• news.cision.com/
  • Terveystalo Oyj/
  • Sisäpiiritieto: Terveystalo käynnistää 50 miljoonan euron vuositason tulosparannukseen tähtäävän ohjelman ja vahvistaa aikaisemmat taloudelliset tavoitteet

Sisäpiiritieto: Terveystalo käynnistää 50 miljoonan euron vuositason tulosparannukseen tähtäävän ohjelman ja vahvistaa aikaisemmat taloudelliset tavoitteet

Report this content

Terveystalo Oyj, Sisäpiiritieto 14.10.2022 klo 9.01


Terveystalo vahvistaa kasvustrategiansa toteutusta käynnistämällä ohjelman, joka nopeuttaa strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma sisältää strategisia ja operatiivisia hankkeita, joilla varmistetaan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parantuminen yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Terveystalo taloudelliset tavoitteet ovat ennallaan ja yhtiö tavoittelee vähintään 5 prosentin liikevaihdon kasvua ja 12–13 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia.

Pitkän aikavälin arvonluonnin, korkean lääketieteellisen laadun ja tulosparannusohjelman toteuttamisen vahvistamiseksi Terveystalo suunnittelee muutoksia toimintamalliin ja organisaatiorakenteeseen. Suunnitelluilla muutoksilla selkiytetään rooleja ja vastuita, vahvistetaan erillisten liiketoimintojen itsenäistä ja tehokasta johtamista sekä vahvistetaan ehjien hoitopolkujen ja laadukkaan hoidon toteutumista.

Uusi organisaatio muodostuisi kolmesta liiketoiminta-alueesta: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista, joihin kuuluisivat ulkoistusliiketoiminta, henkilöstövuokraus, suunterveys, sekä kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut, sekä Feelgood Ruotsissa. Terveydenhuollon palveluissa Terveystalo tavoittelee korkeaa kannattavuutta ja markkinaa nopeampaa kasvua. Portfolioliiketoiminnoissa yhtiö tähtää itsenäiseen arvonluontiin. Ruotsissa Terveystalo hakee voimakasta kasvua keskipitkällä aikavälillä.
 

Ohjelman sisältö ja tavoitteet

Ohjelmalla tavoitellaan vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattua, vuositason (run-rate) EBITA-parannusta vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtaosan tavoitelluista hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuoden 2023 aikana. Ohjelmaan liittyvien kustannusten arvioidaan olevan 25–30 miljoonaa euroa. Kustannukset liittyvät uudelleenjärjestelyihin ja neuvonantopalkkioihin. Neuvonantopalkkiot on sidottu ohjelmalla saavutettaviin tuloksiin. Ohjelman kustannukset käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä.

Kannattavuutta vahvistavat toimenpiteet parantavat myös hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta, kun siirrytään tehokkaisiin ja skaalautuviin toimintamalleihin. Ohjelma koskee Terveystalon koko Suomen toimintaa.

Ohjelma tukee kasvua kehittämällä kaupallista toimintaa, vahvistamalla ammattilaisten rekrytointia ja sitouttamista sekä optimoimalla resurssisuunnittelua.

Tehokkuutta vahvistetaan kehittämällä asiakas- ja hoitopolkuja, optimoimalla fyysistä palveluverkostoa ja hankintoja, parantamalla käyttöomaisuuden tuottavuutta sekä yksinkertaistamalla toimintamallia ja organisaatiota.


Pitkän aikavälin kasvustrategiamme säilyy ennallaan. Uusi toimintamalli mahdollistaa selkeämmän fokuksen ydinliiketoimintaamme ja antaa Portfolioliiketoiminnoille mahdollisuuden itsenäisempään arvonluontiin ja portfolion optimointiin. Tavoittelemme edelleen korkeaa kannattavuutta ja markkinaa nopeampaa kasvua Terveydenhuollon palveluissa - tähän tulosparannusohjelma erityisesti tähtää. Tulevina vuosina jatkamme vahvan kasvun hakemista kotimarkkinoiden ulkopuolelta, erityisesti Ruotsista. Uskomme, että voimme muuttaa alaa tarjoamalla parempaa pääsyä vaikuttavaan hoitoon skaalautuvilla ratkaisuilla. Tällä ohjelmalla vahvistamme asemaamme johtavana yksityisenä terveydenhuollon palveluntarjoajana ja edellytyksiämme toteuttaa kasvustrategiamme.”, Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho toteaa.


Ohjelman ajoituksella pyritään lisäksi lieventämään makroympäristön heikkenemisen vaikutuksia. Terveyspalveluiden kysyntä jatkuu markkinaympäristön muutoksista huolimatta vahvana.

Terveystalo viestii ohjelman edistymisestä säännöllisen taloudellisen raportointinsa yhteydessä.

Tässä tiedotteessa mainitut tavoitteet perustuvat yhtiön johdon alustaviin suunnitelmiin, eikä mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä ole päätetty.


Virtuaalinen sijoittajatilaisuus tulosjulkaisun yhteydessä 27.10.2022

Terveystalo julkaisee tammi-syyskuun 2022 tuloksensa torstaina 27.10.2022. Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho esittelee tuolloin ohjelman tarkemman sisällön, sen taloudelliset vaikutukset sekä uuden organisaatiorakenteen klo 10.30 järjestettävän tuloswebinaarin yhteydessä.


Terveystalo Oyj


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Tilaa