutkimuksessa otettiin huomioon kasvillisuus ja luontotyypit, luonnonsuojelualueet, uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit, pesimälinnusto sekä nisäkkäät. Tutkimuksen mukaan Olkiluodossa esiintyvät luontotyypit ovat suurelta osin luonnostaan karuja ja vähälajisia, mutta alueella olevat neljä luonnonsuojelualuetta lisäävät monimuotoisuutta. Olkiluodon saaren ja ympäröivän alueen linnusto on paikoitellen monilajista ja runsaslukuista, ja rakennetut alueet tarjoavat joillekin huomionarvoisille lintulajeille pesimämahdollisuuksia.

TVO:n Yhteiskuntavastuu 2013 -raportti noudattaa kansainvälistä GRI (Global Reporting Initiative) -raportointiohjetta ja Ympäristöraportti 2013 on EMAS-rekisteröity. Raportit ovat kolmannen osapuolen varmentamat ja todentamat. Aiemmin julkaistut Selvitys hallinto-ohjausjärjestelmästä 2013 sekä Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 ovat myös luettavissa ja tulostettavissa suomeksi ja englanniksi verkkovuosikertomus-sivustolta (www.tvo.fi/vuosikertomus2013).

Lisätietoja:

Anna Lehtiranta, yhteiskuntaosaston johtaja, puh. 02 8381 5200

Sini Gahmberg, yhteiskuntavastuupäällikkö, puh. 02 8381 5204.

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2013 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa