Terveystalo-konsernin tilinpäätöstiedote 2021: Ennätysvuonna kasvua vahvempana yhtiönä

Report this content

 

Terveystalo Oyj, tilinpäätöstiedote 10.2.2022 klo.9.00

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon tilinpäätöstiedotteesta 2021. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/


 

Loka-joulukuu 2021 lyhyesti

          Liikevaihto kasvoi 17,1 % vertailukaudesta 327,5 (279,7) miljoonaan euroon.

          Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 6,6 % 41,9 (39,3) miljoonaan euroon ja oli 12,8 (14,0) % liikevaihdosta. Kustannusten kasvu heikensi suhteellista kannattavuutta vertailukauteen nähden.

          Oikaisut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 1,0 (0,8) miljoonaa euroa.

          Kauden tulos oli 25,8 (22,4) miljoonaa euroa.

          Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,20 (0,18) euroa.

          Liiketoiminnan rahavirta oli 86,1 (66,3) miljoonaa euroa.

          Terveystalo omistaa nyt 100 % Feelgood Svenska AB:sta. Feelgood kuuluu Ruotsi ja muut -segmenttiin, jonka liikevaihto oli 23,4 miljoonaa euroa ja EBITA 2,4 miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti

          Liikevaihto kasvoi 17,1 % vertailukaudesta 1 154,6 (986,4) miljoonaan euroon.

          Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 38,4 % 141,0 (101,9) miljoonaan euroon ja oli 12,2 (10,3) % liikevaihdosta.

          Oikaisut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 4,3 (4,5) miljoonaa euroa.

          Tilikauden tulos oli 80,4 (45,8) miljoonaa euroa.

          Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,63 (0,36) euroa.

          Nettovelka/oikaistu käyttökate oli 2,5 (3,0).

          Liiketoiminnan rahavirta oli 195,2 (143,7) miljoonaa euroa.

          Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2021 osinkoa jaettavan 28 (26) senttiä osaketta kohden. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä.

 

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.
 1) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

 


Toimitusjohtaja Ville Iho: Ennätysvuosi monella rintamalla

Terveystalo päätti vuoden 2021 vahvasti. Hyvä kysyntätilanne jatkui joulukuun uudesta Omicron-aallosta huolimatta. Terveystalon neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 17,1 % vertailukaudesta 327,5 (279,7) miljoonaan euroon. Ennätyskorkea Covid-19-testausaktiviteetti kompensoi koko kvartaalin ajan jatkuneiden tarjonnan pullonkaulojen, sekä vuosineljänneksen lopussa osittain heikentyneen kysynnän vaikutuksia. Puutteita fyysisten vastaanottojen tarjonnassa kompensoitiin pääosin kasvattamalla Terveystalon digitaalista tarjontaa. Digitaalisten käyntien määrä jatkoi kasvuaan ja saavutti jälleen kaikkien aikojen ennätyksen. Tarjonnan pullonkaulojen avaamiseksi jatkamme halutuimman työnantajan asemamme hyödyntämistä rekrytoinnissa sekä digitaalisten kanaviemme tehostamista.

 

Kannattavuutemme säilyi vahvana. Oikaistu EBITA kasvoi 6,6 % 41,9 (39,3) miljoonaan euroon ja oli 12,8 % (14,0 %) liikevaihdosta vuoden neljännellä vuosineljänneksellä. Alhaisemman katteen Ruotsin liiketoiminta ja muutokset myyntimixissä vaikuttivat suhteelliseen kannattavuuteen. Koko vuoden oikaistu EBITA oli 141,0 miljoonaa euroa, 12,2 % (10,3 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos kasvoi vahvasti 76 % 0,63 euroon vahvan liikevaihdon kasvun, operatiivisen vipuvaikutuksen, vertailukauden tasolla pysyneiden poistojen, sekä laskeneiden rahoituskulujen ansiosta.

