Terveystalo suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinkiin

Report this content

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Terveystalo Oy (jonka nimi tulee muuttumaan Terveystalo Oyj:ksi, "Terveystalo" tai "Yhtiö"), yksi Suomen johtavista terveyspalveluiden tarjoajista, ilmoittaa tänään, että se suunnittelee listautumisantia ("Listautumisanti") ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalle ("Listautuminen").

Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on edistää Yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti strategiaansa ja pysyä kehityksen etulinjassa laatustandardien ja hoidon vaikuttavuuden mittaamisessa ja lääketieteellisen laadun tulosten julkaisemisessa Suomessa, minkä Yhtiö odottaa edistävän kasvua pitkällä aikavälillä. Suunniteltu Listautumisanti ja Listautuminen kasvattaisivat yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, sekä lisäisivät Yhtiön tunnettuutta sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa, parantaisivat Yhtiön edellytyksiä houkutella ja pitää palveluksessaan keskeisiä johtohenkilöitä ja työntekijöitä, tarjoaisivat Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille ja laajentaisivat Yhtiön omistuspohjaa. Listautumisanti ja Listautuminen antavat myös myyville osakkeenomistajille mahdollisuuden omistusten osittaiseen rahaksi muuntamiseen ja mahdollistavat likvidit markkinat osakkeille tulevaisuudessa. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan, että osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita. Listautumisannin yhteydessä tavoitteena olisi kerätä osakeannilla noin 100 miljoonaa euroa ennen osakeantiin liittyviä palkkioita ja kuluja käytettäväksi Yhtiön taloudellisen joustovaran kasvattamiseen kasvumahdollisuuksiin tarttumisen mahdollistamiseksi Yhtiön strategian mukaisesti, mukaan lukien yritysostot, orgaaninen kasvu ja yksiköiden ja laitteistojen uudelleenjärjestelyt sekä muut investoinnit.

Neljä institutionaalista sijoittajaa ovat sitoutuneet tulemaan ankkurisijoittajiksi ("Ankkurisijoittajat") Listautumisannissa - Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hartwall Capital Oy Ab, Rettig Group Oy Ab ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Ankkurisijoittajat

Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus on lopullisella merkintähinnalla (annista saatavien varojen jälkeen ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) enintään 1 250 miljoonaa euroa. Kolmen Ankkurisijoittajan sitoumuksien määrät ovat suhteellisia osuuksia Yhtiön ulkona olevista osakkeista mahdollisen Listautumisannin toteuttamisen jälkeen seuraavasti: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (enintään noin 11,3 % osakeomistuksen kokonaismäärän ollessa 15,0 % mukaan lukien olemassa oleva osakeomistus), Hartwall Capital Oy Ab (10,1 %) ja Rettig Group Oy Ab (10,1 %). Neljännen Ankkurisijoittajan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon sitoumus on määrältään 50 miljoonaa euroa. Yhteensä Ankkurisijoittajien sitoumukset olisivat noin 444 miljoonaa euroa tai noin 36 % osakkeista Yhtiön koko osakekannan (annista saatavien varojen jälkeen ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) arvostuksen ollessa 1 250 miljoonaa euroa.

Yrjö Närhinen, Terveystalon toimitusjohtaja kommentoi:

"Terveystalo on yksi Suomen johtavista terveyspalveluiden tarjoajista, jolla on vahvaa näyttöä myynnin kasvattamisesta ja liikevoiton kasvusta. Olemme tänään suomalaisen terveydenhuoltoalan suurin toimija terveyspalvelujen myynnillä, toimipaikkojen lukumäärällä, verkostomme laajuudella, asiakasmäärillä sekä digitaalisilla palveluilla mitattuna. Olemme myös erittäin ylpeitä laadustamme ja asiakaslähtöisestä kulttuuristamme - kilpailuetu, joka auttaa meitä houkuttelemaan päteviä ja ammattitaitoisia terveydenhuollon ammattilaisia ja uskollisia asiakkaita.

Terveyspalvelujen kysyntä on kasvussa ja Suomi on suuri, houkutteleva ja kasvava terveydenhuoltopalvelujen markkina. Terveystalo on luonut vahvan asiakaslähtöisen liiketoimintamallin, joka edesauttaa tästä kasvusta hyötymistä ja pitkällä aikavälillä omistaja-arvon kasvattamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Suomelle kriittinen, ja sekä julkisiin että yksityisiin ratkaisuihin on turvauduttava, jotta sen tavoitteisiin (kustannustehokkuus, saavutettavuus ja valinnanvapaus) päästäisiin. Terveystalo haluaa edelleen kehittää suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja -palveluita yhteiskunnan näkökulmasta. Suunniteltu listautumisanti laajentaisi omistuspohjaamme ja mahdollistaisi näiden kasvumahdollisuuksien tavoittelemisen."

