Terveystalo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 30.11.2017 klo 8:00 

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Ansaintajaksolla 2018 järjestelmä tarjoaa avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiota yhtiön liiketoiminnallisille tavoitteille ja osakkeen kokonaistuotolle (TSR) asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Osakepalkkiojärjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Terveystalo Oyj:n osakkeina ja osittain rahana noin kahden vuoden kuluttua ansaintajaksojen päättymisestä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta järjestelmään osallistuville henkilöille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistuja päättää työ- tai toimisuhteensa ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajaksolta 2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 943 000 Terveystalo Oyj:n osaketta sisältäen tällä hetkellä allokoituja ja allokoimattomia osakkeita sekä rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2018 kuuluu noin 80 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

TERVEYSTALO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com  

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Terveystalon liiketoiminnan perusta on sen valtakunnallinen verkosto, ja liiketoimintaa tukevat Yhtiön keskitetyt toiminnot sekä yhtenäiset toimintakäytännöt. Terveystalon strategiassa keskeisessä asemassa on panostaminen lääketieteellisen laadun ja myönteisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, pätevän ja tyytyväisen terveydenhuoltohenkilöstön pitämiseen Yhtiön palveluksessa ja erilaisten räätälöityjen digitaalisten työkalujen kehittämiseen.

Yhtiöllä oli vuonna 2016 noin 1,0 miljoonaa yksittäistä asiakasta, sekä noin 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä, mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa muun muassa yritysasiakkaidensa työntekijöille työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen sektorin asiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa palveluja julkiselle terveydenhuollolle sekä työterveyspalveluja kuntien työntekijöille. Terveystalolla oli noin 4 445 työntekijää (mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät) ja noin 4 400 yksityistä ammatinharjoittajaa 30.6.2017.

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Tilaa