Terveystalo Oyj: Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

Terveystalo Oyj Osavuosikatsaus 16.5.2018 klo 9:00

MYYNNIN JA KANNATTAVUUDEN VAHVA KASVU JATKUI

Katsauskauden pääkohdat tammi-maaliskuu 2018 

  • Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta 197.5 miljoonaan euroon (160.5)
  • Oikaistu* Käyttökate (EBITDA) kasvoi 29,1 prosenttia vuoden takaisesta 30,8 miljoonaan euroon (23,8)
  • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 57,6 prosenttia edellisvuodesta 30,1 miljoonaan euroon (19,1)
  • Oikaistu* liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 13,0 prosenttia (12,3) liikevaihdosta
  • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 12,6 prosenttia (9,4) liikevaihdosta
  • Kauden voitto oli 31,3 miljoonaa euroa (5,9)
  • Nettovelka laski 35,2 prosenttia 246,1 miljoonaan euroon (379,9)
  • Nettovelka/oikaistu käyttökate laski 4,8:sta 2,5:een
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 18,4 miljoonaa euroa (6,4)
  • Osakekohtainen tulos, EPS** oli 0,24 euroa (0,05).

Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia
EBITA = liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin, mukaan lukien listautumisanti, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 0,6 (4,7) miljoonaa euroa.
 ** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus vertailukaudella.

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja: "Myynnin ja kannattavuuden vahva kasvu jatkui"

Liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä - kokonaisuutena liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotustemme mukaisesti ja kasvatimme markkinaosuuttamme. Terveystalon palveluiden kysyntä oli vahvaa ja kasvoi tarjontaa nopeammin. Alueelliset ja kaupunkikohtaiset erot ovat kuitenkin suuria ja kilpailutilanne on kiristynyt kasvaneen tarjonnan vuoksi erityisesti Suomen suurissa kaupungeissa.

Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta 197.5 miljoonaan euroon ja orgaaninen kasvu oli vahvaa ja laaja-alaista. Diacor-yrityskauppa maaliskuussa 2017 vaikutti edelleen merkittävästi liikevaihdon kasvuun. Liiketoiminnan kannattavuus myös parani selvästi; oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 15,6 (14,8) prosenttiin liikevaihdosta, mikä kertoo liiketoiminnan mittakaavaeduista ja onnistuneesta integraatioiden toteutuksesta. Vakavaraisuutemme vahvistui selvästi ja nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen laski 2,5:een. Vahva tase luo liikkumavaraa liiketoiminnan kasvulle.

Verohallinto sai huhtikuussa verotarkastuksen päätökseen, joka ei antanut aihetta verotustoimenpiteisiin. Verotarkastuksen vuoksi olimme aikaisemmin varovaisuusperiaatteen mukaisesti kirjanneet laskennallisia verosaamisia vahvistettujen tappioiden perusteella vain osittain. Tarkastuksen päätyttyä kirjasimme näihin liittyvää laskennallista verosaamista katsauskaudelle tulosvaikutteisesti noin 13 miljoonaa euroa.

Jatkoimme strategiamme määrätietoista toteutusta julkaisemalla huhtikuussa Laatu- ja vastuullisuuskirjamme vuodelta 2017 ja haluamme jatkossakin kirittää alaa läpinäkyvyyteen, laadun jatkuvaan kehitykseen ja asiakaskeskeisyyteen. Näemme vahvaa kasvua digitaalisissa palveluissa ja kehitämme tarjoamaa vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaidemme tarpeita. Haluamme varmistaa, että terveydenhuollon palvelut ovat jokaisen suomalaisen saatavilla joko fyysisesti tai tulevaisuudessa ja soveltuvin osin digitaalisesti. Haluamme myös, että asiakkaamme kokee aina saavansa rahoillensa vastinetta niin palvelun saatavuudessa, laadussa kuin vaikuttavuudessa. Ajasta ja paikasta riippumaton Lääkäri-Chat ja päivityspalveluiden merkittävä kasvu ovat tästä hyviä esimerkkejä. Näemme että fyysinen verkosto vaatii rinnalleen laajan palvelukokonaisuuden lisäksi vahvan digitaalisen alustan ja jatkamme investointeja näihin myös jatkossa. 

Olemme ylpeitä siitä että Terveystalo on lääkärien ja lääkäriopiskelijoiden mielestä Suomen kiinnostavin työnantaja jo kuudetta vuotta peräkkäin. Kaiken toimintamme lähtökohtana on ihmisten aito kohtaaminen arjessa. Näihin kohtaamisiin haluamme jatkossakin olla alan ammattilaisille paras työntekopaikka.

Näkymät vuodelle 2018

Kotimaisen talouden positiivinen kehitys tukee yritys- ja yksityisasiakasliiketoimintaa. Suomelle tärkeä Sote ratkaisu muuttaisi kaikkien terveydenhuollon toimijoiden ympäristöä ja toisi uusia mahdollisuuksia erityisesti niille toimijoille, jotka investoivat vastatakseen uusiin tarpeisiin. Terveystalo odottaa markkinoidensa edelleen kehittyvän suotuisasti.

Avainluvut

M€ 1-3/

2018
1-3/

2017
Muutos,

%
 

2017
Liikevaihto 197,5 160,5 23,0 689,5
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (* 30,8 23,8 29,1 92,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % (* 15,6 14,8 - 13,4
Käyttökate (EBITDA) (* 30,1 19,1 57,6 68,2
Käyttökate (EBITDA), % (* 15,3 11,9 - 9,9
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) (* 25,6 19,8 29,5 73,0
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % (* 13,0 12,3 - 10,6
Kauden tulos 31,3 5,9 > 200,0 7,2
Nettovelka 246,1 379,9 -35,2 256,4
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) (* 2,5 4,8 -48,6 2,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % (* (*** 6,9 5,6 - 2,1
Omavaraisuusaste, % (* 52,4 37,1 - 50,7
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % (* 50,3 114,4 - 56,1
Osakekohtainen tulos (** 0,24 0,05 - 0,06
Liiketoiminnan rahavirta 18,4 6,4 185,9 70,0
Henkilöstö kauden lopussa 4 396 4 524 -2,8 4 265
Ammatinharjoittajat kauden lopussa 4 553 4 395 3,6 4 431

 (* Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 14.
(** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus vertailukaudella.
(***Oman pääoman tuoton tulos viimeisen 12 kuukauden ajalta sisältää vahvistetuista tappioista verotarkastuksen valmistumisen johdosta täysimääräisesti kirjatut laskennalliset verosaamiset 13,0 miljoonaa euroa. 
Diacor on yhdistetty vertailukauden lukuihin taseen ja henkilöstön osalta 31.3.2017 alkaen.

Terveystalo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosikatsauksensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/   

Tiedotustilaisuudet

Terveystalo järjestää suomenkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 16.5.2018 klo 11.00 Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3B, (3. kerros), 00100 Helsinki. Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi pidetään klo 12.30 suomen aikaa. Suomenkielistä webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2018-05-16-q1-osavuosikatsaus  

Englanninkielistä audiocastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2018-05-16-q1-teleconference. Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 (0)9 7479 0360, Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573, UK: +44 (0)330 336 9104, Yhdysvallat: +1 929-477-0630. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 845931.

Helsingissä 16. toukokuuta 2018
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.