Åsa Riisberg, Terveystalon hallituksen jäsen, EQT Partnersin osakas, Healthcare Sectorin johtaja ja EQT rahastojen neuvonantaja kommentoi:

"Olemme erittäin ylpeitä Terveystalon johdon ja hallituksen tekemästä työstä Terveystalon muutoksessa yhdeksi johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tuottajista sekä digitaalisessa terveydenhuollossa Suomessa. EQT VI:n omistuksen aikana tehdyt investoinnit lääketieteelliseen laatuun, toiminnalliseen tehokkuuteen ja asiakaskokemukseen ovat johtaneet vahvaan kasvuun ja alan parhaaseen kannattavuuteen. Uskon, että Terveystalolla on edessään loistava tulevaisuus, ja odotamme innolla Terveystalon matkan jatkumista listattuna yhtiönä."

Vesa Koskinen, Terveystalon hallituksen jäsen, EQT Partnersin osakas, Suomen maajohtaja, Services Sectorin johtaja ja EQT rahastojen neuvonantaja lisää:

"EQT:n johtoajatuksena on paikallisen toiminnan yhdistäminen maailmanlaajuisiin resursseihin portfolioyhtiöiden kehittymisen tukemiseksi. Olen erittäin tyytyväinen nähdessäni suomalaisen yhtiön, kuten Terveystalon, kehittyvän kansainvälisesti tunnustetuksi johtavaksi toimijaksi lisäarvopohjaisessa terveydenhuollossa ja digitaalisen terveydenhuollon innovaatioissa. Olemme innostuneita Terveystalon kehityksen seuraavasta vaiheesta ja odotamme pääsevämme toivottamaan edellä mainitut suomalaiset instituutiot ankkurisijoittajiksi Terveystaloon."

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on yksi Suomen johtavista terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka yhdessä kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Terveystalon liiketoiminnan perusta on sen valtakunnallinen verkosto, ja liiketoimintaa tukevat Yhtiön keskitetyt toiminnot sekä yhtenäiset toimintakäytännöt. Terveystalon strategiassa keskeisessä asemassa on panostaminen lääketieteellisen laadun ja myönteisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, pätevän ja tyytyväisen terveydenhuoltohenkilöstön pitämiseen Yhtiön palveluksessa ja erilaisten räätälöityjen digitaalisten työkalujen kehittämiseen.

Yhtiöllä oli vuonna 2016 noin 1,0 miljoonaa yksittäistä asiakasta, sekä noin 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä, mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa yritysasiakkaidensa työntekijöille työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen sektorin asiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa palveluja julkiselle terveydenhuollolle sekä työterveyspalveluja kuntien työntekijöille. Terveystalolla oli noin 4 445 työntekijää (mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät) ja noin 4 400 yksityistä ammatinharjoittajaa 30.6.2017.

Terveystalon vahvuudet

Yhtiö uskoo, että seuraavat keskeiset vahvuudet luovat sille kilpailuetua ja vahvistavat sen asiakassuhteita ja liiketoimintaa:

 • Yksi johtavista yksityisistä terveyspalveluyrityksistä Suomessa sekä valtakunnallinen verkosto;
   
 • Innovatiivinen valikoima omia digitaalisia työkaluja tukee lääketieteellistä laatua, toiminnallista tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä;
   
 • Monipuolinen, innovatiivinen ja tuloshakuinen johtoryhmä;
   
 • Erilaiset asiakasryhmät luovat vakaan pohjan kasvulle;
   
 • Vahva näyttö liikevaihdon kasvusta;
   
 • Keskittyminen toiminnalliseen tehokkuuteen;
   
 • Kattava kokemus ja prosessilähtöisyys palvelujen ja verkoston laajentamisessa yrityskauppojen ja uusien toimintojen perustamisen kautta; ja
   
 • Vahva yrityskulttuuri luo houkuttelevan toimintaympäristön terveydenhuollon ammattilaisille.

