CORRECTION: Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

This is a correction of the announcement from 08:30 14.11.2017 EET. Reason for the correction:
14.11.2017 julkistettu osavuosikatsaus sisälsi virheelliset tiedot vaihtoehtoiselle tunnusluvulle "Oikaistu kauden tulos" raportotintikausilla 7-9/2017, 7-9/2016 1-9/2017 ja 1-9/2016 kohdissa avainluvut, liitetieto 12: Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja liitetieto 14: Täsmäytyslaskelma vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. 
Tämä tiedote sisältää korjatut luvut mainituissa kohdissa.

Korjaustiedote: Terveystalo Oyj Osavuosikatsaus 14.11.2017 klo 14:30

Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus  1.1.-30.9.2017

Terveystalo Oyj Osavuosikatsaus 14.11.2017 klo 8:30

Yritysostot ja orgaaninen kasvu kasvattivat liikevaihtoa 30,4 % kolmannella vuosineljänneksellä

Katsauskauden pääkohdat heinä-syyskuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 30,4 % edellisvuodesta 155,4 miljoonaa Euroon (119,2)
 • Oikaistu* Käyttökate (EBITDA) kasvoi 19,6 prosenttia edellisvuodesta 17,3 miljoonaan euroon (14,5)
 • Käyttökate (EBITDA) laski 47,7 % edellisvuodesta 7,5 miljoonaa Euroon (14,3)
 • Oikaistu* EBITA oli 7,9 % (8,6 %) liikevaihdosta
 • EBITA oli 1,6 % (8,5 %) liikevaihdosta
 • Nettotulos oli -6,9 miljoonaa euroa (0,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -2,4 miljoonaa euroa (4,9)
   

Katsauskauden pääkohdat tammi-syyskuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 24,7 prosenttia edellisvuodesta 499,6 miljoonaan euroon (400,5)
 • Oikaistu* Käyttökate (EBITDA) nousi 21,5 % vuoden takaisesta 63,2 miljoonaan euroon (52,0)
 • Käyttökate (EBITDA) laski 6,9 prosenttia edellisvuodesta 43,3 miljoonaan euroon (46,5)
 • Oikaistu* EBITA oli 9,8 % (10,0 %) liikevaihdosta
 • EBITA oli 5,8 % (8,6 %) liikevaihdosta
 • Nettotulos oli 1,1 miljoonaa euroa (5,1)
 • Nettovelka kasvoi 10,5 % ja oli 377,8 miljoonaa Euroa (341,9)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 32,5 miljoonaa euroa (23,9)

Katsauskauden aikana konserni on tehnyt useita yrityshankintoja. Porin Lääkäritalo Oy konserni on yhdistetty Terveystalon konsernitilinpäätökseen tammikuun 2017 alusta alkaen ja Diacor terveyspalvelut Oy konserni maaliskuun 2017 lopusta alkaen. 
Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia 
EBITA = liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin, mukaan lukien listautumisanti, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat heinä-syyskuussa yhteensä 9,8 (0,1) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 19,9 (5,5) miljoonaa euroa.
 
Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja: "Terveystalo jatkaa vahvaa kasvuaan"
"Vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä Terveystalon liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja kasvua edellisvuoteen oli 30,4 %. Kasvua tukivat yritysostot ja orgaaninen kasvu. Kotimaisen talouden kasvu, työllisten määrän kasvu ja parantunut kuluttajaluottamus tukivat katsauskaudella vahvaa kysyntää sekä työterveyshuollossa että yksityisasiakkuuksissa. Vahvan kysynnän ja tehokkaan operatiivisen toiminnan ansiosta Terveystalo pystyi edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan.
Kaikki asiakasryhmät kehittyivät edelleen positiivisesti, mitä tukivat vahva markkinakehitys ja Terveystalon palveluiden vahva kysyntä. Sekä yritys- että yksityisasiakkuudet kasvoivat voimakkaasti ja julkisasiakkuudet kehittyivät suotuisasti. Digitaalisten palveluiden kysyntä kasvaa tasaisesti asiakkaiden keskuudessa, mikä näkyy digitaalisten työkalujen nopeassa käyttöönotossa ja kasvavissa käyttäjämäärissä.
Porin Lääkäritalon yrityskauppa tammikuussa 2017 ja Diacor-yrityskauppa maaliskuussa 2017 vaikuttivat merkittävästi kasvuun. Integraatiot ovat edistyneet hyvin henkilöstön, prosessien ja toimipaikkojen osalta ja toteutuneet synergiaedut ovat hyvin linjassa alkuperäisen aikataulun kanssa. Kaikki tarvittavat päätökset kustannussynergioiden toteuttamiseksi on jo toimeenpantu ja arviomme saavuttavamme 14,6 miljoonan euron kustannussynergiaedut lähes täysimääräisesti vuoden 2018 alkuun mennessä.
 Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 7,9 (8,6) prosenttia liikevaihdosta; hyvä operatiivinen suorituskyky ja oikea-aikainen yrityshankintojen integraatioiden toteutuminen kompensoivat suurelta osin hankittujen yritysten muuta konsernia heikompaa kannattavuutta. Lisäksi katsauskaudella oli edellisvuoteen verrattuna yksi arkipäivä vähemmän, mikä laskennallisesti pienentää liikevaihtoa erityisesti yritysasiakkuuksissa. EBITA-marginaali oli 1,6 prosenttia ja sen 6,9 prosenttiyksikön laskuun vaikuttivat merkittävät yrityskauppa-, uudelleenjärjestely- ja listautumiskulut.
Olen erittäin tyytyväinen ja iloinen siitä suuresta kiinnostuksesta, jota sijoittajat osoittivat katsauskauden jälkeen toteutunutta listautumisantiamme kohtaan. Haluan kiittää kaikkia uusia osakkeenomistajiamme yksityistä terveydenhuoltoa ja Terveystaloa kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Tästä on hyvä jatkaa määrätietoista työtämme, jolla rakennamme tulevaisuuden terveyspalveluja ja terveydenhuoltojärjestelmää asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi.
Sote-uudistuksen vaikutuksesta markkinoihin on vielä epävarmuutta. Valinnanvapauden laajuudesta keskustellaan parhaillaan, mutta nykyinen lainsäädäntöehdotus, joka pitää sisällään myös erikoissairaanhoidon, merkitsisi laajempaa julkisten palvelujen avaamista yksityisille toimijoille kuin aiemmin oli odotettu. Terveystalo on hyvissä asemissa kasvamaan nykyisessä markkinarakenteessa, joten poliittinen päätös uudistuksen täytäntöönpanon lykkäämisestä ei vaikuta näkymiimme lyhyellä aikavälillä. 
Terveydenhuollon toimialaan vaikuttavia markkinatrendejä ovat tilaaja-tuottaja -mallin yleistyminen, asiakkaan valinnanvapaus ja digitalisaatio. Terveystalo on valmis hyödyntämään näiden trendien tuomia liiketoimintamahdollisuuksia, ja olemme sitoutuneet kehittämään jatkuvasti palveluitamme vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia."

Näkymät 14.11.2017
Kotimaisen talouden parantuminen tukee yritys- ja yksityisasiakasliiketoimintaa ja yhtiö odottaa markkinoiden edelleen kehittyvän suotuisasti.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Hallitus on hyväksynyt seuraavat Terveystalon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

 • Kasvu: 6-8 prosentin vuotuinen liikevaihdon pitkän aikavälin kasvu orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla.
 • Kannattavuus: Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia*   12-13 prosenttia liikevaihdosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
 • Pääomarakenne: Nettovelka / oikaistu käyttökate** enintään 3x. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä; ja
 • Osinkopolitiikka: Tavoitteena on maksaa vähintään 30 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.


