Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022: Kasvu jatkui vahvana muuttuvassa kysyntäympäristössä

Report this content

Terveystalo Oyj, osavuosikatsaus 28.4.2022 klo 9.00

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

 


Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 18,3 % vertailukaudesta 329,7 (278,7) miljoonaan euroon. Ruotsi ja muut -segmentin ulkoinen liikevaihto oli 22,2 miljoonaa euroa ja vastasi 8,0 %-yksikköä liikevaihdon kasvusta.
 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 2,0 % 38,9 (38,2) miljoonaan euroon ja oli 11,8 (13,7) % liikevaihdosta. Myynnin mixin muutos sekä kustannusten kasvu heikensivät suhteellista kannattavuutta vertailukauteen nähden.
 • Oikaisut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,7 (0,1) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 25,3 (23,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,20 (0,19) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 24,8 (31,1) miljoonaa euroa.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

1) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Toimitusjohtaja Ville Iho: Siirtymä koronasta normaaliin toimintaan käynnissä

Muuttuvasta kysyntäympäristöstä huolimatta vuoden 2022 ensimmäinen kvartaali oli vahva. Terveystalon liikevaihto kasvoi 18,3 % vertailukaudesta 329,7 (278,7) miljoonaan euroon. Kasvu oli vahvaa kaikissa asiakasryhmissä, ja Ruotsi ja muut -segmentin ulkoinen liikevaihto oli 22,2 miljoonaa euroa, vastaten 8,0 %-yksikköä liikevaihdon kasvusta. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino ei ollut kvartaalin aikana optimaalinen. Tasapainoilu vaihtelevien koronatestausvolyymien ja muiden palveluiden tarjonnan kasvattamisen välillä aiheutti yliresursointia koronapalveluissa, kun vastaanotoissa nähtiin edelleen tarjonnan haasteita. Ensimmäistä kertaa pandemian aikana tarjontaa vähensivät merkittävästi myös koronan aiheuttamat henkilöstön sairauspoissaolot. Kulupuolella kysynnän ja tarjonnan epätasapaino johti kustannusten suhteelliseen kasvuun, mikä heikensi kannattavuutta. Kannattavuutta heikensivät myös yrityskauppoihin liittyvät kustannukset sekä uusiin liiketoiminta-avauksiin liittyvät kulut. Oikaistu EBITA kasvoi 2,0 % 38,9 miljoonaan euroon ja oli 11,8 % liikevaihdosta.

Siirtymä normaaliin toimintaan jatkuu, ja kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen tulee olemaan johtamisen painopiste koko vuoden. Olemme luottavaisia, että halutuimman työnantajan asemamme ja edelläkävijyytemme digitaalisissa ratkaisussa antavat meille hyvän aseman vahvistaa tarjontaa ja parantaa hoidon saatavuutta tilanteen normalisoituessa. Tarjontaa parantavien digitaalisten vastaanottojen määrä jatkoi kasvuaan myös ensimmäisellä kvartaalilla.

 

Ruotsin liiketoiminta kehittyi suunnitelmiemme mukaisesti. Teimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä täydentävän yrityskaupan työterveydessä ja kerroimme laajentavamme toimintaamme myös työterveyden ulkopuolelle ostamalla riippuvuushoitoon erikoistuneen Nämndemansgårdenin. Näemme Ruotsissa vahvaa kasvupotentiaalia sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

 

Digitaalinen liiketoimintamme otti ensimmäisiä askeleitaan, kun lanseerasimme etävastaanottoalustan julkisen sektorin asiakkaille. Tavoitteemme on edelleen vauhdittaa digitaalisen liiketoiminnan kasvua. Terveystiedon tehokkaammalla käytöllä, paremmalla hoidonohjauksella ja etävastaanotoilla on mahdollista parantaa sekä tuottavuutta, hoidon saatavuutta, että työtyytyväisyyttä. Digitaalisten terveyspalveluiden edelläkävijänä olemme erinomainen kumppani myös julkiselle sektorille.

 

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on toiminut osittaisissa poikkeusoloissa jo kaksi vuotta. Julkisesti tuotetussa terveydenhuollossa poikkeustilanne jatkuu edelleen hoitajien lakon vuoksi. Jo ennen pandemiaa alkanut järjestelmän ruuhkautuminen on pahentunut, eikä välitöntä ratkaisua ole näköpiirissä uusien hyvinvointialueiden keskittyessä järjestäytymiseen palveluratkaisujen sijaan. Ennen pitkää piteneviä hoitojonoja ja kasvavaa hoitovelkaa täytyy kuitenkin purkaa, ja osa ratkaisusta on yksityisen resurssien ja osaamisen laajempi hyödyntäminen.

 

Venäjän hyökkäys Ukrainassa ja sitä seuraavat talouden häiriöt sekä humanitaarinen kriisi vaikuttavat suoraan tai välillisesti kaikkien toimialojen toimintaympäristöön. Sodan vaikutukset liiketoimintaamme ovat vähäisiä, mutta niin kuin kaikilla suomalaisilla, halumme auttaa on suuri. Olemme etuoikeutetussa asemassa saadessamme toimia Maahanmuuttoviraston kumppanina tuottamassa terveydenhuoltopalveluja Suomeen sodan jaloista saapuville pakolaisille.

 

Missiomme taistella terveemmän elämän puolesta on ajankohtaisempi kuin koskaan, ja ydinmarkkinoidemme johtavana yksityisenä terveydenhuollon palveluntarjoajana meillä on keskeinen rooli ihmisten ja työyhteisöjen elämässä. Olemme sitoutuneet visioomme luoda maailma, jossa on vähemmän sairauspäiviä ja enemmän terveitä, onnellisia vuosia.

