Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

Report this content

Kannattavuus heikkeni merkittävästi myynnin jakauman muutosten ja kustannusten nousun vuoksi – 50 miljoonan euron vuositason tulosparannukseen tähtäävä ohjelma käynnissä

Terveystalo Oyj, Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022, 27.10.2022 klo 9.00

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/


Heinä-syyskuu 2022 lyhyesti

          Liikevaihto kasvoi 1,2 % vertailukaudesta 276,4 (273,1) miljoonaan euroon. Suomen liikevaihto laski 0,4 %. Ruotsi ja muut -segmentin1) liikevaihto kasvoi 31,6 % ja oli 17,8 (13,5) miljoonaa euroa.

          Oikaistu2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 60,4 %
12,5 (31,5) miljoonaan euroon ja oli 4,5 (11,5) % liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät tarjonnan haasteet, myyntimixin muutokset, toiminnan painottuminen lyhyisiin hoitoketjuihin sekä vertailukauteen nähden kohonneet kustannukset.

          Oikaisut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 29,9 (2,3) miljoonaa euroa. Liiketulosta heikensi 28,9 miljoonan euron kertaluontoinen alaskirjaus muihin aineettomiin hyödykkeisiin.

          Kauden tulos oli -19,6 (14,5) miljoonaa euroa.

          Osakekohtainen tulos, EPS oli -0,15 (0,11) euroa.

          Liiketoiminnan rahavirta oli 4,8 (30,7) miljoonaa euroa.

          Terveystalo on käynnistänyt vähintään 50 miljoonan euron vuositason (run-rate) tulosparannukseen vuoden 2024 loppuun mennessä tähtäävän ohjelman. Suurimman osan hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuonna 2023. Ohjelman arvioidut kustannukset ovat 25–30 miljoonaa euroa ja niitä käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä.

          Terveystalo vahvistaa aikaisemmat taloudelliset tavoitteet: vähintään 5 prosentin vuotuinen kasvu ja 12–13 % oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti

          Liikevaihto kasvoi 11,8 % vertailukaudesta 924,3 (827,1) miljoonaan euroon.
Suomen liikevaihto kasvoi 5,6 %. Ruotsi ja muut -segmentin1) liikevaihto oli 65,2 (13,5) miljoonaa euroa.

          Oikaistu2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 23,8 %
75,5 (99,1) miljoonaan euroon ja oli 8,2 (12,0) prosenttia liikevaihdosta.

          Oikaisut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 32,2 (3,3) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi 28,9 miljoonan euron kertaluontoinen alaskirjaus muihin aineettomiin hyödykkeisiin.

          Kauden tulos oli 16,8 (54,6) miljoonaa euroa.

          Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,13 (0,43) euroa.

          Nettovelka/oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kuukautta) oli 3,1 (2,6).

          Liiketoiminnan rahavirta oli 64,4 (109,1) miljoonaa euroa.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.
1) Muodostuu konsernin liiketoiminnoista Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa. Feelgood (Ruotsi) on yhdistelty 1.7.2021 alkaen. Viron ja Hollannin vaikutus liikevaihtoon raportointikaudella ei ole ollut merkittävä.

2)  Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, arvonalentumisiin, sekä strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.


 

Toimitusjohtaja Ville Iho: Nykyinen kannattavuustaso on kaukana tavoitteista, toimintamallin muutos ja käynnissä oleva tulosparannusohjelma tähtäävät nopeaan rakenteellisen kannattavuuden parannukseen pitkän aikavälin arvonluonnin tukemiseksi

Terveyspalveluiden kysyntä jatkui vahvana vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Kannattavuus jäi todella heikoksi, kun tarjonta jäi selvästi tavoitteistamme, kysyntä painottui vastaanottoihin ja matalampikatteisiin hoitoketjuihin, ja kasvupanostukset nostivat kustannustasoamme. Liikevaihto kasvoi 1,2 % vertailukaudesta 276,4 (273,1) miljoonaan euroon Ruotsin kasvun johdosta, ja oikaistu EBITA laski 60,4 % 12,5 (31,5) miljoonaan euroon.

