Kutsu Terveystalo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Report this content

Terveystalo Oyj pörssitiedote 17.2.2022 klo 9.00

 

Terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.4.2022 klo 15:00 Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Jaakonkatu 3 A, 6.krs, 00100 Helsinki. Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C: "Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville".

 

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 27.4.2021 hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus tilanteessa, jossa pandemiatilanne on vaihdellut voimakkaasti ja vaikeasti ennakoitavalla tavalla.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

Puheenjohtajana toimii asianajaja Seppo Kymäläinen. Mikäli Seppo Kymäläisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii OTM Maiju Airisniemi. Mikäli Maiju Airisniemellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön vuosikertomus vuodelta 2021, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja jonka Yhtiö tulee julkaisemaan viikolla 7 ja asettamaan saataville Yhtiön internetsivuille osoitteeseen https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Video Yhtiön tilinpäätöksen esittelystä on nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022 viimeistään ennakkoäänestyksen alkua edeltävänä päivänä.

 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen.

 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 542,6 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 43,8 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta (eli nykyisellä osakemäärällä yhteensä noin 35,6 miljoonaa euroa).

 

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

 

  • Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 11.4.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 20.4.2022.
  • Osingonmaksun toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 10.10.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 19.10.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

 

Hallituksen ehdottaman osingon kokonaismäärä ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon, jonka määrä olisi yhteensä 21,9 miljoonaa euroa eli noin 0,17 euroa osakkeelta.

 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

 

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

 

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä.

 

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Terveystalon hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisraportti 2021, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021 ja jonka Yhtiö tulee julkaisemaan viikolla 7 ja asettamaan saataville Yhtiön internetsivuille osoitteeseen https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 

11. Muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

 

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi muutoksia Terveystalon toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka on hyväksytty 25.3.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikkaa muutetaan siten, että toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelmien ansaintamahdollisuutta selkiytetään. Muutoksen tarkoituksena on tarkentaa enimmäismäärän määritelmää.

Muutos palkitsemispolitiikkaan: Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustimen määrä suorituksen enimmäistasolla samana vuonna maksuun tulevissa pitkän aikavälin kannustinohjelmissa saa olla myöntöhetkellä enintään 220% vuosipalkasta (lisätty sana “myöntöhetkellä”).

 

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, Yhtiön muutettu palkitsemispolitiikka, joka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

 

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 87 500 euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 41 500 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa.

 

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 650 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 350 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 700 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 650 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 

 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2022-30.9.2022 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

 

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Kristian Pullola ja Katri Viippola sekä uusiksi jäseniksi Carola Lemne ja Matts Rosenberg.

 

Åse Aulie Michelet, Niko Mokkila ja Tomas von Rettig ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä ehdokkaiksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

 

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia Yhtiöstä. Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Carola Lemne ja Kristian Pullola ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden Carola Lemnen ja Matts Rosenbergin ansioluettelot löytyvät Yhtiön verkkosivuilta: https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät Yhtiön verkkosivuilta: https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.

 

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 

16. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

 

Hallituksen ehdotus, joka sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen, on saatavana Yhtiön internetsivuilta https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022.

 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

 

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

 

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

 

20. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Terveystalo Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ja muutettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Terveystalo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.4.2022.

 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

 

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

 

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat eivät voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

 

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.2.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 31.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Terveystalo Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.2.2022 klo 9.00 – 31.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

 

a)       Internetsivujen kautta osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022

 

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta Euroclear Finland Oy:n palveluun, hänet ohjataan vahvaan sähköiseen tunnistamiseen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

Yhteisöomistajien osalta ei vaadita vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinumero ja muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

b)       Postitse tai sähköpostin kautta

 

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostitse ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja asiakirjat ovat perillä 31.3.2022 klo 16.00 mennessä.

 

Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022.

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 25.2.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

 

Yhteisöomistaja voi käyttää myös suomi.fi -sähköistä valtuuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun suomi.fi -palvelussa (https://www.suomi.fi/valtuudet) käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Ilmoittautumisen yhteydessä valtuutetun tulee tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

 

5. Muut ohjeet/tiedot

 

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@terveystalo.com viimeistään 24.2.2022 klo 12.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että kyseisellä osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 25.2.2022.

 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 24.3.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@terveystalo.com tai postitse osoitteeseen Terveystalo Oyj, Yhtiökokous/Lakiasiat & Compliance, Jaakonkatu 3 A, 6.krs, 00100 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022 viimeistään 29.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

 

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2022.

 

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 128 036 531 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on hallussaan Yhtiön omia osakkeita yhteensä 1 730 000 kappaletta.

 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Helsingissä 17.2.2022

 

TERVEYSTALO OYJ

Hallitus

 

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tilaa