Terveystalo Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

TERVEYSTALO OYJ            PÖRSSITIEDOTE                 17.10.2017, klo 14:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Terveystalo Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

Seuraavassa taulukossa esitetään Terveystalo Oyj:n ("Terveystalo" tai "Yhtiö") kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin ("Listautumisanti") päättymisen jälkeen. Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon (tilannepäivä 16.10.2017).

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % osakkeista ja äänistä
1. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 19 223 816 15,0
2. Lotta Holding I S.à r.l. 14 510 320 11,3
3. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 13 470 705 10,5
4. Hartwall Capital 12 931 690 10,1
5. Rettig Group AB 12 931 690 10,1
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 450 000 5,0
7. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 5 122 951 4,0
8. Mandatum Life Unit-Linked 1 238 351 1,0
9. Odco Oy 1 225 000 1,0
10. OP-Suomi -sijoitusrahasto 1 090 000 0,9
Kymmenen suurinta(1), yhteensä 88 194 523 68,9
Muut osakkeenomistajat 39 842 008 31,1
joista hallintarekisteröityjä 20 876 188 16,3
Yhteensä 128 036 531 100,0

(1) Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen omistaa yhteensä 1 316 459 osaketta, joista hänen määräysvallassaan oleva Närhen pesä Oy omistaa 556 353 osaketta, ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö hallinnoi 760 106 osaketta, joiden tosiasiallinen edunsaaja Närhinen on. 

Seuraavassa taulukossa esitetään havainnollistamistarkoituksessa Terveystalon kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ennen Yhtiön Listautumisannin toteuttamista mutta 10.10.2017 toteutetun Yhtiön osakelajien yhdistämisen ja osakeomistusten suhteessa toteutetun maksuttoman osakeannin (osakesplit) jälkeen sekä huomioiden osakelajien yhdistämisen toteuttamisen jälkeinen osakkeenomistajien sopima osakeomistuksien tarkistaminen vastaamaan Yhtiön 10.10.2017 saakka voimassa olleen yhtiöjärjestyksen sisältämiä osakelajien muuntamista koskevia periaatteita.

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % osakkeista ja äänistä
1. Lotta Holding I S.à r.l. 90 832 836 77,1
2. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 14 967 450 12,7
3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4 755 687 4,0
4. Yrjö Närhinen(1) 1 316 459 1,1
5. Juha Tuominen(2) 556 353 0,5
6. Ilkka Laurila 308 923 0,3
7. Fredrik Cappelen(3) 267 795 0,2
8. Olli Jurvainen 134 370 0,1
9. Kari Kangasniemi 134 370 0,1
10. Juha-Pekka Lyytikkä 134 370 0,1
Kymmenen suurinta, yhteensä 113 408 613 96,3
Muut osakkeenomistajat 4 346 669 3,7
Yhteensä 117 755 282 100,0

(1) Yrjö Närhisen omistus koostui 556 353 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva Närhen pesä Oy, ja 760 106 osakkeesta, joita Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö hallinnoi ja joiden tosiasiallinen edunsaaja Närhinen on.
(2) Juha Tuomisen omistus koostui 556 353 osakkeesta, joita hallinnoi Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja joiden tosiasiallinen edunsaaja Tuominen on.
(3) Fredrik Cappelenin omistus koostui 267 795 osakkeesta, jotka omistaa hänen määräysvallassaan oleva Baskina AB.

Terveystalo Oyj

Viestintä

Lisätietoja antaa

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja, Terveystalo
yrjo.narhinen@terveystalo.com

Susanna Kinnari, viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja, Terveystalo
Puh. +358 (50) 5458333
susanna.kinnari@terveystalo.com

Kati Kaksonen, sijoittajasuhteista ja taloudellisesta viestinnästä vastaava johtaja, Terveystalo
Puh. +358 50 3931561
kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Terveystalon liiketoiminnan perusta on sen valtakunnallinen verkosto, ja liiketoimintaa tukevat Yhtiön keskitetyt toiminnot sekä yhtenäiset toimintakäytännöt. Terveystalon strategiassa keskeisessä asemassa on panostaminen lääketieteellisen laadun ja myönteisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, pätevän ja tyytyväisen terveydenhuoltohenkilöstön pitämiseen Yhtiön palveluksessa ja erilaisten räätälöityjen digitaalisten työkalujen kehittämiseen.

Yhtiöllä oli vuonna 2016 noin 1,0 miljoonaa yksittäistä asiakasta, sekä noin 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä, mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa muun muassa yritysasiakkaidensa työntekijöille työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen sektorin asiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa palveluja julkiselle terveydenhuollolle sekä työterveyspalveluja kuntien työntekijöille. Terveystalolla oli noin 4 445 työntekijää (mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät) ja noin 4 400 yksityistä ammatinharjoittajaa 30.6.2017.

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kokonaiseksi tai täydelliseksi. Terveystalo ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita koskevaa tarjousta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, "Määräys") 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan ("korkean nettoarvon yritykset", rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta kaikki arvopaperien tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU, "Esitedirektiivi") (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tehdään Esitedirektiivin mukaisen, siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Näin ollen arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai kannustaa ostamaan tai merkitsemään mitään osakkeita tai mitään muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämä tieto voi muuttua.

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Tilaa