 

Vastaanottojen määrä kasvoi yli 5 prosenttia vertailukaudesta, mutta tarjonta jäi selvästi alle tavoitteemme. Samaan aikaan keskimääräisen hoitopolun hinta ja kate laskivat huomattavasti palveluvalikoiman muutosten, hoitopolkujen lyhenemisen ja kanavasiirtymän vuoksi. Tarjonnan sisällä valtaosa kasvusta syntyi digikäynneissä, joissa jatkolähetteitä erikoislääkäreille ja diagnostiikkaan tehdään fyysisiä vastaanottoja vähemmän. Myynnin jakauman muutokset olivat negatiivisia myös asiakasryhmien välillä, kun korkeamman katteen kuluttaja-asiakkaiden osuus toteutuneista käynneistä laski 2 prosenttiyksikköä sopimusasiakkaiden ottaessa suuremman osan tarjonnasta.

 

Korona on muuttanut kysynnän rakennetta. Syyskuu oli ensimmäinen vertailukelpoinen kuukausi, jonka perusteella voimme päätellä pandemian jälkeisten muutosten syvyyttä ja pysyvyyttä. Skenaario, jossa alla oleva kysyntä palaa läpi hoitoketjun pandemiaa edeltävälle tasolle, ei toteutunut, ja teemme välittömiä muutoksia ydinliiketoimintamme kannattavuuden korjaamiseksi. 

 

Parannamme nyt nopealla aikataululla liiketoimintamme kannattavuutta kolmea eri reittiä. Ensimmäisenä teemme liiketoiminta-alueissamme ja johtamismallissamme selkeämmän jaottelun ydinliiketoiminnan, portfolioliiketoimintojen ja Ruotsin liiketoimintojen välillä. Ydinliiketoimintamme terveydenhuollon palveluiden rakennetta yksinkertaistetaan, ja sen sisällä aloitetaan tulosparannukseen tähtäävä ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattu, vuositason EBITA-parannus vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtaosan tavoitelluista hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuonna 2023. Ohjelma sisältää suoria kustannussäästöjä, yläriviä vahvistavia ja inflaation vaikutuksia lieventäviä kaupallisia muutoksia ja kapasiteetin kasvua kiihdyttäviä toimenpiteitä. Kannattavuutta vahvistavat toimenpiteet parantavat myös hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta, kun siirrymme tehokkaisiin ja skaalautuviin toimintamalleihin. Kolmantena tulosparannusalueena kehitämme ja optimoimme portfolioliiketoimintoja itsenäisenä kokonaisuutena saavuttaaksemme vaadittavan, taloudellisten tavoitteidemme mukaisen kannattavuustason ja edistääksemme pitkäjänteistä arvonluontia.

 

Jo käynnistetyllä kokonaisvaltaisella tulosparannusohjelmalla vastaamme pandemian jälkeiseen markkinatilanteeseen ja varmistamme taloudellisten tavoitteidemme toteutumisen. Myös kasvun edellytykset ovat hyvät; pohjakysyntä on vahvaa ja olemme säilyttäneet asemamme alan ammattilaisten suosikkityönantajana.

 

Operatiivisen toiminnan ulkopuolella kolmannen vuosineljänneksen tulosta heikensi myös 29 miljoonan euron kertaluontoinen alaskirjaus muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Arvonalentuminen liittyi pitkään jatkuneeseen perustietojärjestelmien uudistusprojektiin, joka sisälsi myös potilastietojärjestelmän uusimisen. Potilastietojärjestelmän kehityskokonaisuus on suunniteltu uudelleen. Uudistus kyetään toteuttamaan kevyemmillä komponenteilla ja ulkopuolisen toimittajan kehitystyö kokonaan uuden järjestelmän rakentamiseksi päätettiin keskeyttää. Keskeytyksellä ei ole vaikutusta Terveystalon sisällä tehtävään digitaalisten palveluiden kehitystyöhön ja se vähentää jatkossa perusjärjestelmiin vaadittavia investointeja.

 

Taloudelliset tavoitteemme ja strategiamme pysyvät ennallaan; ydinliiketoiminnassamme tähtäämme alan korkeimpaan kannattavuuteen ja haluamme jatkossakin olla asiakkaiden ja ammattilaisten suosikki. Portfolioliiketoiminnat tähtäävät itsenäiseen arvonluontiin ja Ruotsissa tavoittelemme merkittävää kasvua keskipitkällä aikavälillä.