 

Kohti parempaa huomista,

Ville Iho

 

 

Näkymät

 • Markkinaympäristö on normalisoitunut, ja terveyspalveluiden kysyntä on erittäin vahvaa ja laaja-alaista. Kasvua rajoittaa kuitenkin tarjonta.
 • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan. Volyymin ennustaminen on kuitenkin yhä vaikeaa. Terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän korkealla tasolla. Digipalveluiden kysynnän ennakoidaan edelleen kasvavan.
 • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Sairaudenhoidon kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan säilyvän vahvana. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat kuitenkin heijastua kysyntään.
 • Julkisen sektorin kysynnän odotetaan säilyvän vahvalla tasolla työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana.
 • Ruotsin työterveysmarkkinalla kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti johtuen pandemian aikana patoutuneesta kysynnästä.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

 

Covid-19 vaikutukset ja Terveystalon toimenpiteet

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä Terveystalon palvelutuotannossa korostuivat edelleen koronaan liittyvät palvelukokonaisuudet sekä hyvinvointi- ja digitaaliset palvelut, joiden kysyntä kasvoi vertailukaudesta.
 

Ukrainan sodan vaikutukset

Ukrainan sodan välittömien vaikutusten arvioidaan olevan Terveystalolle hyvin vähäisiä. Terveystalolla ei ole liiketoimintaa Ukrainassa eikä pakotteiden alaisissa maissa tai näiden maiden kanssa. Sodan aiheuttamia epäsuoria vaikutuksia voi syntyä toimitusketjujen häiriöistä, inflaation kiihtymisestä tai mahdollisista rahoitusmarkkinoiden häiriöistä. Sodan aiheuttamat talousvaikutukset voivat viiveellä heikentää kuluttajien ostovoimaa sekä työllisten määrää ja tätä kautta heikentää Terveystalon palveluiden kysyntää, jos tilanne pitkittyy. Hankinnoissa hintojen nousu on näkynyt joidenkin tarvikkeiden hinnoissa, mutta tärkeimmät hankintasopimukset on tehty jo vuodelle 2022.  Materiaaliostot ovat noin 3 % Terveystalon operatiivisista kustannuksista. Sähkön hinnan nousu vaikuttaa operatiivisiin kustannuksiin, mutta sen vaikutus on konsernitasolla pieni. Toimitusajat ovat pidentyneet komponenttipulan vuoksi joissakin tuote- ja materiaaliryhmissä, kuten terveydenhuollon laitteissa.

 

Inflaation kiihtyminen tuo paineita palkkojen nostoon, joista neuvotellaan toimialalla keskitetysti mm. hoitajien osalta (noin 43 % työsuhteisista työntekijöistä). Suurin osa (noin 96 %) Terveystalossa toimivista lääkäreistä on yksityisiä ammatinharjoittajia. Inflaatioon liittyvää taloudellista riskiä vähentää se, että Terveystalolla on vahva hinnoitteluvoima.

 

Avainluvut

Terveystalo konserni, milj. euroa

1-3/
2022

 

1-3/
2021

 

Muutos, %

2021

Liikevaihto

329,7

278,7

18,3

1 154,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1)

56,6

53,3

6,2

206,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1)

17,2

19,1

-

17,8

Käyttökate (EBITDA) 1)

56,0

53,2

5,2

201,8

Käyttökate (EBITDA), % 1)

17,0

19,1

-

17,5

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1)

38,9

38,2

2,0

141,0

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 1)

11,8

13,7

-

12,2

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1)

38,3

38,0

0,6

136,7

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1)

11,6

13,6

-

11,8

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1)

31,9

32,4

-1,5

114,4

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1)

9,7

11,6

-

9,9

Liikevoitto/-tappio (EBIT)

31,2

32,2

-3,2

110,1

Liikevoitto/-tappio (EBIT), %

9,5

11,6

-

9,5

Oman pääoman tuotto (ROE), % 1)

13,2

10,6

-

13,6

Omavaraisuusaste, % 1)

42,7

42,0

-

42,2

Osakekohtainen tulos (€)

0,20

0,19

6,6

0,63

Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl

126 439

127 307

-

127 180

Nettovelka1)

536,8

477,1

12,5

519,0

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1)

85,0

82,4

-

85,2

Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 1)

2,6

2,7

-

2,5

Varat yhteensä

1 484,6

1 381,7

7,4

1 448,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * 1)

160,5

133,1

20,6

156,9

Nettovelka, ilman IFRS 161)

365,1

302,6

20,7

340,6

Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * 1)

2,3

2,3

-

2,2

Henkilöstö keskimäärin HTV

6 202

5 170

20,0

5 643

Henkilöstö kauden lopussa

10 638

8 427

26,2

9 805

Ammatinharjoittajat kauden lopussa

5 713

5 051

13,1

5 754

Vastuullisuus

 

 

 

 

Laatuindeksi2)

96,8

97,9

-1,1

94,6

Asiakassuositteluindeksi NPS, vastaanotot

82,8

84,0

-1,4

83,0

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.
2) Laatuindeksi koostuu seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista, jotka kuvaavat lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta ja ennaltaehkäisevän hoidon osuutta. 
 

 

 

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin 28.4.2022 klo 10.30 Suomen aikaa. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2022-q1-results

 

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon:
+358 981710310, Ruotsi: +46 856 642 651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 631 913 1422.
Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on: 23096769#

 

 

Helsingissä 27. huhtikuuta 2022
Terveystalo Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Viestintäjohtaja Kati Kaksonen
Puh. 010 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.com
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

 

 

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Avainsanat: