Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 29.1.2018 klo 10:00

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä, aiemman seitsemän (7) jäsenen sijaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Ulf Fredrik Cappelen, Olli Holmström, Vesa Koskinen ja Åse Aulie Michelet sekä uusiksi jäseniksi Eeva Ahdekivi, Lasse Heinonen, Katri Viippola ja Tomas von Rettig.  

Hallituksen nykyiset jäsenet Ralf Michels, Matti Rihko ja Åsa Riisberg ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä ehdokkaiksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 80 000 euroa 

- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 49 000 euroa

- jäsenen vuosipalkkio 39 000 euroa

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 49 000 euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 600 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 
     
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja jäseninä KTM Vesa Koskinen, Lotta Holding I S.à r.l. (EQT VI), dipl.ins. Maija-Liisa Friman, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson, Hartwall Capital, toimitusjohtaja Tomas von Rettig, Rettig Group Oy Ab sekä Ulf Fredrik Cappelen, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. 

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteenä.  

Terveystalo Oyj

Lisätietoja:

Risto Murto, Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja 
Puh. 010 244 3119

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com  

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Terveystalon liiketoiminnan perusta on sen valtakunnallinen verkosto, ja liiketoimintaa tukevat Yhtiön keskitetyt toiminnot sekä yhtenäiset toimintakäytännöt. Terveystalon strategiassa keskeisessä asemassa on panostaminen lääketieteellisen laadun ja myönteisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, pätevän ja tyytyväisen terveydenhuoltohenkilöstön pitämiseen Yhtiön palveluksessa ja erilaisten räätälöityjen digitaalisten työkalujen kehittämiseen.

Yhtiöllä oli vuonna 2016 noin 1,0 miljoonaa yksittäistä asiakasta, sekä noin 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä, mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa muun muassa yritysasiakkaidensa työntekijöille työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen sektorin asiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa palveluja julkiselle terveydenhuollolle sekä työterveyspalveluja kuntien työntekijöille. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.