 

Olen varma, että tehtävien toimintamallimuutosten ja tulosparannusohjelman vaikutukset näkyvät suorituskyvyssämme nopeasti.
 

Kohti parempaa,
Ville Iho

Näkymät

  • Terveyspalveluiden kysyntä jatkuu vahvana. Kysyntä painottuu kuitenkin lyhyisiin hoitoketjuihin ja palveluihin, joiden kasvua rajoittaa tarjonta. Kireät työmarkkinat ja voimistuva inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan lukien palkkakuluihin.
  • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan ja digipalveluiden kysynnän kasvavan edelleen.
  • Merkittävät muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

 

Terveystalo vahvistaa aikaisemmat taloudelliset tavoitteet: Yhtiö tavoittelee vähintään 5 prosentin vuotuinen kasvu ja 12–13 % oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

 

Avainluvut

Terveystalo konserni, milj. euroa

7-9/
2022

 

7-9/
2021

 

Muutos, %

1-9
/2022

1-9
/2021

Muutos, %

2021

Liikevaihto

276,4

273,1

1,2

924,3

827,1

11,8

1 154,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1)

30,9

48,6

-36,3

130,0

146,9

-11,5

206,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1)

11,2

17,8

-

14,1

17,8

-

17,8

Käyttökate (EBITDA) 1)

29,9

46,2

-35,2

126,6

143,6

-11,8

201,8

Käyttökate (EBITDA), % 1)

10,8

16,9

-

13,7

17,4

-

17,5

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1)

12,5

31,5

-60,4

75,5

99,1

-23,8

141,0

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 1)

4,5

11,5

-

8,2

12,0

-

12,2

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1)

11,4

29,1

-60,7

72,2

95,8

-24,7

136,7

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1)

4,1

10,7

-

7,8

11,6

-

11,8

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1)

5,2

23,6

-77,8

53,3

79,6

-33,0

114,4

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1)

1,9

8,6

-

5,8

9,6

-

9,9

Liikevoitto/-tappio (EBIT)

-24,6

21,2

-216,1

21,1

76,3

-72,3

110,1

Liikevoitto/-tappio (EBIT), %

-8,9

7,8

-

2,3

9,2

-

9,5

Oman pääoman tuotto (ROE), % 1)

-

-

-

7,1

13,0

-

13,6

Omavaraisuusaste, % 1)

-

-

-

40,2

43,0

-

42,2

Osakekohtainen tulos (€)

-0,15

0,11

>-200,0

0,13

0,43

-69,1

0,63

Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl

126 548

127 307

-

126 348

127 307

-

127 180

Nettovelka1)

-

-

-

580,9

529,8

9,6

519,0

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1)

-

-

-

99,2

86,5

-

85,2

Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 1)

-

-

-

3,1

2,6

-

2,5

Varat yhteensä

-

-

-

1 459,9

1 424,4

2,5

1 448,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * 1)

-

-

-

135,4

155,7

-13,1

156,9

Nettovelka, ilman IFRS 161)

-

-

-

406,1

355,1

14,3

340,6

Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * 1)

-

-

-

3,0

2,3

-

2,2

Henkilöstö keskimäärin HTV

-

-

-

6 685

5 645

18,4

5 643

Henkilöstö kauden lopussa

-

-

-

11 027

9 622

14,6

9 805

Ammatinharjoittajat kauden lopussa

-

-

-

5 852

5 710

2,5

5 754

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, arvonalentumisiin sekä strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.
 

 

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin ja puhelinkonferenssin torstaina 27.10.2022 klo 10.30 Suomen aikaa. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2022-q3-results

 

 

Puhelinkonferenssiin pääsee liittymään rekisteröitymällä oheisen linkin kautta. Rekisteröinnin jälkeen saat käyttöösi puhelinnumerot ja tunnuskoodin.

https://call.vsy.io/access-8594

 

 

Helsingissä 26. lokakuuta 2022
Terveystalo Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
vt.Talousjohtaja Mikko Tainio
Puh. 030 633 0673

Viestintä- sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Kati Kaksonen
Puh. 010 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.com
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

 

 

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Avainsanat: