Terveystalo Oyj: Terveystalo-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018

Terveystalo Oyj, Puolivuosikatsaus, 17.8.2018 klo 9.00 

Kannattavuuden vahva kasvu jatkui ja vahvistunut tase tukee Attendo-yrityskauppaan valmistumista

Toisen vuosineljänneksen pääkohdat huhti-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuodesta 189,0 miljoonaan euroon (183,6)
 • Oikaistu* käyttökate (EBITDA) kasvoi 15,8 prosenttia vuoden takaisesta 25,5 miljoonaan euroon (22,0)
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 93,9 prosenttia edellisvuodesta 32,3 miljoonaan euroon (16,7)
 • Oikaistu* liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 10,7 prosenttia (9,2) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 14,3 prosenttia (6,3) liikevaihdosta
 • Kauden voitto oli 15,4 miljoonaa euroa (2,2)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 30,2 miljoonaa euroa (28,4)
 • Osakekohtainen tulos, EPS** oli 0,12 euroa (0,02).

Katsauskauden pääkohdat tammi-kesäkuu 2018

 • Liikevaihto kasvoi 12,3 prosenttia edellisvuodesta 386,5 miljoonaan euroon (344,2)
 • Oikaistu* käyttökate (EBITDA) kasvoi 22,7 prosenttia vuoden takaisesta 56,3 miljoonaan euroon (45,8)
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 74,5 prosenttia edellisvuodesta 62,5 miljoonaan euroon (35,8)
 • Oikaistu* liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 11,9 prosenttia (10,6) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) oli 13,5 prosenttia (7,7) liikevaihdosta
 • Kauden voitto*** oli 42,6 miljoonaa euroa (8,0)
 • Nettovelka laski 40,1 prosenttia 218,0 miljoonaan euroon (364,1)
 • Nettovelka / oikaistu käyttökate laski 4,5:sta 2,1:een
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 48,6 miljoonaa euroa (34,9)
 • Osakekohtainen tulos, EPS**)***) oli 0,33 euroa (0,07).

Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia
EBITA = liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin, mukaan lukien listautumisanti, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat huhti-kesäkuussa yhteensä -6,8 (5,3) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa yhteensä -6,2 (10,0) miljoonaa euroa.
 ** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus vertailukaudella.

***Kauden tulos sisältää Q1/2018 tuloverojen takautuvan oikaisun liittyen arvioon vahvistettujen tappioiden käytöstä raportointikauden verotettavan tuloksen perusteella.

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja: Edelleen parantunut operatiivinen tehokkuus tukee strategian toteutusta markkinamurroksessa

Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia ilman merkittävää vaikutusta yrityskaupoista. Keskitymme strategiamme mukaisesti terveydenhuoltoon ja tarjoamme toisiaan täydentäviä palveluita kaikille asiakassegmenteille. Kasvua tukevat markkinafundamentit ovat säilyneet pääosin ennallaan. Yritysasiakkuuksien kehitys on vakaata, kun taas vahvistuva julkisasiakkuuksien kysyntä kompensoi osaltaan kiristynyttä kilpailua yksityisasiakkuuksissa. Markkinoiden kokonaiskapasiteetti on kasvanut uusien lääkärikeskusten ja sairaaloiden myötä kysyntää nopeammin erityisesti Suomen suurissa kaupungeissa. Tämä näkyy tänä vuonna liikevaihdon kehityksessä. Kokonaisuutena jatkamme kuitenkin kasvu-uralla ja ennen kaikkea kykymme tuottaa arvoa omistajille paranee edelleen toiminnan mittakaavaetujen ansiosta.

Terveystalon hallitus vahvisti strategiapäivässään kesäkuussa keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme, jotka säilyivät ennallaan. Tavoittelemme pitkällä aikavälillä 6-8 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla. Kannattavuuden osalta tavoittelemme 12-13 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Toiminnan mittakaavaetujen ansiosta arviommekin, että kasvava julkisasiakkuuksien osuus ja Attendo-kauppa laimentaa toteutuessaan suhteellista kannattavuutta vain lyhyellä aikavälillä.

Vuoden toisella neljänneksellä kannattavuutemme parani edelleen. Vuoden toisen neljänneksen tulos oli 15,4 miljoonaa euroa (2,2), johon sisältyy yhteensä 7,8 miljoonaa euroa kertaluonteista myyntivoittoa. Keskitymme ydinliiketoimintaamme ja investoimme asiakaskokemukseen, vaikuttavuuteen ja digitalisaatioon. Vakavaraisuutemme vahvistui selvästi ja vahva tase tukee osaltaan Attendo-yrityskauppaan valmistautumista.

Julkisen sektorin kiinnostus palveluitamme kohtaan on kasvanut huomattavasti ja uskomme Attendo-kaupan toteutuessa voivamme tarjota uniikin palvelutarjonnan julkisen sektorin asiakkaille. Näemme, että julkisesti rahoitettujen ja yksityisesti tuotettujen palvelujen osuus tulee kasvamaan sote-ratkaisusta riippumatta monella tavalla; ulkoistuksissa, erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Läpinäkyvät yhteistyömallit ja toimiva dialogi ovat tärkeä osa tätä kehitystä. Tästä syystä olemme mukana oppimassa valinnanvapauskokeiluissa pitkällä tähtäimellä. Näemme, että yksityisten toimijoiden on mahdollista tuottaa valinnanvapauspalveluita kun varmistetaan hinnan määräytyvän oikein. Yksityisenä toimijana täydennämme julkisia palveluita ja taistelemme yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta.

Näkymät vuodelle 2018
Kotimaisen talouden positiivinen kehitys tukee yritys- ja yksityisasiakasliiketoimintaa. Suomelle tärkeä Sote ratkaisu muuttaisi kaikkien terveydenhuollon toimijoiden ympäristöä ja toisi uusia mahdollisuuksia erityisesti niille toimijoille, jotka investoivat vastatakseen uusiin tarpeisiin. Terveystalo odottaa markkinoidensa edelleen kehittyvän suotuisasti, mutta markkinoille tulleen uuden kapasiteetin vaikuttavan erityisesti yksityisasiakasliiketoimintaan.

Avainluvut

M€ 4-6/
2018
4-6/
2017
Muutos,
%
1-6/
2018
1-6/
2017
Muutos,
%
 

2017
Liikevaihto 189,0 183,6 2,9 386,5 344,2 12,3 689,5
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (* 25,5 22,0 15,8 56,3 45,8 22,7 92,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % (* 13,5 12,0 - 14,6 13,3 - 13,4
Käyttökate (EBITDA) (* 32,3 16,7 93,9 62,5 35,8 74,5 68,2
Käyttökate (EBITDA), % (* 17,1 9,1 - 16,2 10,4 - 9,9
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) (* 20,2 16,9 19,6 45,8 36,7 25,0 73,0
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % (* 10,7 9,2 - 11,9 10,6 - 10,6
Kauden tulos (*** 15,4 2,2 > 200,0 42,6 8,0 > 200,0 7,2
Nettovelka - - - 218,0 364,1 -40,1 256,4
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) (* - - - 2,1 4,5 - 2,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % (* (*** - - - 8,8 5,8 - 2,1
Omavaraisuusaste, % (* - - - 52,9 37,2 - 50,7
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % (* - - - 44,2 109,1 - 56,1
Osakekohtainen tulos (**(*** 0,12 0,02 - 0,33 0,07 - 0,06
Liiketoiminnan rahavirta 30,2 28,4 6,3 48,6 34,9 39,5 70,0
Henkilöstö kauden lopussa - - - 4 531 4 445 1,9 4 265
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 4 629 4 400 5,2 4 431

(* Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 14.
 
(** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus vertailukaudella.
(***Tulos ajalta 1-6/2018 sekä oman pääoman tuoton tulos viimeisen 12 kuukauden ajalta sisältää Q1/2018 tuloverojen takautuvan oikaisun liittyen arvioon vahvistettujen tappioiden käytöstä raportointikauden verotettavan tuloksen perusteella.
Diacor on yhdistetty vertailukauden lukuihin taseen ja henkilöstön osalta 31.3.2017alkaen.


Terveystalo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla puolivuosikatsauksensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Puolivuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/

Tiedotustilaisuudet
Terveystalo järjestää suomenkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 17.8.2018 klo 11.00 Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3B, (3. kerros), 00100 Helsinki. Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi pidetään klo 12.30 suomen aikaa. Suomenkielistä webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2018-08-17-q2   
Englanninkielistä audiocastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2018-08-17-teleconference . Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 (0)9 7479 0360, Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573, UK: +44 (0)330 336 9104, Yhdysvallat: +1 323-794-2095. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 320579.

Helsingissä 17. elokuuta 2018
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.
Vuonna 2017 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.