 

Koronaturbulenssin keskellä ydinliiketoimintamme on tehnyt hyvää tulosta ja vahvistunut entisestään. Vuonna 2021 Terveystalo rikkoi ennätyksiä monella rintamalla. Saavutimme kaikki taloudelliset tavoitteemme, voitimme markkinaosuutta, paransimme edelleen asiakastyytyväisyyttä ja säilytimme johtavan asemamme alan houkuttelevimpana työnantajana. Liikevaihto, EBITA, EBITA-marginaali, digitaalisten käyntien määrä, Net Promoter Score (NPS) ja Employee Net Promoter Score (eNPS) saavuttivat kaikkien aikojen ennätykset. Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille terveystalolaisille omistautumisesta ja kovasta työstä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

 

Näemme tulevaisuudessa myös uusia kasvumahdollisuuksia. Ydinliiketoimintamme kysyntä on vahvaa, ja sitä ohjaavat useat tekijät, kuten patoutunut hoidon tarve sekä kasvava kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin. Onnistunut Ruotsin terveydenhuollon markkinoiden avaus Feelgood-kaupan myötä oli tärkeä askel laajentaessamme kohdemarkkinoitamme perinteisten markkinoidemme rajojen ulkopuolelle. Olemme jo vauhdittaneet kasvuamme Ruotsissa ja näemme vahvaa kasvupotentiaalia eteenpäin sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

 

Näemme myös kiinnostavia mahdollisuuksia digitaalisessa liiketoiminnassamme, mihin olemme panostaneet jatkuvasti. Digi-terveys on jo tärkeä osa liiketoimintaamme, sillä alustallamme tehdään jo miljoona asiakaskäyntiä vuodessa ja sillä on 1,7 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää. Digitaalisten kyvykkyyksiemme hyödyntämisessä on myös selvää synergiapotentiaalia eri markkinoilla. Näemme lisäksi kaupallista potentiaalia huippuluokan digitaalisille sovelluksillemme. Tavoitteemme on edelleen vauhdittaa digitaalisen liiketoiminnan kasvua.

 

Me Terveystalossa uskomme, että strategiamme toteutus on oikealla tiellä ja uusille markkinoille laajentumisen myötä mahdollisuudet lisäarvoa luovaan pääoman allokaatioon ovat parantuneet. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,28 euroa osakkeelta, mikä vastaa 44 % vuoden 2021 nettotuloksesta. Vahvan taseemme ansiosta meillä on hyvät mahdollisuudet investoida kasvuun.

 

Meillä on selkeä tarkoitus ja ydinmarkkinoidemme johtavana yksityisenä terveydenhuollon palveluntarjoajana meillä on keskeinen rooli ihmisten elämässä. Olemme sitoutuneet visioomme luoda datan ja pohjoismaisen osaamisen avulla maailma, jossa on vähemmän sairauspäiviä ja enemmän terveitä, onnellisia vuosia.

 

Kohti parempaa huomista,
Ville Iho

 

Näkymät

  • Markkinaympäristö on normalisoitunut, ja terveyspalveluiden kysyntä on laaja-alaista ja erittäin vahvaa. Kasvua rajoittaa kuitenkin tarjonta.
  • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla. Volyymin ennustaminen on kuitenkin yhä vaikeaa. Terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän korkealla tasolla. Digipalveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan edelleen.
  • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Sairaudenhoidon kysyntä on vahvaa. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan säilyvän vahvana. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Julkisen sektorin kysynnän odotetaan säilyvän vahvalla tasolla työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana.
  • Ruotsin työterveysmarkkinalla kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti johtuen pandemian aikana patoutuneesta kysynnästä. Omicron-variantin leviäminen ja uudet rajoitukset ovat kuitenkin tuoneet uudelleen lyhyellä aikavälillä epävarmuutta kysyntään. 