Tulevien vuosien maksettavat osingot, niiden määrä ja maksuaika riippuvat yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta tilanteesta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä. 
Kaikki tässä käsitellyt taloudelliset tavoitteet ovat vain tavoitteita, eikä niitä pidä arvioida ennusteena yhtiön tulevasta kehityksestä.
* Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia sekä oikaisuja. Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin listautumisanti mukaan lukien, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. 
**Nettovelka / oikaistu käyttökate lasketaan jakamalla nettovelka (korolliset velat vähennettynä korollisilla saamisilla ja rahavaroilla) 12 kuukauden oikaistulla käyttökatteella.
 
Avainluvut

M€ 7-9/
2017
7-9/
2016
Muutos, % 1-9/
2017
1-9/
2016
Muutos, % 2016
Liikevaihto 155,4 119,2 30,4 499,6 400,5 24,7 547,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (* 17,3 14,5 19,6 63,2 52,0 21,5 72,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % (* 11,1 12,2 -1,0 %-yks. 12,6 13,0 -0,3 %-yks. 13,3
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) (* 12,3 10,3 19,8 48,9 40,0 22,3 56,8
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % (* 7,9 8,6 -0,7 %-yks. 9,8 10,0 -0,2 %-yks. 10,4
Oikaistu kauden tulos (* 4,04,5-12,225,820,326,830,3
Kauden tulos -6,9 0,8 > -200 % 1,1 5,1 -77,8 12,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % - - - 0,5 3,1 -2,5 %-yks. 5,6
Omavaraisuusaste, % - - - 37,3 32,0 5,3 %-yks. 31,7
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % - - - 115,6 151,7 -36,1 %-yks. 132,6
Liiketoiminnan rahavirta -2,4 4,9 -148,9 32,5 23,9 36,0 64,7
Osakekohtainen tulos** -0,02 0,00 - 0,00 0,02 - 0,04
Henkilöstö kauden lopussa - - - 4 290 3 434 24,9 3 463
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 4 503 3 370 33,6 3 448

 
(* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin listautumisanti mukaan lukien, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
**Osakkeiden lukumäärä on muuttunut merkittävästi raportointikauden jälkeen vanhojen osakesarjojen yhdistämisen ja listautumisannin seurauksena.
 

Taloudellisen raportoinnin julkaisuaikataulu vuonna 2018
Terveystalo julkaisee vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 28.2.2018. Vuoden 2018 tulosjulkistamisajankohdat ja varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärä vuonna 2018 julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä.   

Tiedotustilaisuudet
Terveystalo järjestää lehdistötilaisuuden 14.11.2017 klo 10.30 Terveystalon Keskuskadun toimipaikassa, Keskuskatu 7 (1. kerros, neuvotteluhuone Atski), 00100 Helsinki. Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast pidetään klo 11.45 suomen aikaa. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0) 9 7479 0361 (Suomi), +46 (0) 8 5033 6574 (Ruotsi), +47 2100 2610 (Norja) tai +44 (0) 330 336 9105 (UK). Vahvistuskoodi on 7023400#. Liity live-web-lähetykseen osoitteessa: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1169944

Terveystalo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosikatsauksensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/  

Helsingissä 14. marraskuuta 2017
Terveystalo Oyj
Hallitus 

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com  

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Terveystalon liiketoiminnan perusta on sen valtakunnallinen verkosto, ja liiketoimintaa tukevat Yhtiön keskitetyt toiminnot sekä yhtenäiset toimintakäytännöt. Terveystalon strategiassa keskeisessä asemassa on panostaminen lääketieteellisen laadun ja myönteisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, pätevän ja tyytyväisen terveydenhuoltohenkilöstön pitämiseen Yhtiön palveluksessa ja erilaisten räätälöityjen digitaalisten työkalujen kehittämiseen.

Yhtiöllä oli vuonna 2016 noin 1,0 miljoonaa yksittäistä asiakasta, sekä noin 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä, mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa muun muassa yritysasiakkaidensa työntekijöille työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen sektorin asiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa palveluja julkiselle terveydenhuollolle sekä työterveyspalveluja kuntien työntekijöille. Terveystalolla oli noin 4 445 työntekijää (mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät) ja noin 4 400 yksityistä ammatinharjoittajaa 30.6.2017.

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.