Terveystalon taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Terveystalolle:

 • Kasvu: 6-8 prosentin vuotuinen liikevaihdon pitkän aikavälin kasvu orgaanisen kasvun ja verkoston ja liiketoiminnan osa-alueiden täydentämiseen tähtäävien yritysostojen avulla;
   
 • Kannattavuus: Oikaistu liikevoitto[1] 12-13 prosenttia liikevaihdosta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;
   
 • Pääomarakenne: Nettovelka / oikaistu käyttökate enintään 3x. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä; ja
   
 • Osingonjakopolitiikka: Tavoitteena on maksaa vähintään 30 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

Kaikki tulevina vuosina maksettavat osingot, niiden määrä ja niiden maksuajankohta riippuvat Yhtiön tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä.

Terveystalon tunnuslukuja

Yhtiön liikevaihto kasvoi 30.6.2017 päättyneiden kuuden kuukauden aikana 62,9 miljoonalla eurolla eli 22,4 prosentilla 30.6.2016 päättyneiden kuuden kuukauden 281,3 miljoonasta eurosta 30.6.2017 päättyneiden kuuden kuukauden 344,2 miljoonaan euroon. Kasvu johtui pääasiassa Porin Lääkäritalon ostosta tammikuussa 2017 ja Diacorin ostosta maaliskuussa 2017, Yhtiön palveluiden kasvaneesta kysynnästä johtuneesta orgaanisesta kasvusta sekä vähemmässä määrin uusien julkisten työterveyshuollon alihankintasopimuskilpailutusten voittamisesta ja Yhtiön suunterveyden yksikköverkoston laajentamisesta. Yhtiön pro forma -liikevaihto oli 379,9 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla ja 708,7 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiö ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö tekivät marraskuussa 2016 sopimuksen Diacorin myynnistä Yhtiölle. Yrityskauppa toteutettiin 24.3.2017. Diacor-yritysoston odotetaan luovan mahdollisuuksia hyötyä operatiivisen tehokkuuden parantumisesta ja kustannussynergioista. Tämän lisäksi Yhtiö odottaa Porin Lääkäritalon hankinnan tuottavan kustannussynergioita. Näiden yritysostojen odotetaan tuottavan arviolta yhteensä 14,6 miljoonan euron kustannussynergiaedut, joista 12 miljoonaa euroa odotetaan syntyvän Diacorin hankinnasta. Synergiaetujen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista, jossa Yhtiö laskisi liikkeeseen uusia osakkeita, että osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien suurin osakkeenomistaja Lotta Holding I S.à r.l., (jonka omistavat viime kädessä EQT VI (General Partner) LP:n hallinnoima rahasto EQT VI ja sen kanssasijoittajat) myisivät osakkeitaan. Yhtiö ja sen eräät osakkeenomistajat tulisivat sitoutumaan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin Listautumisannin yhteydessä, minkä mukaisesti Lotta Holding I S.à r.l. jäisi merkittäväksi osakkeenomistajaksi Listautumisannin jälkeen. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän henkilöstöannin Terveystalon työntekijöille.

Carnegie Investment Bank AB Suomen sivuliike, Morgan Stanley & Co. International plc ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimisivat Listautumisannin toteutuessa pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät"). Jefferies International Limited ja OP Yrityspankki Oyj toimisivat Listautumisannin toteutuessa annin järjestäjinä (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa "Järjestäjät"). Lazard & Co Limited toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja Kirkland & Ellis International LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina. Järjestäjien oikeudellisina neuvonantajina toimivat Borenius Asianajotoimisto Oy ja Shearman & Sterling (London) LLP.

Lehdistötilaisuus

Terveystalo pitää lehdistötilaisuuden tänään 14.9.2017, Helsingin Pörssin tiloissa (Fabianinkatu 14, Helsinki) kello 11.00.

Lisätietoja antaa

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja, Terveystalo
yrjo.narhinen@terveystalo.com

Susanna Kinnari, Viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja, Terveystalo
Puh. +358 (50) 5458333
susanna.kinnari@terveystalo.com

Kati Kaksonen, Sijoittajasuhteista ja taloudellisesta viestinnästä vastaava johtaja, Terveystalo
Puh. +358 50 3931561
kati.kaksonen@terveystalo.com

Tietoa EQT:sta

EQT on johtava pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö, joka on kerännyt yhteensä noin 37 miljardia euroa sijoituspääomaa. Tänä päivänä EQT:n omistamien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 19 miljardia euroa ja yhtiöt työllistävät yli 110 000 henkilöä. Rahastojen sijoitusperiaatteina on auttaa hankittuja yhtiöitä kasvamaan ja kehittymään loistaviksi ja vakaiksi yrityksiksi sekä EQT:n että tulevien omistajien omistuksen aikana. EQT:n omistusperiodin aikana yli 80 aiemmin tai nykyään omistamaa kohdeyhtiötä ovat saavuttaneet liiketoiminnan tuloksia: yhtiöiden henkilöstön lukumäärä on keskimäärin kasvanut 9 % vuodessa, liikevaihto 10 % ja käyttökate 11 %.

