Terveystalo Oyj: Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1–31.3.2019

Report this content

Kasvua kaikissa asiakasryhmissä, Attendo-integraatio etenee suunnitellusti

Terveystalo Oyj Osavuosikatsaus 9.5.2019 klo. 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon osavuosikatsauksesta 1.1. - 31.3.2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 35,6 prosenttia vertailukaudesta 267,8 miljoonaan euroon (197,5)
 • Liikevaihto ilman Attendon Suomen Terveyspalveluita kasvoi 5,5 prosenttia 208,5 miljoonaan euroon
 • Oikaistu1)2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 12,1 prosenttia (13,0) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA)2) oli
  11,8 prosenttia (12,6) liikevaihdosta
 • Kauden voitto2)3) oli 17,2 miljoonaa euroa (27,3)
 • Nettovelka / oikaistu käyttökate1)2)4) oli 4,6
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) 1)4) ennen IFRS 16 vaikutusta
  (vertailukelpoinen) oli 3,3 (2,5)
 • Liiketoiminnan rahavirta2) oli 49,1 miljoonaa euroa (18,4)
 • Osakekohtainen tulos2)3), EPS oli 0,14 euroa (0,21).

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Terveystalo otti IFRS 16 Vuokrasopimukset ‑standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 ‑standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 1.

1) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat Tammi-maaliskuussa yhteensä 0,7 (0,6)  miljoonaa euroa.
2) Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi
3) Vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen
4)
Viimeisen 12 kk: EBITDA sisältää vain yhden kvartaalin osuuden Attendo-yrityskaupasta


Yrjö Närhinen, Toimitusjohtaja: Vahvaa ja laaja-alaista kasvua, Attendo-integraatio etenee suunnitellusti

2019 alkoi vahvalla vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvaessa kaikilla keskeisillä osa-alueilla ja ydinliiketoimintamme vahvistuessa edelleen. Pitkäaikaiset ponnistuksemme toiminnan tehostamiseksi tuottavat tuloksia yksikkötasolla. Investointimme ennaltaehkäiseviin ja hyvinvointipalveluihin lisäävät tarjontaamme ja luovat uusia kasvumahdollisuuksia. Hoitoketjujen digitalisointi mahdollistaa edetessään entistä paremman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen. Tämä tulee edelleen parantamaan palvelujamme ja koko verkoston tehokkuutta. Jatkamme uusien työkalujen kehittämistä toiminnan laadun parantamiseksi. Olemme esimerkiksi ensimmäinen terveydenhuollon toimija, joka mahdollistaa ilmoittautumisen ja maksamisen mobiilisti vastaanottokäynnin yhteydessä.

Attendon Suomen Terveyspalvelujen hankinnan jälkeen liikevaihtomme kasvoi 36 prosenttia 268 miljoonaan euroon vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Integraatio on hyvässä vauhdissa, ja näemme merkittäviä mahdollisuuksia tarjota uusia ratkaisuja asiakkaillemme ja lisätä julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Yksityinen sektori voi tarjota esimerkiksi digitaalisia työkaluja, joilla parannetaan terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta ja tehostetaan näiden palvelujen tuottamista.

Pitkään odotettu sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus lykkääntyi jälleen. Julkisten palveluiden uudistamista tarvitaan kuitenkin edelleen, ja jo tehty työ luo pohjaa tulevalle valmistelulle. Uudistusta odotellessa paine jo nyt tiukoilla olevaa julkista terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan kasvaa ja  yksityisten terveyspalvelujen vahva kysyntä jatkuu. Terveystalo on edelleen sitoutunut pitkäaikaisiin kumppanuuksiin terveydenhuollossa. Olipa asiakkaana sitten yksilö, yritys tai julkinen taho, uskomme, että terveydenhuollossa arvoa voidaan luoda pitkällä aikavälillä vain korkeammalla laadulla, personoinnilla ja kustannustehokkuudella. Tämän muutoksen edistämiseen tähtäävät työkalut ovat jo käytettävissä, myös ilman Sote-uudistusta. Loppujen lopuksi meidän on pyrittävä parantamaan palvelujen läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. Vasta sitten voimme antaa kansalaisille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Terveystalo on sitoutunut johtamaan tätä työtä. Uusin laatu- ja vastuullisuusjulkaisumme toivottavasti innostaa meitä kaikkia jatkamaan valitulla tiellä.

Me Terveystalossa jatkamme taistelua terveemmän elämän puolesta.

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja

Markkinanäkymät
Suomen työllisyystilanne ja kuluttajaluottamus ovat edelleen hyvällä tasolla ja markkinaympäristö on suotuisa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen  eli Sote-ratkaisun edelleen viivästyessä julkisen sektorin kysynnän kasvun arvioidaan kiihtyvän ulkoistuksissa. Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana ja ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa. Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu niin ikään vakaana, mutta markkinoille tullut uusi kapasiteetti vaikuttaa vielä Terveystalon liikevaihdon kasvua alentavasti. Tämän kapasiteetin kasvun huippu on kuitenkin nähty. Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Raportointimuutokset
Terveystalo otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1.1.2019. Tuloslaskelmassa aikaisemmat vuokrakulut korvataan IFRS 16 -standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja vuokrasopimus-velkaan liittyvillä korkokuluilla, mistä johtuen IFRS 16 -standardilla on pieni vaikutus liikevoittoon ja vähäinen vaikutus tilikauden tulokseen vuonna 2019. Vuonna 2019 IFRS 16 -standardin käyttöönotolla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron positiivinen vaikutus käyttökatteeseen ja sen arvioidaan lisäävän nettovelkaa ja taseen käyttöomaisuuseriä noin 200 miljoonalla eurolla. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirran tunnuslukuihin. Katso lisätiedot laatimisperiaatteista liitetietojen sivulta 16-17.

Avainluvut

M€1-3/
2019
1-3/
2018
Muutos,
%
2018
Liikevaihto267,8197,535,6744,7
Oikaistu käyttökate (EBITDA)1) 2)47,830,855,4108,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1) 2)17,915,6-14,6
Käyttökate (EBITDA)1) 2)47,130,156,3116,6
Käyttökate (EBITDA), %1) 2)17,615,3-15,7
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 2)
32,425,626,787,7
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 2)
12,113,0-11,8
Liikevoitto (EBIT) 2)24,920,024,875,4
Kauden tulos 2) 3)17,227,3-36,768,7
Nettovelka 2)575,7246,4133,7413,3
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA)
(viimeiset 12 kuukautta) 1) 2)3)
4,62,5-3,8
Oman pääoman tuotto (ROE), %1)2)10,56,9-14,2
Omavaraisuusaste, %1) 2)38,152,2-44,1
Nettovelkaantumisaste (Gearing),% 1) 2)108,850,8-80,8
Osakekohtainen tulos 2) 3)0,140,21 0,54
Liiketoiminnan rahavirta2) 49,118,4 100,6
Henkilöstö kauden lopussa6 8934 39656,8 6 018
Ammatinharjoittajat kauden lopussa4 8854 5537,3 4 877
Työpäivien määrä6363-251


Ennen IFRS 16 vaikutusta (vertailukelpoinen), milj. euroa1-3/
2019
1-3/
2018
Muutos,
%
2018
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1)38,030,823,5108,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1) 14,215,6-14,6
Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 32,125,625,487,7
Oikaistu liikevoitto/tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 12,013,0-11,8
Oikaistu Nettovelka1)383,8246,455,8413,3
Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA)
(viimeiset 12 kuukautta) 1)3) 
3,32,5-3,8

Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

 1. Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 14.
 2.  Ei vertailukelpoinen IFRS 16 käyttöönoton vaikutuksen vuoksi.
  IFRS 16: n käyttöönotolla oli olennainen vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen, joka kasvoi 9,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi se kasvatti vuokrasopimuksiin liittyvää korollista velkaa 191,9 miljoonalla eurolla.
 3. Vertailukauden tulosta paransi kertavaikutteisesti kirjattu, vahvistettuihin tappioihin liittyvä 13,0 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen.
 4.  Viimeisen 12 kk: EBITDA sisältää vain yhden kvartaalin osuuden Attendo-yrityskaupasta.  

  
Tiedotustilaisuus
Terveystalo järjestää englanninkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 9.5.2019 klo 11.00 suomen aikaa Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3 B, (3. krs), 00100 Helsinki. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2019-q1

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 9 8171 0310, Ruotsi: +46 8 5664 2651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 63 1913 1422. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 90882048#.

Helsingissä 9. toukokuuta 2019
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 260 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.

Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.
Vuonna 2018 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com