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

 

Covid-19 vaikutukset ja Terveystalon toimenpiteet

Vuonna 2021 Terveystalon palvelutuotannossa korostuivat edelleen koronaan liittyvät palvelukokonaisuudet, sekä hyvinvointi- ja digitaaliset palvelut, joiden kysyntä kasvoi selvästi vertailukaudesta.
Yhtiön maksuvalmius- ja rahoitustilanne säilyi vahvana. Tilikauden aikana yhtiö täytti rahoitussopimuksessa sovitun, suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavan kovenantti-ehdon. Terveystalo jatkaa laajempien rahoituksen liitetietojen raportoimista varoista ja veloista sekä lainojen maturiteetista liitetiedossa 13.
 


Avainluvut

Terveystalo konserni, milj. euroa

10-12/
2021

 

10-12/
2020

 

Muutos, %

2021

2020

Muutos, %

Liikevaihto

327,5

279,7

17,1

1 154,6

986,4

17,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1)

59,1

54,5

8,4

206,1

162,8

26,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1)

18,1

19,5

-

17,8

16,5

-

Käyttökate (EBITDA) 1)

58,2

53,7

8,3

201,8

158,3

27,4

Käyttökate (EBITDA), % 1)

17,8

19,2

-

17,5

16,1

-

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1)

41,9

39,3

6,6

141,0

101,9

38,4

Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 1)

12,8

14,0

-

12,2

10,3

-

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1)

40,9

38,5

6,3

136,7

97,4

40,3

Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1)

12,5

13,8

-

11,8

9,9

-

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1)

34,8

31,6

10,3

114,4

71,6

59,7

Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1)

10,6

11,3

-

9,9

7,3

-

Liikevoitto/-tappio (EBIT)

33,9

30,8

10,1

110,1

67,2

64,0

Liikevoitto/-tappio (EBIT), %

10,3

11,0

-

9,5

6,8

-

Oman pääoman tuotto (ROE), % 1)

-

-

-

13,6

8,2

-

Omavaraisuusaste, % 1)

-

-

-

42,2

42,1

-

Osakekohtainen tulos (€)

0,20

0,18

15,5

0,63

0,36

75,9

Nettovelka1)

-

-

-

519,0

490,9

5,7

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1)

-

-

-

85,2

85,9

-

Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 1)

-

-

-

2,5

3,0

-

Varat yhteensä

-

-

-

1 448,6

1 361,0

6,4

Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * 1)

-

-

-

156,9

118,0

33,0

Nettovelka, ilman IFRS 161)

-

-

-

340,6

312,4

9,0

Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * 1)

-

-

-

2,2

2,6

-

Henkilöstö keskimäärin HTV

-

-

-

5 643

4 900

15,2

Henkilöstö kauden lopussa

-

-

-

9 805

8 253

18,8

Ammatinharjoittajat kauden lopussa

-

-

-

5 754

5 057

13,8

Vastuullisuus

 

 

 

 

 

 

Laatuindeksi2)

 

 

 

94,6

94,2

0,4

Asiakassuositteluindeksi NPS, vastaanotot

 

 

 

83,0

82,8

0,2

Henkilöstösuositteluindeksi eNPS

 

 

 

32

18

77,8

Sekajäteintensiteetti3)

 

 

 

6,42

6,00

6,7


*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.
2) Laatuindeksi koostuu seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista, jotka kuvaavat lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta ja ennaltaehkäisevän hoidon osuutta. 
3) Sekajätteen määrä (tonnia) suhteessa liikevaihtoon (100 milj.)


 

 

Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin 10.2.2022 klo 10.30 Suomen aikaa.
Webcastia voi seurata osoitteessa:
https://terveystalo.videosync.fi/2021-q4-results

 

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon:
Suomi: +358 981710310,
Ruotsi: +46 856 642 651,
UK: +44 33 3300 0804,
Yhdysvallat: +1 631 913 1422.

Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista.
Tunnuskoodi on: 68763028#

 

 

 

Helsingissä 9. helmikuuta 2022
Terveystalo Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757
 

Viestintäjohtaja Kati Kaksonen
Puh. 010 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.com
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

 

 

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Avainsanat: