Terveystalon hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinohjelmasta

Report this content

Terveystalo Oyj pörssitiedote 3.12.2020 klo. 9.00

Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinohjelmasta avainhenkilöille. Ohjelma korvaa aikaisemman pitkän aikavälin kannustinohjelman. Pitkän aikavälin palkitseminen koostuu Terveystalon johdolle ja muille avainhenkilöille suunnatusta, suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta ja tätä täydentävistä, vain toimitusjohtajalle suunnatusta siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmasta, sekä ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta erityistilanteita, kuten rekrytointeja tai avainhenkilöiden palkitsemista varten.

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin päättäessä. Hallitus päättää vuosittain osallistujat, mittarit, mittareiden tavoitetasot ja ansaintamahdollisuudet. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Terveystalon uutta strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma. Terveystalo kertoi uudesta strategiastaan pääomamarkkinapäivässä syyskuussa 2020.

Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (PSP) ansaintajakso 2021 - 2023

Ansaintajaksolla 2021-2023 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys 60 prosentin painolla, sekä yhtiön strategian toteutusta ja transformaatiota mittaava digitaalisen jalanjäljen kehitys 40 prosentin painolla. Transformaatiomittari koostuu yhtiön tuottavuuden kehityksestä sekä digitaalisten palvelujen myynnin kehityksestä.

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2021‒2023 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Osakepalkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan korkeintaan noin 70 hallituksen valitsemaa henkilöä, Terveystalon johtoryhmän jäsenet mukaan lukien.

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma 2021-2022

Kertaluonteisen, vain toimitusjohtajaa koskevan ohjelman tarkoituksena on kattaa siirtymävaihe vanhasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta uuteen ohjelmaan. Suoritusmittarit ovat samat kuin PSP-ohjelmassa 2021 - 2023 lyhyempää ansaintajaksoa lukuun ottamatta. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että suoritustavoitteet saavutetaan.

PSP- ja siirtymävaiheen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 700 600 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä), mikäli enimmäispalkkioon oikeuttava suoritustaso saavutetaan kokonaisuudessaan. Kokonaisarvo, arvioituna Terveystalon osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella, on noin 6,8 miljoonaa euroa.
 

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma, RSP 2021 - 2023

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä rakenteena erikseen valituille Terveystalon avainhenkilöille erityistilanteissa. Ohjelmaan mukaan kutsutuille henkilöille luvataan kiinteämääräisiä osakepalkkioita, joihin liittyy ohjelman loppuun saakka ulottuva rajoitusjakso, minkä jälkeen luvattu osakepalkkio maksetaan edellyttäen, että osallistujan työsuhde Terveystaloon edelleen jatkuu.  Maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 64 200 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä).

Tämän yksittäisen ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Terveystalon osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella, on noin 0,6 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Terveystalo soveltaa johtoryhmän jäseniin osakeomistusvaatimusta. Johtoryhmän kunkin jäsenen edellytetään säilyttävän vähintään 50 prosenttia pitkän aikavälin kannustinohjelman perusteella nettona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Terveystalosta vastaa vähintään hänen vuosittaista bruttoperuspalkkaansa.

Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

 

Terveystalo Oyj
hallitus

Lisätietoja:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2019 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,7 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com  

Tilaa