EQT teki ensimmäisen sijoituksensa Suomeen vuonna 1996 ja toimisto Helsinkiin perustettiin vuonna 1999. EQT:n rahastot ovat tähän päivään mennessä sijoittaneet suomalaisiin yhtiöihin noin 1,7 miljardia euroa ja EQT:n nykyiset omistusyhtiöt työllistävät Suomessa yhteensä yli 10 000 ihmistä. EQT:n nykyisiä omistuksia Suomessa Terveystalon lisäksi ovat Musti ja Mirri sekä Touhula. EQT:n rahastosijoittajiin lukeutuu useita merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Tietoa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 878 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2017 lopussa 45,0 miljardia euroa. Varma on Terveystalon nykyinen osakkeenomistaja ja ankkurisijoituksen myötä sen omistusosuus Listautumisannin toteuttamisen jälkeen nousisi 15 %:in.

Tietoa Hartwall Capitalista

Hartwall Capital on suomalainen, perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tekee suoria osakesijoituksia valikoituihin pörssiyhtiöihin ja ei-listattuihin yhtiöihin. Hartwall Capital kasvattaa omistustensa arvoa toimimalla aktiivisena omistajana ja tukemalla yhtiöiden kasvua.

Tietoa Rettig Groupista

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Rettig Groupiin kuuluvat Rettig ICC (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet), Alandia (vakuutustoiminta), eQ (varainhoito ja yritysjärjestelyt) ja Anchor (sijoitustoiminta). Omistustensa kautta Rettig Group toimii maailmanlaajuisesti noin 28 maassa ja työllistää yli 4 000 henkilöä.

Tietoa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elosta

Elo on suomalainen keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä 40 prosenttia hoitaa työeläkevakuutuksensa Elossa. Yhtiö perustettiin vuoden 2014 alussa kun Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö fuusioituivat. Nyt Elon sijoitusvarat ovat noin 23 miljardia euroa, vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä on noin 500 000 ja eläkkeensaajia noin 210 000. Maksutulo on vuodessa noin 3 miljardia euroa. Elon sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa eläkevarat tuottavasti yli ajan.

