Terveystalo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Terveystalo Oyj, pörssitiedote 12.4.2018 klo 17.35

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 12.4.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2017 tappio 10,1 miljoonaa euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa osakkeelta (eli yhteensä 7,7 miljoonaa euroa). Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon maksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 27.4.2018.

Hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ulf Fredrik Cappelen, Olli Holmström, Vesa Koskinen ja Åse Aulie Michelet sekä uusiksi jäseniksi Eeva Ahdekivi, Lasse Heinonen, Katri Viippola ja Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat: puheenjohtajalle 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 49 000 euroa, jäsenelle 39 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000 euroa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 600 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Härmälä. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus kattaa yhteensä enintään 12 803 653 omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisestä rekisteröidystä osakemäärästä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan. Hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssissä sen sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista, mukaan lukien niiden hankkimisesta muussa suhteessa kuin osakkeenomistajien nykyisten osakeomistusten suhteessa. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaa yhteensä enintään 25 607 306 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön nykyisestä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallituksella on oikeus päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.


Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2018.

Terveystalo Oyj

  

Lisätietoja:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

  

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tilaa