Huomautus

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kokonaiseksi tai täydelliseksi. Terveystalo Oy ("Yhtiö") ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, "Määräys") 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan ("korkean nettoarvon yritykset", rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvoapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU, "Esitedirektiivi") (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tullaan tekemään Esitedirektiivin mukaisen, siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla Näin ollen jokainen, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen arvopapereista Relevantissa jäsenvaltiossa, jotka kuuluvat tässä tiedotteessa esitettyyn tarjoukseen, saa tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhtiölle tai Pääjärjestäjille ei kyseisten tarjousten johdosta tai niihin liittyen aiheudu Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai Esitedirektiivin 16 artiklan mukaista velvollisuutta täydentää esitettä. Yhtiö eikä kukaan Järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta Järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan Järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai Järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Suunnitellun Listautumisannin yhteydessä ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti myyvät osakkeenomistajat ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ("Vakauttamisjärjestäjä") (tai sen puolesta toimivat henkilöt), Järjestäjien lukuun toimien, voivat sopia, että myyvät osakkeenomistajat antavat Vakauttamisjärjestäjälle lisäosakeoption ylimerkitä osakkeita tai toteuttaa vakauttamistoimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan osakkeiden markkinahintaa korkeammalle tasolle kuin mitä se muutoin olisi (edellyttäen, että näiden toimien kohteena olevien osakkeiden kokonaismäärä ei ylitä 15 prosenttia suunnitellun Listautumisannin yhteenlasketusta osakkeiden kokonaismäärästä). Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan välttämättä suoriteta ja ne voivat päättyä milloin tahansa eikä Vakauttamisjärjestäjä ole velvollinen toteuttamaan kyseisiä toimenpiteitä. Vakauttamistoimenpiteet saattavat alkaa joko päivänä, jona kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, ja mikäli vakauttamistoimenpiteitä aloitetaan, ne voivat päättyä milloin tahansa, mutta niiden on päätyttävä viimeistään 30 päivän kuluttua kaupankäynnin alkamisesta.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja "aikoa", "arvioida", "ennakoida", "ennustaa", "jatkua", "odottaa", "olettaa", "pyrkiä", "saattaa", "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tämä tiedote on mainos eikä esite. Sijoittajien ei tule ostaa tai merkitä mitään siirrettävissä olevia arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, muutoin kuin sen tiedon perusteella joka sisältyy suomenkieliseen esitteeseen ("Esite") tai englanninkieliseen asiakirjaan, joka on alkuperäisestä Esitteestä laadittu käännös. Yhtiö tulee julkaisemaan suomenkielisen Esitteen asianmukaisesti sen osakkeiden ehdotetun kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä Helsingin Pörssin pörssilistalle. Suomenkielinen Esite on sen julkaisemisen jälkeen saatavissa Yhtiön internetsivustolla www.terveystalo.com/IPO. Kaikki osakkeiden ostot suunnitellun Listautumisen yhteydessä tulee tehdä ainoastaan suomenkielisen Esitteen sisältämän tiedon perusteella. Yhtiö tulee julkaisemaan suomenkielisen Esitteen Listautumisen yhteydessä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä henkilöiden, jotka tarkastelevat tätä tiedotetta tulee varmistaa, että he ymmärtävät täysin ja hyväksyvät ne riskit jotka kuvataan suomenkielisessä Esitteessä ja englanninkielisessä asiakirjassa. Tämä tiedotteen sisältämä tieto on ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole välttämättä täydellistä tai kattavaa. Mitään takeita ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai kannustaa ostamaan tai merkitsemään mitään osakkeita tai mitään muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämä tieto voi muuttua.

Listautumisen aikatauluun, mukaan lukien osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle, voi vaikuttaa useita tekijöitä kuten markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumisanti etenee tai Listautuminen toteutuu eikä kenenkään tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa. Tässä tiedotteessa viitattujen sijoitusten tekeminen voi altistaa sijoittajan olennaiselle riskille menettää kaiken tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden, jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja. Tämä tiedote ei muodosta Listautumisantia koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo voi laskea tai nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa Listautumisannin soveltuvuudesta kyseiselle sijoittajalle.

Carnegie Investment Bank AB Suomen sivuliike, Morgan Stanley & Co. International plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, Jefferies International Limited ja OP Yrityspankki Oyj toimivat yksinomaan Yhtiön ja myyvien osakkeenomistajien, eivätkä minkään muun tahon puolesta suunnitellun Listautumisen yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat Järjestäjien asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tässä asiakirjassa tarkoitettua Listautumisantia, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Lazard Co., Limited, joka on Iso-Britannian FCA:n valvonnan alainen, toimii mahdollisessa Listautumisannissa yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tahon puolesta, eikä katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen mahdollisen listautumisannin yhteydessä eikä Lazard ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle mahdollisen Listautumisannin tai muiden tässä tiedotteessa mainittujen seikkojen osalta. Lazard & Co., Limited ja sen osakkuusyhtiöt eivät tämän tiedotteen osalta (siihen sisältyvät lausumat mukaan lukien tai muutoin) ota velvollisuutta tai vastuuta (suoraan tai epäsuorasti, sopimuksen tai vahingonkorvauksen, lain tai muiden seikkojen perusteella) suhteessa kehenkään tahoon, joka ei ole Lazard & Co., Limitedin asiakas.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat suunnitellun Listautumisannin yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla arvopapereilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla suunniteltuun Listautumisantiin liittyen tai muutoin. Tämän mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen, tarjotaan, merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Kukaan Järjestäjistä, Lazard & Co. Limited tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu henkilö ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä asiakirjassa olevan tiedon tai käsitysten totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois asiakirjasta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen osakkeenomistajiin, tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän asiakirjan tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Tässä asiakirjassa esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa tässä dokumentissa esitetty lukujen summa tai prosentuaalinen muutos ei aina vastaa tarkalleen loppusummana esitettyä lukua.

Terveystalon tunnusluvut löytyvät liitteenä olevasta dokumentista.
[1] Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia.